Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0025(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0153/2015

Ingivna texter :

A8-0153/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0201

Antagna texter
PDF 243kWORD 295k
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg
Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***II
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 maj 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 17 maj 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 maj 2013(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0045),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0153/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2) EUT C 271, 19.9.2013, s. 31.
(3) Antagna texter från 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy