Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0059(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0141/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0141/2015

Keskustelut :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Äänestykset :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Äänestysselitykset
PV 16/03/2017 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Hyväksytyt tekstit
PDF 513kWORD 170k
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tiettyjen mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Euroopan parlamentin tarkistukset 20. toukokuuta 2015 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta (COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Luonnon mineraalivarat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla voivat – vaikkakin niillä on suurta potentiaalia kehityksen kannalta – olla kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja käytetään ruokkimaan väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia kansallisia pyrkimyksiä. Näillä alueilla konfliktien ja mineraalien laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden katkaiseminen on ratkaisevaa rauhan ja vakauden kannalta.
(1)  Luonnon mineraalivarat konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla voivat – vaikkakin niillä on suurta potentiaalia kehityksen kannalta – olla kiistanaihe, jos niistä saatavia tuloja käytetään ruokkimaan väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja vaikeutetaan näin kehitystä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia pyrkimyksiä. Näillä alueilla konfliktien ja mineraalien laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden katkaiseminen on ratkaiseva tekijä rauhan, kehityksen ja vakauden takaamisessa.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä kaivannaisteollisuuden alalla, ja niihin saattaa liittyä lapsityövoiman käyttöä, seksuaalista väkivaltaa, tahdonvastaisia katoamisia, pakkosiirtymisiä sekä rituaalisesti tai kulttuurisesti merkittävien paikkojen tuhoamista.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja sisältäviä alueita, joilla aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen rahoituksen minimoimiseen liittyvään haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja kansainväliset organisaatiot yhdessä liike-elämän toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa.
(2)  Tämä koskee runsaasti luonnonvaroja sisältäviä alueita, joilla aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen rahoituksen estämiseen liittyvään haasteeseen ovat tarttuneet hallitukset ja kansainväliset organisaatiot yhdessä liike-elämän toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, mukaan lukien naisjärjestöt, jotka kehottivat ensimmäisinä kiinnittämään huomiota näiden ryhmien luomiin riisto-olosuhteisiin sekä raiskauksiin ja väkivaltaan, joita käytetään paikallisväestön hallitsemiseen.
(Sanan “alueita” osalta tarkistus ei koske suomenkielistä versiota.)
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Tämä asetus on yksi välineistä, joilla pyritään estämään aseistettujen ryhmien rahoittaminen valvomalla konfliktialueiden mineraaleilla käytävää kauppaa. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiseikkaa, että Euroopan unionin ulko- ja kehityspolitiikan toimissa olisi keskityttävä paikallisen korruption ja rajojen vuotamisen torjuntaan sekä koulutuksen tarjoamiseen paikallisväestölle ja sen edustajille väärinkäytösten esille tuomiseksi.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Euroopan parlamentti hyväksyi 7 päivänä lokakuuta 2010 päätöslauselman, jossa kehotettiin unionia antamaan lainsäädäntöä konfliktialueen mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen lain eli Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain 1502 §:n mukaisesti, ja komissio ilmoitti vuosina 2011 ja 2012 annetuissa tiedonannoissaan, että se aikoo tarkastella tapoja parantaa avoimuutta koko toimitusketjussa, mukaan luettuna due diligence -näkökohdat. Jälkimmäisessä tiedonannossa komissio – toukokuussa 2011 OECD:n ministerikokouksessa antamansa sitoumuksen mukaisesti – toi esiin, että OECD:n toimintaohjeille monikansallisille yrityksille ja OECD:n due diligence ‑ohjeille olisi annettava enemmän tukea ja niitä olisi hyödynnettävä enemmän, myös järjestön ulkopuolisissa maissa.
(7)  Euroopan parlamentti kehotti 7 päivänä lokakuuta 2010, 8 päivänä maaliskuuta 2011, 5 päivänä heinäkuuta 2011 ja 26 päivänä helmikuuta 2014 antamissaan päätöslauselmissa unionia antamaan lainsäädäntöä konfliktialueen mineraaleja koskevan Yhdysvaltojen lain eli Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain 1502 §:n mukaisesti, ja komissio ilmoitti vuosina 2011 ja 2012 annetuissa tiedonannoissaan, että se aikoo tarkastella tapoja parantaa avoimuutta koko toimitusketjussa, mukaan luettuna due diligence -näkökohdat. Jälkimmäisessä tiedonannossa komissio – toukokuussa 2011 OECD:n ministerikokouksessa antamansa sitoumuksen mukaisesti – toi esiin, että OECD:n toimintaohjeille monikansallisille yrityksille ja OECD:n due diligence ‑ohjeille olisi annettava enemmän tukea ja niitä olisi hyödynnettävä enemmän, myös OECD:n ulkopuolisissa maissa.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Unionin kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole asetettu vastuuseen mahdollisista yhteyksistä konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien laittomaan louhintaan ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset mineraalit, joita saattaa olla kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Tämän vuoksi kansalaiset ovat laatineet vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin lainsäädäntöä yritysten pitämisestä vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.
(8)  Unionin kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat lisänneet tietoisuutta unionin toimivallan piiriin kuuluvista yrityksistä, joita ei ole asetettu vastuuseen mahdollisista yhteyksistä konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien laittomaan louhintaan ja kauppaan. Seurauksena on, että tällaiset mineraalit, joita saattaa olla kulutustuotteissa, yhdistävät kuluttajat unionin ulkopuolisiin konflikteihin. Kuluttajat yhdistetään näin välillisesti konflikteihin, joilla on vakavia vaikutuksia ihmisoikeuksiin, etenkin naisten oikeuksiin, sillä aseistetut ryhmät käyttävät usein joukkoraiskauksia tietoisena strategiana paikallisväestön pelottelemiseksi ja hallitsemiseksi suojellakseen omia etujaan. Tämän vuoksi kansalaiset ovat laatineet vetoomuksia ja pyytäneet, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotettaisiin lainsäädäntöä yritysten pitämisestä vastuuvelvollisina YK:n ja OECD:n vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti.
Tarkistukset 71, 91 ja 112
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Tämä asetus kuvastaa sitä, että due diligence on tarpeen koko toimitusketjussa hankintapaikasta lopputuotteeseen, ja siinä vaaditaan kaikkia yrityksiä, jotka saattavat ensimmäisenä asetuksen soveltamisalaan kuuluvia luonnonvaroja – mukaan lukien kyseisiä luonnonvaroja sisältävät tuotteet – EU:n markkinoille, panemaan täytäntöön toimitusketjun due diligence ‑järjestelmän ja raportoimaan siitä julkisesti. Due diligence -järjestelmän luonteen mukaisesti tämän asetuksen sisältämien yksittäisten due diligence ‑velvoitteiden olisi kerrottava due diligence -prosessien asteittaisesta ja joustavasta luonteesta ja siitä, että tarvitaan yritysten yksittäisiin olosuhteisiin asianmukaisesti muokattuja velvoitteita. Velvoitteita olisi muokattava yrityksen koon, vaikutusvallan ja sen mukaan, mikä sen asema toimitusketjussa on.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/95/EU1a säädetään, että yritysten, joiden palveluksessa on yli 500 työntekijää, on julkistettava tietoja muun muassa ihmisoikeuksia, korruption torjuntaa ja toimitusketjunsa due diligence -prosesseja koskevista toimintaperiaatteistaan. Kyseisessä direktiivissä kehotetaan komissiota laatimaan suuntaviivoja näiden tietojen julkistamisen helpottamiseksi. Komission olisi harkittava mineraalien ja metallien vastuullista hankintaa koskevien tulosindikaattoreiden sisällyttämistä kyseisiin suuntaviivoihin.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 1).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)
(11 b)  Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista voitaisiin edistää useiden olemassa olevien toimitusketjun due diligence -järjestelmien avulla. Toimialakohtaisia järjestelyjä, joilla pyritään katkaisemaan konfliktien sekä tinan, tantaalin, volframin ja kullan hankinnan välinen yhteys, on jo olemassa. Kyseisissä järjestelmissä käytetään riippumattomia kolmannen osapuolen suorittamia tarkastuksia sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden sertifioimiseksi, jotka ovat ottaneet käyttöön järjestelmiä ainoastaan vastuullisen mineraalien hankinnan varmistamiseksi. Kyseiset toimialakohtaiset järjestelyt voitaisiin tunnustaa unionin järjestelmässä. On kuitenkin selvennettävä kriteerejä ja menettelyjä, joiden perusteella tällaiset järjestelyt voidaan tunnustaa tämän asetuksen vaatimuksia vastaaviksi, jotta voidaan täyttää tiukat vaatimukset ja välttää kaksinkertaiset tarkastukset.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Unionin yritykset ovat ilmaisseet julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa mineraalien vastuulliseen hankintaan ja raportoineet nykyisistä järjestelmistä, joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin myös raportoineet lukuisista vaikeuksista toimitusketjun due diligence -periaatteiden noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa on mukana paljon toimijoita, jotka eivät useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai ovat eettisesti piittaamattomia. Komission olisi seurattava vastuullisten hankintojen kustannuksia ja niiden mahdollista vaikutusta etenkin pk-yritysten kilpailukykyyn.
(12)  Unionin yritykset ovat ilmaisseet julkisen kuulemisen kautta halukkuutensa mineraalien vastuulliseen hankintaan ja raportoineet nykyisistä järjestelmistä, joiden tarkoituksena on saavuttaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat tavoitteet, täyttää asiakkaiden toiveet tai turvata hankinnat. Unionin yritykset ovat kuitenkin myös raportoineet lukuisista vaikeuksista ja käytännön haasteista toimitusketjun due diligence -periaatteiden noudattamisessa pitkien ja monimutkaisten globaalien toimitusketjujen vuoksi, joissa on mukana paljon toimijoita, jotka eivät useinkaan ole riittävästi tietoisia asiasta tai ovat eettisesti piittaamattomia. Komission olisi seurattava tiiviisti vastuullisten hankintojen ja kolmannen osapuolen suorittamien tarkastusten kustannuksia, niiden hallinnollisia seurauksia ja niiden mahdollista vaikutusta etenkin pk-yritysten kilpailukykyyn ja raportoitava niistä. Komission olisi annettava mikro- ja pk-yrityksille teknistä ja taloudellista apua ja helpotettava tietojenvaihtoa tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi. Unioniin sijoittautuneille pk-yrityksille, jotka tuovat mineraaleja ja metalleja ja jotka perustavat due diligence ‑järjestelmiä, olisi myönnettävä taloudellista tukea komission COSME-ohjelman kautta.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi myönnettävä merkinnän muodossa oleva todistus unioniin sijoittautuneille toimitusketjun loppupään yrityksille, jotka perustavat vapaaehtoisesti vastuullisen mineraalien ja metallien hankintajärjestelmän. Komission olisi tukeuduttava OECD:n due diligence -ohjeisiin määrittäessään todistuksen myöntämistä koskevat kriteerit, ja se voi tätä varten kuulla OECD:n sihteeristöä. ”EU:n vastuullisuussertifikaatin” myöntämisedellytysten olisi oltava yhtä tiukkoja kuin niiden, joita sovelletaan OECD:n sertifiointijärjestelmässä. Yrityksiä, joilla on ”EU:n vastuullisuussertifikaatti”, kannustetaan ilmoittamaan siitä verkkosivustollaan ja sisällyttämään se eurooppalaisille kuluttajille annettaviin tietoihin.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä kohtia mineraalien globaaleissa toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence voidaan tosiasiallisesti varmistaa keräämällä, paljastamalla ja todentamalla tiedot mineraalien alkuperästä ja alkuperäketjusta. Tämän muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, että mineraalien alkuperää on mahdotonta jäljittää. Unionin luettelo vastuullisesti toimivista sulattamoista ja jalostamoista voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun loppupään yrityksille toimitusketjun due diligence ‑käytäntöjen osalta.
(13)  Sulattamot ja jalostamot ovat tärkeitä kohtia mineraalien globaaleissa toimitusketjuissa, koska tyypillisesti ne ovat viimeinen vaihe, jossa due diligence voidaan tosiasiallisesti varmistaa keräämällä, paljastamalla ja todentamalla tiedot mineraalien alkuperästä ja alkuperäketjusta. Tämän muuntamisvaiheen jälkeen katsotaan usein, että mineraalien alkuperää on mahdotonta jäljittää. Sama huomio koskee myös kierrätettyjä metalleja, jotka ovat käyneet läpi vielä pidemmän muuntamisprosessin. Unionin luettelo vastuullisesti toimivista sulattamoista ja jalostamoista voisi näin ollen tarjota avoimuutta ja varmuutta toimitusketjun loppupään yrityksille toimitusketjun due diligence -käytäntöjen osalta. OECD:n due diligence -ohjeiden mukaisesti toimitusketjun alkupään yritysten, kuten sulattamoiden ja jalostamoiden, olisi teetettävä toimitusketjunsa due diligence ‑käytännöistä riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama tarkastus, jotta myös ne voitaisiin sisällyttää vastuullisten sulattamoiden ja jalostamoiden luetteloon.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Sulattamoilla ja jalostamoilla, joissa mineraaleja ja niiden rikasteita jalostetaan ja jotka tuovat niitä, olisi oltava velvollisuus soveltaa toimitusketjun due diligence ‑periaatteita koskevaa unionin järjestelmää.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Kaikkia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja ja metalleja olisi käytettävä tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. On tärkeää, että tuojat noudattavat tämän asetuksen säännöksiä.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi säädettävä kahden vuoden siirtymäajasta, jotta komissio voi perustaa järjestelmän kolmansien osapuolten suorittamia tarkastuksia varten ja jotta vastuulliset tuojat voivat perehtyä tämän asetuksen mukaisiin velvoitteisiinsa.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)
(15 b)  Komission olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen sellaisille konfliktialueille ja korkean riskin alueille antamaansa rahoitusapua ja poliittisia sitoumuksia, joilla louhitaan tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa, erityisesti Suurten järvien alueelle, jotta varmistetaan politiikan johdonmukaisuus sekä kannustetaan ja vahvistetaan hyvän hallintotavan, oikeusvaltioperiaatteen ja ennen kaikkea eettisen kaivostoiminnan periaatteiden noudattamista.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Komissio raportoi neuvostolle ja Euroopan parlamentille säännöllisesti järjestelmän vaikutuksista. Komissio tarkastelee viimeistään kolme vuotta asetuksen voimaantulosta ja joka kuudes vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja vaikuttavuutta, mukaan luettuna sen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien vastuullisen hankinnan edistäminen konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin saattaa sisältyä pakollisia toimenpiteitä,
(16)  Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti järjestelmän vaikutuksista. Komissio tarkastelee kaksi vuotta asetuksen soveltamispäivästä ja joka kolmas vuosi sen jälkeen asetuksen toimintaa ja vaikuttavuutta ja järjestelmän viimeisimpiä vaikutuksia paikan päällä asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien vastuullisen hankinnan edistämiseen konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta ja raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia säädösehdotuksia, joihin saattaa sisältyä lisää pakollisia toimenpiteitä.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Komissio sekä komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja sitoutuivat 5 päivänä maaliskuuta 2014 antamassaan yhteisessä tiedonannossa panemaan täytäntöön yhtä aikaa tämän asetuksen kanssa liitännäistoimenpiteitä, jotka johtavat vastuullista hankintaa koskevaan EU:n yhteiseen lähestymistapaan ja joilla ei pyritä ainoastaan siihen, että suuri osa yrityksistä osallistuu tässä asetuksessa säädettyyn unionin järjestelmään, vaan pyritään myös varmistamaan, että omaksutaan kokonaisvaltainen, johdonmukainen ja kattava lähestymistapa vastuullisen hankinnan edistämiseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
1.  Tällä asetuksella perustetaan omaehtoiseen vakuutukseen perustuva toimitusketjun due diligence -periaatteita koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan estää aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, volframilla ja niiden malmeilla sekä kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena on tarjota avoimuutta ja varmuutta konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.
1.  Tällä asetuksella perustetaan sertifiointiin perustuva toimitusketjun due diligence -periaatteita koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan estää aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen12 tinalla, tantaalilla, volframilla ja niiden malmeilla sekä kullalla käymä kauppa. Sen tarkoituksena on tarjota avoimuutta ja varmuutta konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta hankintoja tekevien tuojien, sulattamojen ja jalostamojen hankintakäytäntöjen osalta.
__________________
__________________
12 ’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n ohjeiden OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition liitteessä II; OECD Publishing, OECD, 2013. http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 ’Aseistetut ryhmät ja turvallisuusjoukot’ sellaisina kuin ne on määritelty OECD:n ohjeiden OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition liitteessä II; OECD Publishing, OECD, 2013. http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
2.   Tässä asetuksessa vahvistetaan sellaisia unionin tuojia koskevat toimitusketjun due diligence -velvoitteet, jotka omaehtoisen vakuutuksensa mukaisesti ilmoittavat olevansa sellaisten mineraalien tai metallien vastuullisia tuojia, jotka sisältävät tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa tai koostuvat niistä liitteen I mukaisesti.
2.   Tässä asetuksessa vahvistetaan kaikkia sellaisia unionin tuojia koskevat toimitusketjun due diligence -velvoitteet, jotka hankkivat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja ja metalleja OECD:n ohjeiden mukaisesti. Nämä ohjeet on laadittu konfliktialueilla tai korkean riskin alueilla toimivien tuojien harjoittaman hankintatoiminnan avoimuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi, jotta minimoidaan tai estetään väkivaltaiset konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset rajoittamalla OECD:n due diligence -ohjeiden liitteessä II määriteltyjen aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen mahdollisuuksia saattaa markkinoille näitä mineraaleja ja metalleja.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Metallit, joiden voidaan kohtuudella olettaa olevan kierrätettyjä, eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.
Tarkistukset 76, 97, 117 ja 135
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Tahattomien markkinahäiriöiden välttämiseksi tässä asetuksessa erotetaan toisistaan toimitusketjun alku- ja loppupäässä olevien yritysten roolit. Due diligence -velvoitteiden noudattaminen on mukautettava yrityksen toimintaan ja kokoon sekä sen asemaan toimitusketjussa.
Tarkistukset 77, 98, 118 ja 136
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.  Komissio voi yhteistyössä toimialakohtaisten järjestelyjen kanssa ja OECD:n ohjeiden mukaisesti antaa lisäohjeita velvoitteista, jotka yritysten on täytettävä, sen mukaan, mikä niiden asema toimitusketjussa on, sen varmistamiseksi, että järjestelmä sisältää joustavan menettelyn, jossa otetaan huomioon pk-yritysten asema.
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 d kohta (uusi)
2 d.  Toimitusketjun loppupään yritysten on tämän asetuksen puitteissa ja OECD:n ohjeiden mukaisesti ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin määrittääkseen riskit ja käsitelläkseen niitä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja metallien hankintaketjussaan. Tässä yhteydessä ne ovat velvollisia antamaan tietoja vastuullista hankintaa koskevista due diligence -käytännöistään.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b a alakohta (uusi)
b a)  ’kierrätetyillä metalleilla’ loppukäyttäjän tai kuluttajakäytön jälkeen uusiokäytössä hyödynnettäviä tuotteita tai tuotteiden valmistuksen yhteydessä syntyneitä käsiteltyjä romumetalleja; kierrätettyjä metalleja ovat muun muassa ylijäämämetallimateriaalit, käytöstä poistetut metallimateriaalit, vialliset ja romumetallimateriaalit, jotka sisältävät tinan, tantaalin, volframin ja/tai kullan tuotannon yhteydessä kierrätettäviksi soveltuvia jalostettuja tai käsiteltyjä metalleja; kierrätettyjä metalleja eivät ole osittain käsitellyt tai käsittelemättömät mineraalit tai toisesta malmista saadut sivutuotteet;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta
e)   ’konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla’ alueita, joilla on käynnissä aseellinen konflikti tai jotka ovat epävakaassa konfliktinjälkeisessä tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat kokonaan, kuten toimintakyvyttömät valtiot, ja joilla kansainvälistä lakia rikotaan laajasti ja järjestelmällisesti, mukaan luettuna ihmisoikeusrikkomukset;
e)   ’konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla’ alueita, joilla on käynnissä aseellinen konflikti, joilla esiintyy laajoja väkivaltaisuuksia, joiden siviili-infrastruktuuri on luhistunut tai jotka ovat epävakaassa konfliktinjälkeisessä tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat kokonaan, kuten toimintakyvyttömät valtiot, joille on ominaista kansainvälisessä oikeudessa vahvistettujen ihmisoikeuksien laaja ja järjestelmällinen rikkominen;
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g alakohta
g)   ’tuojalla’ kaikkia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka ilmoittavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia mineraaleja tai metalleja luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/199213 79 artiklan mukaisesti;
g)   ’tuojalla’ kaikkia unioniin sijoittautuneita luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka tekevät omissa nimissään ilmoituksen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen, tai henkilöitä, joiden puolesta tällainen ilmoitus tehdään; tätä asetusta sovellettaessa tuojana pidetään yhtä lailla edustajaa, joka tekee ilmoituksen toisen henkilön nimissä ja puolesta, tai edustajaa, joka toimii omissa nimissään ja toisen henkilön puolesta;
__________________
13 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta
h)  ’vastuullisella tuojalla’ tuojaa, joka päättää antaa omaehtoisen vakuutuksen tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti;
Poistetaan.
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – i alakohta
i)  ’omaehtoisella vakuutuksella’ sen ilmoittamista, että taho noudattaa hallintojärjestelmiin, riskinhallintaan, kolmannen osapuolen suorittamiin tarkastuksiin ja tietojen ilmoittamiseen liittyviä velvoitteita tämän asetuksen mukaisesti;
Poistetaan.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q a alakohta (uusi)
q a)  ’toimialakohtaisella järjestelyllä’ asianomaisten toimialajärjestöjen kehittämää ja valvomaa vapaaehtoisuuteen perustuvien toimitusketjun due diligence ‑menettelyiden, -välineiden ja ‑mekanismien yhdistelmää, mukaan lukien kolmansien osapuolten suorittamat vaatimustenmukaisuuden arvioinnit;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – q b alakohta (uusi)
q b)  ’aseistetuilla ryhmillä ja turvallisuusjoukoilla’ OECD:n due diligence -ohjeiden liitteessä II tarkoitettuja ryhmiä;
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – a alakohta
a)  laadittava konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta mahdollisesti peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja ilmoitettava ne selkeästi tavarantoimittajille ja julkistettava ne,
a)  laadittava konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta mahdollisesti peräisin olevien mineraalien ja metallien toimitusketjua koskevat toimintalinjansa ja ilmoitettava ne selkeästi ja järjestelmällisesti tavarantoimittajille ja julkistettava ne,
Tarkistukset 85, 126 ja 145
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
Kun joku yritys voi kohtuudella päätellä, että varat on johdettu vain kierrätys- tai romulähteistä, sen on liikesalaisuus ja kilpailunäkökohdat asianmukaisesti huomioon ottaen
a)  julkaistava määrityksensä; ja
b)  kuvattava kohtuullisen yksityiskohtaisesti määrityksen tekemisessä käyttämänsä due diligence ‑toimenpiteet.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
Vastuullisiksi tuojiksi sertifioidut sulatettujen ja jalostettujen metallien tuojat vapautetaan tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaisesta velvollisuudesta toteuttaa riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama tarkastus, jos ne voivat toimittaa konkreettiset todisteet siitä, että niiden toimitusketjuun kuuluvat sulattamot ja jalostamot ovat tämän asetuksen säännösten mukaisia.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)
7 a artikla
Vastuullisten tuojien luettelo
1.  Komissio hyväksyy ja asettaa julkisesti saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa luetellaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien ja metallien vastuullisten tuojien nimet ja osoitteet.
2.  Komissio hyväksyy luettelon liitteessä I a esitetyn mallin mukaisesti ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
3.  Komissio päivittää luetteloon sisältyvät tiedot säännöllisesti ja julkistaa ne, myös internetissä. Komissio poistaa luettelosta niiden tuojien nimet, joita jäsenvaltiot eivät vastuullisten tuojien toteuttamien korjaavien toimien riittämättömyyden vuoksi enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi vastuullisiksi tuojiksi.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)
7 b artikla
Sulattamoiden ja jalostamoiden due diligence -velvoitteet
1.  Unioniin sijoittautuneet sulattamot ja jalostamot, joissa mineraaleja ja niiden rikasteita jalostetaan ja jotka tuovat niitä, ovat velvollisia soveltamaan toimitusketjun due diligence -periaatteita koskevaa unionin järjestelmää tai due diligence -järjestelmää, jonka vastaavuuden komissio on tunnustanut.
2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että sulattamot ja jalostamot soveltavat asianmukaisesti unionin due diligence ‑järjestelmää. Jos velvoitteita ei noudateta, viranomaisten on ilmoitettava siitä sulattamolle tai jalostamolle ja kehotettava sitä ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin unionin due diligence ‑järjestelmän noudattamiseksi. Jos velvoitteiden noudattamatta jättäminen jatkuu, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä seuraamuksia tämän asetuksen rikkomisesta. Näiden seuraamusten voimassaolo lakkaa, kun sulattamo tai jalostamo noudattaa tämän asetuksen säännöksiä.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa luetellaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien vastuullisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet ja osoitteet.
1.  Komissio hyväksyy ja antaa julkisesti saataville jäsenvaltioiden 15 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa luetellaan vastuullisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet ja osoitteet.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Komissio yksilöi 1 kohdassa tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset sulattamot ja jalostamot, jotka suorittavat hankintoja – ainakin osittain – konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.
2.  Komissio yksilöi 1 kohdassa tarkoitetusta luettelosta ne vastuulliset sulattamot ja jalostamot, jotka suorittavat hankintoja – ainakin osittain – konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. Luettelo laaditaan ottamalla huomioon olemassa olevat vastaavat toimialakohtaiset, valtiolliset tai muut due diligence ‑järjestelyt, jotka kattavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat mineraalit ja metallit.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
3.  Komissio hyväksyy luettelon liitteessä II esitetyn mallin ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti. Asiassa kuullaan OECD:n sihteeristöä.
3.  Komissio hyväksyy luettelon liitteessä II esitettyä mallia käyttäen ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Asiassa kuullaan OECD:n sihteeristöä.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
4.  Komissio päivittää luetteloon sisältyvät tiedot säännöllisesti. Komissio poistaa luettelosta sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot eivät enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta vastuullisiksi tuojiksi.
4.  Komissio päivittää luetteloon sisältyvät tiedot säännöllisesti ja julkistaa ne, myös internetissä. Komissio poistaa luettelosta sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, joita jäsenvaltiot eivät enää tunnusta 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastuullisiksi tuojiksi, tai sellaisten sulattamoiden ja jalostamoiden nimet, jotka kuuluvat sellaisten tuojien toimitusketjuun, joita ei enää tunnusteta vastuullisiksi tuojiksi.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Komissio tekee päätöksen toimivaltaisten viranomaisten luettelon julkaisemisesta, myös internetissä, liitteessä III esitetyn mallin ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti. Komissio päivittää luettelon säännöllisesti.
2.  Komissio tekee päätöksen toimivaltaisten viranomaisten luettelon julkaisemisesta, myös internetissä, liitteessä III esitettyä mallia käyttäen ja 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio päivittää luettelon säännöllisesti.
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava asianmukaisia jälkitarkastuksia sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien vastuullisiksi tuojiksi ilmoittautuneet tuojat noudattavat tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia velvoitteitaan.
1.  Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava asianmukaisia jälkitarkastuksia sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien mineraalien tai metallien vastuulliset tuojat noudattavat tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisia velvoitteitaan.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on suoritettava riskipohjaista lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi tarkastuksia voidaan tehdä, kun toimivaltaisella viranomaisella on asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, noudattaako vastuullinen tuoja tätä asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien osapuolten ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on suoritettava riskipohjaista lähestymistapaa noudattaen. Lisäksi tarkastuksia on tehtävä, kun toimivaltaisella viranomaisella on asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, noudattaako vastuullinen tuoja tätä asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien osapuolten ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)
12 a artikla
Oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden luomiseksi sekä talouden toimijoiden, varsinkin pk-yritysten, keskinäisen yhtenäisyyden varmistamiseksi, komissio laatii Euroopan ulkosuhdehallintoa ja OECD:tä kuullen ei-sitovia suuntaviivoja yrityksille tarkoitetun ohjekirjan muodossa ja selittää, miten kriteerejä sovelletaan parhaiten niillä aloilla, jotka saattavat kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. Ohjekirjan on perustuttava tämän asetuksen 2 artiklan e alakohdassa vahvistettuun konfliktialueiden ja korkean riskin alueiden määritelmään, ja siinä on otettava huomioon OECD:n due diligence -ohjeet.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Kun komitean lausunto on määrä antaa kirjallisella menettelyllä, menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.
Poistetaan.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)
15 a artikla
Liitännäistoimenpiteet
1.  Komissio toimittaa tarvittaessa siirtymäajan kuluessa lainsäädäntöehdotuksen, jolla otetaan käyttöön liitännäistoimenpiteitä, joilla lisätään tämän asetuksen vaikuttavuutta Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun yhteisen tiedonannon ”Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta – Yhteinen lähestymistapa EU:lle” (JOIN(2014)0008) mukaisesti.
Liitännäistoimenpiteisiin, joilla varmistetaan vastuullista hankintaa koskeva EU:n yhteinen lähestymistapa, on sisällyttävä
a)  tuki vastuullisia hankintoja tekeville yrityksille niille annettavien aloitteiden, teknisen tuen ja neuvonnan muodossa ottaen huomioon pk-yritysten tilanne ja niiden asema toimitusketjussa, jotta voidaan helpottaa tämän asetuksen mukaisten vaatimusten noudattamista,
b)  kolmansien maiden ja muiden sidosryhmien kanssa käytävä jatkuva toimintapoliittinen vuoropuhelu, mukaan lukien mahdollisuus yhdenmukaistamiseen kansallisten ja alueellisten sertifiointijärjestelmien kanssa ja yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin aloitteiden kanssa,
c)  kohdennetun kehitystyön jatkaminen kolmansien maiden kanssa, erityisesti apu konflikteihin liittymättömien mineraalien kaupalle ja paikallisten toimijoiden valmiuksien vahvistaminen tämän asetuksen säännösten noudattamisessa,
d)  tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan ottaa käyttöön täydentäviä aloitteita tietojen antamisessa kuluttajille, sijoittajille ja asiakkaille sekä muita kannustimia vastuulliseen yritystoimintaan ja niiden hankintasopimusten täytäntöönpanoa koskevien lausekkeiden noudattamiseen, joita kansalliset viranomaiset ovat tehneet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU1a mukaisesti.
2.  Komissio esittää vuosittain kertomuksen 1 kohdan mukaisten liitännäistoimenpiteiden täytäntöönpanosta sekä niiden vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta.
__________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)
Tätä asetusta sovelletaan ... päivästä ...kuuta ...*.
___________________________
*Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
Liite II – Sarake C a (uusi)
Sarake C a: mineraalityyppi

(1)Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A8-0141/2015).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö