Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0059(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0141/2015

Teksty złożone :

A8-0141/2015

Debaty :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Głosowanie :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/03/2017 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Teksty przyjęte
PDF 621kWORD 224k
Środa, 20 maja 2015 r. - Strasburg
Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 20 maja 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Naturalne surowce mineralne na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka − chociaż posiadają ogromny potencjał wspierania rozwoju − mogą być przyczyną sporów, gdy przychody z ich eksploatacji przyczyniają się do wybuchu lub kontynuacji konfliktów z użyciem siły, podważając krajowe zobowiązania na rzecz rozwoju, dobrych rządów i praworządności. Zerwanie związku pomiędzy konfliktem a nielegalną eksploatacją minerałów na tych obszarach ma zasadnicze znaczenie dla pokoju i stabilności.
(1)  Naturalne surowce mineralne na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka − chociaż posiadają ogromny potencjał wspierania rozwoju − mogą być przyczyną sporów, gdy przychody z ich eksploatacji przyczyniają się do wybuchu lub kontynuacji konfliktów z użyciem siły, podważając wysiłki na rzecz rozwoju, dobrych rządów i praworządności. Zerwanie związku pomiędzy konfliktem a nielegalną eksploatacją minerałów na tych obszarach stanowi kluczowy element zagwarantowania pokoju, rozwoju i stabilności.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  W przemyśle wydobywczym powszechnie dochodzi do naruszania praw człowieka, co może obejmować pracę dzieci, przemoc seksualną, wymuszone zaginięcia, przymusowe wysiedlenia oraz niszczenie miejsc kultu lub miejsc o znaczeniu kulturowym.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Kwestia ta dotyczy regionów bogatych w zasoby, w których rządy i organizacje międzynarodowe wraz z podmiotami gospodarczymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego mierzą się z wyzwaniem związanym z chęcią ograniczenia do minimum finansowania ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa.
(2)  Kwestia ta dotyczy obszarów bogatych w zasoby, na których wyzwanie wynikające z chęci zapobiegania finansowaniu ugrupowań zbrojnych i sił bezpieczeństwa zostało podjęte przez rządy i organizacje międzynarodowe wraz z podmiotami gospodarczymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacjami kobiecymi, przodującymi w zwracaniu uwagi na warunki wyzysku narzucane przez wspomniane ugrupowania, jak również na gwałty i przemoc stosowaną w celu kontrolowania miejscowej ludności.
(Poprawka ta wynika z zastąpienia słowa „regiony” słowem „obszary” i dotyczy całego aktu prawnego.)
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Niniejsze rozporządzenie to jeden ze środków służących wyeliminowaniu finansowania ugrupowań zbrojnych poprzez sprawowanie kontroli nad handlem minerałami z regionów dotkniętych konfliktami; nie ma ono wpływu na fakt, że działania podejmowane w ramach polityki zewnętrznej i rozwojowej Unii Europejskiej powinny koncentrować się na walce z miejscową korupcją i nieszczelnością granic oraz zapewniać szkolenie miejscowej ludności i jej przedstawicieli w celu eksponowania nadużyć.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Dnia 7 października 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Unię do przyjęcia rozwiązań prawnych zgodnych z kierunkami określonymi w przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawie o „minerałach z regionów ogarniętych konfliktami” tj. sekcji 1502 ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”; natomiast Komisja w komunikatach z 2011 r. i 2012 r. zapowiedziała, że zamierza zbadać sposoby poprawy przejrzystości w łańcuchu dostaw, w tym aspektów należytej staranności. W drugim z tych komunikatów, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na spotkaniu Rady OECD na szczeblu ministerialnym w maju 2011 r., Komisja opowiedziała się za zwiększeniem wsparcia i szerszym stosowaniem Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i wytycznych OECD dotyczących należytej staranności – nawet poza państwami należącymi do OECD.
(7)  W rezolucjach z dnia 7 października 2010 r., 8 marca 2011 r., 5 lipca 2011 r. oraz 26 lutego 2014 r. Parlament Europejski wezwał Unię do przyjęcia rozwiązań prawnych zgodnych z kierunkami określonymi w przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawie o „minerałach z regionów ogarniętych konfliktami”, tj. sekcji 1502 ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”; natomiast Komisja w komunikatach z 2011 r. i 2012 r. zapowiedziała, że zamierza zbadać sposoby poprawy przejrzystości w łańcuchu dostaw, w tym aspektów należytej staranności. W drugim z tych komunikatów, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na spotkaniu Rady OECD na szczeblu ministerialnym w maju 2011 r., Komisja opowiedziała się za zwiększeniem wsparcia i szerszym stosowaniem Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i wytycznych OECD dotyczących należytej staranności – nawet poza państwami należącymi do OECD.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Wzrosła wiedza obywateli Unii i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na temat przedsiębiorstw działających w ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu swoich możliwych powiązań z nielegalnym wydobyciem minerałów pochodzących z regionów dotkniętych konfliktami i handlem tymi minerałami. Skutkiem tego takie minerały, które mogą znajdować się w produktach konsumpcyjnych, łączą konsumentów z konfliktami występującymi poza Unią. W związku z tym obywatele domagali się, zwłaszcza poprzez składanie petycji, aby Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przedstawiono wnioski ustawodawcze nakładające na przedsiębiorstwa odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez ONZ i OECD.
(8)  Wzrosła wiedza obywateli Unii i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na temat przedsiębiorstw działających w ramach jurysdykcji Unii, które nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu swoich możliwych powiązań z nielegalnym wydobyciem minerałów pochodzących z regionów dotkniętych konfliktami i z handlem tymi minerałami. Skutkiem tego takie minerały, które mogą znajdować się w produktach konsumpcyjnych, łączą konsumentów z konfliktami występującymi poza Unią. W związku z tym konsumenci są pośrednio powiązani z konfliktami, które mają poważny wpływ na prawa człowieka, szczególnie prawa kobiet, ponieważ ugrupowania zbrojne często stosują masowe gwałty jako celową strategię zastraszania i kontrolowania miejscowej ludności w celu ochrony swoich interesów. W związku z tym obywatele domagali się, zwłaszcza w petycjach, przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosków ustawodawczych nakładających na przedsiębiorstwa odpowiedzialność zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez ONZ i OECD.
Poprawka 71, 91 i 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Rozporządzenie odzwierciedla potrzebę zachowywania należytej staranności w obrębie całego łańcucha dostaw, począwszy od miejsca pozyskania aż po gotowy produkt, zobowiązując wszystkie przedsiębiorstwa, które jako pierwsze wprowadzają objęte jego zakresem zasoby – w tym produkty zawierające te zasoby – na rynek unijny, do stosowania należytej staranności w swoim łańcuchu dostaw oraz do publikowania sprawozdań w tym zakresie. Zgodnie z charakterem należytej staranności indywidualne obowiązki w zakresie należytej staranności zawarte w niniejszym rozporządzeniu powinny odzwierciedlać progresywny i elastyczny charakter procesów dotyczących należytej staranności oraz potrzebę odpowiedniego dostosowania obowiązków do indywidualnych uwarunkowań poszczególnych przedsiębiorstw. Obowiązki powinny być dostosowane do wielkości, efektu dźwigni i pozycji w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE1a nakłada na przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników wymóg ujawniania informacji dotyczących polityki w określonych dziedzinach, w tym w dziedzinie praw człowieka, zwalczania korupcji i należytej staranności w łańcuchu dostaw. Dyrektywa ta przewiduje, że Komisja opracuje wytyczne mające ułatwić ujawnianie tych informacji. Komisja powinna rozważyć ujęcie w tych wytycznych wskaźników efektywności dotyczących odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów i metali.
__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 1).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)
(11b)  Do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia może się przyczynić wiele istniejących systemów zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw. Istnieją już programy branżowe mające na celu zerwanie powiązania między konfliktem a pozyskiwaniem cyny, tantalu, wolframu i złota. Programy te wykorzystują audyty prowadzone przez niezależne podmioty zewnętrzne do certyfikowania hut i rafinerii stosujących systemy gwarantujące wyłącznie odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów. Te programy branżowe mogą zostać uznane w systemie unijnym. Jednak aby umożliwić przestrzeganie wysokich norm i uniknięcie podwójnych audytów, należy wyjaśnić kryteria i procedury uznawania takich systemów za równoważne z wymogami niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Przedsiębiorstwa unijne poprzez konsultacje społeczne wyraziły zainteresowanie odpowiedzialnym pozyskiwaniem minerałów i przedstawiały sprawozdania na temat obecnych programów branżowych służących realizacji ich celów w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wniosków klientów lub bezpieczeństwa dostaw. Przedsiębiorstwa unijne zgłaszały jednak również niezliczone trudności z zachowaniem należytej staranności w łańcuchu dostaw na skutek długości i złożoności światowych łańcuchów dostaw, obejmujących dużą liczbę podmiotów, które często nie posiadają wystarczającej świadomości lub mają obojętny stosunek do kwestii etycznych. Komisja powinna monitorować koszty odpowiedzialnego pozyskiwania i ich możliwy wpływ na konkurencyjność, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.
(12)  Przedsiębiorstwa unijne w konsultacjach społecznych wyraziły zainteresowanie odpowiedzialnym pozyskiwaniem minerałów i przedstawiły sprawozdania na temat obecnych programów branżowych służących realizacji ich celów w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wniosków klientów lub bezpieczeństwa dostaw. Przedsiębiorstwa unijne zgłaszały jednak również niezliczone trudności i praktyczne problemy z zachowaniem należytej staranności w łańcuchu dostaw na skutek długości i złożoności światowych łańcuchów dostaw, obejmujących dużą liczbę podmiotów, które często nie posiadają wystarczającej świadomości lub mają obojętny stosunek do kwestii etycznych. Komisja powinna ściśle monitorować i przedstawiać w sprawozdaniach koszty odpowiedzialnego pozyskiwania i audytów prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, ich konsekwencje administracyjne i możliwy wpływ na konkurencyjność, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja powinna zapewniać mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc techniczną i finansową oraz ułatwiać wymianę informacji w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia. Małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii, które importują minerały i metale oraz wprowadzają systemy należytej staranności, powinny otrzymywać pomoc finansową z programu Komisji na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME).
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii działające na niższym szczeblu łańcucha dostaw i dobrowolnie wprowadzające system odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów i metali powinny uzyskiwać od właściwych organów państw członkowskich certyfikat w postaci odpowiedniego oznakowania. Komisja powinna oprzeć się na wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w celu opracowania kryteriów przyznawania certyfikatu; może w tym celu zasięgnąć opinii sekretariatu OECD. Warunki przyznawania „europejskiego certyfikatu odpowiedzialności” powinny być równie rygorystyczne, jak warunki wymagane w systemie certyfikacji OECD. Przedsiębiorstwa, które uzyskają „europejski certyfikat odpowiedzialności”, zachęca się do podawania tego faktu na ich stronach internetowych i ujmowania go w informacjach przekazywanych konsumentom europejskim.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Huty i rafinerie są ważnym elementem światowego łańcucha dostaw minerałów, gdyż stanowią zwykle ostatni etap, na którym można skutecznie zapewnić należytą staranność poprzez gromadzenie, ujawnianie i weryfikowanie informacji na temat pochodzenia minerałów oraz łańcucha dowodowego. Po tym etapie przetwórstwa prześledzenie pochodzenia minerałów często uważa się za niewykonalne. Unijny wykaz odpowiedzialnych hut i rafinerii może zatem zapewnić przedsiębiorstwom działającym na niższym szczeblu łańcucha dostaw przejrzystość i pewność dotyczącą praktyk w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw.
(13)  Huty i rafinerie są ważnym elementem światowego łańcucha dostaw minerałów, gdyż stanowią zwykle ostatni etap, na którym można skutecznie zapewnić należytą staranność poprzez gromadzenie, ujawnianie i weryfikowanie informacji na temat pochodzenia minerałów oraz łańcucha dowodowego. Po tym etapie przetwórstwa prześledzenie pochodzenia minerałów często uważa się za niewykonalne. To samo dotyczy metali poddanych recyklingowi, które przeszły jeszcze więcej etapów procesu przetwórczego. Unijny wykaz odpowiedzialnych hut i rafinerii może zatem zapewnić przedsiębiorstwom działającym na niższym szczeblu łańcucha dostaw przejrzystość i pewność dotyczącą praktyk w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw. Zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności podmioty działające na wyższym szczeblu łańcucha dostaw, takie jak huty i rafinerie, powinny poddać się audytowi przeprowadzanemu przez niezależny podmiot zewnętrzny w odniesieniu do praktyk w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw, między innymi mając na względzie wpisanie do wykazu odpowiedzialnych hut i rafinerii.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)  Huty i rafinerie, które przetwarzają i importują minerały i ich koncentraty, powinny być zobowiązane do stosowania unijnego systemu zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)
(13b)  Wykorzystywanie wszystkich minerałów i metali objętych niniejszym rozporządzeniem powinno być zgodne z określonymi w nim wymogami. Koniecznie jest przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia przez importerów.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
(15a)  Aby zapewnić efektywne wykonanie niniejszego rozporządzenia, należy przewidzieć dwuletni okres przejściowy umożliwiający Komisji utworzenie systemu audytów prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, a odpowiedzialnym importerom zapoznanie się z obowiązkami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 b (nowy)
(15b)  Komisja powinna regularnie prowadzić przeglądy przyznawanej pomocy finansowej i zobowiązań politycznych w odniesieniu do obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, na których wydobywa się cynę, tantal, wolfram i złoto, szczególnie w Regionie Wielkich Jezior, aby zapewnić spójność polityki oraz zachęcić do stosowania zasad dobrego sprawowania władzy, praworządności, a przede wszystkim etyki wydobycia, i poprawić ich przestrzeganie.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Komisja powinna regularnie przedstawiać Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania na temat wyników systemu. Nie później niż trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co sześć lat Komisja powinna dokonywać przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia, w tym również w odniesieniu do promowania odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów objętych zakresem jego stosowania, pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Sprawozdaniom tym mogą w razie potrzeby towarzyszyć odpowiednie wnioski legislacyjne, które mogą wprowadzać środki obowiązkowe.
(16)  Komisja powinna regularnie przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat wyników systemu. Dwa lata po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy lata Komisja powinna dokonywać przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia oraz ostatnich skutków programu odczuwanych w terenie w odniesieniu do promowania odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów objętych zakresem jego stosowania pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka oraz składać sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdaniom tym mogą w razie potrzeby towarzyszyć odpowiednie wnioski ustawodawcze, które mogą wprowadzać dalsze środki obowiązkowe.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
(16a)  We wspólnym komunikacie z dnia 5 marca 2014 r. Komisja i wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa zobowiązały się do wdrożenia środków towarzyszących, prowadzących do przyjęcia przez UE zintegrowanego podejścia do odpowiedzialnego pozyskiwania, równolegle z niniejszym rozporządzeniem, nie tylko w celu osiągnięcia wysokiego poziomu uczestnictwa przedsiębiorstw w unijnym systemie przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, ale również w celu zapewnienia przyjęcia globalnego, spójnego i kompleksowego podejścia służącego propagowaniu odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów i metali z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw w celu ograniczenia możliwości handlu cyną, tantalem i wolframem, ich rudami oraz złotem przez ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa12. Ma ono na celu zapewnienie przejrzystości i pewności w odniesieniu do praktyk w zakresie dostaw stosowanych przez importerów, huty i rafinerie pozyskujących surowce na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka.
1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijny system certyfikacji w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw w celu ograniczenia możliwości handlu cyną, tantalem i wolframem, ich rudami oraz złotem przez ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa12. Ma ono na celu zapewnienie przejrzystości i pewności w odniesieniu do praktyk w zakresie dostaw stosowanych przez importerów, huty i rafinerie pozyskujących surowce na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka.
__________________
__________________
12 „Ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa” zgodnie z definicją zawartą w załączniku II do Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka: wydanie drugie, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 „Ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa” zgodnie z definicją zawartą w załączniku II do Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka: wydanie drugie, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
2.   Niniejsze rozporządzenie określa obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw dla unijnych importerów, którzy decydują się na certyfikację własną jako odpowiedzialni importerzy minerałów i metali zawierających cynę, wolfram, tantal i złoto lub składających się z cyny, tantalu, wolframu i złota, zgodnie z załącznikiem I.
2.   Niniejsze rozporządzenie określa obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw dla wszystkich unijnych importerów, którzy pozyskują minerały i metale objęte niniejszym rozporządzeniem oraz zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności. Niniejsze wytyczne zostały przygotowane w celu zapewnienia przejrzystości i identyfikowalności praktyk importerów w zakresie dostaw w sytuacji, gdy zaopatrują się oni na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka, w celu ograniczenia konfliktów z użyciem siły i naruszania praw człowieka oraz zapobiegania im poprzez ograniczanie możliwości handlowania tymi minerałami i metalami przez ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa zgodnie z definicją zawartą w załączniku II do wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Metale, co do których można zasadnie przyjąć, że zostały poddane recyklingowi, są wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 76, 97, 117 i 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Aby uniknąć niezamierzonych zakłóceń rynku, w niniejszym rozporządzeniu zawarto rozróżnienie między rolą przedsiębiorstw na wyższym szczeblu łańcucha dostaw a rolą przedsiębiorstw na niższym szczeblu tego łańcucha. Zachowanie należytej staranności musi być dostosowane do działalności przedsiębiorstwa i jego wielkości i pozycji w łańcuchu dostaw.
Poprawka 77, 98, 118 i 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 c (nowy)
2c.  Komisja, w ramach współpracy w programach branżowych i zgodnie z wytycznymi OECD, może określić dalsze wytyczne dotyczące obowiązków przedsiębiorstw, w zależności od ich pozycji w łańcuchu dostaw, aby zapewnić ujęcie w systemie elastycznej procedury uwzględniającej pozycję MŚP.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 d (nowy)
2d.  Przedsiębiorstwa działające na niższym szczeblu łańcucha dostaw podejmują, na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z wytycznymi OECD, wszelkie stosowne kroki w celu identyfikacji zagrożeń i zapobiegania im w swoim łańcuchu dostaw w odniesieniu do minerałów i metali objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia. W tym kontekście podlegają one obowiązkowi informowania o swoich praktykach w zakresie należytej staranności w odniesieniu do odpowiedzialnego pozyskiwania.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b a (nowa)
ba)  „metale poddane recyklingowi” oznaczają produkty odzyskane od użytkowników końcowych lub konsumentów lub złom z metali przetworzonych powstały podczas wytwarzania produktów; „metale poddane recyklingowi” obejmują materiały metalowe pochodzące z nadwyżek, przestarzałe, wadliwe i zezłomowane, które zawierają metale rafinowane lub przetworzone nadające się do recyklingu w produkcji cyny, tantalu, wolframu lub złota; minerały częściowo przetworzone, nieprzetworzone lub produkty uboczne z innej rudy nie są metalami poddanymi recyklingowi;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera e
e)  „obszary dotknięte konfliktami i obszary wysokiego ryzyka” oznaczają obszary znajdujące się w stanie konfliktu zbrojnego, niestabilne obszary pokonfliktowe, jak również obszary, na których zarządzanie i bezpieczeństwo są słabe lub nie istnieją, takie jak państwa upadłe, oraz na których odnotowuje się powszechne i regularne przypadki naruszeń prawa międzynarodowego, w tym naruszenia praw człowieka;
e)  „obszary dotknięte konfliktami i obszary wysokiego ryzyka” oznaczają obszary znajdujące się w stanie konfliktu zbrojnego, na których występuje powszechna przemoc i niewydolność infrastruktury cywilnej, a także niestabilne obszary pokonfliktowe, jak również obszary, gdzie zarządzanie i bezpieczeństwo nie istnieją, takie jak państwa upadłe, charakteryzujące się powszechnymi i regularnymi przypadkami naruszeń praw człowieka zapisanych w prawie międzynarodowym;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera g
g)  „importer” oznacza osobę fizyczną lub prawną zgłaszającą minerały lub metale objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/199213;
g)  „importer” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, zgłaszającą w imieniu własnym minerały lub metale objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu, lub osobę, na rzecz której dokonuje się takiego zgłoszenia; przedstawiciela dokonującego zgłoszenia, działającego w imieniu i na rzecz innej osoby, lub przedstawiciela działającego w imieniu własnym i na rzecz innej osoby również uznaje się za importera do celów niniejszego rozporządzenia;
__________________
13 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h
h)  „odpowiedzialny importer” oznacza importera, który decyduje się na certyfikację własną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu;
skreślona
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera i
i)  „certyfikacja własna” oznacza złożenie oświadczenia o wypełnianiu obowiązków w odniesieniu do systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem, audytu przeprowadzanego przez podmiot zewnętrzny i ujawniania informacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
skreślona
(Niniejsza poprawka ma zastosowanie w całym tekście)
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera q a (nowa)
qa)  „program branżowy” oznacza połączenie dobrowolnych procedur, narzędzi i mechanizmów zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw, opracowane i nadzorowane przez odpowiednie organizacje branżowe, obejmujące oceny zgodności prowadzone przez podmioty zewnętrzne;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera q b (nowa)
qb)  „ugrupowania zbrojne i siły bezpieczeństwa” oznaczają ugrupowania, o których mowa w załączniku II do wytycznych OECD dotyczących należytej staranności;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera a
a)  przyjmuje i wyraźnie przedstawia dostawcom oraz podaje do publicznej wiadomości swoją politykę łańcucha dostaw w odniesieniu do minerałów i metali, które mogą pochodzić z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka;
a)  przyjmuje i wyraźnie oraz systematycznie przedstawia dostawcom oraz podaje do publicznej wiadomości swoją politykę łańcucha dostaw w odniesieniu do minerałów i metali, które mogą pochodzić z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka;
Poprawka 85 i 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
W przypadku gdy jednostka może racjonalnie stwierdzić, że zasoby pochodzą wyłącznie z recyklingu lub złomowania, z należytym uwzględnieniem tajemnicy handlowej i innych kwestii związanych z konkurencją:
a)  publicznie ujawnia dokonane ustalenia; oraz
b)  opisuje, przy zachowaniu rozsądnego stopnia szczegółowości, środki należytej staranności zastosowane podczas dokonywania takich ustaleń.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)
Importerzy metali wytopionych i rafinowanych posiadający certyfikat odpowiedzialnego importera są zwolnieni z obowiązku przeprowadzenia audytu przez niezależny podmiot zewnętrzny zgodnie z art. 3 ust. 1a niniejszego rozporządzenia, o ile przedstawią konkretne dowody, że wszystkie huty i rafinerie w ich łańcuchu dostaw przestrzegają postanowień niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)
Artykuł 7a
Wykaz odpowiedzialnych importerów
1.  Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie w sprawozdaniach, o których mowa w art. 15, Komisja przyjmuje i publicznie udostępnia decyzję zawierającą wykaz nazw i adresów odpowiedzialnych importerów minerałów i metali objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.
2.  Komisja przyjmuje wykaz z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku Ia oraz zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 13 ust. 2.
3.  Komisja we właściwym czasie uaktualnia i publikuje, w tym w internecie, informacje zawarte w wykazie. Komisja usuwa z wykazu nazwy importerów, których państwa członkowskie nie uznają już za odpowiedzialnych importerów zgodnie z art. 14 ust. 3, ponieważ nie zastosowali oni wystarczających działań naprawczych.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 b (nowy)
Artykuł 7b
Obowiązki hut i rafinerii w zakresie należytej staranności
1.  Huty i rafinerie z siedzibą w Unii, które przetwarzają i importują minerały i ich koncentraty, zobowiązane są do stosowania unijnego systemu zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw lub systemu zachowania należytej staranności uznanego przez Komisję za równoważny.
2.  Właściwe organy państw członkowskich zapewniają właściwe stosowanie przez huty i rafinerie europejskiego systemu zachowania należytej staranności. W razie uchybienia tym obowiązkom organy powiadamiają o tym fakcie hutę lub rafinerię i zwracają się do niej o podjęcie działań naprawczych w celu spełnienia wymogów europejskiego systemu zachowania należytej staranności. W razie systematycznego uchybiania obowiązkom, właściwe organy państw członkowskich nakładają kary za naruszenie niniejszego rozporządzenia. Kary te są zdejmowane z chwilą, gdy huta lub rafineria zastosuje się do przepisów niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie w ich sprawozdaniach, o których mowa w art. 15, Komisja przyjmuje i publicznie udostępnia decyzję zawierającą wykaz nazw i adresów odpowiedzialnych hut i rafinerii minerałów objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.
1.  Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie w sprawozdaniach, o których mowa w art. 15, Komisja przyjmuje i publicznie udostępnia decyzję zawierającą wykaz nazw i adresów odpowiedzialnych hut i rafinerii.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  W wykazie, o którym mowa w ust. 1, Komisja identyfikuje odpowiedzialne huty i rafinerie, które pozyskują surowce – przynajmniej częściowo – z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.
2.  W wykazie, o którym mowa w ust. 1, Komisja wskazuje odpowiedzialne huty i rafinerie, które pozyskują surowce – przynajmniej częściowo – z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Wykaz ten sporządza się z uwzględnieniem istniejących równoważnych branżowych, rządowych lub innych programów zachowania należytej staranności obejmujących minerały i metale objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  Komisja przyjmuje wykaz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II oraz procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. Komisja konsultuje się z sekretariatem OECD.
3.  Komisja przyjmuje wykaz z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku II oraz zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 13 ust. 2. Komisja konsultuje się z sekretariatem OECD.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
4.  Komisja we właściwym czasie uaktualnia informacje zawarte w wykazie. Komisja usuwa z wykazu nazwy hut i rafinerii, które przestają być uznawane przez państwa członkowskie za odpowiedzialnych importerów zgodnie z art. 14 ust. 3 lub nazwy hut i rafinerii występujących w łańcuchu dostaw importerów, którzy przestają być uznawani za odpowiedzialnych importerów.
4.  Komisja we właściwym czasie uaktualnia i publikuje, w tym w internecie, informacje zawarte w wykazie. Komisja usuwa z wykazu nazwy hut i rafinerii, które przestają być uznawane przez państwa członkowskie za odpowiedzialnych importerów zgodnie z art. 14 ust. 3, lub nazwy hut i rafinerii występujących w łańcuchu dostaw importerów, którzy przestają być uznawani za odpowiedzialnych importerów.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Komisja przyjmuje decyzję o opublikowaniu, w tym w internecie, wykazu właściwych organów zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III oraz procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. Komisja regularnie uaktualnia ten wyraz.
2.  Komisja przyjmuje decyzję o opublikowaniu, w tym w internecie, wykazu właściwych organów z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku III oraz zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 13 ust. 2. Komisja regularnie uaktualnia ten wyraz.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
1.   Właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają właściwe kontrole ex post celem zapewnienia, aby posiadający certyfikację własną odpowiedzialni importerzy minerałów lub metali objętych w zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia wypełniali obowiązki określone w art. 4, 5, 6 i 7.
1.   Właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają właściwe kontrole ex post celem zapewnienia, aby odpowiedzialni importerzy minerałów lub metali objętych w zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia wypełniali obowiązki określone w art. 4, 5, 6 i 7.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
2.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się przy zastosowaniu podejścia opartego na analizie ryzyka. Ponadto kontrole mogą być przeprowadzane, gdy właściwy organ posiada istotne informacje, w tym na podstawie uzasadnionych wątpliwości wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia przez odpowiedzialnego importera.
2.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się przy zastosowaniu podejścia opartego na analizie ryzyka. Ponadto kontrole te są przeprowadzane, gdy właściwy organ posiada istotne informacje, w tym na podstawie uzasadnionych wątpliwości wyrażonych przez osoby trzecie, dotyczące przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia przez odpowiedzialnego importera.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)
Artykuł 12a
Z myślą o jasności i pewności oraz spójności między podmiotami gospodarczymi, zwłaszcza MŚP, Komisja po konsultacji z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i OECD przygotuje niewiążące wytyczne w postaci podręcznika dla przedsiębiorstw, wyjaśniając w nim, jak najlepiej stosować kryteria na obszarach, które mogą być objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Podręcznik opiera się na definicji obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka podanej w art. 2 lit. e) niniejszego rozporządzenia i uwzględnia wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w tej dziedzinie.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi
W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość zwykła członków komitetu.
skreślony
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)
Artykuł 15a
Środki towarzyszące
1.  W stosownym przypadku Komisja przedstawia w okresie przejściowym wniosek ustawodawczy ustanawiający środki towarzyszące w celu zwiększenia skuteczności niniejszego rozporządzenia zgodnie ze wspólnym komunikatem do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Ku zintegrowanemu podejściu UE” (JOIN (2014)0008).
Środki towarzyszące zapewniające zintegrowane podejście UE do obowiązku odpowiedzialnego pozyskiwania surowców przewidują:
a)  wspieranie przedsiębiorstw prowadzących odpowiedzialne pozyskiwanie w postaci zachęt, pomocy technicznej oraz wytycznych dla przedsiębiorstw, z uwzględnieniem sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich miejsca w łańcuchu dostaw, aby ułatwić przestrzeganie wymogów niniejszego rozporządzenia;
b)  bieżący dialog polityczny z państwami trzecimi i innymi zainteresowanymi stronami, obejmujący możliwość harmonizacji z krajowymi i regionalnymi systemami certyfikacji oraz współpracy z inicjatywami publiczno-prywatnymi;
c)  dalszy rozwój ukierunkowanej współpracy na rzecz rozwoju z państwami trzecimi, w szczególności pomoc we wprowadzaniu do obrotu minerałów pochodzących z obszarów nieobjętych konfliktami i poprawę zdolności miejscowych przedsiębiorstw do stosowania niniejszego rozporządzenia;
d)  ścisłą współpracę z państwami członkowskimi w podejmowaniu inicjatyw uzupełniających w dziedzinie informowania konsumentów, inwestorów i klientów, a także dalsze zachęty do odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw i stosowania klauzul wykonania w umowach w sprawie zamówień publicznych podpisywanych przez organy krajowe zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE1a.
___________________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s.65).
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit pierwszy a (nowy)
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia …*
___________________________
* Dwa lata od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – kolumna C a (nowa)
Kolumna Ca: Rodzaj minerału

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 61 ust. 2 akapit drugi regulaminu(A8-0141/2015).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności