Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0059(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0141/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0141/2015

Debates :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Balsojumi :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Balsojumu skaidrojumi
PV 16/03/2017 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Pieņemtie teksti
PDF 676kWORD 221k
Trešdiena, 2015. gada 20. maijs - Strasbūra
Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.apsvērums
(1)  Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un augsta riska teritorijās var izraisīt konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai turpināšanos, kas apdraud valstu centienus attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp konfliktu un izrakteņu nelikumīgu izmantošanu.
(1)  Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un augsta riska teritorijās var izraisīt konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai turpināšanos, kas apdraud centienus attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma jomā. Lai nodrošinātu mieru, attīstību un stabilitāti, šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp konfliktu un izrakteņu nelikumīgu izmantošanu.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1.aapsvērums (jauns)
(1a)  Ieguves rūpniecībā ir bieži sastopami cilvēktiesību pārkāpumi, kas var ietvert bērnu darbu, seksuālo vardarbību, cilvēku piespiedu pazušanu, piespiedu pārcelšanos un rituālā vai kultūras ziņā nozīmīgu vietu iznīcināšanu.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
2.apsvērums
(2)  Minētais jautājums ir aktuāls resursiem bagātos reģionos, kuros valdības un starptautiskās organizācijas kopā ar ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām cenšas īstenot uzdevumus, kas izriet no centieniem mazināt bruņoto grupējumu un drošības spēku finansējumu.
(2)  Minētais jautājums ir aktuāls resursiem bagātās teritorijās, kurās uzdevumus, kas izriet no centieniem nepieļaut bruņoto grupējumu un drošības spēku finansēšanu, cenšas īstenot valdības un starptautiskās organizācijas kopā ar ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tostarp sieviešu organizācijām, kas ir galvenās organizācijas, kuras piesaista uzmanību šādu grupējumu uzspiestiem ekspluatējošiem nosacījumiem, kā arī izvarošanām un vardarbībai, ko izmanto, lai kontrolētu vietējos iedzīvotājus.
(Grozījums par vārda „reģions” aizstāšanu ar vārdu „teritorija” attiecas uz visu tekstu kopumā.)
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5.aapsvērums (jauns)
(5a)  Šī regula ir viens no līdzekļiem, kā samazināt bruņotu grupu finansēšanu, kontrolējot konfliktu skarto teritoriju izcelsmes izrakteņu tirdzniecību; tas nemaina faktu, ka Eiropas Savienības ārlietu un attīstības politikas pasākumos būtu jākoncentrējas uz cīņu pret vietēja mēroga korupciju un vāju robežkontroli, kā arī uz vietējo iedzīvotāju un viņu pārstāvju izglītošanu, lai varētu atklāt vardarbības gadījumus.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
7.apsvērums
(7)  Eiropas Parlaments 2010. gada 7. oktobrī pieņēma rezolūciju, aicinot Savienību pieņemt tiesību aktus saskaņoti ar ASV “konfliktu izrakteņu” akta, proti, Doda-Franka Volstrītas reformas un patērētāju aizsardzības akta 1502. sadaļu, un Komisija 2011. gada un 2012. gada paziņojumos iezīmēja nodomu izpētīt pārredzamības uzlabošanas iespējas, ieskaitot pienācīgās pārbaudes visā piegādes ķēdē. Pēdējā paziņojumā un saskaņā ar apņemšanos, ko Komisija paudusi 2011. gada maija ESAO Ministru padomes sanāksmē, Komisija atbalstīja to, ka arī ārpus ESAO tiek plašāk izmantotas ESAO Vadlīnijas multinacionāliem uzņēmumiem un ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas.
(7)  Eiropas Parlaments 2010. gada 7. oktobra, 2011. gada 8. marta, 2011. gada 5. jūlija un 2014. gada 26. februāra rezolūcijā prasīja Savienībai pieņemt tiesību aktus saskaņoti ar ASV “konfliktu izrakteņu” akta, proti, Doda-Franka Volstrītas reformas un patērētāju aizsardzības akta 1502. sadaļu, un Komisija 2011. gada un 2012. gada paziņojumos iezīmēja nodomu izpētīt pārredzamības uzlabošanas iespējas, ieskaitot pienācīgās pārbaudes visā piegādes ķēdē. Pēdējā paziņojumā un saskaņā ar apņemšanos, ko Komisija paudusi 2011. gada maija ESAO Ministru padomes sanāksmē, Komisija atbalstīja to, ka arī ārpus ESAO tiek plašāk izmantotas ESAO Vadlīnijas multinacionāliem uzņēmumiem un ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
8.apsvērums
(8)  Savienības pilsoņi un pilsoniskās sabiedrības dalībnieki ir veicinājuši izpratni par to, ka uzņēmumi, kas darbojas Savienības jurisdikcijā, netiek saukti pie atbildības par iespējamo saikni ar izrakteņu nelikumīgu ieguvi un tirdzniecību no konfliktu reģioniem. Sekas ir tādas, ka patērētāji šādu izrakteņu dēļ, kas potenciāli ir patēriņa precēs, tiek saistīti ar konfliktiem ārpus Savienības. Tādēļ pilsoņi, īpaši izmantojot lūgumrakstus, ir pieprasījuši, lai Eiropas Parlaments un Padome ierosinātu tiesību aktus, kuros paredz uzņēmumu atbildību saskaņā ar ANO un ESAO vadlīnijām.
(8)  Savienības pilsoņi un pilsoniskās sabiedrības dalībnieki ir veicinājuši izpratni par to, ka uzņēmumi, kas darbojas Savienības jurisdikcijā, netiek saukti pie atbildības par iespējamo saikni ar izrakteņu nelikumīgu ieguvi un tirdzniecību no konfliktu reģioniem. Sekas ir tādas, ka patērētāji šādu izrakteņu dēļ, kas potenciāli ir patēriņa precēs, tiek saistīti ar konfliktiem ārpus Savienības. Tādējādi patērētāji ir netieši saistīti ar konfliktiem, kas būtiski ietekmē cilvēktiesības, jo īpaši sieviešu tiesības, jo bruņoti grupējumi nereti izmanto masveida izvarošanu kā apzinātu stratēģiju, lai iebiedētu un kontrolētu vietējos iedzīvotājus nolūkā aizsargāt savas intereses. Tādēļ pilsoņi, īpaši izmantojot lūgumrakstus, ir pieprasījuši, lai Eiropas Parlaments un Padome ierosinātu tiesību aktus, kuros paredz uzņēmumu atbildību saskaņā ar ANO un ESAO vadlīnijām.
Grozījums Nr. 71, 91 un 112
Regulas priekšlikums
9.aapsvērums (jauns)
(9a)  Šī regula atspoguļo vajadzību pēc pienācīgas pārbaudes visā piegādes ķēdē no sagādes vietas līdz galaproduktam, prasot visiem uzņēmumiem, kas Savienības tirgū pirmo reizi laiž regulas darbības jomā ietvertos resursus, tostarp produktus, kuri satur šādus resursus, veikt savas piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi un publiskot informāciju par to. Saskaņā ar pienācīgas pārbaudes būtību šajā regulā noteiktajiem pienācīgas pārbaudes pienākumiem būtu jāatspoguļo pienācīgas pārbaudes procesu pakāpeniskais un elastīgais raksturs un tas, ka ir vajadzīgi pienākumi, kas būtu atbilstīgi pielāgoti uzņēmumu konkrētajiem apstākļiem. Pienākumi būtu jāpielāgo uzņēmumu lielumam, aizņemto līdzekļu īpatsvaram un pozīcijai piegādes ķēdē.
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
11.aapsvērums (jauns)
(11a)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/95/ES1a paredzēts, ka lieliem uzņēmumiem, kuros strādā vairāk nekā 500 darbinieku, ir jāatklāj informācija par vairākiem uzņēmuma politikas virzieniem, tostarp cilvēktiesību, korupcijas novēršanas un piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes jomā. Minētajā direktīvā ir noteikts, ka Komisija izstrādā pamatnostādnes, lai sekmētu šīs informācijas sniegšanu. Komisijai būtu jāapsver iespēja šajās pamatnostādnēs iekļaut veiktspējas rādītājus attiecībā uz izrakteņu un metālu atbildīgu sagādi.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīva 2014/95/ES, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu (OV L 330, 15.11.2014., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
11.bapsvērums (jauns)
(11b)  Daudzas pašreiz izmantotās piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmas varētu palīdzēt sasniegt šīs regulas mērķus. Jau tiek izmantotas nozares shēmas, kas paredz saraut saikni starp konfliktiem un alvas, tantala, volframa un zelta sagādi. Šajās shēmās kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu sertificēšanai izmanto neatkarīgas trešās personas revīzijas, un ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina tikai atbildīgu izrakteņu sagādi. Šīs nozares shēmas būtu jāatzīst Savienības sistēmā. Tomēr būtu jāprecizē kritēriji un procedūras, ar kurām attiecīgās shēmas atzīst par līdzvērtīgām šīs regulas prasībām, lai tādējādi varētu ievērot augstus standartus un izvairīties no dubultām revīzijām.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
12.apsvērums
(12)  Savienības uzņēmumi ir pauduši ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par pašreizējām nozares shēmām, kas izstrādātas, lai īstenotu korporatīvās sociālās atbildības mērķus, reaģētu uz klientu pieprasījumiem vai risinātu piegāžu drošības jautājumu. Tomēr Savienības uzņēmumi ziņojuši arī par ļoti daudzām grūtībām, kas saistītas ar piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes īstenošanu, jo globālās piegādes ķēdes ir garas un sarežģītas un ietver daudzus tirgus dalībniekus, kuri bieži vien ir nepietiekami informēti vai nav norūpējušies par ētikas jautājumiem. Komisijai būtu jāuzrauga atbildīgas sagādes izmaksas un to iespējamā ietekme uz konkurētspēju, īpaši MVU konkurētspēju.
(12)  Savienības uzņēmumi ir pauduši ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par pašreizējām nozares shēmām, kas izstrādātas, lai īstenotu korporatīvās sociālās atbildības mērķus, reaģētu uz klientu pieprasījumiem vai risinātu piegāžu drošības jautājumu. Tomēr Savienības uzņēmumi ziņojuši arī par ļoti daudzām grūtībām un praktiskiem šķēršļiem, kas saistīti ar piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes īstenošanu, jo globālās piegādes ķēdes ir garas un sarežģītas un ietver daudzus tirgus dalībniekus, kuri bieži vien ir nepietiekami informēti vai nav norūpējušies par ētikas jautājumiem. Komisijai būtu cieši jāuzrauga izmaksas saistībā ar atbildīgu sagādi, trešās personas revīzijām, to administratīvajām sekām un iespējamo ietekmi uz konkurētspēju, īpaši MVU konkurētspēju, un jāziņo par tām. Komisijai būtu jāsniedz mikrouzņēmumiem un MVU tehniska un finansiāla palīdzība un būtu jāsekmē informācijas apmaiņa, lai īstenotu šo regulu. Savienībā reģistrēti MVU, kas importē izrakteņus un metālus un kas ievieš pienācīgas pārbaudes sistēmas, būtu jāsaņem finansiāla palīdzība no Komisijas programmas COSME līdzekļiem.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
12.aapsvērums (jauns)
(12a)  Dalībvalstu kompetentajām iestādēm ar noteiktu marķējumu būtu jāsertificē Savienībā reģistrēti uzņēmumi, kas darbojas lejupējā izrakteņu piegādes ķēdē un kas brīvprātīgi izveido atbildīgu izrakteņu un metālu sagādes sistēmu. Komisijai būtu jānosaka sertifikācijas kritēriji, pamatojoties uz ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām, un tā šajā nolūkā var apspriesties ar ESAO sekretariātu. Eiropas atbildīgas prakses sertifikāta piešķiršanas noteikumiem vajadzētu būt tikpat stingriem kā ESAO sertifikācijas sistēmas noteikumiem. Uzņēmumi, kas saņem Eiropas atbildīgas prakses sertifikātu, būtu jāmudina to norādīt savā tīmekļa vietnē un Eiropas patērētājiem sniegtajā informācijā.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
13.apsvērums
(13)  Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir būtisks elements globālajā izrakteņu piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais posms, kur faktiski vēl var nodrošināt pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un pārbaudot informāciju par izrakteņu izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā pārstrādes posma bieži vien nav iespējams izsekot izrakteņu izcelsmei. Tādējādi Savienības atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu nodrošināt pārredzamību un noteiktību lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes praksi.
(13)  Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir būtisks elements globālajā izrakteņu piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais posms, kur faktiski vēl var nodrošināt pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un pārbaudot informāciju par izrakteņu izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā pārstrādes posma bieži vien nav iespējams izsekot izrakteņu izcelsmei. Tas pats attiecas uz pārstrādātajiem metāliem, kuru pārveides procesā ir vēl vairāk posmu. Tādējādi Savienības atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu nodrošināt pārredzamību un noteiktību lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes praksi. Saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām augšupējiem uzņēmumiem, piemēram, kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem, būtu jāveic neatkarīga trešās personas revīzija attiecībā uz to piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes praksi, lai arī tos ietvertu atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu sarakstā.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
13.aapsvērums (jauns)
(13a)  Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem, kas pārveido un importē izrakteņus un to koncentrātus, ir pienākums piemērot Savienības sistēmu attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
13.bapsvērums (jauns)
(13b)  Visu regulas darbības jomā ietverto izrakteņu un metālu izmantošanai būtu jāatbilst šīs regulas prasībām. Ir svarīgi, lai importētāji obligāti ievērotu šīs regulas noteikumus.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
15.aapsvērums (jauns)
(15a)  Lai garantētu šīs regulas efektīvu īstenošanu, būtu jāparedz divu gadu pārejas periods, kurā Komisija varētu izveidot trešās personas revīzijas sistēmu un lai atbildīgie importētāji varētu pienācīgi iepazīties ar šajā regulā noteiktajiem pienākumiem.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
15.bapsvērums (jauns)
(15b)  Komisijai būtu regulāri jāpārskata sava finansiālā palīdzība un politiskās apņemšanās attiecībā uz konfliktu skartām un augsta riska teritorijām, kurās iegūst alvu, tantalu, volframu un zeltu, it sevišķi uz Lielo ezeru reģionu, lai nodrošinātu politikas saskaņotību un sekmētu un nostiprinātu labu pārvaldību, tiesiskumu un, pats svarīgākais, ētisku ieguvi.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
16.apsvērums
(16)  Komisijai būtu regulāri jāziņo Padomei un Eiropas Parlamentam par shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām. Vajadzības gadījumā ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus, kas var ietvert obligātus pasākumus,
(16)  Komisijai būtu regulāri jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par shēmas ietekmi. Otrajā gadā pēc šīs regulas piemērošanas dienas un pēc tam reizi trijos gados Komisijai būtu jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, kā arī shēmas jaunākā praktiskā ietekme attiecībā uz to, kā veicināt regulas darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām, un jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei. Vajadzības gadījumā ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus, kas var ietvert turpmākus obligātus pasākumus,
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
16.aapsvērums (jauns)
(16a)  Komisija un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniece 2014. gada 5. marta kopīgajā paziņojumā pauda apņemšanos īstenot papildu pasākumus, lai līdztekus šai regulai virzītos uz integrētu ES pieeju atbildīgai sagādei ne tikai ar mērķi panākt uzņēmumu plašu līdzdalību šajā regulā paredzētajā Savienības sistēmā, bet arī ar mērķi nodrošināt globālu, saskaņotu un visaptverošu pieeju, lai veicinātu atbildīgu sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām.
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
1.  Lai mazinātu bruņoto grupējumu un drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, ar šo regulu izveido Savienības piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pašsertifikācijas sistēmu. Ar šo regulu tiecas nodrošināt pārredzamību un noteiktību attiecībā uz importētāju, kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu piegādes praksi, ko piemēro izrakteņu sagādē no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām.
1.  Lai mazinātu bruņoto grupējumu un drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, ar šo regulu izveido Savienības piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sertifikācijas sistēmu. Ar šo regulu tiecas nodrošināt pārredzamību un noteiktību attiecībā uz importētāju, kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu piegādes praksi, ko piemēro izrakteņu sagādē no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām.
__________________
__________________
12 “Bruņotie grupējumi un drošības spēki” definēti “ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju” II pielikumā (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.).
12 “Bruņotie grupējumi un drošības spēki” definēti “ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju” II pielikumā (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.).
Grozījums Nr. 154
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
2.   Šajā regulā paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri izvēlas pašdeklarēties par atbildīgiem importētājiem, kuri importē I pielikumā uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai sastāv no tiem.
2.   Šajā regulā paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus visiem Savienības importētājiem, kuri veic šīs regulas darbības jomas izrakteņu un metālu sagādi saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām. Šīs vadlīnijas ir izstrādātas, lai nodrošinātu pārredzamību un izsekojamību attiecībā uz importētāju īstenoto sagādes praksi konfliktu skartās vai augsta riska teritorijās un lai maksimāli samazinātu vai novērstu vardarbīgus konfliktus un cilvēktiesību pārkāpumus, mazinot ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju II pielikumā noteikto bruņoto grupējumu un drošības spēku iespējas tirgoties ar minētajiem izrakteņiem un metāliem.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Šo regulu neattiecina uz metāliem, kas pamatoti uzskatāmi par pārstrādātiem.
Grozījums Nr. 76, 97, 117 un 135
Regulas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
2b.  Lai novērstu netīšus tirgus traucējumus, šajā regulā uzdevumi, kas jāveic piegādes ķēdes augšupējiem uzņēmumiem, tiek nošķirti no uzdevumiem, kas jāveic piegādes ķēdes lejupējiem uzņēmumiem. Pienācīgā pārbaude ir jāpielāgo attiecīgā uzņēmuma īstenotajām darbībām, tā lielumam un pozīcijai piegādes ķēdē.
Grozījums Nr. 77, 98, 118 un 136
Regulas priekšlikums
1. pants – 2.c punkts (jauns)
2c.  Komisija sadarbībā ar nozares shēmām un saskaņā ar ESAO pamatnostādnēm var sniegt papildu norādes par pienākumiem, kas uzņēmumiem ir jāpilda atkarībā no to pozīcijas piegādes ķēdē, un nodrošina, ka sistēma ietver elastīgu procedūru, kurā tiek ņemts vērā MVU stāvoklis.
Grozījums Nr. 155
Regulas priekšlikums
1. pants – 2.d punkts (jauns)
2.d  Saistībā ar šo regulu un saskaņā ar ESAO vadlīnijām lejupējiem uzņēmumiem ir jāveic visi saprātīgi iespējamie pasākumi, lai konstatētu un novērstu jebkādus riskus to attiecīgajā šīs regulas darbības jomā esošo izrakteņu un metālu piegādes ķēdē. Šajā sakarībā tiem ir pienākums sniegt informāciju par to pienācīgas pārbaudes praksi atbildīgas sagādes nodrošināšanai.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
2. pants – ba punkts (jauns)
(ba)  “pārstrādāti metāli” ir reģenerēti galapatēriņa vai pēclietošanas produkti vai apstrādāti metāllūžņi, kas radušies produktu ražošanā; “pārstrādāti metāli” ir tādi pārpalikuši, novecojuši, bojāti metāla materiāli un metāllūžņi, kas satur rafinētus vai apstrādātus metālus, kurus var pārstrādāt, lai iegūtu alvu, tantalu, volframu un/vai zeltu; par pārstrādātiem metāliem neuzskata daļēji apstrādātus izrakteņus, neapstrādātus izrakteņus vai izrakteņus, kas ir citu rūdu ieguves blakusprodukti;
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
2. pants – e punkts
(e)  “konfliktu skartas un augsta riska teritorijas” ir teritorijas, kurās notiek bruņoti konflikti vai kurās ir nestabila situācija pēc konfliktiem, kā arī teritorijas, kurās ir vāja pārvaldība un drošība vai to nav, piemēram, nefunkcionējošas valstis, un kurās notiek plaši un sistemātiski starptautisko tiesību pārkāpumi, tostarp cilvēktiesību pārkāpumi;
(e)  “konfliktu skartas un augsta riska teritorijas” ir teritorijas, kurās ir bruņoti konflikti, plaša vardarbība, civilās infrastruktūras sabrukums vai kurās ir nestabila situācija pēc konfliktiem, kā arī teritorijas, kurās trūkst pārvaldības un drošības, piemēram, nefunkcionējošas valstis, kurās notiek plaši un sistemātiski starptautiskajās tiesībās noteikto cilvēktiesību pārkāpumi;
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
2. pants – g punkts
(g)  “importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas šīs regulas darbības jomas izrakteņus vai metālus deklarē laišanai brīvā apgrozībā Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/199213 79. panta nozīmē;
(g)  “importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas savā vai citas personas vārdā sniedz deklarāciju par šīs regulas darbības jomā esošu izrakteņu un metālu laišanu brīvā apritē; šajā regulā par importētāju uzskata gan pārstāvi, kas sniedz deklarāciju citas personas vārdā un uzdevumā, gan pārstāvi, kas sniedz deklarāciju savā vārdā citas personas uzdevumā;
__________________
13Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
2. pants – h apakšpunkts
(h)  “atbildīgs importētājs” ir importētājs, kas izvēlas pašsertificēties saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem;
svītrots
Grozījums Nr. 138
Regulas priekšlikums
2. pants – i apakšpunkts
i)  “pašsertifikācija” ir deklarācija, kurā deklarētājs apliecina, ka saskaņā ar šo regulu pildīs pienākumus, kas saistīti ar vadības sistēmām, riska pārvaldību, trešo personu veiktām revīzijām un informācijas izpaušanu;
svītrots
(šis grozījums attiecas uz visu tekstu, izņemot vietas, kur jau ir veiktas izmaiņas ar citiem grozījumiem)
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
2. pants – qa punkts (jauns)
(qa)  “nozares shēma” ir brīvprātīgas piegādes ķēžu pienācīgas pārbaudes procedūras, instrumenti un mehānismi, kurus izstrādā un uzrauga attiecīgas nozares apvienības, tostarp trešo personu veikti atbilstības novērtējumi;
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
2. pants – qb punkts (jauns)
(qb)  „bruņoti grupējumi un drošības spēki” ir ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju II pielikumā minētie grupējumi;
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
4. pants – a punkts
(a)  pieņem un skaidri paziņo piegādātājiem un sabiedrībai piegādes ķēdes politiku, kas saistītas ar konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņiem un metāliem,
(a)  pieņem un skaidri un sistemātiski paziņo piegādātājiem un sabiedrībai piegādes ķēdes politiku, kas saistītas ar konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņiem un metāliem,
Grozījums Nr. 85, 126 un 145
Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)
Ja uzņēmums var pamatoti secināt, ka resursi ir iegūti tikai no pārstrādes vai lūžņu avotiem, tas, pienācīgi ievērojot uzņēmējdarbības konfidencialitātes un ar konkurenci saistītus apsvērumus:
a)  publisko savu secinājumu un
b)  pietiekami sīki apraksta pienācīgas pārbaudes pasākumus, ko tas izmantojis, lai konstatētu šo situāciju.
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)
Kausētu un attīrītu metālu sertificēti atbildīgie importētāji tiek atbrīvoti no pienākuma veikt neatkarīgas trešās personas veiktas revīzijas saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1.a) punktu, ja tie iesniedz būtiskus pierādījumus, ka visi kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi to piegādes ķēdē atbilst šīs regulas noteikumiem.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
7.apants (jauns)
7.a pants
Atbildīgu importētāju sarakts
1.  Pamatojoties uz informāciju dalībvalstu ziņojumos, kura sniegta 15. pantā minētajā kārtībā, Komisija pieņem un dara publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti šīs regulas darbības jomā ietilpstošo izrakteņu un metālu atbildīgu importētāju nosaukumi un adreses.
2.  Komisija pieņem sarakstu, izmantojot Ia pielikumā minēto paraugu un saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
3.  Komisija savlaicīgi atjaunina un publicē, tostarp internetā, sarakstā iekļauto informāciju. Komisija svītro no saraksta to importētāju nosaukumus, kuru veiktie korektīvie pasākumi nav bijuši pienācīgi un kuri līdz ar to vairs netiek atzīti par atbildīgiem importētājiem saskaņā ar 14. panta 3. punktu.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
7.bpants (jauns)
7.b pants
Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu pienākumi saistībā ar pienācīgu pārbaudi
1.  Eiropas kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem, kas apstrādā un importē izrakteņus un to koncentrātus, ir pienākums piegādes ķēdei piemērot Savienības piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmu vai Komisijas par ekvivalentu atzītu pārbaudes sistēmu.
2.  Dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošina, ka kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi pareizi ievieš Eiropas pienācīgas pārbaudes sistēmu. Ja šis pienākums netiek pildīts, iestādes par to informē kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumu un pieprasa veikt korektīvus pasākumus, lai nodrošinātu to atbilstību Eiropas pienācīgas pārbaudes sistēmai. Ja pienākuma nepildīšana turpinās, dalībvalstu kompetentās iestādes piemēro sankcijas par šīs regulas pārkāpšanu. Šīs sankcijas atceļ, tiklīdz kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmums nodrošina atbilstību šai regulai.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
1.  Pamatojoties informāciju dalībvalstu ziņojumos, kura sniegta, kā minēts 15. pantā, Komisija pieņem un dara publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti šīs regulas darbības jomas izrakteņu atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumi un adreses.
1.  Pamatojoties informāciju dalībvalstu ziņojumos, kura sniegta, kā minēts 15. pantā, Komisija pieņem un dara publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumi un adreses.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
2.  Komisija 1. punktā minētajā sarakstā identificē atbildīgus kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumus, kas veic vismaz daļēju sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām.
2.  Komisija 1. punktā minētajā sarakstā identificē atbildīgus kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumus, kas veic vismaz daļēju sagādi no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām. Šo sarakstu sagatavo, ņemot vērā spēkā esošās ekvivalentās nozares, valdības vai citas pienācīgas pārbaudes sistēmas, kas aptver šīs regulas darbības jomas izrakteņus un metālus.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
3.  Komisija pieņem sarakstu saskaņā ar paraugu II pielikumā un 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Notiek apspriešanās ar ESAO sekretariātu.
3.  Komisija pieņem sarakstu, izmantojot II pielikumā minēto paraugu un saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru. Notiek apspriešanās ar ESAO sekretariātu.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts
4.  Komisija savlaicīgi atjaunina informāciju, kas iekļauta sarakstā. Komisija svītro no saraksta tādu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā ar 14. panta 3. punktu vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem, vai to kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus piegādes ķēdē, kurus vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem.
4.  Komisija savlaicīgi atjaunina un publicē, tostarp internetā, sarakstā iekļauto informāciju. Komisija svītro no saraksta tādu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā ar 14. panta 3. punktu vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem, vai to kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus piegādes ķēdē, kurus vairs neatzīst par atbildīgiem importētājiem.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
2.  Komisija pieņem lēmumu publicēt, tostarp internetā, kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar paraugu III pielikumā un 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Komisija regulāri atjauno minēto sarakstu.
2.  Komisija pieņem lēmumu publicēt, tostarp internetā, kompetento iestāžu sarakstu, izmantojot III pielikumā minēto paraugu un saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru. Komisija regulāri atjauno minēto sarakstu.
Grozījums Nr. 151
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes veic atbilstīgas ex post pārbaudes, lai nodrošinātu, ka pašsertificēti atbildīgi importētāji, kas importē šīs regulas darbības jomas izrakteņus un metālus, pilda 4., 5., 6. un 7. pantā izklāstītos pienākumus.
1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes veic atbilstīgas ex post pārbaudes, lai nodrošinātu, ka atbildīgi importētāji, kas importē šīs regulas darbības jomas izrakteņus un metālus, pilda 4., 5., 6. un 7. pantā izklāstītos pienākumus.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
2.  Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt pārbaudes var veikt, ja kompetentās iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, arī pamatojoties uz trešo personu pamatotām bažām par atbildīga importētāja atbilstību šīs regulas prasībām.
2.  Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt pārbaudes veic, ja kompetentās iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, arī pamatojoties uz trešo personu pamatotām bažām par atbildīga importētāja atbilstību šīs regulas prasībām.
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
12.apants (jauns)
12.a pants
Lai nodrošinātu skaidrību un noteiktību ekonomikas dalībniekiem, it sevišķi MVU, kā arī lai nodrošinātu konsekvenci starp tiem, Komisija, apspriežoties ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un ESAO, uzņēmumiem izstrādā nesaistošas pamatnostādnes rokasgrāmatas veidā, izskaidrojot, kā labāk piemērot kritērijus jomās, uz kurām var attiecināt šo regulu. Šī rokasgrāmata pamatojas uz konfliktu skarto un augsta riska teritoriju definīciju, kas minēta šīs regulas 2. panta e) apakšpunktā un ņem vērā šajā jomā izstrādātās ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas.
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2. daļa
Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.
svītrots
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)
(2a)  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
15.apants (jauns)
15.a pants
Papildu pasākumi
1.  Vajadzības gadījumā Komisija pārejas periodā iesniedz likumdošanas priekšlikumu, nosakot papildu pasākumus, lai palielinātu šīs regulas efektivitāti saskaņā ar kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas izstrāde” (JOIN(2014)0008).
Papildu pasākumos, lai nodrošinātu integrētu ES pieeju pienākumam īstenot atbildīgu sagādi, paredz:
(a)  atbalstu atbildīgiem sagādes uzņēmumiem, tiem nodrošinot stimulus, tehnisku palīdzību un norādes, ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu situāciju un to pozīciju piegādes ķēdē, lai veicinātu šīs regulas prasību ievērošanu;
(b)  pastāvīgu politisko dialogu ar trešām valstīm un citām ieinteresētajām personām, tostarp par iespēju veikt saskaņošanu ar valstu un reģionālajām sertifikācijas sistēmām un sadarbību ar publiskā un privātā sektora iniciatīvu īstenotājiem;
(c)  pastāvīgu, mērķtiecīgu attīstības sadarbību ar trešām valstīm, jo īpaši palīdzību ar konfliktiem nesaistītu izrakteņu tirdzniecībā un labvēlīgāku apstākļu nodrošināšanu vietējiem uzņēmumiem, lai tie varētu ievērot šīs regulas noteikumus;
(d)  ciešu sadarbību ar dalībvalstīm, lai uzsāktu īstenot papildu iniciatīvas patērētāju, investoru un klientu informācijas jomā un turpmākus stimulus atbildīgas uzņēmēju rīcības un izpildes klauzulu iekļaušanai publiskā iepirkuma līgumos, ko valstu iestādes paraksta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES1a noteikumiem.
2.  Komisija iesniedz ikgadēju izpildes ziņojumu par atbilstīgi šā panta 1. punktam īstenotajiem papildu pasākumiem un to ietekmi un efektivitāti.
___________________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)
Šo regulu piemēro no...*
___________________________
*Divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
II pielikums – Ca sleja (jauna)
Ca sleja: Izrakteņu veids

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta otrā punkta otro daļu (A8- 0141/2015).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika