Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0059(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0141/2015

Ingediende teksten :

A8-0141/2015

Debatten :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Stemverklaringen
PV 16/03/2017 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Aangenomen teksten
PDF 512kWORD 178k
Woensdag 20 mei 2015 - Straatsburg
Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 20 mei 2015 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1
(1)  Natuurlijke mineralen in conflict- en hoogrisicogebieden bieden grote ontwikkelingsperspectieven, maar kunnen ter discussie komen te staan wanneer de opbrengsten ervan gewelddadige conflicten doen ontstaan of doen voortduren en zo nationale inspanningen voor ontwikkeling, goed bestuur en de rechtsstaat ondermijnen. Voor vrede en stabiliteit in die gebieden is het cruciaal dat de samenhang tussen conflicten en de illegale exploitatie van mineralen wordt doorbroken.
(1)  Natuurlijke mineralen in conflict- en hoogrisicogebieden bieden grote ontwikkelingsperspectieven, maar kunnen ter discussie komen te staan wanneer de opbrengsten ervan gewelddadige conflicten doen ontstaan of doen voortduren en zo inspanningen voor ontwikkeling, goed bestuur en de rechtsstaat ondermijnen. Om vrede, ontwikkeling en stabiliteit in die gebieden te waarborgen, is het doorbreken van de samenhang tussen conflicten en de illegale exploitatie van mineralen een cruciaal element.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
(1 bis)  Schendingen van de mensenrechten komen in de winningsindustrie veelvuldig voor, onder meer in de vorm van kinderarbeid, seksueel geweld, verdwijningen van mensen door toedoen van derden, gedwongen herhuisvesting en vernietiging van ritueel of cultureel belangrijke plaatsen.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
(2)  Deze kwestie heeft betrekking op regio's die rijk zijn aan hulpbronnen, waar regeringen en internationale organisaties samen met ondernemingen en maatschappelijke organisaties de uitdaging zijn aangegaan om de financiering van gewapende groepen en veiligheidstroepen tot een minimum te beperken.
(2)  Deze kwestie heeft betrekking op gebieden die rijk zijn aan hulpbronnen, waar regeringen en internationale organisaties de uitdaging zijn aangegaan om de financiering van gewapende groepen en veiligheidstroepen te voorkomen, samen met ondernemingen en maatschappelijke organisaties, waaronder vrouwenorganisaties die bij uitstek de aandacht vestigen op de uitbuiting door deze groepen en op het feit dat zij verkrachting en geweld als middelen gebruiken om de plaatselijke bevolking onder controle te houden.
(Het amendement waarbij de term "regio's" wordt vervangen door de term "gebieden" is op de hele tekst van toepassing.)
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)  Deze verordening vormt een van de middelen om via de controle op de handel in mineralen uit conflictgebieden een einde te maken aan de financiering van gewapende groepen; dit doet niets af aan het feit dat de nadruk in de maatregelen van het externe beleid en het ontwikkelingsbeleid van de Unie moet liggen op de bestrijding van lokale corruptie en de doorlaatbaarheid van de grenzen, en op het opleiden van de lokale bevolking en hun vertegenwoordigers om de aandacht op de misstanden te vestigen.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
(7)  Op 7 oktober 2010 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin de Unie wordt verzocht wetgeving op te stellen naar het voorbeeld van de VS-wet over "conflictmineralen", Section 1502 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act; de Commissie heeft in haar mededelingen van 2011 en 2012 aangekondigd te zullen nagaan hoe de transparantie – inclusief kwesties met betrekking tot passende zorgvuldigheid – doorheen de toeleveringsketen kan worden verbeterd. In die laatste mededeling heeft de Commissie, in overeenstemming met haar verbintenis van mei 2011 tijdens de OESO-Ministerraad, bovendien aangedrongen op meer steun voor en het gebruik van de richtsnoeren van de OESO voor multinationale ondernemingen en van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid — ook los van het lidmaatschap van de OESO.
(7)  In zijn resoluties van 7 oktober 2010, 8 maart 2011, 5 juli 2011 en 26 februari 2014 verzocht het Europees Parlement de Unie wetgeving op te stellen naar het voorbeeld van de VS-wet over "conflictmineralen", Section 1502 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act; de Commissie heeft in haar mededelingen van 2011 en 2012 aangekondigd te zullen nagaan hoe de transparantie – inclusief kwesties met betrekking tot passende zorgvuldigheid – doorheen de toeleveringsketen kan worden verbeterd. In die laatste mededeling heeft de Commissie, in overeenstemming met haar verbintenis van mei 2011 tijdens de OESO-Ministerraad, bovendien aangedrongen op meer steun voor en het gebruik van de richtsnoeren van de OESO voor multinationale ondernemingen en van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid — ook los van het lidmaatschap van de OESO.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  EU-burgers en actoren van het maatschappelijk middenveld hebben de aandacht gevestigd op onder de rechtsmacht van de Unie vallende ondernemingen die niet aansprakelijk worden gehouden voor hun potentiële banden met de illegale winning en verhandeling van mineralen uit conflictgebieden. Het gevolg is dat dergelijke mineralen, die aanwezig kunnen zijn in consumentenproducten, consumenten in verband brengen met conflicten buiten de Unie. Daarom hebben burgers met name via petities gevraagd dat het Europees Parlement en de Raad wetgeving vast zouden stellen waardoor bedrijven aansprakelijk kunnen worden gehouden op grond van de richtsnoeren van de VN en de OESO.
(8)  EU-burgers en actoren van het maatschappelijk middenveld hebben de aandacht gevestigd op onder de rechtsmacht van de Unie vallende ondernemingen die niet aansprakelijk worden gehouden voor hun potentiële banden met de illegale winning en verhandeling van mineralen uit conflictgebieden. Het gevolg is dat dergelijke mineralen, die aanwezig kunnen zijn in consumentenproducten, consumenten in verband brengen met conflicten buiten de Unie. Zo zijn consumenten indirect verbonden met conflicten die ernstige gevolgen hebben voor de mensenrechten, en met name de rechten van vrouwen, aangezien gewapende groepen vaak massaverkrachting gebruiken als bewuste strategie om de plaatselijke bevolking te intimideren en onder controle te houden teneinde hun eigen belangen te beschermen. Daarom hebben burgers met name via petities gevraagd dat het Europees Parlement en de Raad wetgeving vast zouden stellen waardoor bedrijven aansprakelijk kunnen worden gehouden op grond van de richtsnoeren van de VN en de OESO.
Amendementen 71, 91 en 112
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)  De verordening beantwoordt aan de noodzaak van passende zorgvuldigheid in de hele toeleveringsketen, van de herkomstlocatie tot het eindproduct, door alle ondernemingen die de onder deze verordening vallende hulpbronnen, met inbegrip van producten die die hulpbronnen bevatten, als eerste op de Uniemarkt brengen, ertoe te verplichten passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen toe te passen en hierover openbaar verslag uit te brengen. In overeenstemming met de aard van passende zorgvuldigheid moeten de afzonderlijke in deze verordening vastgestelde verplichtingen met betrekking tot passende zorgvuldigheid de progressieve en flexibele aard van de processen voor passende zorgvuldigheid weerspiegelen, alsook de behoefte aan verplichtingen die naar behoren zijn afgestemd op de omstandigheden van elke onderneming. De verplichtingen moeten afgestemd zijn op de grootte van een onderneming en haar invloed op en positie in haar toeleveringsketen.
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
(11 bis)  Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad1 bis schrijft voor dat ondernemingen met meer dan 500 werknemers informatie moeten verstrekken over hun beleid op een aantal punten, waaronder mensenrechten, bestrijding van corruptie en passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. Deze richtlijn schrijft voor dat de Commissie richtsnoeren dient te ontwikkelen om het verstrekken van deze informatie te faciliteren. De Commissie dient te overwegen om in deze richtsnoeren prestatie-indicatoren op te nemen met betrekking tot het verantwoord betrekken van mineralen en metalen.
__________________
1 bis Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PB L 330 van 15.11.2014, blz.1)
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)
(11 ter)  Veel van de bestaande systemen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen zouden tot het bereiken van de doelstellingen van onderhavige verordening kunnen bijdragen. Er bestaan al regelingen in de sector om het verband tussen conflicten en de winning van tin, tantaal, wolfraam en goud te doorbreken. Bij deze regelingen wordt gebruik gemaakt van controles door derden om smelterijen en raffinaderijen met bestaande systemen te certificeren teneinde te waarborgen dat er alleen op verantwoorde wijze mineralen worden gewonnen. Deze regelingen zouden in het systeem van de Unie kunnen worden erkend. Er is evenwel meer helderheid nodig omtrent de criteria en procedures voor de erkenning van dergelijke systemen als equivalent met de vereisten van onderhavige verordening, zodat strenge normen worden gerespecteerd en dubbele controles worden vermeden.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
(12)  Bedrijven uit de Unie hebben tijdens de openbare raadpleging blijk gegeven van hun belangstelling voor het verantwoord betrekken van mineralen en hebben kennis gegeven van bestaande sectorale regelingen die zijn opgezet in het licht van hun sociale verantwoordelijkheid, verzoeken van klanten, of de zekerheid van hun bevoorrading. Die bedrijven hebben echter ook melding gemaakt van talrijke moeilijkheden bij de uitoefening van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen als gevolg van uitgestrekte en complexe wereldwijde toeleveringsketens met een groot aantal operatoren die vaak onvoldoende op de hoogte of ethisch betrokken zijn. De Commissie moet toezien op de kosten van het verantwoord betrekken van mineralen en het potentiële effect op het concurrentievermogen, met name voor kmo's.
(12)  Bedrijven uit de Unie hebben tijdens de openbare raadpleging blijk gegeven van hun belangstelling voor het verantwoord betrekken van mineralen en hebben kennis gegeven van bestaande sectorale regelingen die zijn opgezet in het licht van hun sociale verantwoordelijkheid, verzoeken van klanten, of de zekerheid van hun bevoorrading. Die bedrijven hebben echter ook melding gemaakt van talrijke moeilijkheden en praktische problemen bij de uitoefening van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen als gevolg van uitgestrekte en complexe wereldwijde toeleveringsketens met een groot aantal operatoren die vaak onvoldoende op de hoogte of ethisch betrokken zijn. De Commissie moet nauwlettend toezien op en verslag uitbrengen over de kosten van het verantwoord betrekken van mineralen, controles door derden, de administratieve consequenties ervan en het potentiële effect op het concurrentievermogen, met name voor kmo's. De Commissie dient micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen technische en financiële bijstand te bieden en de uitwisseling van informatie te bevorderen zodat deze verordening wordt uitgevoerd. De kleine en middelgrote ondernemingen in de Unie die mineralen en metalen importeren en systemen voor passende zorgvuldigheid hanteren, zouden financiële steun via het COSME-programma van de Commissie moeten ontvangen.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)
(12 bis)  In de Unie gevestigde bedrijven die stroomafwaarts in de toeleveringsketen actief zijn en uit eigen beweging een systeem voor het verantwoord betrekken van mineralen en metalen opzetten, dienen door middel van een keurmerk door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te worden gecertificeerd. De Commissie dient bij het vaststellen van de criteria voor het toekennen van certificering uit te gaan van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid en kan hiertoe het OESO-secretariaat raadplegen. De voorwaarden voor toekenning van de "Europese verantwoordelijkheidscertificering" dienen even streng te zijn als die welke in het kader van het certificeringssysteem van de OESO worden gesteld. Bedrijven die een "Europese verantwoordelijkheidscertificering" hebben verkregen, worden aangemoedigd om dit feit op hun website te vermelden en in de aan Europese consumenten verstrekte informatie op te nemen.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
(13)  Smelterijen en raffinaderijen hebben een belangrijke positie in de mondiale toeleveringsketens voor mineralen, aangezien zij zich doorgaans in de laatste fase bevinden waarin passende zorgvuldigheid daadwerkelijk kan worden gewaarborgd door informatie over de oorsprong van de mineralen en de bewakingsketen te verzamelen, openbaar te maken en te verifiëren. Na deze fase van transformatie wordt het vaak als niet-haalbaar beschouwd om de oorsprong van de mineralen te traceren. Een EU-lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen zou downstreambedrijven dan ook transparantie en zekerheid met betrekking tot praktijken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen kunnen bieden.
(13)  Smelterijen en raffinaderijen hebben een belangrijke positie in de mondiale toeleveringsketens voor mineralen, aangezien zij zich doorgaans in de laatste fase bevinden waarin passende zorgvuldigheid daadwerkelijk kan worden gewaarborgd door informatie over de oorsprong van de mineralen en de bewakingsketen te verzamelen, openbaar te maken en te verifiëren. Na deze fase van transformatie wordt het vaak als niet-haalbaar beschouwd om de oorsprong van de mineralen te traceren. Hetzelfde geldt voor gerecyclede metalen, die nog meer stappen hebben doorlopen in het transformatieproces. Een EU-lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen zou downstreambedrijven dan ook transparantie en zekerheid met betrekking tot praktijken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen kunnen bieden. Overeenkomstig de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid moeten stroomopwaartse bedrijven zoals smelterijen en raffinaderijen een controle door een onafhankelijke derde met betrekking tot hun methodes voor passende zorgvuldigheid ondergaan, om eveneens te kunnen worden opgenomen in de lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)
(13 bis)  Smelterijen en raffinaderijen die ertsen en concentraten daarvan verwerken en importeren zouden verplicht moeten zijn om het Uniesysteem voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen toe te passen.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)
(13 ter)  Het gebruik van alle mineralen en metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, moet in overeenstemming zijn met de vereisten van deze verordening. Het is essentieel dat importeurs de bepalingen van deze verordening naleven.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)
(15 bis)  Om een efficiënte tenuitvoerlegging van onderhavige verordening te waarborgen dient te worden voorzien in een overgangsperiode van twee jaar, zodat de Commissie een systeem van door derden uitgevoerde controles kan opzetten en de verantwoordelijke importeurs vertrouwd kunnen raken met hun verplichtingen krachtens deze verordening.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)
(15 ter)  De Commissie dient haar financiële bijstand aan en politieke verbintenissen ten aanzien van conflict- en hoogrisicogebieden waar tin, tantaal, wolfraam en goud worden gewonnen regelmatig te evalueren, met name in het gebied van de Grote Meren, om voor beleidssamenhang te zorgen en de eerbiediging van goed bestuur, de rechtsstaat en vooral ook ethische winningspraktijken te stimuleren en te versterken.
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
(16)  De Commissie moet aan de Raad en het Europees Parlement regelmatig verslag uitbrengen over de gevolgen van de regeling. De Commissie beoordeelt uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de verordening en vervolgens om de zes jaar de werking en de doeltreffendheid van de verordening, met inbegrip van de bevordering van het verantwoord betrekken van mineralen die binnen het toepassingsgebied vallen uit conflict- en hoogrisicogebieden. De verslagen kunnen indien nodig vergezeld gaan van passende wetgevingsvoorstellen, die verplichte maatregelen kunnen bevatten,
(16)  De Commissie moet aan het Europees Parlement en de Raad regelmatig verslag uitbrengen over de gevolgen van de regeling. De Commissie beoordeelt twee jaar na de datum van het van toepassing van de verordening en vervolgens om de drie jaar de werking en de doeltreffendheid van de verordening en de meest recente effecten van de regeling ter plekke ten aanzien van de bevordering van het verantwoord betrekken van mineralen die binnen het toepassingsgebied vallen uit conflict- en hoogrisicogebieden en brengt hierover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. De verslagen kunnen indien nodig vergezeld gaan van passende wetgevingsvoorstellen, die bijkomende verplichte maatregelen kunnen bevatten.
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)
(16 bis)  In hun gezamenlijke mededeling van 5 maart 2014 hebben de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zich ertoe verbonden parallel met de onderhavige verordening begeleidende maatregelen toe te passen die leiden tot een geïntegreerde EU-benadering inzake het verantwoord betrekken van mineralen, met het doel niet alleen zoveel mogelijk ondernemingen te betrekken bij het in de onderhavige verordening bedoelde EU-systeem, maar ook om een mondiale, samenhangende en omvattende aanpak te verzekeren om het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden te bevorderen.
Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1
1.   Bij deze verordening wordt een Uniesysteem ingesteld voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen teneinde gewapende groepen en veiligheidstroepen12 zo weinig mogelijk kansen te geven handel te drijven in tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud. Het systeem moet transparantie en zekerheid bieden inzake de toevoerpraktijken van importeurs, smelterijen en raffinaderijen die mineralen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden.
1.   Bij deze verordening wordt een Uniesysteem ingesteld voor certificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen teneinde gewapende groepen en veiligheidstroepen12 zo weinig mogelijk kansen te geven handel te drijven in tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud. Het systeem moet transparantie en zekerheid bieden inzake de toevoerpraktijken van importeurs, smelterijen en raffinaderijen die mineralen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden.
__________________
__________________
12.   "Gewapende groepen en veiligheidstroepen" als omschreven in bijlage II bij de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12.   "Gewapende groepen en veiligheidstroepen" als omschreven in bijlage II bij de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Amendement 154
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2
2.   Bij deze verordening worden de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen vastgesteld voor importeurs in de Unie die kiezen voor zelfcertificering als verantwoordelijke importeurs van mineralen of metalen met of bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en goud, zoals bepaald in bijlage I.
2.   Bij deze verordening worden de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen vastgesteld voor alle importeurs in de Unie die onder deze verordening vallende mineralen en metalen betrekken overeenkomstig de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid. Deze richtsnoeren zijn zodanig opgesteld dat wordt gezorgd voor transparantie en traceerbaarheid wat betreft de praktijken van importeurs bij het betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden, teneinde gewelddadige conflicten en schending van de mensenrechten zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen door gewapende groepen en veiligheidstroepen als gedefinieerd in bijlage II bij de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid zo weinig mogelijk kansen te geven om deze mineralen en metalen in de handel te brengen.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  Metalen waarvoor redelijkerwijze ervan uit kan gegaan worden dat ze zullen worden gerecycled, vallen buiten het toepassingsgebied van deze verordening.
Amendementen 76, 97, 117 en 135
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)
2 ter.  Om onopzettelijke marktverstoring te vermijden, wordt in deze verordening een onderscheid gemaakt tussen de rol van upstreamondernemingen en die van downstreamondernemingen in de toeleveringsketen. De toepassing van passende zorgvuldigheid moet worden aangepast aan de activiteiten van de betrokken onderneming, haar grootte en haar positie in de toeleveringsketen.
Amendementen 77, 98, 118 en 136
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 quater (nieuw)
2 quater.  De Commissie kan in samenwerking met de sectorale organisaties en overeenkomstig de OESO-richtsnoeren nadere richtsnoeren vaststellen voor de verplichtingen waaraan ondernemingen naargelang van hun positie in de toeleveringsketen moeten voldoen, teneinde ervoor te zorgen dat het systeem voorziet in een flexibele procedure die rekening houdt met de positie van kmo's.
Amendement 155
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 quinquies (nieuw)
2 quinquies.  Downstreambedrijven dienen, in het kader van onderhavige verordening en overeenkomstig de OESO-richtsnoeren, alle redelijke maatregelen te nemen om de risico´s in hun toeleveringsketen betreffende mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, vast te stellen en aan te pakken. In dit verband zijn zij verplicht informatie te verstrekken over hun praktijken van passende zorgvuldigheid voor het verantwoord betrekken van mineralen.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b bis (nieuw)
(b bis)  "gerecyclede metalen": hergebruikte eindgebruikersproducten of producten na consumptie, of schroot van verwerkte metalen dat tijdens het productieproces is ontstaan; "gerecyclede metalen" omvat ook overbodige, verouderde, defecte en schrootmaterialen die geraffineerde of verwerkte metalen bevatten die geschikt zijn voor recycling in de productie van tin, tantaal, wolfraam en/of goud; mineralen die gedeeltelijk zijn verwerkt, die niet zijn verwerkt of die een bijproduct zijn van een ander erts, zijn geen gerecyclede metalen;
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter e
(e)  "conflict- en hoogrisicogebieden": gebieden met een gewapend conflict of een onstabiele situatie in de nasleep van een conflict, evenals gebieden zonder of met een zwak bestuur en zonder of met beperkte veiligheid, zoals falende staten, en met wijdverspreide en systematische schendingen van het internationaal recht, met inbegrip van schendingen van de mensenrechten;
(e)  "conflict- en hoogrisicogebieden": gebieden met een gewapend conflict, met wijdverspreid geweld, instorting van de civiele infrastructuur, een onstabiele situatie in de nasleep van een conflict, evenals gebieden zonder bestuur of met een zwak bestuur en zonder veiligheid of met beperkte veiligheid, zoals falende staten, die gekenmerkt worden door wijdverspreide en systematische schendingen van de mensenrechten, zoals vastgesteld bij internationaal recht;
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter g
(g)  "importeur": elke natuurlijke of rechtspersoon die mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, aangeeft voor vrij verkeer in de zin van artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/9213 van de Raad;
(g)  "importeur": elke in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die mineralen of metalen welke onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, in eigen naam aangeeft voor vrij verkeer of de persoon ten behoeve van wie zulke aangifte wordt gedaan, ; een vertegenwoordiger die de aangifte doet terwijl hij optreedt in naam van en ten behoeve van een andere persoon of vertegenwoordiger welke in eigen naam en ten behoeve van een andere persoon optreedt, wordt in deze verordening eveneens als importeur beschouwd;
__________________
13 Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).
Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter h
(h)  "verantwoordelijke importeur": een importeur die kiest voor zelfcertificering overeenkomstig de voorschriften van deze verordening;
Schrappen
Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter i
(i)  "zelfcertificering": de handeling waarbij men verklaart zich te zullen houden aan de verplichtingen inzake beheersystemen, risicobeheer, audits door een derde en bekendmaking zoals bepaald in deze verordening;
Schrappen
(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst.)
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter q bis (nieuw)
(q bis)  "sectorale regeling": een combinatie van vrijwillige procedures, instrumenten en mechanismen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, die ontwikkeld zijn en gecontroleerd worden door relevante sectorale organisaties, met inbegrip van conformiteitsbeoordelingen door een derde;
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter q ter (nieuw)
(q ter)  "gewapende groepen en veiligheidstroepen": groepen bedoeld in bijlage II bij de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid;
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter a
(a)  stelt zijn beleid voor toeleveringsketens voor mineralen en metalen die mogelijk afkomstig zijn uit conflict- en hoogrisicogebieden vast en deelt dat duidelijk mee aan leveranciers en het publiek;
(a)  stelt zijn beleid voor toeleveringsketens voor mineralen en metalen die mogelijk afkomstig zijn uit conflict- en hoogrisicogebieden vast en deelt dat duidelijk en stelselmatig mee aan leveranciers en het publiek;
Amendementen 85, 126 en 145
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)
Indien een onderneming redelijkerwijs kan aannemen dat hulpbonnen uitsluitend zijn verkregen uit recyclage of afkomstig zijn van schroot, draagt zij er, naar behoren rekening houdend met overwegingen van bedrijfsvertrouwelijkheid en mededinging, zorg voor dat zij:
a)  haar plan openbaar maakt; en
b)  redelijk nauwkeurig beschrijft welke maatregelen voor passende zorgvuldigheid zij heeft genomen bij het maken van dat plan.
Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 bis (nieuw)
Gecertificeerde verantwoordelijke importeurs van gesmolten en geraffineerde metalen zijn vrijgesteld van de audits door een onafhankelijke derde zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 bis, van deze verordening, op voorwaarde dat zij afdoend bewijsmateriaal overleggen waaruit blijkt dat alle smelterijen en raffinaderijen in hun toeleveringsketen voldoen aan de bepalingen van deze verordening.
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)
Artikel 7 bis
Lijst van verantwoordelijke importeurs
1.  Op basis van de informatie van de lidstaten in de verslagen als bedoeld in artikel 15, stelt de Commissie een besluit vast met een lijst met de namen en adressen van verantwoordelijke importeurs van mineralen en metalen die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen; de Commissie maakt dat besluit openbaar.
2.  De Commissie stelt de lijst vast overeenkomstig het model in bijlage I bis en de in artikel 13, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure.
3.  De Commissie werkt de informatie in de lijst tijdig bij en publiceert deze, onder meer op internet. De Commissie verwijdert van deze lijst de namen van de importeurs die wegens ontoereikende corrigerende maatregelen overeenkomstig artikel 14, lid 3, door de lidstaten niet langer worden erkend als verantwoordelijke importeurs.
Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)
Artikel 7 ter
Verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid voor smelterijen en raffinaderijen
1.  In de Unie gevestigde smelterijen en raffinaderijen die ertsen en concentraten daarvan verwerken en importeren zijn verplicht om het EU-systeem voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen toe te passen, of een door de Commissie als gelijkwaardig erkend systeem voor passende zorgvuldigheid.
2.  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zien erop toe dat smelterijen en raffinaderijen het EU-systeem voor passende zorgvuldigheid naar behoren toepassen. Als een smelterij of raffinaderij deze verplichtingen niet nakomt, stellen de autoriteiten het bedrijf daarvan in kennis en wordt het verzocht corrigerende maatregelen te nemen om aan het EU-systeem voor passende zorgvuldigheid te voldoen. In geval van aanhoudende niet-nakoming leggen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten sancties op wegens inbreuk op deze verordening. Deze sancties komen te vervallen zodra de smelterij of raffinaderij aan de bepalingen van deze verordening voldoet.
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
1.  Op basis van de informatie van de lidstaten in de verslagen als bedoeld in artikel 15, stelt de Commissie een besluit vast met een lijst van namen en adressen van de verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen van mineralen die onder de werkingssfeer van deze verordening vallen; dat besluit wordt openbaar gemaakt.
1.  Op basis van de informatie van de lidstaten in de verslagen als bedoeld in artikel 15, stelt de Commissie een besluit vast met een lijst van namen en adressen van de verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen; dat besluit wordt openbaar gemaakt.
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2
2.  De Commissie vermeldt in de in lid 1 bedoelde lijst welke verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen ten minste gedeeltelijk mineralen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden.
2.  De Commissie vermeldt in de in lid 1 bedoelde lijst welke verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen ten minste gedeeltelijk mineralen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden. Bij het opstellen van de lijst wordt rekening gehouden met de bestaande gelijkwaardige sectorale, overheids- of andere stelsels voor passende zorgvuldigheid die betrekking hebben op de mineralen en metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen.
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3
3.  De Commissie stelt de lijst vast overeenkomstig het model in bijlage II en de in artikel 13, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure. Het secretariaat van de OESO wordt geraadpleegd.
3.  De Commissie stelt de lijst vast onder gebruikmaking van het model in bijlage II en overeenkomstig de in artikel 13, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure. Het secretariaat van de OESO wordt geraadpleegd.
Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4
4.  De Commissie werkt de informatie in de lijst tijdig bij. De Commissie schrapt de namen van de smelterijen en raffinaderijen die overeenkomstig artikel 14, lid 3, door de lidstaten niet langer worden erkend als verantwoordelijke importeurs, alsook de namen van de smelterijen en raffinaderijen in de toeleveringsketen van niet langer als verantwoordelijke importeurs erkende importeurs.
4.  De Commissie werkt de informatie in de lijst tijdig bij en publiceert deze, onder meer op internet. De Commissie schrapt de namen van de smelterijen en raffinaderijen die overeenkomstig artikel 14, lid 3, door de lidstaten niet langer worden erkend als verantwoordelijke importeurs, alsook de namen van de smelterijen en raffinaderijen in de toeleveringsketen van niet langer als verantwoordelijke importeurs erkende importeurs.
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2
2.  De Commissie neemt een besluit om een lijst van bevoegde autoriteiten te publiceren (onder meer op het internet) overeenkomstig het model in bijlage III en de in artikel 13, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure. De Commissie werkt de lijst regelmatig bij.
2.  De Commissie neemt een besluit om een lijst van bevoegde autoriteiten te publiceren (onder meer op het internet) onder gebruikmaking van het model in bijlage III en overeenkomstig de in artikel 13, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure. De Commissie werkt de lijst regelmatig bij.
Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
1.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten voeren passende controles achteraf uit om na te gaan of de zelfgecertificeerde verantwoordelijke importeurs van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4 tot en met 7.
1.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten voeren passende controles achteraf uit om na te gaan of de verantwoordelijke importeurs van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4 tot en met 7.
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2
2.  De in lid 1 bedoelde controles worden uitgevoerd aan de hand van een risicoanalyse. Bovendien mogen controles worden uitgevoerd wanneer een bevoegde autoriteit beschikt over relevante informatie, met inbegrip van concrete aanwijzingen van derden, betreffende de naleving van deze verordening door een verantwoordelijke importeur.
2.  De in lid 1 bedoelde controles worden uitgevoerd aan de hand van een risicoanalyse. Bovendien worden controles uitgevoerd wanneer een bevoegde autoriteit beschikt over relevante informatie, met inbegrip van concrete aanwijzingen van derden, betreffende de naleving van deze verordening door een verantwoordelijke importeur.
Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)
Artikel 12 bis
Teneinde voor meer duidelijkheid en zekerheid voor en consistentie tussen de marktdeelnemers, met name kmo's, te zorgen bereidt de Commissie in samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden en de OESO niet-bindende richtsnoeren voor in de vorm van een handboek voor ondernemingen, waarin wordt uitgelegd hoe de criteria voor de gebieden die mogelijk onder deze verordening vallen het beste kunnen worden toegepast. Het handboek is gebaseerd op de definitie van conflict- en hoogrisicogebieden die is neergelegd in artikel 2, letter e), van onderhavige verordening en houdt rekening met de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid op dit gebied.
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2
Wanneer het advies van het comité via een schriftelijke procedure moet worden verkregen, wordt die procedure zonder gevolg beëindigd indien, binnen de termijn voor het uitbrengen van het advies, door de voorzitter van het comité daartoe wordt besloten of door een eenvoudige meerderheid van de leden van het comité daarom wordt verzocht.
Schrappen
Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)
Artikel 15 bis
Begeleidende maatregelen
1.  De Commissie dient zo nodig binnen de overgangsperiode een wetgevingsvoorstel in met begeleidende maatregelen om de doeltreffendheid van deze verordening te vergroten overeenkomstig de gezamenlijke mededeling van het Europees Parlement en de Raad getiteld "Het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Naar een geïntegreerde EU-strategie” (JOIN(2014)0008).
Begeleidende maatregelen voor een geïntegreerde EU-benadering inzake het verantwoord betrekken van mineralen voorzien in het volgende:
a)  steun aan bedrijven die verantwoord rijkdommen betrekken, in de vorm van stimulansen, technische bijstand en advies aan ondernemingen, waarbij rekening gehouden wordt met de situatie van kleine en middelgrote ondernemingen en hun positie in de toeleveringsketen, om naleving van de vereisten van deze verordening te vergemakkelijken;
b)  voortdurende beleidsdialogen met derde landen en andere belanghebbenden, ook over de mogelijkheid van harmonisatie met nationale en regionale certificatiesystemen en samenwerking met publiek-private initiatieven;
c)  voortdurende gerichte ontwikkelingssamenwerking met derde landen, met name hulp bij het in de handel brengen van mineralen uit conflictloze gebieden en versterking van het vermogen van lokale ondernemingen om deze verordening na te leven;
d)  nauwe samenwerking met de lidstaten bij het nemen van aanvullende initiatieven op het gebied van voorlichting aan consumenten, investeerders en klanten, alsmede meer stimulering van verantwoordelijk gedrag door ondernemingen en het opnemen van prestatieclausules in door de nationale autoriteiten ondertekende overheidsopdrachtn, zoals voorzien in Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad1a.
2.  De Commissie stelt een jaarlijks prestatieverslag op over de in het kader van lid 1 getroffen begeleidende maatregelen en de invloed en effectiviteit ervan.
___________________________
1aRichtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).
Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)
Deze verordening is van toepassing met ingang van ….*
___________________________
* Twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.
Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – kolom C bis (nieuw)
Kolom C bis: Soort mineraal

(1) De zaak werd voor een nieuwe behandeling terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 61, lid 2, tweede alinea, van het Reglement (A8-0141/2015).

Juridische mededeling - Privacybeleid