Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0059(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0141/2015

Pateikti tekstai :

A8-0141/2015

Debatai :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Balsavimas :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 16/03/2017 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Priimti tekstai
PDF 546kWORD 216k
Trečiadienis, 2015 m. gegužės 20 d. - Strasbūras
Sąjungos sistema, pagal kurią tam tikrų naudingųjų iškasenų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

2015 m. gegužės 20 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  gamtos naudingosios iškasenos konfliktinėse ir didelės rizikos zonose suteikia didelių vystymosi galimybių, tačiau jos taip pat gali būti nesutarimų priežastimi, kai dėl iš jų gaunamų pajamų prasideda arba tęsiasi smurtiniai konfliktai ir kliudoma šalims siekti vystymosi, gero valdymo ir teisės viršenybės. Siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą šiose zonose itin svarbu nutraukti konfliktų ir neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo sąsają;
(1)  gamtos naudingosios iškasenos konfliktinėse ir didelės rizikos zonose suteikia didelių vystymosi galimybių, tačiau jos taip pat gali būti nesutarimų priežastimi, kai dėl iš jų gaunamų pajamų prasideda arba tęsiasi smurtiniai konfliktai ir kliudoma siekti vystymosi, gero valdymo ir teisės viršenybės. Siekiant užtikrinti taiką, vystymąsi ir stabilumą šiose zonose itin svarbu nutraukti konfliktų ir neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo sąsają;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  gavybos pramonėje žmogaus teisių pažeidimai yra dažni ir gali apimti vaikų darbą, seksualinį smurtą, priverstinį dingimą, priverstinį persikėlimą ir ritualiniu ar kultūros požiūriu svarbių vietovių naikinimą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  šis klausimas susijęs su daug išteklių turinčiais regionais, kuriuose vyriausybės ir tarptautinės organizacijos kartu su verslo subjektais ir pilietinės visuomenės organizacijomis imasi veiksmų siekdamos sumažinti ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų finansavimą;
(2)  šis klausimas susijęs su daug išteklių turinčiomis zonomis, kuriose vyriausybės ir tarptautinės organizacijos kartu su verslo subjektais ir pilietinės visuomenės organizacijomis, įskaitant moterų organizacijas, kurios atlieka pagrindinį vaidmenį atkreipiant dėmesį į grupuočių sudaromas išnaudotojiškas sąlygas, taip pat į žaginimus ir smurtą, kuriuos tos grupuotės naudoja vietos gyventojams kontroliuoti, imasi veiksmų siekdamos užkirsti kelią ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų finansavimui;
(Pakeitimas, dėl kurio žodis „regionai“ pakeičiamas žodžiu „zonos“, taikomas visam tekstui.)
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  šis reglamentas yra viena iš priemonių užtikrinti, kad ginkluotos grupuotės nebebūtų finansuojamos pajamomis, gaunamomis kontroliuojant prekybą naudingosiomis iškasenomis iš konfliktinių zonų; tai neturi įtakos tam, kad vykdant Europos Sąjungos užsienio ir vystymosi politikos veiksmus daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama kovai su vietos lygmens korupcija ir sienų pralaidumu, taip pat vietos gyventojams ir jų atstovams turėtų būti teikiami mokymai siekiant atkreipti dėmesį į pažeidimus;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  2010 m. spalio 7 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria Sąjunga raginama nustatyti teisės aktus, kurie atitiktų JAV konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų srities teisės aktus, alias Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos akto 1502 skirsnį, be to, Komisija savo 2011 ir 2012 m. komunikatuose paskelbė apie savo ketinimus nagrinėti būdus, kaip pagerinti tiekimo grandinės skaidrumą, įskaitant išsamaus patikrinimo aspektus. Atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, prisiimtus 2011 m. EBPO ministrų taryboje, Komisija pastarajame komunikate taip pat ragino plačiau remti ir taikyti EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, netgi EBPO nepriklausančiose šalyse;
(7)  2010 m. spalio 7 d., 2011 m. kovo 8 d., 2011 m. liepos 5 d. ir 2014 m. vasario 26 d. rezoliucijose Europos Parlamentas ragino Sąjungą nustatyti teisės aktus, kurie atitiktų JAV konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų srities teisės aktus, alias Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos akto 1502 skirsnį; be to, Komisija savo 2011 ir 2012 m. komunikatuose paskelbė apie savo ketinimus nagrinėti būdus, kaip pagerinti tiekimo grandinės skaidrumą, įskaitant išsamaus patikrinimo aspektus. Atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, prisiimtus 2011 m. EBPO ministrų taryboje, Komisija pastarajame komunikate taip pat ragino plačiau remti ir taikyti EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, netgi EBPO nepriklausančiose šalyse;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Sąjungos piliečiai ir pilietinės visuomenės subjektai didino informuotumą apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos jurisdikciją, kurios nepatraukiamos atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių naudingųjų iškasenų, kurių gali būti vartotojų produktuose, vartotojai susiejami su konfliktais už Sąjungos ribų. Todėl piliečiai (daugiausia teikdami peticijas) prašė, kad Europos Parlamentui ir Tarybai būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos bendroves būtų galima patraukti atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip nustatyta JT ir EBPO;
(8)  Sąjungos piliečiai ir pilietinės visuomenės subjektai didino informuotumą apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos jurisdikciją, kurios nepatraukiamos atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių naudingųjų iškasenų, kurių gali būti vartotojų produktuose, vartotojai susiejami su konfliktais už Sąjungos ribų. Todėl vartotojai yra netiesiogiai susiję su konfliktais, kurie turi didelį poveikį žmogaus teisėms, visų pirma moterų teisėms, nes ginkluotos grupuotės dažnai naudoja masinius žaginimus kaip tyčinę strategiją siekdamos įbauginti ir kontroliuoti vietos gyventojus, kad apsaugotų savo interesus. Todėl piliečiai (daugiausia teikdami peticijas) prašė, kad Europos Parlamentui ir Tarybai būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos bendroves būtų galima patraukti atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip nustatyta JT ir EBPO;
Pakeitimai 71, 91 ir 112
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  reglamente atsispindi poreikis atlikti išsamų tiekimo grandinės patikrinimą nuo pirkimo vietos iki galutinio produkto, nustatant reikalavimą visoms bendrovėms, kurios pirmos pateikia į sąrašą įtrauktus išteklius – įskaitant produktus, kurių sudėtyje yra tokių išteklių – Sąjungos rinkai, atlikti išsamų savo tiekimo grandinės patikrinimą ir viešai apie tai pranešti. Atsižvelgiant į išsamaus patikrinimo pobūdį, šiame reglamente pateiktos atskiros išsamaus patikrinimo prievolės turėtų atspindėti pažangų ir lankstų išsamaus patikrinimo procesų pobūdį ir būtinybę nustatyti tokias prievoles, kurios būtų tinkamai pritaikytos prie įmonių individualių aplinkybių. Prievolės turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į įmonės dydį, finansinį svertą ir padėtį jos tiekimo grandinėje;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES1a reikalaujama, kad didelės, daugiau nei 500 darbuotojų turinčios įmonės atskleistų informaciją apie kai kurias savo politikos priemones, be kita ko, žmogaus teisių, kovos su korupcija ir išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo srityse. Toje direktyvoje numatoma, kad Komisija parengia gaires siekiant palengvinti šios informacijos atskleidimą. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę į šias gaires įtraukti veiklos rodiklius, susijusius su atsakingu naudingųjų iškasenų ir metalų pirkimu;
__________________
1a 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (OL L 330, 2014 11 15, p. 1).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(11b)  daugelis esamų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemų galėtų padėti įgyvendinti šio reglamento tikslus. Jau yra pramonės sistemų, kuriomis siekiama nutraukti sąsają tarp konfliktų ir alavo, tantalo, volframo ir aukso pirkimo. Tose sistemose naudojami nepriklausomi trečiųjų šalių atliekami auditai, kuriais siekiama patvirtinti lydyklas ir rafinavimo įmones su įdiegtomis sistemomis, kuriomis užtikrinamas tik atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas. Tokios pramonės sistemos galėtų būti pripažįstamos Sąjungos sistemoje. Tačiau tokių sistemų pripažinimo atitinkančiomis šio reglamento reikalavimus kriterijus ir procedūras reikia patikslinti, kad būtų sudarytos galimybės laikytis aukštų standartų ir išvengti dvigubo audito;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  per viešas konsultacijas Sąjungos bendrovės pareiškė susidomėjimą atsakingu naudingųjų iškasenų pirkimu ir pranešė apie dabartines pramonės sistemas, skirtas jų socialinės atsakomybės tikslams siekti, vartotojų prašymams vykdyti arba jų atsargų saugumui užtikrinti. Tačiau Sąjungos bendrovės taip pat pranešė apie daugybę sunkumų, kurie kyla atliekant išsamų tiekimo grandinės patikrinimą, nes pasaulinė tiekimo grandinė yra labai ilga ir sudėtinga, ją sudaro daug veiklos vykdytojų, kurie dažnai turi nepakankamai žinių arba nepaiso etikos normų. Komisija turėtų stebėti atsakingo pirkimo sąnaudas ir galimą jų poveikį konkurencingumui, ypač MVĮ;
(12)  per viešas konsultacijas Sąjungos bendrovės pareiškė susidomėjimą atsakingu naudingųjų iškasenų pirkimu ir pranešė apie dabartines pramonės sistemas, skirtas jų socialinės atsakomybės tikslams siekti, vartotojų prašymams vykdyti arba jų atsargų saugumui užtikrinti. Tačiau Sąjungos bendrovės taip pat pranešė apie daugybę sunkumų ir praktinių problemų, kurie kyla atliekant išsamų tiekimo grandinės patikrinimą, nes pasaulinė tiekimo grandinė yra labai ilga ir sudėtinga, ją sudaro daug veiklos vykdytojų, kurie dažnai turi nepakankamai žinių arba nepaiso etikos normų. Komisija turėtų atidžiai stebėti ir pranešti apie atsakingo pirkimo, trečiųjų šalių atliekamo audito, administracinių pasekmių joms sąnaudas ir galimą jų poveikį konkurencingumui, ypač MVĮ. Siekiant įgyvendinti šį reglamentą Komisija labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms turėtų teikti techninę ir finansinę pagalbą ir sudaryti joms palankesnes sąlygas keistis informacija. Naudingąsias iškasenas ir metalus importuojančios Sąjungoje įsisteigusios MVĮ, kurios įdiegia išsamaus patikrinimo sistemas, pagal Komisijos programą COSME turėtų gauti finansinę pagalbą;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  Sąjungoje įsisteigusioms bendrovėms, veikiančioms tiekimo grandinės vartotojų grandyje, kurios savo noru taiko atsakingo naudingųjų iškasenų ir metalų pirkimo sistemą, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų suteikti tai patvirtinantį ženklą. Komisija, siekdama nustatyti kriterijus patvirtinimui suteikti, turėtų remtis EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis ir tuo tikslu gali konsultuotis su EBPO sekretoriatu. Ženklo „Europos atsakomybės sertifikatas“ suteikimo sąlygos turėtų būti tokios pat griežtos, kaip ir reikalavimai pagal EBPO sertifikavimo sistemą. Bendrovės, turinčios ženklą „Europos atsakomybės sertifikatas“ raginamos tai nurodyti savo interneto svetainėje ir įtraukti jį į informaciją, pateikiamą Europos vartotojams;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  lydyklos ir rafinavimo įmonės yra svarbi pasaulinės naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės dalis, nes jos paprastai yra paskutinė grandis, kurioje galima veiksmingai užtikrinti išsamų patikrinimą, t. y. rinkti, atskleisti ir tikrinti informaciją apie naudingųjų iškasenų kilmę ir priežiūros grandinę. Dažnai laikoma, kad po šio transformacijos etapo atsekti naudingųjų iškasenų kilmę tampa nebeįmanoma. Todėl sudarius atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių Sąjungos sąrašą vartotojų grandies bendrovėms būtų suteikta skaidrumo ir tikrumo dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktikos;
(13)  lydyklos ir rafinavimo įmonės yra svarbi pasaulinės naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės dalis, nes jos paprastai yra paskutinė grandis, kurioje galima veiksmingai užtikrinti išsamų patikrinimą, t. y. rinkti, atskleisti ir tikrinti informaciją apie naudingųjų iškasenų kilmę ir priežiūros grandinę. Dažnai laikoma, kad po šio transformacijos etapo atsekti naudingųjų iškasenų kilmę tampa nebeįmanoma. Tai taikytina ir perdirbtiems metalams, kurių transformavimo procesas būna dar toliau pažengęs. Todėl sudarius atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių Sąjungos sąrašą vartotojų grandies bendrovėms būtų suteikta skaidrumo ir tikrumo dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo praktikos. Atsižvelgiant į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas, tokios gamintojų grandies bendrovėms kaip lydyklos ir rafinavimo įmonės turėtų būti taikomas nepriklausomas trečiųjų šalių atliekamas jų tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo praktikos auditas, kad jie taip pat būtų įtraukti į atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašą;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  naudingąsias iškasenas ir jų koncentratus perdirbančios ir importuojančios lydyklos ir rafinavimo įmonės privalo taikyti Sąjungos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)  visos naudingosios iškasenos ir metalai, kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų būti naudojami pagal šio reglamento reikalavimus. Itin svarbu, kad importuotojai laikytųsi šio reglamento nuostatų;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  siekiant užtikrinti efektyvų šio reglamento įgyvendinimą, reikėtų numatyti dvejų metų pereinamąjį laikotarpį, per kurį Komisija galėtų sukurti trečiųjų asmenų audito sistemą, o atsakingi importuotojai susipažintų su savo prievolėmis pagal šį reglamentą;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(15b)  Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti savo finansinės pagalbos ir politinius įsipareigojimus konfliktinėse ir didelės rizikos zonose, kur išgaunami alavas, tantalas, volframas ir auksas, visų pirma Didžiųjų ežerų regione, siekiant užtikrinti politikos suderinamumą ir paskatinti bei stiprinti pagarbą gero valdymo, teisinės valstybės ir ypač etiškos gavybos principams;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui turėtų teikti reguliarias sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus ne daugiau kaip trejiems metų po įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus Komisija turėtų peržiūrėti šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis reglamentas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų skatinimą. Prireikus, su ataskaitomis gali būti teikiami atitinkami teisėkūros pasiūlymai, kuriuose gali būti nustatytos privalomos priemonės,
(16)  Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų teikti reguliarias sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus dvejiems metams po reglamento taikymo, o vėliau kas trejus metus Komisija turėtų peržiūrėti šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, taip pat pastarojo meto sistemos poveikį vietoje, susijusį su atsakingo naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis reglamentas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų skatinimu, ir pateikti apie tai ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Prireikus, su ataskaitomis gali būti teikiami atitinkami teisėkūros pasiūlymai, kuriuose gali būti nustatytos kitos privalomos priemonės,
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  savo 2014 m. kovo 5 d. bendrame komunikate Europos Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja įsipareigojo kartu su reglamentu įgyvendinti papildomąsias priemones, kurios padėtų suformuoti integruotą ES požiūrį į atsakingą pirkimą, ne tik siekiant užtikrinti aktyvų įmonių dalyvavimą šiame reglamente numatytoje Sąjungos sistemoje, bet ir visuotinį, nuoseklų ir išsamų požiūrį, kuriuo būtų skatinamas atsakingas pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
1.   Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atliekamas pasitvirtinimas, susijęs su išsamaus tiekimo grandinės patikrinimu, siekiant apriboti ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų12 galimybes prekiauti alavu, tantalu, volframu, jų rūdomis ir auksu. Šia sistema siekiama suteikti skaidrumo ir tikrumo dėl importuotojų, lydyklų ir rafinavimo įmonių, perkančių iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, tiekimo praktikos.
1.   Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atliekamas patvirtinimas, susijęs su išsamaus tiekimo grandinės patikrinimu, siekiant apriboti ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų12 galimybes prekiauti alavu, tantalu, volframu, jų rūdomis ir auksu. Šia sistema siekiama suteikti skaidrumo ir tikrumo dėl importuotojų, lydyklų ir rafinavimo įmonių, perkančių iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, tiekimo praktikos.
__________________
__________________
12 Ginkluotos grupuotės ir saugumo pajėgos – kaip apibrėžta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių II priede (Antrasis leidimas, EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 Ginkluotos grupuotės ir saugumo pajėgos – kaip apibrėžta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių II priede (Antrasis leidimas, EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
2.  Šiame reglamente nustatomos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, taikomos Sąjungos importuotojams, kurie nusprendžia pasitvirtinti kaip atsakingi naudingųjų iškasenų ar metalų, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ir aukso, arba kurie iš jų sudaryti, kaip išdėstyta I priede, importuotojai.
2.  Šiame reglamente ir pagal EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas nustatomos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, taikomos visiems Sąjungos importuotojams, kurie perka naudingąsias iškasenas ir metalus, kuriems taikomas šis reglamentas. Šių rekomendacijų paskirtis – užtikrinti importuotojų tiekimo praktikos nuo konfliktų nukentėjusiose ir didelės rizikos vietovėse skaidrumą ir atsekamumą tam, kad kiek įmanoma būtų sumažinta arba išvengta smurtinių konfliktų ir žmogaus teisių pažeidimų, apribojant ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų galimybes, kaip apibrėžta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priede, prekiauti naudingosiomis iškasenomis ir metalais.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Šis reglamentas netaikomas metalams, kuriuos pagrįstai galima laikyti esant perdirbtais.
Pakeitimai 76, 97, 117 ir 135
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Siekiant išvengti nenumatytų rinkos iškraipymų, šiame reglamente nustatomas įmonių, sudarančių tiekimo grandinės gamintojų grandį, ir įmonių, sudarančių tiekimo grandinės vartotojų grandį, vaidmens skirtumas. Išsamus patikrinimas turi būti pritaikytas prie atitinkamos įmonės veiklos, dydžio ir jos padėties tiekimo grandinėje.
Pakeitimai 77, 98, 118 ir 136
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  Komisija, bendradarbiaudama su pramonės sistemomis ir laikydamasi EBPO rekomendacijų, gali pateikti tolesnes gaires dėl įmonėms privalomų prievolių, priklausomai nuo jų padėties tiekimo grandinėje, užtikrinti, kad sistema apimtų lanksčią procedūrą, kurią taikant būtų atsižvelgiama į MVĮ padėtį.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 d dalis (nauja)
2d.  Pagal šį reglamentą ir laikantis EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų, vartotojų grandies įmonės imasi visų pagrįstų priemonių tam, kad nustatytų ir valdytų riziką naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, tiekimo grandinėje. Todėl joms nustatoma pareiga suteikti informaciją apie savo išsamaus patikrinimo praktiką, kurią jos taiko atsakingo tiekimo grandinėms.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b a punktas (naujas)
ba)  perdirbti metalai – utilizuoti galutinio vartotojo arba po vartojimo naudojami produktai arba produkto gamybos metu iš metalo laužo gautas metalas; perdirbti metalai, be kita ko, yra perteklinės, pasenusios, turinčios trūkumų ir metalo laužo medžiagos, kurių sudėtyje yra perdirbtų arba apdorotų metalų, kurie tinkami perdirbti į alavą, tantalą, volframą ir (arba) auksą; iš dalies perdirbtos, neperdirbtos arba kaip šalutinis produktas iš kitos rūdos gaunamos naudingosios iškasenos nėra perdirbti metalai;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e punktas
e)  konfliktinės ir didelės rizikos zonos – zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai arba po konfliktų susidarė nestabili padėtis, taip pat zonos, kuriose valdymas ir saugumas yra silpnas arba jo visai nėra, kaip antai žlugusios valstybės, ir kuriose plačiu mastu ir nuolat pažeidinėjama tarptautinė teisė, įskaitant žmogaus teisių pažeidimus;
e)  konfliktinės ir didelės rizikos zonos – zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai vyraujant plataus masto smurtui ir žlungant civilinei infrastruktūrai arba po konfliktų susidarė nestabili padėtis, taip pat zonos, kuriose valdymas ir saugumas yra silpnas arba jo visai nėra, kaip antai žlugusios valstybės, kuriose plačiu mastu ir nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės, apibrėžtos pagal tarptautinę teisę;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g punktas
g)  importuotojas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, deklaruojantis naudingąsias iškasenas ar metalus, kuriems taikomas šis reglamentas, skirtus išleisti į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/9213 79 straipsnyje;
g)  importuotojas – bet koks Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, savo vardu deklaruojantis naudingųjų iškasenų ar metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, išleidimą į laisvą apyvartą, arba asmuo, kurio naudai tokia deklaracija pateikiama; tiek atstovas, pateikiantis deklaraciją kito asmens vardu ir kito asmens naudai, tiek atstovas, veikiantis savo vardu ir kito asmens naudai, laikomi importuotojais taikant šį reglamentą;
__________________
13 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punktas
h)  atsakingas importuotojas – bet koks importuotojas, kuris nusprendžia pats patvirtinti savo atitiktį pagal šiame reglamente išdėstytas taisykles;
Išbraukta.
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio i punktas
i)  pasitvirtinimas – asmens patvirtinimas, kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų su valdymo sistemomis, rizikos valdymu, trečiosios šalies atliekamu auditu ir informacijos atskleidimu susijusių prievolių;
Išbraukta.
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui)
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio q a punktas (naujas)
qa)  pramonės sistema – savanoriškų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo procedūrų, priemonių ir mechanizmų, parengtų ir prižiūrimų atitinkamų pramonės šakų asociacijų, derinys, įskaitant trečiųjų asmenų atliekamą atitikties vertinimą;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio q b punktas (naujas)
qb)  ginkluotos grupuotės ir saugumo pajėgos – EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priede nurodytos grupuotės;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio a punktas
a)  patvirtina savo tiekimo grandinės politiką, susijusią su naudingosiomis iškasenomis ir metalais, kurie gali būti kilę iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, ir apie ją aiškiai praneša tiekėjams ir visuomenei;
a)  patvirtina savo tiekimo grandinės politiką, susijusią su į sąrašą įtrauktais ištekliais, kurie gali būti kilę iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, ir apie ją aiškiai ir sistemingai praneša tiekėjams ir visuomenei;
Pakeitimai 85, 126 ir 145
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Jeigu įmonė gali pagrįstai daryti išvadą, kad ištekliai yra gauti tik perdirbus ar panaudojus metalo laužą, ji, tinkamai atsižvelgdama į verslo konfidencialumą ir kitus su konkurencija susijusius klausimus:
a)  viešai paskelbia išvadą, kad produktai gauti perdirbant išteklius; ir
b)  pagrįstai ir išsamiai apibūdina išsamaus patikrinimo priemones, kurias ji taikė siekdama nustatyti, kad produktai gauti perdirbant išteklius.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
Patvirtintiems atsakingiems lydytų ir perdirbtų metalų importuotojams netaikomas reikalavimas atlikti nepriklausomą trečiosios šalies vykdomą auditą pagal šio reglamento 3 straipsnio 1a dalį, jei jie pateikia esminių įrodymų, kad visos lydyklos ir rafinavimo įmonės, esančios jų tiekimo grandinėje, laikosi šio reglamento nuostatų.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
7a straipsnis
Atsakingų importuotojų sąrašas
1.  Remdamasi informacija, kurią valstybės narės pateikia savo ataskaitose, kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir viešai paskelbia sprendimą, kuriame pateikia naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, atsakingų importuotojų pavadinimų ir adresų sąrašą.
2.  Komisija patvirtina sąrašą naudodama Ia priede pateiktą pavyzdį ir laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
3.  Komisija laiku atnaujina ir viešai paskelbia, įskaitant internete, į sąrašą įtrauktą informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo importuotojų, kurie valstybių narių nebepripažįstami atsakingais importuotojais pagal 14 straipsnio 3 dalį, jei jie nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, pavadinimus.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)
7b straipsnis
Lydyklų ir rafinavimo įmonių prievolės, susijusios su išsamiu patikrinimu
1.  Naudingąsias iškasenas ir jų koncentratus perdirbančios ir importuojančios Sąjungoje įsisteigusios lydyklos ir rafinavimo įmonės privalo taikyti Sąjungos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemą arba išsamaus patikrinimo sistemą, kurią Komisija pripažino kaip lygiavertę.
2.  Valstybių narių kompetentingos institucijos užtikrina, kad lydyklos ir rafinavimo įmonės tinkamai įgyvendintų Europos išsamaus patikrinimo sistemą. Jeigu šios prievolės nevykdomos, institucijos apie tai praneša lydyklai arba rafinavimo įmonei ir jų paprašo imtis taisomųjų veiksmų, kad Europos išsamaus patikrinimo sistema būtų įgyvendinta. Jeigu prievolės ir toliau nevykdomos, valstybių narių kompetentingos institucijos taiko sankcijas už šio reglamento pažeidimą. Kai lydykla arba rafinavimo įmonė šio reglamento nuostatas įgyvendina, tos sankcijos nebetaikomos.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Remdamasi informacija, kurią valstybės narės pateikia savo ataskaitose, kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir viešai paskelbia sprendimą, kuriame išvardyti atsakingų naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis reglamentas, lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimai ir adresai.
1.  Remdamasi informacija, kurią valstybės narės pateikia savo ataskaitose, kaip nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir viešai paskelbia sprendimą, kuriame išvardyti atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimai ir adresai.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodytame sąraše Komisija nurodo atsakingas lydyklas ir rafinavimo įmones, kurios bent iš dalies perka iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
2.  1 dalyje nurodytame sąraše Komisija nurodo atsakingas lydyklas ir rafinavimo įmones, kurios bent iš dalies perka iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Sąrašas sudaromas atsižvelgiant į esamas lygiavertes pramonės, vyriausybės ar kitas išsamaus patikrinimo sistemas, apimančias naudingąsias iškasenas ir metalus, kuriems taikomas reglamentas.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija patvirtina sąrašą pagal II priede pateiktą pavyzdį ir 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Konsultuojamasi su EBPO sekretoriatu.
3.  Komisija patvirtina sąrašą naudodama II priede pateiktą pavyzdį ir laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Konsultuojamasi su EBPO sekretoriatu.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija laiku atnaujina į sąrašą įtrauktą informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo lydyklų ir rafinavimo įmonių, kurios valstybių narių nebepripažįstamos atsakingais importuotojais pagal 14 straipsnio 3 dalį, arba importuotojų, kurie nebepripažįstami atsakingais, tiekimo grandinėje esančių lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimus.
4.  Komisija laiku atnaujina ir viešai paskelbia, įskaitant internete, į sąrašą įtrauktą informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo lydyklų ir rafinavimo įmonių, kurios valstybių narių nebepripažįstamos atsakingais importuotojais pagal 14 straipsnio 3 dalį, arba importuotojų, kurie nebepripažįstami atsakingais, tiekimo grandinėje esančių lydyklų ir rafinavimo įmonių pavadinimus.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija nusprendžia paskelbti, taip pat internete, kompetentingų institucijų sąrašą pagal III priede pateiktą pavyzdį ir 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Komisija reguliariai atnaujina šį sąrašą.
2.  Komisija nusprendžia paskelbti, įskaitant internete, kompetentingų institucijų sąrašą, naudodama III priede pateiktą pavyzdį ir laikydamasi 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Komisija reguliariai atnaujina šį sąrašą.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
1.   Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę atsakingi naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojai laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių narių kompetentingos institucijos atlieka atitinkamus ex-post patikrinimus.
1.   Siekdamos užtikrinti, kad atsakingi naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, importuotojai laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių narių kompetentingos institucijos atlieka atitinkamus ex-post patikrinimus.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
2.  Atliekant 1 dalyje nurodytus patikrinimus taikomas rizikos vertinimu pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali būti vykdomi, jei kompetentinga institucija turi atitinkamos informacijos, įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl atsakingo importuotojo atitikties šio reglamento reikalavimams.
2.  Atliekant 1 dalyje nurodytus patikrinimus taikomas rizikos vertinimu pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai vykdomi, jei kompetentinga institucija turi atitinkamos informacijos, įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl atsakingo importuotojo atitikties šio reglamento reikalavimams.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)
12a straipsnis
Siekiant aiškumo ir tikrumo ekonominės veiklos vykdytojams, ypač MVĮ, ir nuoseklumo tarp jų, Komisija, konsultuodamasi su Europos išorės veiksmų tarnyba ir EBPO, parengia neprivalomas gaires – vadovą bendrovėms, kuriame būtų paaiškinta, kaip būtų galima geriausiai taikyti kriterijus toms zonoms, kurios gali priklausyti šio reglamento taikymo sričiai. Šis vadovas grindžiamas konfliktinių ir didelės rizikos zonų apibrėžimu, pateikiamu šio reglamento 2 straipsnio e punkte ir jame atsižvelgiama į EBPO šios srities išsamaus patikrinimo rekomendacijas.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma.
Išbraukta.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)
15a straipsnis
Susijusios priemonės
1.  Komisija, jeigu reikia, pereinamuoju laikotarpiu pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriame nustatomos papildomos priemonės siekiant padidinti šio reglamento veiksmingumą laikantis bendro komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“ (JOIN(2014)0008) nuostatų.
Papildomos priemonės, kuriomis užtikrinamas integruotas ES požiūris į atsakingo pirkimo prievolę numato:
a)  paramą įmonėms, kad jos atsakingai pirktų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, teikiant techninę ir kitą pagalbą bei konsultacijas veiklos vykdytojams, atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį bei jų poziciją tiekimo grandinėje, siekiant palengvinti šio reglamento reikalavimų laikymąsi;
b)  nuolat vykstančius dialogus politikos klausimais su trečiosiomis šalimis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant suderinimo su nacionalinėmis ir regioninėmis sertifikavimo sistemomis galimybę ir bendradarbiavimą su viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms;
c)  nuolatinį ir tikslinį vystomąjį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ypač pagalbą prekiaujant iš nekonfliktinių zonų kilusiomis naudingosiomis iškasenomis ir vietos įmonių padėties gerinimą, kad jos atitiktų šio reglamento nuostatas;
d)  glaudų bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis siekiant imtis papildomų iniciatyvų vartotojų, investuotojų ir klientų informavimo srityje ir tolesnių atsakingo įmonių elgesio paskatų, taip pat į nacionalinių valdžios institucijų pasirašytas viešųjų pirkimų sutartis įtraukti vykdymo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2014/24/ES1a nuostatas.
2.  Komisija pateikia metinę veiksmingumo ataskaitą dėl papildomų priemonių, įgyvendintų pagal 1 dalį, ir jų poveikio bei veiksmingumo.
____________________________
1a 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Šis reglamentas taikomas nuo ...*.
____________________
* Dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo datos.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo C a skiltis (nauja)
Ca skiltis: naudingųjų iškasenų tipas

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A8-0141/2015).

Teisinė informacija - Privatumo politika