Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0059(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0141/2015

Indgivne tekster :

A8-0141/2015

Forhandlinger :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Afstemninger :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Stemmeforklaringer
PV 16/03/2017 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Vedtagne tekster
PDF 508kWORD 175k
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg Endelig udgave
EU-system for selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Europa-Parlamentets ændringer af 20. maj 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Naturlige mineralressourcer i konfliktramte områder eller højrisikoområder kan – selv om de indebærer et stort potentiale for udvikling – udløse konflikter, hvis indtægterne herfra antænder eller bidrager til fortsættelsen af voldelige konflikter og undergraver de nationale bestræbelser på udvikling, god regeringsførelse og opretholdelse af retsstaten. I disse områder er det afgørende for opretholdelsen af fred og sikkerhed at bryde forbindelsen mellem konflikt og ulovlig udvinding af mineraler.
(1)  Naturlige mineralressourcer i konfliktramte områder eller højrisikoområder kan – selv om de indebærer et stort potentiale for udvikling – udløse konflikter, hvis indtægterne herfra antænder eller bidrager til fortsættelsen af voldelige konflikter og undergraver bestræbelserne på udvikling, god regeringsførelse og opretholdelse af retsstaten. I disse områder er det at bryde forbindelsen mellem konflikt og ulovlig udvinding af mineraler et afgørende element i at kunne garantere fred, udvikling og sikkerhed.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Krænkelser af menneskerettighederne er hyppigt forekommende i udvindingsindustrien og kan omfatte børnearbejde, seksuelle overgreb, forsvindinger, tvangsforflytning og ødelæggelse af rituelt eller kulturelt vigtige steder;
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Problemet vedrører ressourcerige områder, hvor regeringer og internationale organisationer i samarbejde med erhvervsoperatører og civilsamfundsorganisationer forsøger at begrænse finansieringen af væbnede grupper og sikkerhedsstyrker.
(2)  Problemet vedrører ressourcerige områder, hvor regeringer og internationale organisationer i samarbejde med erhvervsoperatører og civilsamfundsorganisationer, herunder kvindeorganisationer, der fører an i at skærpe opmærksomheden om de udbytningsforhold, som disse grupper etablerer, og om at voldtægt og vold anvendes til at kontrollere lokalbefolkningen, forsøger at forebygge finansieringen af væbnede grupper og sikkerhedsstyrker.
Ændringen af ordet "regions" ("regioner") til "areas" ("områder") vedrører ikke den danske tekst.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Denne forordning er et af midlerne til at sætte en stopper for finansieringen af væbnede grupper gennem kontrol med mineraler fra konfliktområder. Det forhindrer ikke, at Unionens udenrigspolitiske og udviklingspolitiske tiltag bør fokusere på bekæmpelse af den lokale korruption, på problemet med manglende grænsekontrol og på at skole lokalbefolkningen og deres repræsentanter i at skærpe opmærksomheden om krænkelser.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Den 7. oktober 2010 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori Unionen opfordres til at indføre lovgivning, som svarer til den amerikanske lov om "konfliktmineraler", dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, og Kommissionen redegjorde i sine meddelelser fra 2011 og 2012 for sin intention om at undersøge, hvordan man kunne forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden, herunder aspekter af due diligence-praksis. I den sidstnævnte meddelelse og i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet på mødet i OECD's ministerråd i maj 2011, er Kommissionen desuden fortaler for mere støtte til og bredere anvendelse af OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og OECD's due diligence-retningslinjer – også uden for OECD's medlemslande.
(7)  Europa-Parlamentet opfordrede i sine beslutninger af 7. oktober 2010, af 8. marts 2011, af 5. juli 2011 og af 26. februar 2014 Unionen til at indføre lovgivning, som svarer til den amerikanske lov om "konfliktmineraler", dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, og Kommissionen redegjorde i sine meddelelser fra 2011 og 2012 for sin intention om at undersøge, hvordan man kunne forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden, herunder aspekter af due diligence-praksis. I den sidstnævnte meddelelse og i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet på mødet i OECD's ministerråd i maj 2011, er Kommissionen desuden fortaler for mere støtte til og bredere anvendelse af OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og OECD's due diligence-retningslinjer – også uden for OECD's medlemslande.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  EU-borgere og aktører i civilsamfundet har gjort opmærksom på, at virksomheder, som opererer på Unionens område, ikke holdes ansvarlige for deres mulige forbindelser til ulovlig udvinding af og handel med mineraler fra konfliktområder. Konsekvensen er, at disse mineraler, som potentielt er til stede i forbrugerprodukter, forbinder forbrugere til konflikter uden for Unionen. Derfor har borgere især gennem andragender anmodet om, at der stilles forslag om lovgivning til Europa-Parlamentet og Rådet om at holde virksomheder ansvarlige i henhold til de retningslinjer, der er udarbejdet af FN og OECD.
(8)  EU-borgere og aktører i civilsamfundet har gjort opmærksom på, at virksomheder, som opererer på Unionens område, ikke holdes ansvarlige for deres mulige forbindelser til ulovlig udvinding af og handel med mineraler fra konfliktområder. Konsekvensen er, at disse mineraler, som potentielt er til stede i forbrugerprodukter, forbinder forbrugere til konflikter uden for Unionen. Forbrugerne er som sådan indirekte knyttet til konflikter, der har en alvorlig indvirkning på menneskerettighederne, navnlig kvinders rettigheder, idet væbnede grupper ofte anvender massevoldtægt som en bevidst strategi til at skræmme og kontrollere lokalbefolkningerne for at beskytte deres interesser. Derfor har borgere især gennem andragender anmodet om, at der stilles forslag om lovgivning til Europa-Parlamentet og Rådet om at holde virksomheder ansvarlige i henhold til de retningslinjer, der er udarbejdet af FN og OECD.
Ændring 71 + 91 + 112
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Forordningen afspejler behovet for at gennemføre due diligence-praksis i hele forsyningskæden fra tilvejebringelsesstedet til det endelige produkt ved at stille krav om, at alle virksomheder, som først bringer de omfattede ressourcer, herunder produkter, der indeholder disse ressourcer, i omsætning på Unionens marked, skal udarbejde og offentligt aflægge rapport om deres due diligence-praksis i forsyningskæden. I overensstemmelse med den relevante due diligence-praksis bør de individuelle due diligence-forpligtelser i denne forordning afspejle den progressive og fleksible natur af due diligence-processerne og behovet for forpligtelser, der er skræddersyet korrekt til virksomhedernes individuelle omstændigheder. Forpligtelserne bør være skræddersyet til virksomhedernes størrelse, gearing og placering i forsyningskæden.
Ændring 57
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU1a pålægger selskaber med mere end 500 ansatte at fremlægge oplysninger om selskabets politik på en række områder, herunder menneskerettigheder, antikorruption og due diligence-praksis i forsyningskæden. Direktivet pålægger Kommissionen at udarbejde retningslinjer til at fremme offentliggørelse af disse oplysninger. Kommissionen bør overveje at indføje resultatindikatorer vedrørende ansvarlig tilvejebringelse af mineraler og metaller i disse retningslinjer.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af Rådets direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner (EUT L 330 af 15.11.2014, s. 1).
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)
(11b)  Mange eksisterende due diligence-systemer i forsyningskæden vil kunne bidrage til at opnå denne forordnings mål. Der findes allerede brancheordninger, der har til formål at bryde forbindelsen mellem konflikter og tilvejebringelse af tin, tantal, wolfram og guld. Disse ordninger gør brug af uafhængigt tredjepartsaudit til at certificere smelterier og forædlingsvirksomheder, som har indført systemer til nøje at sikre ansvarlig tilvejebringelse af mineraler. Disse branchesystemer vil kunne anerkendes i EU-systemet. Kriterierne og procedurerne for anerkendelse af sådanne ordninger som svarende til kravene i denne forordning må imidlertid afklares for at gøre det muligt at efterleve høje standarder og undgå dobbeltaudit.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  EU-virksomheder har ved den offentlige høring givet udtryk for deres interesse i ansvarlig tilvejebringelse af mineraler og redegjort for aktuelle erhvervsordninger, som er udformet for at opfylde deres mål om virksomhedernes sociale ansvar, imødekommelse af kundernes krav og sikkerheden af deres leverancer. EU-virksomheder har imidlertid også berettet om de utallige vanskeligheder, der er forbundet med due diligence-praksis i forsyningskæden på grund af vidtrækkende og komplekse globale forsyningskæder med deltagelse af mange operatører, som ofte har manglende kendskab til disse forhold eller er uden etiske skrupler. Omkostningerne ved ansvarlig tilvejebringelse og deres eventuelle indvirkning på konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør overvåges af Kommissionen.
(12)  EU-virksomheder har ved den offentlige høring givet udtryk for deres interesse i ansvarlig tilvejebringelse af mineraler og redegjort for aktuelle erhvervsordninger, som er udformet for at opfylde deres mål om virksomhedernes sociale ansvar, imødekommelse af kundernes krav og sikkerheden af deres leverancer. EU-virksomheder har imidlertid også berettet om de utallige vanskeligheder og praktiske udfordringer, der er forbundet med due diligence-praksis i forsyningskæden på grund af vidtrækkende og komplekse globale forsyningskæder med deltagelse af mange operatører, som ofte har manglende kendskab til disse forhold eller er uden etiske skrupler. Omkostningerne ved ansvarlig tilvejebringelse, tredjepartsaudit, de administrative konsekvenser heraf og deres eventuelle indvirkning på konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør nøje overvåges og rapporteres af Kommissionen. Kommissionen bør yde små og mellemstore virksomheder teknisk og finansiel bistand og fremme udveksling af oplysninger med henblik på at gennemføre denne forordning. EU-baserede SMV'er, som importerer mineraler og metaller og indfører due diligence-ordninger, bør modtage finansiel støtte via Kommissionens COSME-program.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  EU-baserede selskaber, som opererer længere fremme i forsyningskæden og frivilligt indfører et system for ansvarlig tilvejebringelse af mineraler og metaller, bør certificeres af medlemsstaternes kompetente myndigheder i form af mærkning. Kommissionen bør i opstillingen af kriterierne for certificering basere sig på OECD's due diligence-retningslinjer og kan i denne henseende konsultere OECD's sekretariat. Betingelserne for tildeling af et "EU-ansvarscertifikat" bør være ligeså strenge som dem, der gælder i OECD's certificeringssystem. Selskaber tildelt et "EU-ansvarscertifikat" tilskyndes til at angive dette på deres hjemmeside og i deres informationsmateriale til de europæiske forbrugere.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Smelterier og forædlingsvirksomheder udgør et vigtigt led i de globale forsyningskæder for mineraler, eftersom det typisk er det sidste led, hvor der kan sikres en effektiv due diligence-praksis ved at indsamle, offentliggøre og kontrollere oplysninger om mineralernes oprindelse og leverandørkæden. Efter dette forarbejdningsled anses det ofte for umuligt at spore mineralernes oprindelse. En EU-liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder kan derfor skabe gennemsigtighed og sikkerhed for due diligence-praksis i forsyningskæden til gavn for virksomheder længere fremme i kæden.
(13)  Smelterier og forædlingsvirksomheder udgør et vigtigt led i de globale forsyningskæder for mineraler, eftersom det typisk er det sidste led, hvor der kan sikres en effektiv due diligence-praksis ved at indsamle, offentliggøre og kontrollere oplysninger om mineralernes oprindelse og leverandørkæden. Efter dette forarbejdningsled anses det ofte for umuligt at spore mineralernes oprindelse. Dette gælder tilsvarende for genbrugte metaller, der har gennemgået endnu flere trin i forarbejdningsprocessen. En EU-liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder kan derfor skabe gennemsigtighed og sikkerhed for due diligence-praksis i forsyningskæden til gavn for virksomheder længere fremme i kæden. I overensstemmelse med OECD's due diligence-retningslinjer bør tidlige forarbejdningsled såsom smelterier og forædlingsvirksomheder gennemgå en uafhængig tredjepartsaudit af deres due diligence-praksis i forsyningskæden, inklusive med henblik på at blive optaget på listen over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Smelterier og forædlingsvirksomheder, der forarbejder og importerer mineraler og koncentrater heraf, bør være forpligtet til at anvende EU-systemet for due diligence-praksis i forsyningskæden.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)
(13b)  Samtlige mineraler og metaller, der er omfattet af denne forordning, bør anvendes i overensstemmelse med de heri fastsatte krav. Det er essentielt, at importørerne overholder bestemmelserne i denne forordning.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  Med henblik på at garantere, at denne forordning gennemføres effektivt, bør der fastsættes en toårig overgangsperiode, der sætter Kommissionen i stand til at nedsætte et tredjepartsauditsystem og de ansvarlige importører i stand til at blive fortrolige med deres forpligtelser i henhold til denne forordning.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)
(15b)  Kommissionen bør regelmæssigt gennemgå sin finansielle bistand og sine politiske forpligtelser over for konfliktramte områder og højrisikoområder, hvor der udvindes tin, tantal, wolfram og guld, navnlig i De Store Søers Område, for at sikre en politisk sammenhæng og tilskynde til og styrke respekten for god regeringsførelse og opretholdelse af retsstaten og frem for alt etisk minedrift.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Kommissionen bør jævnligt forelægge rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet om virkningerne af ordningen. Senest tre år efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette år bør Kommissionen undersøge, hvordan forordningen fungerer, og hvor effektivt den virker, bl.a. med hensyn til fremme af ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der er omfattet af forordningen, fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis det er nødvendigt, ledsages af hensigtsmæssige lovgivningsmæssige forslag, som kan omfatte obligatoriske foranstaltninger —
(16)  Kommissionen bør jævnligt forelægge rapporter for Europa-Parlamentet og Rådet om virkningerne af ordningen. To år efter datoen for anvendelse af denne forordning og derefter hvert tredje år bør Kommissionen undersøge, hvordan forordningen fungerer, og hvor effektivt den virker, samt ordningens seneste effekt ude i de berørte områder med hensyn til fremme af ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der er omfattet af forordningen, fra konfliktramte områder og højrisikoområder og rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporterne kan, hvis det er nødvendigt, ledsages af hensigtsmæssige lovgivningsmæssige forslag, som kan omfatte yderligere obligatoriske foranstaltninger —
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
(16a)  Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik gav i deres fælles meddelelse af 5. marts 2014 tilsagn om at gennemføre de ledsageforanstaltninger, der skal føre til en integreret EU-tilgang til ansvarlig tilvejebringelse sideløbende med denne forordning, med det formål ikke blot at opnå et højt niveau af deltagelse af selskaber i EU-systemet, jf. som fastsat i denne forordning, men også at sikre en global, sammenhængende og omfattende tilgang til fremme af ansvarlig tilvejebringelse fra konfliktramte områder og højrisikoområder.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
1.  Denne forordning opretter et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for at indskrænke væbnede gruppers og sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at handle med tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld. Den er udformet for at sikre gennemsigtighed og sikkerhed i forsyningspraksisser hos importører, smelterier og forædlingsvirksomheder, som tilvejebringer deres råstoffer i konfliktramte områder og højrisikoområder.
1.  Denne forordning opretter et EU-system for certificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for at indskrænke væbnede gruppers og sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at handle med tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld. Den er udformet for at sikre gennemsigtighed og sikkerhed i forsyningspraksisser hos importører, smelterier og forædlingsvirksomheder, som tilvejebringer deres råstoffer i konfliktramte områder og højrisikoområder.
12 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" som defineret i bilag II til OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013)), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" som defineret i bilag II til OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013)), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Ændring 154
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
2.  Denne forordning fastlægger krav til due diligence-praksis i forsyningskæden for EU-importører, der vælger at certificere sig selv som ansvarlige importører af mineraler eller metaller, som indeholder eller består af tin, tantal, wolfram og guld, jf. bilag I.
2.  Denne forordning fastlægger krav til due diligence-praksis i forsyningskæden for alle EU-importører, som tilvejebringer mineraler og metaller, der hører under denne forordnings anvendelse, i overensstemmelse med OECD's due diligence-retningslinjer. Den er udformet til at sikre gennemsigtighed og sporbarhed, for så vidt angår importørernes forsyningspraksis, når de forsyner sig i konfliktramte områder eller højrisikoområder, med henblik på at minimere eller forhindre voldelige konflikter og krænkelse af menneskerettighederne ved at begrænse mulighederne for, at væbnede grupper og sikkerhedsstyrker, som disse er defineret i bilag II til OECD's due diligence-retningslinjer, kan handle med disse mineraler og metaller.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Metaller, der med føje formodes at være genbrugte, er ikke omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.
Ændring 76 + 97 + 117 + 135
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Med henblik på at undgå utilsigtede forvridninger på markedet skelnes der i denne forordning mellem den rolle, som foretagender i begyndelsen af forsyningskæden spiller, og den rolle, som virksomheder længere fremme i kæden spiller. Due diligence-praksis skal skræddersys til det pågældende foretagendes aktiviteter dets størrelse og dets placering i forsyningskæden.
Ændring 77 + 98 + 118 + 136
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 c (nyt)
2c.  Kommissionen kan i samarbejde med brancheordningerne og i overensstemmelse med OECD's retningslinjer yde yderligere vejledning om de forpligtelser, som virksomhederne skal opfylde, afhængig af deres placering i forsyningskæden, og sikre, at systemet omfatter en fleksibel procedure, der tager hensyn til SMV'ernes position.
Ændring 155
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 d (nyt)
2d.  Virksomhederne længere fremme i kæden skal inden for rammerne af denne forordning og i overensstemmelse med OECD's retningslinjer træffe alle rimelige foranstaltninger for at fastlægge og imødegå de risici i deres forsyningskæde af mineraler og metaller, der er omhandlet i denne forordning. De er inden for disse rammer underlagt en forpligtelse om oplysning om deres due diligence-praksis for at sikre ansvarlig tilvejebringelse.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b a (nyt)
ba)  "genbrugte metaller": genvundne slutbruger- eller forbrugsafsluttede produkter eller skrot af forarbejdede metaller opstået som led i produktfremstilling; "genbrugte metaller" omfatter overskydende, forældede, defekte og skrottede metaller, der er passende at genbruge i produktionen af tin, tantal, wolfram og/eller guld; delvist forarbejdede mineraler, uforarbejdede mineraler eller biprodukter fra andre malmtyper er ikke genbrugte metaller.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e
e)  "konfliktramte områder og højrisikoområder": områder, som befinder sig i en væbnet konflikt eller en ustabil situation efter en konflikt, samt områder, som har en svag eller ingen regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. fejlslagne stater, og oplever omfattende og systematiske krænkelser af folkeretten, herunder krænkelser af menneskerettighederne
e)  "konfliktramte områder og højrisikoområder": områder, som befinder sig i en væbnet konflikt, med hyppigt forekommende voldshandlinger, sammenbrud af den civile infrastruktur, eller en ustabil situation efter en konflikt, samt områder, som har en svag eller ingen regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. fejlslagne stater, som kendetegnes ved omfattende og systematiske krænkelser af de i international ret fastsatte menneskerettigheder
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra g
g)  "importør": enhver fysisk eller juridisk person, som angiver, at mineraler eller metaller, der er omfattet af denne forordning, overgår til fri omsætning som omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/9213
g)  "importør": enhver fysisk eller juridisk person, som er etableret i Unionen og udfærdiger en erklæring om, at mineraler og metaller, der er omfattet af denne forordning, overgår til fri omsætning, enten i eget navn, eller i navnet på den person, på vegne af hvem erklæringen udfærdiges; en repræsentant, der udfærdiger erklæringen på vegne af en anden person og i dennes navn, eller en repræsentant der handler i eget navn og på vegne af en anden person, anses begge for at være importør i denne forordnings forstand
13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra h
h)  "ansvarlig importør": enhver importør, som vælger at certificere sig selv i henhold til bestemmelserne i denne forordning
udgår
Ændring 138
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra i
i)  "selvcertificering": den handling, hvorved man erklærer sin forpligtelse til at overholde de krav til ledelsessystem, risikostyring, tredjepartsauditter og fremlæggelse af oplysninger, som er fastsat i denne forordning
udgår
(Denne ændring gælder for hele teksten.)
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra q a (nyt)
qa)  "brancheordning": en kombination af frivillige forsyningskæde-due-diligence-procedurer, -redskaber og -mekanismer, der er udviklet og bestyret af relevante branchesammenslutninger, herunder tredjepartsoverensstemmelsesvurderinger
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra q b (nyt)
qb)  "væbnede grupper og sikkerhedsstyrker": de grupper, der henvises til i bilag II i OECD's due diligence-retningslinjer
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a
a)  vedtage og klart meddele offentligheden og sine leverandører sin politik for forsyningskæden for mineraler og metaller med potentiel oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder
a)  vedtage og klart og systematisk meddele offentligheden og sine leverandører sin politik for forsyningskæden for omfattede ressourcer med potentiel oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder
Ændring 85 + 126 + 145
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
Hvis en virksomhed med rimelighed kan konkludere, at ressourcer kun hidrører fra genbrugs- eller skrotmateriale, skal den under behørig hensyntagen til forretningsfortrolighed og konkurrencehensyn:
a)  offentliggøre sin konklusion og
b)  give en tilpas detaljeret beskrivelse af de due diligence-foranstaltninger, som den traf i forbindelse med denne konklusion.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)
Certificerede, ansvarlige importører af udsmeltede og forædlede metaller fritages fra forpligtelsen til at foranstalte uafhængige tredjepartsauditter, jf. denne forordnings artikel 3, stk. 1a, forudsat at de fremlægger fyldig dokumentation for, at alle smelterier og forædlingsvirksomheder i deres forsyningskæde efterlever denne forordnings bestemmelser.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)
Artikel 7a
Liste over ansvarlige importører
1.  Kommissionen vedtager og offentliggør på grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger i deres rapporter i henhold til artikel 15, en afgørelse med en liste med navne og adresser på ansvarlige importører af mineraler og metaller, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.
2.  Kommissionen vedtager listen i overensstemmelse med modellen i bilag Ia og i overensstemmelse med den udvalgsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2.
3.  Kommissionen ajourfører og offentliggør, herunder på internettet, rettidigt oplysningerne på listen. Kommissionen sletter de navne på importører fra listen, som i tilfælde af utilstrækkelige genoprettende tiltag fra de ansvarlige importørers side ikke længere anerkendes som ansvarlige importører af medlemsstaterne, jf. artikel 14, stk. 3.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)
Artikel 7b
Due diligence-forpligtelser påhvilende smelterier og forædlingsvirksomheder
1.  EU-baserede smelterier og forædlingsvirksomheder, som forarbejder og importerer mineraler og koncentrater deraf, er forpligtet til at indføre EU-ordningen om due diligence-praksis i forsyningskæden eller en due diligence-ordning anerkendt som ækvivalent af Kommissionen.
2.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal sikre, at smelterier og forædlingsvirksomheder på behørig vis anvender Unionens due diligence-system. Ved manglende overholdelse af disse forpligtelser sender myndighederne smelteriet eller forædlingsvirksomheden en meddelelse desangående med anmodning om at træffe de fornødne udbedrende foranstaltninger for at opfylde kravene i EU-ordningen om due diligence-praksis. I tilfælde af vedvarende manglende overholdelse pålægger medlemsstaternes kompetente myndigheder sanktioner for overtrædelse af denne forordning. Sanktionerne bortfalder, når smelteriet eller forædlingsvirksomheden overholder bestemmelserne i denne forordning.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger i deres rapporter i henhold til artikel 15, vedtager og offentliggør Kommissionen en afgørelse med en liste med navne og adresser på ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder, som forarbejder mineraler, der er omfattet af denne forordning.
1.  På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger i deres rapporter i henhold til artikel 15, vedtager og offentliggør Kommissionen en afgørelse med en liste med navne og adresser på ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  Kommissionen udpeger på den i stk. 1 omhandlede liste de ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder, som tilvejebringer mineraler – i det mindste delvist – fra konfliktramte områder og højrisikoområder.
2.  Kommissionen udpeger på den i stk. 1 omhandlede liste de ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder, som tilvejebringer mineraler – i det mindste delvist – fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Denne liste skal udarbejdes under hensyntagen til eksisterende, tilsvarende due diligence-ordninger inden for branchen, i offentligt regi eller andre steder, der dækker de mineraler og metaller, der er omfattet af denne forordning.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3
3.  Kommissionen vedtager listen i overensstemmelse med modellen i bilag II og den forskriftsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2. OECD's sekretariat høres.
3.  Kommissionen vedtager listen ved anvendelse af modellen i bilag II og i overensstemmelse med den rådgivningsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2. OECD's sekretariat høres.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4
4.  Kommissionen ajourfører oplysningerne på listen med jævne mellemrum. Kommissionen fjerner navne på smelterier og forædlingsvirksomheder fra listen, som ikke længere anerkendes af medlemsstaterne som ansvarlige importører i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, eller navne på smelterier og forædlingsvirksomheder i forsyningskæden for importører, der ikke længere anerkendes som ansvarlige.
4.  Kommissionen ajourfører og offentliggør, herunder på internettet, oplysningerne på listen med jævne mellemrum. Kommissionen fjerner navne på smelterier og forædlingsvirksomheder fra listen, som ikke længere anerkendes af medlemsstaterne som ansvarlige importører i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, eller navne på smelterier og forædlingsvirksomheder i forsyningskæden for importører, der ikke længere anerkendes som ansvarlige.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
2.  Kommissionen træffer afgørelse om offentliggørelse, bl.a. på internettet, af en liste over kompetente myndigheder i overensstemmelse med modellen i bilag III og den forskriftsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2. Kommissionen ajourfører listen regelmæssigt.
2.  Kommissionen træffer afgørelse om offentliggørelse, bl.a. på internettet, af en liste over kompetente myndigheder ved anvendelse af modellen i bilag III og i overensstemmelse med den rådgivningsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2. Kommissionen ajourfører listen regelmæssigt.
Ændring 151
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører passende efterfølgende tilsyn for at sikre, om selvcertificerede ansvarlige importører af mineraler og metaller, som er omfattet af denne forordning, overholder kravene i artikel 4, 5, 6 og 7.
1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører passende efterfølgende tilsyn for at sikre, om ansvarlige importører af mineraler og metaller, som er omfattet af denne forordning, overholder kravene i artikel 4, 5, 6 og 7.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
2.  Det i stk. 1 omhandlede tilsyn gennemføres på grundlag af en risikoanalyse. Desuden kan der foretages tilsyn, når en kompetent myndighed er i besiddelse af relevante oplysninger, herunder på grundlag af begrundet mistanke fra tredjemands side vedrørende en ansvarlig importørs overholdelse af denne forordning.
2.  Det i stk. 1 omhandlede tilsyn gennemføres på grundlag af en risikoanalyse. Desuden skal der foretages tilsyn, når en kompetent myndighed er i besiddelse af relevante oplysninger, herunder på grundlag af begrundet mistanke fra tredjemands side vedrørende en ansvarlig importørs overholdelse af denne forordning.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)
Artikel 12a
Kommissionen udarbejder med henblik på at skabe klarhed og sikkerhed for og sammenhæng mellem erhvervsdrivende, navnlig SMV'er, og i samråd med EU-Udenrigstjenesten og OECD ikke-bindende retningslinjer i form af en håndbog til selskaber, hvori der redegøres for den bedste fremgangsmåde til at efterleve kriterierne for de områder, der er omfattet af dette direktiv. Denne håndbog skal være baseret på definitionen af konfliktramte områder og højrisikoområder, jf. artikel 2, litra e), i denne forordning, og under hensyntagen til OECD's due diligence-retningslinjer på dette område.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2
Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom inden for fristen for afgivelse af udtalelsen.
udgår
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)
Artikel 15a
Ledsageforanstaltninger
1.  Kommissionen forelægger, hvis hensigtsmæssigt, et lovgivningsmæssigt forslag inden for overgangsperioden, der opstiller ledsageforanstaltninger med henblik på at styrke denne forordnings effektivitet på linje med den fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder: Hen imod en integreret EU-strategi" (JOIN(2014)0008).
Ledsageforanstaltninger med henblik på at sikre en integreret EU-tilgang til forpligtelsen til ansvarlig tilvejebringelse skal fastsætte:
a)  støtte til ansvarlige tilvejebringelsesvirksomheder i form af incitamenter, teknisk bistand og vejledning til virksomheder under hensyntagen til små og mellemstore virksomheders situation og deres position i forsyningskæden med henblik på at lette overholdelsen af kravene i denne forordning
b)  igangværende politikdialoger med tredjelande og andre interessehavere, herunder muligheden for harmonisering med nationale og regionale certificeringssystemer og samarbejde med offentlig-private initiativer
c)  fortsat, målrettet udviklingssamarbejde med tredjelande, især støtte til markedsføring af ikke-konfliktmineraler og til at sætte lokale virksomheder bedre i stand til at overholde denne forordning
d)  tæt samarbejde med medlemsstaterne om iværksættelsen af komplementære initiativer på området forbruger-, investor- og kundeinformation og yderligere incitamenter for ansvarlig forretningsskik og resultatopnåelsesklausuler i offentlige kontrakter, der undertegnes af de nationale myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU1a
2.  Kommissionen forelægger en årlig rapport om resultaterne af de ledsageforanstaltninger, der er gennemført i henhold til stk. 1, og deres indvirkning og virkning.
__________________
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)
Denne forordning finder anvendelse fra den …*
* To år efter denne forordnings ikrafttræden.
Ændring 59
Forslag til forordning
Bilag II – Kolonne C a (nyt)
Kolonne Ca: Mineraltype

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2, andet afsnit (A8-0141/2015).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik