Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0059(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0141/2015

Внесени текстове :

A8-0141/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Обяснение на вота
PV 16/03/2017 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Приети текстове
PDF 822kWORD 222k
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург
Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Изменения, приети от Европейския парламент на 20 май 2015 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)   Макар и със значителен потенциал за развитие, природните минерални ресурси в засегнати от конфликти или високорискови зони могат да предизвикат спорове, когато с приходите от тях се финансира избухването или продължаването на ожесточен конфликт, подкопаващ националните усилия за развитие, добро управление и върховенство на закона. От решаващо значение за мира и стабилността в тези зони е да се прекъсне взаимовръзката между конфликтите и незаконния добив на полезни изкопаеми.
(1)   Макар и със значителен потенциал за развитие, природните минерални ресурси в засегнати от конфликти или високорискови зони могат да предизвикат спорове, когато с приходите от тях се финансира избухването или продължаването на ожесточен конфликт, подкопаващ усилията за развитие, добро управление и върховенство на закона. Решаващ елемент за гарантиране на мира, развитието и стабилността в тези зони е да се прекъсне взаимовръзката между конфликтите и незаконния добив на полезни изкопаеми.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Нарушенията на правата на човека се срещат често в добивната промишленост и могат да включват детски труд, сексуално насилие, насилствено изчезване, принудително преселване и разрушаване на важни от ритуална или културна гледна точка обекти.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)   Въпросът касае богатите на ресурси региони, в които правителства и международни организации, заедно със стопански оператори и организации на гражданското общество, са поели предизвикателство, породено от желанието да се намали финансирането на въоръжени групировки и сили за сигурност.
(2)   Въпросът касае богатите на ресурси зони, в които правителства и международни организации, заедно със стопански оператори и организации на гражданското общество, включително женски организации, които са начело на усилията за обръщане внимание на условията на експлоатация, налагани от тези групи, както и на изнасилванията и насилието, използвани за контрол над местното население, са поели предизвикателство, породено от желанието да се предотврати финансирането на въоръжени групировки и сили за сигурност.
(Замяната на „региони“ със „зони“ се прилага в целия текст.)
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)  Настоящият регламент е един от начините да се премахне финансирането на въоръжени групи чрез контрол над търговията с полезни изкопаеми от засегнати от конфликт региони; това не променя факта, че действията на Европейския съюз по линия на външната политика и политиката на развитие следва да бъдат фокусирани върху противодействие на местната корупция и лесното преминаване на границите и върху предоставяне на обучение за местното население и неговите представители, за да се посочват злоупотребите.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)   На 7 октомври 2010 г. Европейският парламент прие резолюция, в която се съдържа призив ЕС да приеме законодателство по примера на американския закон за „полезните изкопаеми от зони на конфликт“, известен още като член 1502 от Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите; а Комисията обяви в свои съобщения от 2011 г. и 2012 г. намерението си да проучи начините за подобряване на прозрачността по цялата верига на доставки, включително аспектите на надлежната проверка. В последното съобщение и в съответствие с ангажимента, поет пред Съвета на министрите на ОИСР през май 2011 г., Комисията се застъпи и за по-голяма подкрепа за и по-широко използване на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и на Насоките на ОИСР по надлежната проверка — дори в държави, които не членуват в ОИСР.
(7)   В своите резолюции от 7 октомври 2010 г., 8 март 2011 г., 5 юли 2011 г. и 26 февруари 2014 г. Европейският парламент отправя призив ЕС да приеме законодателство по примера на американския закон за „полезните изкопаеми от зони на конфликт“, известен още като член 1502 от Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите; а Комисията обяви в свои съобщения от 2011 г. и 2012 г. намерението си да проучи начините за подобряване на прозрачността по цялата верига на доставки, включително аспектите на надлежната проверка. В последното съобщение и в съответствие с ангажимента, поет пред Съвета на министрите на ОИСР през май 2011 г., Комисията се застъпи и за по-голяма подкрепа за и по-широко използване на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и на Насоките на ОИСР по надлежната проверка — дори в държави, които не членуват в ОИСР.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Граждани на Съюза и участници от гражданското общество са повишили осведомеността за това, че дружества, осъществяващи дейност под юрисдикцията на Съюза, не могат да бъдат държани отговорни за тяхната потенциална връзка с незаконния добив и продажба на полезни изкопаеми от региони на конфликти. Последствието е, че тези полезни изкопаеми, потенциално присъстващи в потребителските продукти, свързват потребителите с конфликти извън Съюза. За тази цел граждани поискаха по-специално чрез петиции да бъде предложено законодателство на Европейския парламент и на Съвета, по силата на което дружествата да носят отговорност съгласно насоките, както са установени от ООН и ОИСР.
(8)  Граждани на Съюза и участници от гражданското общество са повишили осведомеността за това, че дружества, осъществяващи дейност под юрисдикцията на Съюза, не могат да бъдат държани отговорни за тяхната потенциална връзка с незаконния добив и продажба на полезни изкопаеми от региони на конфликти. Последствието е, че тези полезни изкопаеми, потенциално присъстващи в потребителските продукти, свързват потребителите с конфликти извън Съюза. Така потребителите индиректно биват свързани с конфликти, оказващи сериозно отражение върху правата на човека, особено правата на жените, тъй като въоръжените групировки често използват масовите изнасилвания като съзнателна стратегия за сплашване и контролиране на местното население, за да защитават своите интереси. За тази цел граждани поискаха по-специално чрез петиции да бъде предложено законодателство на Европейския парламент и на Съвета, по силата на което дружествата да носят отговорност съгласно насоките, както са установени от ООН и ОИСР.
Изменения 71, 91 и 112
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9а)  Регламентът отразява необходимостта от надлежна проверка по цялата верига на доставки от мястото на снабдяване до крайния продукт, като изисква от всички дружества, които първи пускат на пазара на Съюза обхванатите ресурси, включително продукти, съдържащи такива ресурси, да извършват надлежната проверка на своята верига на доставки и публично да оповестяват информацията от нея. В съответствие с характера на надлежната проверка задълженията за индивидуална надлежна проверка, съдържащи се в настоящия регламент, следва да отразяват непрекъснатия и гъвкав характер на процесите по надлежна проверка и необходимостта задълженията да бъдат съобразени по подходящ начин с индивидуалните условия на предприятията. Задълженията следва да бъдат съобразени с големината, използваните средства и положението на дружеството във веригата на доставки.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11а)  Съгласно Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a големите предприятия с над 500 служители са длъжни да оповестяват информация за редица политики, включително относно правата на човека, борбата с корупцията и надлежната проверка на веригата на доставки. В директивата е предвидено Комисията да разработи насоки с цел да се улесни оповестяването на тази информация. Комисията следва да обмисли включването в тези насоки на показатели за резултатите по отношение на отговорното снабдяване с полезни изкопаеми и метали.
__________________
2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (OВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)  Редица съществуващи системи за надлежна проверка на веригата на доставки биха могли да спомогнат за постигането на целите на настоящия регламент. Вече съществуват промишлени схеми, насочени към прекъсване на връзката между конфликтите и снабдяването с калай, тантал, волфрам и злато. Тези схеми използват независими одити от трети страни за сертифициране на топилни предприятия и обогатителни фабрики и разполагат със системи за гарантиране на единствено отговорно снабдяване с полезни изкопаеми. Тези промишлени схеми биха могли да бъдат признати в системата на Съюза. Трябва обаче да се изяснят критериите и процедурите за признаването на такива схеми за съответстващи на изискванията на настоящия регламент, за да се позволи спазването на високи стандарти и избягването на двойния одит.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)   В хода на обществената консултация дружества от Съюза изразиха своя интерес към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми и докладваха за настоящите схеми в сектора, предназначени за изпълнение на целите на тяхната корпоративна социална отговорност, исканията на клиентите и постигането на сигурност на техните доставки. Дружества от Съюза обаче съобщават и за редица трудности при извършването на надлежната проверка на веригата на доставки поради дългите и сложни вериги на доставки в целия свят, включващи голям брой оператори, които често са недостатъчно информирани или не са загрижени за етичността. Комисията следва да извършва наблюдение на разходите за отговорно снабдяване и на потенциалното им въздействие, по-специално върху конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП).
(12)   В хода на обществената консултация дружества от Съюза изразиха своя интерес към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми и докладваха за настоящите схеми в сектора, предназначени за изпълнение на целите на тяхната корпоративна социална отговорност, исканията на клиентите и постигането на сигурност на техните доставки. Дружества от Съюза обаче съобщават и за редица трудности и практически предизвикателства при извършването на надлежната проверка на веригата на доставки поради дългите и сложни вериги на доставки в целия свят, включващи голям брой оператори, които често са недостатъчно информирани или не са загрижени за етичността. Комисията следва да извършва наблюдение отблизо и да докладва относно разходите за отговорно снабдяване, одитирането от трети страни, административните последици от това и потенциалното им въздействие, по-специално върху конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП). Комисията следва да предоставя на микро-, малките и средните предприятия техническа и финансова помощ и следва да улеснява обмена на информация с цел прилагането на настоящия регламент. Установените в Съюза МСП, които внасят полезни изкопаеми и метали и които установяват системи за надлежна проверка, следва да получават финансова помощ по линия на програмата COSME на Комисията.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12а)  Установените в Съюза дружества, действащи надолу по веригата на доставки, които доброволно създават система за отговорно снабдяване с полезни изкопаеми и метали, следва да бъдат сертифицирани от компетентните органи на държавите членки посредством етикет. При определянето на критерии за предоставянето на сертифициране Комисията следва да се базира на Насоките на ОИСР по надлежната проверка и за тази цел може да се консултира със секретариата на ОИСР. Условията за предоставяне на „Европейско сертифициране за отговорност“ следва да бъдат толкова строги, колкото и изискваните от системата за сертифициране на ОИСР. Дружествата, получили „Европейско сертифициране за отговорност“, се насърчават да указват този факт на своя уебсайт и да го включват в информацията, предоставяна на европейските потребители.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Топилните предприятия и обогатителните фабрики са важен участник във веригите за доставки на полезни изкопаеми в целия свят, тъй като те обикновено са на последния етап, в който може да се осигури ефективна надлежна проверка чрез събиране, оповестяване и удостоверяване на информация за произхода на полезните изкопаеми и чрез система за проследяване. След този етап на преработка на полезните изкопаеми често се счита за невъзможно да се проследи произхода им. Поради тази причина списък на Съюза на отговорните топилни предприятия и на обогатителните фабрики би могъл да осигури прозрачност и сигурност на дружествата надолу по веригата на доставки по отношение на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки.
(13)  Топилните предприятия и обогатителните фабрики са важен участник във веригите за доставки на полезни изкопаеми в целия свят, тъй като те обикновено са на последния етап, в който може да се осигури ефективна надлежна проверка чрез събиране, оповестяване и удостоверяване на информация за произхода на полезните изкопаеми и чрез система за проследяване. След този етап на преработка на полезните изкопаеми често се счита за невъзможно да се проследи произхода им. Същото се отнася и за рециклираните метали, които са преминали дори през по-нататъшни етапи от процеса на преработка. Поради тази причина списък на Съюза на отговорните топилни предприятия и на обогатителните фабрики би могъл да осигури прозрачност и сигурност на дружествата надолу по веригата на доставки по отношение на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки. В съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка предприятията нагоре по веригата, като топилните предприятия и обогатителните фабрики, следва да бъдат одитирани от независима трета страна във връзка с техните практики за надлежна проверка на веригата на доставки и с оглед на включването им в списъка на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Топилните предприятия и обогатителните фабрики, които преработват и внасят полезни изкопаеми и техни концентрати, следва да бъдат задължени да прилагат системата на Съюза за надлежна проверка на веригата на доставки.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Всички полезни изкопаеми и метали в обхвата на настоящия регламент следва да бъдат използвани в съответствие с изложените в него изисквания. Важно е доставчиците да спазват разпоредбите на настоящия регламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15a)  За да се гарантира ефективното изпълнение на настоящия регламент, следва да се предвиди двугодишен преходен период, за да може Комисията да създаде система за одит от трети страни и за да могат отговорните вносители да се запознаят със задълженията си по смисъла на настоящия регламент.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)
(15б)  Комисията следва редовно да преразглежда финансовото подпомагане и политическите си ангажименти по отношение на засегнатите от конфликти и високорисковите зони, където се добива калай, тантал, волфрам и злато, особено в региона на Големите африкански езера, за да се осигури съгласуваност на политиката и за да се стимулират и укрепят спазването на доброто управление, принципите на правовата държава и най-вече етичният добив.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)   Комисията следва да докладва редовно на Съвета и на Европейския парламент относно въздействието от прилагането на схемата. В срок до три години след влизане в сила на регламента и на всеки шест години след това Комисията следва да извършва преглед на функционирането и ефективността на настоящия регламент, включително по отношение на насърчаването на отговорното снабдяване с обхванатите от регламента полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони. Тези доклади могат при необходимост да бъдат придружени от подходящи законодателни предложения, които да включват мерки със задължителен характер,
(16)   Комисията следва да докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието от прилагането на схемата. Две години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията следва да извършва преглед на функционирането и ефективността на настоящия регламент и най-новото въздействие на схемата по места по отношение на насърчаването на отговорното снабдяване с обхванатите от регламента полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони, и да докладва на Европейския парламент и на Съвета. Тези доклади могат при необходимост да бъдат придружени от подходящи законодателни предложения, които да включват допълнителни мерки със задължителен характер,
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  В съвместното си съобщение от 5 март 2014 г. Комисията и заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност се ангажираха с изпълнението на съпътстващи мерки, които да водят до интегриран подход на ЕС към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми успоредно с настоящия регламент, с цел не само постигане на по-голямо участие на предприятията в предвидената в настоящия регламент система на Съюза, но и гарантиране на поемането на глобален, съгласуван и всеобхватен подход за насърчаване на отговорно снабдяване с полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.   С настоящия регламент се създава система на Съюза за самостоятелно сертифициране на надлежната проверка на веригата на доставки, с цел да се ограничат възможностите за въоръжени групировки и сили за сигурност12 да търгуват с калай, тантал и волфрам, с рудите на тези метали и със злато. Тя има за цел да осигури прозрачност и правна сигурност по отношение на практиките за снабдяване на вносителите и снабдяването на топилните предприятия и обогатителните фабрики от засегнати от конфликти и високорискови зони.
1.   С настоящия регламент се създава система на Съюза за сертифициране на надлежната проверка на веригата на доставки, с цел да се ограничат възможностите за въоръжени групировки и сили за сигурност12 да търгуват с калай, тантал и волфрам, с рудите на тези метали и със злато. Тя има за цел да осигури прозрачност и правна сигурност по отношение на практиките за снабдяване на вносителите и снабдяването на топилните предприятия и обогатителните фабрики от засегнати от конфликти и високорискови зони.
__________________
__________________
12 „Въоръжени групировки и сили за сигурност“, както са определени в приложение II към Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони: второ издание, издание на ОИСР (ОИСР (2013 г.). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 „Въоръжени групировки и сили за сигурност“, както са определени в приложение II към Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони: второ издание, издание на ОИСР (ОИСР (2013 г.). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
2.   С настоящият регламент се определят задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза, които изберат да бъдат самостоятелно сертифицирани като отговорни вносители на полезни изкопаеми или метали, съдържащи или състоящи се от калай, тантал, волфрам и злато, както е посочено в приложение I.
2.   С настоящия регламент се определят задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на всички вносители от Съюза, които доставят полезни изкопаеми и метали, попадащи в обхвата на настоящия регламент и в съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка. Целта на Насоките е да се гарантира прозрачност и проследимост на практиките на снабдяване на вносителите при снабдяване в засегнати от конфликт или високорискови зони, за да се сведат до минимум или да се предотвратят тежки конфликти и нарушения на правата на човека чрез ограничаване на възможностите на въоръжените групировки и силите за сигурност, както са определени в приложение ІІ към Насоките на ОИСР по надлежната проверка, да търгуват с тези полезни изкопаеми или метали.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)
2a.  Металите, за които с основание може да се счита, че са рециклирани, са изключени от обхвата на настоящия регламент.
Изменения 76, 97, 117 и 135
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 б (нов)
2б.  За да се предотвратят неволни нарушения на пазара, настоящият регламент прави разграничение между ролите на предприятията, намиращи се нагоре и надолу по веригата на доставки. Извършването на надлежна проверка трябва да бъде съобразено с дейностите на съответното предприятие, неговия размер и мястото му във веригата на доставки.
Изменения 77, 98, 118 и 136
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 в (нов)
2в.  Като работи с промишлени схеми и в съответствие с насоките на ОИСР, Комисията може да предостави допълнителни насоки относно задълженията, които трябва да бъдат изпълнени от предприятията в зависимост от тяхното място във веригата на доставки, и да гарантира, че в системата са включени гъвкави процедури, които вземат предвид положението на МСП.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 г (нов)
2г.  Дружествата надолу по веригата на доставки в съответствие с настоящия регламент и Насоките на ОИСР вземат всички разумни мерки за идентифицирането и разглеждането на рисковете в тяхната верига на доставки на полезни изкопаеми и метали, попадащи в обхвата на настоящия регламент. В този контекст те имат задължението да информират относно практиките за надеждна проверка, които те използват за отговорно снабдяване.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – буква б а (нова)
ба)  „рециклирани метали“ означава възстановени крайни или използвани продукти или преработен метален скрап, създадени по време на производството на продукти; рециклираните метали включват излишни, остарели, дефектни и отпадъчни метални материали, съдържащи обогатени или преработени метали, подходящи за рециклиране при производството на калай, тантал, волфрам и/или злато; частично обработени, необработени полезни изкопаеми или странични продукти от друга руда не са рециклирани метали;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – буква д
д)   „засегнати от конфликти и високорискови зони“ означава зони в състояние на въоръжен конфликт, в нестабилна ситуация след края на конфликт, както и зони със слаби или несъществуващи структури на управление и недостатъчна или липсваща сигурност, например нефункциониращи държави, както и такива с широкоразпространени и системни нарушения на международното право, включително нарушения на човешките права;
д)   „засегнати от конфликти и високорискови зони“ означава зони в състояние на въоръжен конфликт, с широкоразпространено насилие, срив на цивилната инфраструктура, в нестабилна ситуация след края на конфликт, както и зони със слаби или несъществуващи структури на управление и недостатъчна или липсваща сигурност, например нефункциониращи държави, характеризиращи се с широкоразпространени и системни нарушения на правата на човека, определени от международното право;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – буква ж
ж)   „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което подава декларация за митническо освобождаване на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали за свободно обращение по смисъла на член 79 от Регламент (ЕИО) № 2913/9213;
ж)   „вносител“ означава всяко установено в Съюза физическо или юридическо лице, което подава декларация за митническо освобождаване на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали за свободно обращение по смисъла на настоящия регламент от свое име, или лицето, за чиято сметка е подадена такава декларация; представител, подаващ декларацията от името на и за сметка на друго лице, или представител, действащ от свое име и за сметка на друго лице, се разглеждат на равни начала като вносители за целите на настоящия регламент;
__________________
13 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Комисията от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 2 – буква з)
з)  „отговорен вносител“ означава всеки вносител, който е избрал да се сертифицира самостоятелно в съответствие с правилата, определени в настоящия регламент;
заличава се
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 2 – буква и
и)  „самостоятелно сертифициране“ означава действието, с което се обявява спазването на задълженията, свързани със системите за управление, управлението на риска, одитите от трета страна и оповестяването на информация, както е посочено в настоящия регламент;
заличава се
(Това изменение се отнася за целия текст.)
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – буква р a (нова)
ра)  „промишлена схема“ означава комбинация от доброволни процедури, инструменти и механизми за надлежна проверка на веригата на доставки, разработени и наблюдавани от съответните промишлени сдружения, включително оценяване на съответствието от трети страни;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – буква р б (нова)
рб)  „въоръжени групировки и сили за сигурност“ означава групите, посочени в приложение ІІ на Насоките на ОИСР по надлежната проверка;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 4 – буква а
a)  приема и ясно обявява на доставчиците и на обществеността своята политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали, евентуално с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;
a)  приема и ясно и систематично обявява на доставчиците и на обществеността своята политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали, евентуално с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;
Изменения 85, 126 и 145
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)
Когато дадено предприятие може основателно да заключи, че суровините произлизат единствено от преработени източници или скрап, при надлежно отчитане на търговската тайна и други свързани с конкуренцията съображения, то:
а)  оповестява публично своето заключение; и
б)  описва с разумни подробности мерките за надлежна проверка, които е приложило, за да стигне до това заключение.
Изменение 67
Член 6 – параграф 2 а (нов)
Сертифицираните отговорни вносители на стопени и обогатени метали се освобождават от изискването за одит от независима трета страна съгласно член 3, параграф 1а от настоящия регламент, ако представят съществени доказателства, че всички топилни предприятия и обогатителни фабрики по тяхната верига на доставки спазват разпоредбите на настоящия регламент.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 7 а (нов)
Член 7а
Списък на отговорните вносители
1.  Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в техните доклади, посочени в член 15, Комисията приема и публично оповестява решение, в което се изброяват наименованията и адресите на отговорните вносители на полезни изкопаеми и метали, обхванати от настоящия регламент.
2.  Комисията приема списъка, като използва образеца, посочен в приложение Іа, и в съответствие с процедурата по консултиране, определена в член 13, параграф 2.
3.  Комисията своевременно актуализира и публикува, включително в интернет, включената в списъка информация. Комисията изважда от списъка имената на вносителите, които, в случай на неподходящи коригиращи действия от страна на отговорните вносители, вече не са признати като отговорни вносители от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 7 б (нов)
Член 7б
Задължения за надлежна проверка, приложими за топилни предприятия и обогатителни фабрики
1.  Установени в Съюза топилни предприятия и обогатителни фабрики, които преработват и внасят полезни изкопаеми и техни концентрати, са задължени да прилагат системата на Съюза за надлежна проверка на веригата на доставки или система за надлежна проверка, призната от Комисията като еквивалентна.
2.  Компетентните органи на държавите членки гарантират правилното прилагане на европейската система за надлежна проверка от топилните предприятия и обогатителните фабрики. При неспазване на тези задължения органите нотифицират за това топилното предприятие или обогатителната фабрика и изискват от тях да предприемат коригиращи мерки, за да спазят европейската система за надлежна проверка. Ако неспазването продължи, компетентните органи на държавите членки налагат санкции за неспазването на настоящия регламент. Тези санкции се прекратяват, когато топилното предприятие или обогатителната фабрика спазят разпоредбите на настоящия регламент.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.   Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в техните доклади, посочени в член 15, Комисията приема и публично оповестява решение, в което се изброяват наименованията и адресите на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики за обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми.
1.   Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в техните доклади, посочени в член 15, Комисията приема и публично оповестява решение, в което се изброяват наименованията и адресите на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Комисията определя в списъка, посочен в параграф 1, онези отговорни топилни предприятия и обогатителни фабрики, които се снабдяват — поне частично — от засегнати от конфликти и високорискови зони.
2.  Комисията определя в списъка, посочен в параграф 1, онези отговорни топилни предприятия и обогатителни фабрики, които се снабдяват — поне частично — от засегнати от конфликти и високорискови зони. Този списък се изготвя, като се вземат предвид съществуващите еквивалентни промишлени, правителствени или други схеми за надлежна проверка за полезни изкопаеми и метали, обхванати от настоящия регламент.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.   Комисията приема списъка в съответствие с образеца в приложение II и регулаторната процедура, посочена в член 13, параграф 2. Със секретариата на ОИСР се провежда консултация.
3.   Комисията приема списъка, като използва образеца в приложение ІІ, и в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 13, параграф 2. Със секретариата на ОИСР се провежда консултация.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Комисията своевременно актуализира включената в списъка информация. Комисията премахва от списъка наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики, които вече не се признават като отговорни вносители от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3, или наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики по веригата на доставки на вносители, които вече не се признават като отговорни вносители.
4.  Комисията своевременно актуализира и публикува, включително в интернет, включената в списъка информация. Комисията премахва от списъка наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики, които вече не се признават като отговорни вносители от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3, или наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики по веригата на доставки на вносители, които вече не се признават като отговорни вносители.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.   Комисията взема решение да публикува, включително по интернет, списък на компетентните органи в съответствие с образеца в приложение III и процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2. Комисията редовно актуализира този списък.
2.   Комисията взема решение да публикува, включително по интернет, списък на компетентните органи, използвайки образеца в приложение III, и в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 13, параграф 2. Комисията редовно актуализира този списък.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.   Компетентните органи на държавите членки извършват необходимите последващи проверки, за да гарантират, че самостоятелно сертифицираните отговорни вносители на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали спазват задълженията, предвидени в членове 4, 5, 6 и 7.
1.   Компетентните органи на държавите членки извършват необходимите последващи проверки, за да гарантират, че сертифицираните отговорни вносители на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали спазват задълженията, предвидени в членове 4, 5, 6 и 7.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  Проверките, посочени в параграф 1, се извършват чрез използване на основан на риска подход. Освен това проверки могат да се извършват, когато даден компетентен орган разполага със съответна информация, включително въз основа на изразена от трети страни основателна загриженост, във връзка със спазването на настоящия регламент от даден отговорен оператор.
2.  Проверките, посочени в параграф 1, се извършват чрез използване на основан на риска подход. Освен това проверки се извършват, когато даден компетентен орган разполага със съответна информация, включително въз основа на изразена от трети страни основателна загриженост, във връзка със спазването на настоящия регламент от даден отговорен оператор.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 12 а (нов)
Член 12a
За да създаде яснота и сигурност за икономическите оператори, и по-специално МСП, както и съгласуваност между тях, Комисията, след консултация с Европейската служба за външна дейност и ОИСР, изготвя незадължителни насоки под формата на наръчник за дружествата, в който се обяснява как най-добре да се прилагат критериите за зоните, които могат да бъдат обхванати от настоящия регламент. Наръчникът се базира на определението за засегнати от конфликти и високорискови зони, установено в член 2, буква д) от настоящия регламент, и взема предвид Насоките на ОИСР по надлежната проверка в тази област.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2
Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на определения срок за предаване на становището председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета поиска това.
заличава се
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)
2а.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 15 а (нов)
Член 15a
Съпътстващи мерки
1.  По целесъобразност Комисията представя законодателно предложение, в рамките на преходния период, за определяне на съпътстващи мерки за увеличаване на ефективността на настоящия регламент в съответствие със Съвместното съобщение до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Отговорно снабдяване с полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони: към интегриран подход на ЕС“ (JOIN (2014)0008).
Съпътстващите мерки за гарантиране на интегриран подход на ЕС към задължението за отговорно снабдяване с полезни изкопаеми предвиждат:
а)  подкрепа за дружествата, които се снабдяват отговорно с полезни изкопаеми, под формата на стимули, техническа помощ и насоки, като се взема под внимание положението на малките и средните предприятия и тяхното място във веригата на доставки, с цел да се улесни изпълнението на изискванията на настоящия регламент;
б)  поддържане на политически диалог с трети държави и други заинтересовани страни, включително възможност за хармонизиране на националните и регионалните системи за сертифициране и сътрудничество с публично-частни инициативи;
в)  поддържане на целево сътрудничество за развитие с трети държави, по-специално предоставяне на помощ за реализирането на пазара на несвързани с конфликти полезни изкопаеми и поставяне на местните дружества в по-добри позиции за спазване на настоящия регламент;
г)  тясно сътрудничество с държавите членки в стартирането на допълнителни инициативи в областта на информацията за потребителите, инвеститорите и клиентите и допълнителни стимули за отговорно корпоративно поведение, както и клаузи за изпълнението в договорите за обществени поръчки, подписвани от националните органи съгласно условията на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a.
2.  Комисията представя годишен отчет за изпълнението на съпътстващите мерки, приложени в съответствие с параграф 1, и тяхното въздействие и ефективност.
___________________________
1a Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 а (нов)
Настоящият регламент се прилага от …*
___________________________
*Две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 59
Предложение за регламент
Приложение IІ – Колона В а (нова)
Колона Ва: Вид полезно изкопаемо

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (A8-0141/2015).

Правна информация - Политика за поверителност