Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0059(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0141/2015

Předložené texty :

A8-0141/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Hlasování :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Vysvětlení hlasování
PV 16/03/2017 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Přijaté texty
PDF 619kWORD 213k
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk
Systém Unie pro autocertifikaci dovozců některých nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 20. května 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Navzdory tomu, že přírodní nerostné suroviny mají v oblastech postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastech velký rozvojový potenciál, mohou být příčinou sporů, pokud příjmy z nich přispívají k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů, což narušuje vnitrostátní úsilí o rozvoj, řádnou správu a právní stát. V těchto oblastech je pro mírstabilitu zásadní prolomení spojitosti mezi konflikty a nelegálním využíváním nerostných surovin.
(1)  Navzdory tomu, že přírodní nerostné suroviny mají v oblastech postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastech velký rozvojový potenciál, mohou být příčinou sporů, pokud příjmy z nich přispívají k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů, což narušuje úsilí o rozvoj, řádnou správu a právní stát. V těchto oblastech je zásadním prvkem pro zajištění míru, rozvoje stability prolomení spojitosti mezi konflikty a nelegálním využíváním nerostných surovin.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  V těžebním průmyslu běžně dochází k porušování lidských práv, které může mít zahrnovat dětskou práci, sexuální násilí, násilné zmizení, nucené stěhování a ničení rituálně nebo kulturně významných míst.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Tento problém se týká regionů s velkým nerostným bohatstvím, kde se řešením otázky související s úsilím o minimalizaci financování ozbrojených skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády a mezinárodní organizace společně s hospodářskými subjekty a organizacemi občanské společnosti.
(2)  Tento problém se týká oblastí s velkým nerostným bohatstvím, kde se řešením otázky související s úsilím o prevenci financování ozbrojených skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády a mezinárodní organizace společně s hospodářskými subjekty a organizacemi občanské společnosti, včetně ženských organizací, které stojí v popředí snahy poukázat na vykořisťovatelské podmínky, jež tyto skupiny nastolují, a na znásilňování a násilí používané k ovládání místního obyvatelstva.
(Pozměňovací návrh, jenž vede k nahrazení slova „regiony“ slovem „oblasti“, platí pro celý text.)
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Toto nařízení je jedním ze způsobů, jak odstranit financování ozbrojených skupin prostřednictvím kontroly obchodu s nerostnými surovinami pocházejícími z oblastí postižených konflikty; to ale nic nemění na tom, že by se kroky v oblasti zahraniční a rozvojové politiky Evropské unie měly soustředit na boj proti místní korupci a propustnosti hranic a na zajištění vzdělávání místních obyvatel a jejich zástupců s cílem upozornit na porušování práv.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Dne 7. října 2010 schválil Evropský parlament usnesení vyzývající Unii přijímat právní předpisy po vzoru zákona USA o „konfliktních minerálech“, známého jako oddíl 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele; a Komise ve svých sděleních z let 2011 a 2012 oznámila svůj záměr zabývat se způsoby, jak zlepšit transparentnost v dodavatelském řetězci, včetně aspektů náležité péče. Ve sdělení z roku 2012 a v souladu se závazkem, který učinila na zasedání rady ministrů OECD v květnu 2011, se Komise rovněž zasazovala o větší podporu a využívání pokynů OECD pro nadnárodní podniky a pokynů OECD pro náležitou péči, a to i mimo členské státy OECD.
(7)  Ve svých usneseních ze dne 7. října 2010, 8. března 2011, 5. července 2011 a 26. února 2014 vyzval Evropský parlament Unii k přijetí právní úpravy po vzoru zákona USA o „konfliktních minerálech“, známého jako oddíl 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele; a Komise ve svých sděleních z let 2011 a 2012 oznámila svůj záměr zabývat se způsoby, jak zlepšit transparentnost v dodavatelském řetězci, včetně aspektů náležité péče. Ve sdělení z roku 2012 a v souladu se závazkem, který učinila na zasedání rady ministrů OECD v květnu 2011, se Komise rovněž zasazovala o větší podporu a využívání pokynů OECD pro nadnárodní podniky a pokynů OECD pro náležitou péči, a to i mimo členské státy OECD.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Občané Unie a subjekty občanské společnosti upozornily na skutečnost, že společnosti působící v jurisdikci Unie nejsou postihovány za své potenciální spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s nerostnými surovinami z oblastí postižených konflikty. Důsledkem je, že takovéto nerostné suroviny, potenciálně přítomné ve spotřebitelských výrobcích, spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii. Občané proto požádali, zejména prostřednictvím petic, aby byly Evropskému parlamentu a Radě navrženy právní předpisy zakládající odpovědnost společností podle pokynů vytvořených OSN a OECD.
(8)  Občané Unie a subjekty občanské společnosti upozornily na skutečnost, že společnosti působící v jurisdikci Unie nejsou postihovány za své potenciální spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s nerostnými surovinami z oblastí postižených konflikty. Důsledkem je, že takovéto nerostné suroviny, potenciálně přítomné ve spotřebitelských výrobcích, spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii. Spotřebitelé jsou tak nepřímo spojeni s konflikty, které mají vážné dopady na lidská práva, zejména na práva žen, neboť ozbrojené skupiny často používají hromadné znásilňování jako uváženou strategii k zastrašování a ovládání místního obyvatelstva za účelem ochrany svých zájmů. Občané proto požádali, zejména prostřednictvím petic, aby byly Evropskému parlamentu a Radě navrženy právní předpisy zakládající odpovědnost společností podle pokynů vytvořených OSN a OECD.
Pozměňovací návrhy 71, 91 a 112
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Nařízení odráží nutnost náležité péče v celém dodavatelském řetězci, od místa získávání zdrojů po konečný výrobek, a to tím, že všem společnostem, které jako první uvádějí na evropský trh zdroje, na něž se vztahuje toto nařízení, včetně výrobků, které tyto zdroje obsahují, ukládá, aby ve svém dodavatelském řetězci uplatňovaly náležitou péči a předkládaly o ní zprávy veřejnosti. Jednotlivé povinnosti v rámci náležité péče obsažené v tomto nařízení by měly odrážet v souladu s povahou náležité péče progresivní a flexibilní povahu postupů v rámci zajišťování náležité péče a nutnost zavést povinnosti, které by byly náležitě přizpůsobené konkrétním podmínkám v jednotlivých podnicích. Povinnosti by měly být přizpůsobeny velikosti, míře vlivu a postavení podniku v dodavatelském řetězci.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU1a ukládá podnikům s více než 500 zaměstnanci, aby zveřejňovaly informace o řadě politik, včetně oblasti lidských práv, boje proti korupci a náležité péče v rámci dodavatelského řetězce. Směrnice umožňuje Komisi vypracovat pokyny, které zveřejňování těchto informací usnadní. Komise by měla zvážit možnost zahrnout do těchto pokynů ukazatele výkonnosti ve vztahu k zodpovědnému získávání nerostných surovin a kovů.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)
(11b)  Mnoho stávajících systémů náležité péče v rámci dodavatelského řetězce by mohlo přispět k dosažení cílů tohoto nařízení. Již existují systémy v rámci odvětví, jejichž cílem je přerušení vztahu mezi konfliktem a získáváním cínu, tantalu, wolframu a zlata. Tyto systémy využívají nezávislé audity prováděné třetí stranou k certifikaci subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které již mají systémy k zajištění zcela zodpovědného získávání nerostných surovin. Tyto systémy existující v rámci odvětví by mohly uznány v rámci systému Unie. Je však nutné objasnit kritéria a postupy, na základě kterých budou tyto systémy uznány za rovnocenné požadavkům tohoto nařízení, aby bylo možné zajistit vysokou úroveň a předejít dvojímu provádění auditu.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Společnosti v Unii vyjádřily svůj zájem o zodpovědné získávání nerostných surovin v rámci veřejné konzultace a poskytly informace o stávajících systémech v rámci odvětví navržených v zájmu splnění jejich cílů v oblasti sociální odpovědnosti podniků, požadavků zákazníků a v zájmu zabezpečení svých dodávek. Společností Unie nicméně oznámily rovněž řadu obtíží při uplatňování náležité péče v dodavatelském řetězci způsobených rozsáhlostí a složitostí celosvětových dodavatelských řetězců zahrnujících velký počet hospodářských subjektů, které často nemají dostatečné povědomí nebo jsou z etického hlediska neuvědomělé. Komise by měla sledovat náklady spojené se zodpovědným získáváním a jejich možný dopad na konkurenceschopnost, zejména pro malé a střední podniky.
(12)  Společnosti v Unii vyjádřily svůj zájem o zodpovědné získávání nerostných surovin v rámci veřejné konzultace a poskytly informace o stávajících systémech v rámci odvětví navržených v zájmu splnění jejich cílů v oblasti sociální odpovědnosti podniků, požadavků zákazníků a v zájmu zabezpečení svých dodávek. Společností Unie nicméně oznámily rovněž řadu obtíží a praktických problémů při uplatňování náležité péče v dodavatelském řetězci způsobených rozsáhlostí a složitostí celosvětových dodavatelských řetězců zahrnujících velký počet hospodářských subjektů, které často nemají dostatečné povědomí nebo jsou z etického hlediska neuvědomělé. Komise by měla úzce sledovat náklady spojené se zodpovědným získáváním zdrojů, prováděním auditů třetí stranou a jejich administrativními důsledky a jejich možný dopad na konkurenceschopnost, zejména pro malé a střední podniky, a podávat o nich zprávy. Komise by měla za účelem provádění tohoto nařízení poskytnout mikropodnikům a malým a středním podnikům technickou a finanční pomoc a usnadnit výměnu informací. Malé a střední podniky se sídlem v Unii, které dovážejí nerostné suroviny a kovy a které zavádějí systémy náležité péče, by měly dostávat finanční pomoc prostřednictvím programu Komise COSME.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Společnosti se sídlem v Unii, které fungují v povýrobní části dodavatelského řetězce a dobrovolně uplatňují opatření v oblasti zodpovědného získávání nerostných surovin a kovů, by měly od příslušných orgánů členských států získat certifikaci v podobě značky. Komise by měla stanovit kritéria pro udělení této certifikace, která budou vycházet z pokynů OECD pro náležitou péči, a za tímto účelem může konzultovat sekretariát OECD. Podmínky pro udělení „Evropské certifikace zodpovědnosti“ by měly být stejně přísné jako ty, jež stanoví certifikační systém OECD. Společnostem, které značku „Evropské certifikace odpovědnosti“ získaly, se doporučuje, aby tuto skutečnost uvedly na svých internetových stránkách a zařadily ji mezi informace poskytované evropským spotřebitelům.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou důležitou součástí světových dodavatelských řetězců nerostných surovin, neboť jsou obvykle posledním článkem, kde může být náležitá péče účinně zajištěna prostřednictvím shromažďování, poskytování a ověřování informací týkajících se původu nerostných surovin a důkazního řetězce. Po této zpracovatelské fázi je zpětné vysledování původu nerostů často považováno za neproveditelné. Unijní seznam zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací by proto mohl společnostem v povýrobní části poskytnout transparentnost a jistotu, pokud jde postupy náležité péče v dodavatelském řetězci.
(13)  Subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou důležitou součástí světových dodavatelských řetězců nerostných surovin, neboť jsou obvykle posledním článkem, kde může být náležitá péče účinně zajištěna prostřednictvím shromažďování, poskytování a ověřování informací týkajících se původu nerostných surovin a důkazního řetězce. Po této zpracovatelské fázi je zpětné vysledování původu nerostů často považováno za neproveditelné. Totéž platí pro recyklované kovy, které procházejí ještě složitějším zpracováním. Unijní seznam zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací by proto mohl společnostem v povýrobní části poskytnout transparentnost a jistotu, pokud jde postupy náležité péče v dodavatelském řetězci. V souladu s pokyny OECD pro náležitou péči by podniky v předvýrobní části dodavatelského řetězce, jako jsou subjekty zabývající se tavením a rafinací, měly být předmětem nezávislého auditu prováděného třetí stranou zaměřeného na postupy náležité péče v jejich dodavatelském řetězci, a to i za účelem jejich zařazení na seznam zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Subjekty zabývající se tavením a rafinací, které zpracovávají a dovážejí nerostné suroviny a jejich koncentráty, by měly být povinny uplatňovat systém Unie pro náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)  Používání veškerých nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení by mělo vyhovovat požadavkům tohoto nařízení. Je nezbytné, aby ustanovení tohoto nařízení dodržovali dovozci.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Pro zajištění účinného provádění tohoto nařízení by mělo být stanoveno dvouleté přechodné období, které Komisi umožní zavést systém auditů prováděných třetí stranou a zodpovědným dovozcům umožní obeznámit se s povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)
(15b)  Komise by měla pravidelně přezkoumávat svou finanční pomoc a politické závazky vůči oblastem postiženým konflikty a vysoce rizikovým oblastem, kde se těží cín, tantal, wolfram a zlato, zejména v oblasti Velkých jezer, s cílem zajistit soudržnost politiky a podnítit a posílit dodržování zásad řádné správy, právního státu, a především etické těžby.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)   Komise by měla pravidelně podávat Radě a Evropskému parlamentu zprávy o účinnosti systému. Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých šest let by měla Komise přezkoumat jeho fungování a účinnost, a to včetně přezkumu podpory zodpovědného získávání nerostných surovin, na které se vztahuje, z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Zprávy mohou být případně doplněny o příslušné legislativní návrhy, které mohou obsahovat závazná opatření.
(16)   Komise by měla pravidelně podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávy o účinnosti systému. Dva roky po datu použitelnosti tohoto nařízení a poté každé tři roky by měla Komise přezkoumat jeho fungování a účinnost a poslední dopady systému na místě, pokud jde o podporu zodpovědného získávání nerostných surovin, na které se vztahuje, z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, a podávat zprávy Evropskému parlamentu a Radě. Zprávy mohou být případně doplněny o příslušné legislativní návrhy, které mohou obsahovat další závazná opatření.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  Ve svém společném sdělení ze dne 5. března 2014 se Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise zavázaly k provádění doprovodných opatření vedoucích k integrovanému přístupu EU k zodpovědnému získávání surovin souběžně s tímto nařízením, nejen s cílem dosáhnout vysoké míry účasti společností na systému Unie stanoveném v tomto nařízení, ale i k zajištění globálního, soudržného a komplexního přístupu na podporu zodpovědného získávání surovin z oblastí postižených konflikty a z vysoce rizikových oblastí.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
1.  Tímto nařízením se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce s cílem omezit možnosti ozbrojených skupin a bezpečnostních sil12 podílet se na obchodu s cínem, tantalem, wolframem, jejich rudami a zlatem. Je navržen tak, aby zajistil transparentnost a jistotu, pokud jde o dodavatelské postupy dovozců a subjektů zabývajících se tavením a rafinací, jež získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.
1.  Tímto nařízením se zřizuje systém Unie pro certifikaci založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce s cílem omezit možnosti ozbrojených skupin a bezpečnostních sil12 podílet se na obchodu s cínem, tantalem, wolframem, jejich rudami a zlatem. Je navržen tak, aby zajistil transparentnost a jistotu, pokud jde o dodavatelské postupy dovozců a subjektů zabývajících se tavením a rafinací, jež získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.
__________________
__________________
12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostní sily“ ve smyslu přílohy II Pokynů OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty či vysoce rizikových oblastí: Druhé vydání, vydavatelství OECD (OECD(2013)). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostní sily“ ve smyslu přílohy II Pokynů OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty či vysoce rizikových oblastí: Druhé vydání, vydavatelství OECD (OECD(2013)). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
2.  Toto nařízení stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce působící v Unii, kteří se rozhodnou provádět autocertifikaci jako zodpovědní dovozci nerostů nebo kovů sestávajících z cínu, tantalu, wolframu a zlata, nebo tyto prvky obsahujících, jak je stanoveno v příloze I.
2.  Toto nařízení stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro všechny dovozce působící v Unii, kteří získávají nerostné suroviny a kovy spadající do působnosti tohoto nařízení a v souladu s pokyny OECD pro náležitou péči. Tyto pokyny jsou navrženy tak, aby zajistily transparentnost a zpětnou sledovatelnost dodavatelských postupů dovozců v případě, že získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastí, a aby minimalizovaly násilné konflikty a porušování lidských práv nebo jim předcházely tím, že omezí možnosti ozbrojených skupin a bezpečnostních sil, které jsou definovány v příloze II pokynů OECD pro náležitou péči, obchodovat s těmito nerostnými surovinami a kovy.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
2a.  Na kovy, které lze důvodně považovat za recyklované, se toto nařízení nevztahuje.
Pozměňovací návrhy 76, 97, 117 a 135
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)
2b.  Aby nedocházelo k nezamýšlenému narušování trhu, rozlišuje toto nařízení mezi úlohou podniků nacházejících se v předvýrobní a v povýrobní části dodavatelského řetězce. Uplatňování náležité péče musí být přizpůsobeno činnostem daného podniku a jeho postavení v dodavatelském řetězci.
Pozměňovací návrhy 77, 98, 118 a 136
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 c (nový)
2c.  Komise může ve spolupráci s odvětvovými systémy a v souladu s pokyny OECD vydat další pokyny týkající se povinností, jež musí podniky v závislosti na svém postavení v dodavatelském řetězci splnit, s cílem zajistit, aby tento systém zahrnoval flexibilní postup, jenž bude přihlížet k postavení malých a středních podniků.
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 d (nový)
2d.  Společnosti v povýrobní části musí v rámci tohoto nařízení a v souladu s pokyny OECD přijmout veškerá přiměřená opatření k identifikaci a řešení rizik ve svém dodavatelském řetězci nerostných surovin a kovů, na které se vztahuje toto nařízení. V tomto rámci podléhají tyto společnosti povinnosti informovat o svých postupech přiměřené péče za účelem odpovědného získávání surovin.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b a (nové)
ba)  „recyklovanými kovy“ se rozumí regenerované výrobky konečných uživatelů, regenerované pospotřební výrobky nebo zpracovaný kovový šrot vznikající při výrobě produktů; „recyklované kovy“ zahrnují nepotřebné, zastaralé, vadné a odpadní kovové materiály, které obsahují rafinované nebo zpracované kovy vhodné k recyklaci při výrobě cínu, tantalu, wolframu nebo zlata; recyklovanými kovy nejsou částečně zpracované či nezpracované nerostné suroviny ani vedlejší produkty získané z jiné rudy;
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Článek 2 – písm. e
e)   „oblastmi postiženými konflikty či vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí oblasti, v nichž probíhá ozbrojený konflikt či přetrvává nestabilita po ukončení konfliktu, jakož i oblasti, ve kterých je státní správa a bezpečnost slabá nebo neexistuje, jak je tomu v případě zhroucených států, a oblasti, ve kterých dochází k všeobecně rozšířenému a systematickému porušování mezinárodního práva, včetně porušování lidských práv;
e)   „oblastmi postiženými konflikty či vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí oblasti, v nichž probíhá ozbrojený konflikt či je v nich obecně rozšířeno násilí, oblasti se zhroucenou občanskou infrastrukturou, oblasti s přetrvávající nestabilitou po ukončení konfliktu, jakož i oblasti, ve kterých je státní správa a bezpečnost slabá nebo neexistuje, jak je tomu v případě zhroucených států vyznačujících se rozšířeným a systematickým porušováním lidských práv, jak jsou stanoveny v mezinárodním právu;
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Článek 2 – písm. g
g)   „dovozcem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která deklaruje nerostné suroviny nebo kovy, na které se vztahuje toto nařízení, za účelem jejich propuštění do volného oběhu ve smyslu čl. 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/199213;
g)   „dovozcem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Unii, která svým jménem nebo jménem deklarující osoby deklaruje nerostné suroviny a kovy, na které se vztahuje toto nařízení, za účelem jejich propuštění do volného oběhu; deklarující zástupce, který jedná jménem jiné osoby, nebo zástupce jednající vlastním jménem a jménem jiné osoby jsou pro účely tohoto nařízení rovněž považováni za dovozce;
__________________
13 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h
h)  „zodpovědným dovozcem“ se rozumí každý dovozce, který se rozhodne provádět autocertifikaci podle pravidel stanovených v tomto nařízení;
vypouští se
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. i
i)  „autocertifikací“ se rozumí prohlášení o dodržování povinností týkajících se systémů řízení, řízení rizik, auditů prováděných třetí stranou a poskytování informací, jak je uvedeno v tomto nařízení;
vypouští se
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje k celému znění textu, pokud text již nebyl změněn jinými pozměňovacími návrhy.)
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. q a (nové)
qa)  „systémy používanými v rámci odvětví“ se rozumí kombinace postupů, nástrojů a mechanismů dobrovolné náležité péče v dodavatelském řetězci, které vyvíjejí a kontrolují příslušné svazy průmyslu, včetně posouzení shody třetími stranami;
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. q b (nové)
qb)  „ozbrojenými skupinami a bezpečnostními silami“ se rozumí skupiny uvedené v příloze II pokynů OECD pro náležitou péči;
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Článek 4 – písm. a
a)  přijme a dodavatelům a veřejnosti jasně představí svou politiku pro dodavatelský řetězec nerostných surovin a kovů potenciálně pocházejících z oblastí postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastí;
a)  přijme a dodavatelům a veřejnosti jasně a systematicky představí svou politiku pro dodavatelský řetězec nerostných surovin a kovů potenciálně pocházejících z oblastí postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastí;
Pozměňovací návrhy 85, 126 a 145
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – (nové)
Pokud podnik dospěje k důvodnému závěru, že zdroje jsou získávány pouze z recyklovaných zdrojů nebo kovového šrotu, musí s řádným přihlédnutím k obchodnímu tajemství a otázkám hospodářské soutěže:
a)  zveřejnit jejich určení a
b)  přiměřeně podrobně popsat opatření náležité péče, která v souvislosti s tímto určením učinil.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
Certifikovaní zodpovědní dovozci tavených a rafinovaných kovů jsou osvobozeni od provádění nezávislých auditů třetích stran podle čl. 3 odst. 1a tohoto nařízení, pokud předloží věcné důkazy, že všechny subjekty zabývající se tavením a rafinací v jejich dodavatelském řetězci dodržují ustanovení tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)
Článek 7a
Seznam zodpovědných dovozců
1.  Komise na základě informací, které poskytly členské státy ve svých zprávách podle článku 15, přijímá a zveřejňuje rozhodnutí obsahující seznam s názvy a adresami zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení.
2.  Komise přijme seznam v souladu s poradním postupem stanoveným v čl. 13 odst. 2 a využije k tomu šablonu uvedenou v příloze Ia.
3.  Komise včas aktualizuje a zveřejňuje informace uvedené na seznamu, a to i na internetu. Komise odstraní ze seznamu jména zodpovědných dovozců, kteří v případě, že nepřijali dostatečná nápravná opatření, již nejsou členskými státy považováni za zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 odst. 3.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Článek 7 b (nový)
Článek 7b
Povinnosti subjektů zabývajících se tavením a rafinací v oblasti náležité péče
1.  Subjekty zabývající se tavením nebo rafinací se sídlem v Unii, které zpracovávají a dovážejí nerostné suroviny a jejich koncentráty, mají povinnost uplatňovat unijní systém náležité péče v rámci dodavatelského řetězce nebo systém náležité péče uznaný Komisí za rovnocenný.
2.  Řádné uplatňování evropského systému náležité péče ze strany subjektů zabývajících se tavením a rafinací zajišťují příslušné orgány členských států. Nedodržují-li subjekty zabývající se tavením nebo rafinací tyto povinnosti, orgány je uvědomí a požádají, aby přijaly nápravná opatření a podřídily se evropskému mechanismu náležité péče. Jestliže nedodržování trvá, příslušné orgány členských států uplatní postih za porušení tohoto nařízení. Tento postih je ukončen, jestliže se subjekt zabývající se tavením nebo rafinací podřídí ustanovením tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.   Komise na základě informací, které poskytly členské státy ve svých zprávách podle článku 15, přijímá a zveřejňuje rozhodnutí obsahující seznam s názvy a adresami zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací nerostných surovin spadajících do působnosti tohoto nařízení.
1.   Komise na základě informací, které poskytly členské státy ve svých zprávách podle článku 15, přijímá a zveřejňuje rozhodnutí obsahující seznam s názvy a adresami zodpovědných subjektů zabývající se tavením a rafinací.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Komise na seznamu uvedeném v odstavci 1 vyznačí ty subjekty zabývající se tavením a rafinací, které, alespoň částečně, získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.
2.  Komise na seznamu uvedeném v odstavci 1 vyznačí ty subjekty zabývající se tavením a rafinací, které, alespoň částečně, získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Seznam je vypracován tak, že zohledňuje stávající rovnocenná odvětví, státní nebo jiné systémy náležité péče, které zahrnují nerostné suroviny a kovy, na něž se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.   Komise přijme seznam v souladu s šablonou uvedenou v příloze II a podle regulativního postupu stanoveného v čl. 13 odst. 2. Musí být konzultován sekretariát OECD.
3.   Komise přijme seznam v souladu s poradním postupem stanoveným v čl. 13 odst. 2 a využije k tomu šablonu uvedenou v příloze II. Musí být konzultován sekretariát OECD.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
4.  Komise včas aktualizuje informace uvedené na seznamu. Komise odstraní ze seznamu názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které již nejsou členskými státy považovány za zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 odst. 3, nebo názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací v dodavatelském řetězci dovozců, kteří již nejsou považováni za zodpovědné dovozce.
4.  Komise včas aktualizuje a zveřejňuje informace uvedené na seznamu, a to i na internetu. Komise odstraní ze seznamu názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které již nejsou členskými státy považovány za zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 odst. 3, nebo názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací v dodavatelském řetězci dovozců, kteří již nejsou považováni za zodpovědné dovozce.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.   Komise přijme rozhodnutí zveřejnit, a to i na internetu, seznam příslušných orgánů podle šablony uvedené v příloze III a v souladu s regulativním postupem podle čl. 13 odst. 2. Komise seznam pravidelně aktualizuje.
2.   Komise přijme rozhodnutí zveřejnit, a to i na internetu, seznam příslušných orgánů, a to v souladu s poradním postupem stanoveným v čl. 13 odst. 2 a využije k tomu šablonu uvedenou v příloze III. Komise seznam pravidelně aktualizuje.
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
1.  Příslušné orgány členských států provádí vhodné následné kontroly s cílem zajistit, aby zodpovědní dovozci nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení, kteří provedli autocertifikaci, dodržovali povinnosti stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.
1.  Příslušné orgány členských států provádí vhodné následné kontroly s cílem zajistit, aby zodpovědní dovozci nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení dodržovali povinnosti stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
2.  Kontroly uvedené v odstavci 1 se provádějí na základě přístupu založeného na posouzení rizik. Kontroly mohou být taktéž prováděny v případě, že příslušný orgán má k dispozici významné informace, včetně opodstatněných obav třetích osob, týkající se dodržování tohoto nařízení ze strany zodpovědného dovozce.
2.  Kontroly uvedené v odstavci 1 se provádějí na základě přístupu založeného na posouzení rizik. Kontroly se taktéž provádějí v případě, že příslušný orgán má k dispozici významné informace, včetně opodstatněných obav třetích osob, týkající se dodržování tohoto nařízení ze strany zodpovědného dovozce.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)
Článek 12a
V zájmu zajištění přehlednosti, jasnosti a konsistence pro potřeby hospodářských subjektů, zejména malých a středních podniků, vypracuje Komise na základě konzultací s Evropskou službou pro vnější činnost a OECD nezávazné pokyny ve formě příručky pro společnosti, v níž bude vysvětleno, jak nejlépe uplatňovat kritéria pro ty oblasti, na něž se může vztahovat toto nařízení. Tato příručka bude vycházet z definic oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí stanovených v článku 2e tohoto nařízení a zohlední pokyny OECD pro náležitou péči v této sféře.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2
Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.
vypouští se
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)
(2a)  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)
Článek 15a
Doprovodná opatření
1.  Komise předloží během přechodného období v případě potřeby legislativní návrh, v němž stanoví doprovodná opatření s cílem zvýšit účinnost tohoto nařízení v souladu se společným sdělením Evropskému parlamentu a Radě nazvaným „Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“ (JOIN(2014)0008).
Doprovodná opatření zajišťující integrovaný přístup EU k závazku zodpovědného získávání nerostných surovin stanovují:
a)  podporu v podobě pobídek určená podnikům získávajícím zdroje zodpovědným způsobem a technická pomoc a pokyny podnikům s přihlédnutím k situaci malých a středních podniků a jejich postavení v dodavatelském řetězci s cílem usnadnit dodržování požadavků tohoto nařízení;
b)  pokračující politické dialogy s třetími zeměmi a jinými zúčastněnými stranami, včetně možnosti harmonizace s vnitrostátními a regionálními certifikačními systémy a spolupráci s iniciativami partnerství veřejného a soukromého sektoru;
c)  trvalou a cílenou rozvojovou spolupráci se třetími zeměmi, zejména pomoc s uváděním na trh nerostných surovin, které nepocházejí z oblastí postižených konfliktem, a napomáhání místním podnikům při dodržování tohoto nařízení;
d)  úzkou spolupráci s členskými státy zaměřující se na vytváření doplňkových iniciativ v oblasti informování spotřebitelů, investorů a zákazníků, jakož i další pobídky na podporu zodpovědného obchodního chování a doložky o plnění v rámci dodavatelských smluv podepsaných vnitrostátními orgány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU1a.
2.  Komise předloží každoročně zprávu o plnění týkající se doprovodných opatření prováděných podle odstavce 1 a jejich dopadu a efektivity.
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)
Toto nařízení se použije se ode dne …*
___________________________
*Dva roky po vstupu tohoto nařízení
v platnost.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Příloha II – sloupec C a (nový)
Sloupec Ca: Druh nerostné suroviny

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 61 odst.2, druhého pododstavce jednacího řádu (A8-0141/2015).

Právní upozornění - Ochrana soukromí