Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0059(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0141/2015

Texte depuse :

A8-0141/2015

Dezbateri :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Explicaţii privind voturile
PV 16/03/2017 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Texte adoptate
PDF 598kWORD 227k
Miercuri, 20 mai 2015 - Strasbourg
Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 20 mai 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)   Resursele minerale naturale din zonele de conflict sau din zonele cu risc ridicat – deși prezintă un potențial important pentru dezvoltare – pot constitui cauza unor dispute atunci când veniturile obținute de pe urma acestora alimentează declanșarea sau continuarea unui conflict violent, subminând acțiunile naționale în direcția dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii dintre conflict și exploatarea ilegală a mineralelor este esențială pentru menținerea păcii și a stabilității.
(1)   Resursele minerale naturale din zonele de conflict sau din zonele cu risc ridicat – deși prezintă un potențial important pentru dezvoltare – pot constitui cauza unor dispute atunci când veniturile obținute de pe urma acestora alimentează declanșarea sau continuarea unui conflict violent, subminând acțiunile în direcția dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii dintre conflict și exploatarea ilegală a mineralelor este un element esențial pentru menținerea păcii, dezvoltării și a stabilității.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Încălcările drepturilor omului sunt frecvente în sectorul industriei extractive și pot include munca infantilă, violența sexuală, disparițiile forțate, strămutările forțate și distrugerea unor locuri cu importanță culturală sau rituală.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)   Acest aspect privește regiunile bogate în resurse, unde provocarea reprezentată de dorința de a reduce la minimum finanțarea grupurilor armate și a forțelor de securitate a fost preluată de către guverne și organizațiile internaționale, împreună cu operatori economici și organizații ale societății civile.
(2)   Acest aspect privește zonele bogate în resurse, unde provocarea reprezentată de dorința de a preveni finanțarea grupurilor armate și a forțelor de securitate a fost preluată de către guverne și organizațiile internaționale, împreună cu operatori economici și organizații ale societății civile, inclusiv cu organizațiile pentru femei care se află în prim plan în ceea ce privește atragerea atenției asupra condițiilor de exploatare impuse de aceste grupuri, precum și asupra violului și violenței folosite pentru a controla populațiile locale.
(Amendamentul prin care se înlocuiește termenul de „regiuni” cu cel de „zone” se aplică în întregul text.)
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Prezentul regulament este un mijloc de eliminare a finanțării grupurilor armate prin controlul comerțului cu minereuri provenind din zonele de conflict; aceasta nu schimbă cu nimic faptul că acțiunile în materie de politică externă și de dezvoltare a Uniunii ar trebui să se concentreze pe combaterea corupției la nivel local, permisivitatea granițelor și formarea populațiilor locale și a reprezentanților lor în vederea identificării abuzurilor.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)   La 7 octombrie 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care a solicitat Uniunii să adopte un text legislativ în conformitate cu Legea americană privind „mineralele care fac obiectul unor conflicte”, și anume, cu secțiunea 1502 din Legea Dodd-Frank pentru reforma Wall Street și protecția consumatorilor (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act); iar Comisia și-a anunțat, în comunicările sale din 2011 și 2012, intenția de a analiza noi modalități de îmbunătățire a transparenței la nivelul lanțului de aprovizionare, inclusiv aspectele privind diligența necesară. În cea de-a doua comunicare și în concordanță cu angajamentul pe care și l-a asumat în mai 2011, în cadrul Consiliului ministerial al OCDE, Comisia a promovat, de asemenea, un sprijin mai consistent pentru Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și Orientările OCDE privind diligența necesară, precum și pentru utilizarea acestora – inclusiv în afara calității de membru a OCDE.
(7)   În rezoluțiile sale din 7 octombrie 2010, din 8 martie 2011, din 5 iulie 2011 și din 26 februarie 2014, Parlamentul European a solicitat Uniunii să adopte un text legislativ în conformitate cu Legea americană privind „mineralele care fac obiectul unor conflicte”, și anume, cu articolul 1502 din Legea Dodd-Frank pentru reforma Wall Street și protecția consumatorilor; iar Comisia și-a anunțat, în comunicările sale din 2011 și 2012, intenția de a analiza noi modalități de îmbunătățire a transparenței la nivelul lanțului de aprovizionare, inclusiv aspectele privind diligența necesară. În cea de-a doua comunicare și în concordanță cu angajamentul pe care și l-a asumat în mai 2011, în cadrul Consiliului ministerial al OCDE, Comisia a promovat, de asemenea, un sprijin mai consistent pentru Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și Orientările OCDE privind diligența necesară, precum și pentru utilizarea acestora – inclusiv în afara calității de membru a OCDE.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Cetățenii Uniunii și actorii societății civile au organizat acțiuni de conștientizare a faptului că întreprinderile care funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt considerate responsabile pentru eventuala lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de minerale din regiunile de conflict. Consecința este aceea că astfel de minerale, prezente eventual în produsele de consum, leagă consumatorii de conflictele din afara Uniunii. În acest sens, cetățenii au solicitat, mai ales prin intermediul petițiilor, să fie formulate proiecte de texte legislative către Parlamentul European și Consiliu pentru ca întreprinderile să fie considerate responsabile în temeiul orientărilor, astfel cum au fost stabilite de ONU și OCDE.
(8)  Cetățenii Uniunii și actorii societății civile au organizat acțiuni de conștientizare a faptului că întreprinderilor care funcționează sub jurisdicția Uniunii nu li se impută responsabilitatea pentru eventuala lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de minerale din regiunile de conflict. Consecința este aceea că astfel de minerale, prezente eventual în produsele de consum, leagă consumatorii de conflictele din afara Uniunii. Drept urmare, consumatorii sunt indirect legați de conflictele care au efecte grave asupra drepturilor omului, în special asupra drepturilor femeii, deoarece grupurile armate folosesc frecvent violul în masă ca strategie deliberată de a intimida și controla populațiile locale pentru a-și proteja interesele. În acest sens, cetățenii au solicitat, mai ales prin intermediul petițiilor, să fie formulate proiecte de texte legislative către Parlamentul European și Consiliu pentru ca întreprinderile să fie considerate responsabile în temeiul orientărilor, astfel cum au fost stabilite de ONU și OCDE.
Amendamentele 71, 91 și 112
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Regulamentul reflectă nevoia de diligență necesară de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la locul de aprovizionare la produsul final, solicitând tuturor întreprinderilor care introduc pentru prima oară resurse acoperite – inclusiv produse care conțin resursele respective – pe piața europeană să exercite diligența necesară în cadrul lanțului lor de aprovizionare și să o raporteze public. În conformitate cu natura diligenței necesare, obligațiile individuale privind diligența necesară prevăzute în prezentul regulament ar trebui să reflecte natura progresivă și flexibilă a proceselor privind diligența necesară, precum și necesitatea unor obligații care să fie adaptate în mod corespunzător la circumstanțele individuale ale întreprinderilor. Obligațiile ar trebui să fie adaptate la dimensiunea societății, la influența acesteia și la poziția ei în cadrul lanțului de aprovizionare.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a impune întreprinderilor mari cu peste 500 de angajați să dezvăluie informații cu privire la o serie de politici, inclusiv drepturile omului, combaterea corupției și diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare. Directiva prevede ca Comisia să elaboreze orientări pentru a facilita dezvăluirea acestor informații. Comisia ar trebui să aibă în vedere includerea în aceste orientări a unor indicatori de performanță în ceea ce privește aprovizionarea responsabilă cu minereuri și metale.
__________________
1a Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari (JO L 330, 15.11.2014, p. 1).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)
(11b)  Multe din actualele sisteme de diligență necesară din lanțul de aprovizionare ar putea contribui la realizarea obiectivelor regulamentului. Există deja sisteme industriale al căror obiectiv este întreruperea legăturii dintre conflicte și aprovizionarea cu staniu, tantal, tungsten și aur. Aceste sisteme se bazează pe utilizarea unor audituri efectuate de părți terțe pentru a certifica topitoriile și rafinăriile care au instituit sisteme pentru a asigura aprovizionarea întotdeauna responsabilă cu minerale. Aceste sisteme sectoriale ar putea fi recunoscute în sistemul Uniunii. Cu toate acestea, trebuie să fie clarificate criteriile și procedurile de recunoaștere a unor astfel de sisteme ca fiind echivalente cu cerințele prezentului regulament pentru a se asigura respectarea standardelor ridicate și evitarea dublei auditări.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)   Întreprinderile din Uniune și-au exprimat, prin intermediul consultării publice, interesul față de aprovizionarea responsabilă cu minerale și au comunicat informații cu privire la sistemele actuale din industrie instituite pentru a urmări obiectivele acestora în materie de responsabilitate socială corporativă, pentru a răspunde solicitărilor din partea clienților sau pentru a asigura securitatea livrărilor acestora. Cu toate acestea, întreprinderile din UE au raportat, de asemenea, nenumărate dificultăți în ceea ce privește exercitarea diligenței necesare în cadrul lanțului de aprovizionare, ca urmare a lanțurilor de aprovizionare globale lungi și complexe, implicând un număr ridicat de operatori, care sunt deseori prea puțin conștienți sau preocupați de aspectele etice. Costurile aprovizionării responsabile și potențialul impact al acestora asupra competitivității, mai ales în cazul IMM-urilor, ar trebui monitorizate de către Comisie.
(12)   Întreprinderile din Uniune și-au exprimat, prin intermediul consultării publice, interesul față de aprovizionarea responsabilă cu minerale și au comunicat informații cu privire la sistemele actuale din industrie instituite pentru a urmări obiectivele acestora în materie de responsabilitate socială corporativă, pentru a răspunde solicitărilor din partea clienților sau pentru a asigura securitatea livrărilor acestora. Cu toate acestea, întreprinderile din UE au raportat, de asemenea, nenumărate dificultăți și probleme de ordin practic în ceea ce privește exercitarea diligenței necesare în cadrul lanțului de aprovizionare, ca urmare a lanțurilor de aprovizionare globale lungi și complexe, implicând un număr ridicat de operatori, care sunt deseori prea puțin conștienți sau preocupați de aspectele etice. Costurile aprovizionării responsabile, auditurile efectuate de către terți, consecințele lor administrative și potențialul impact al acestora asupra competitivității, mai ales în cazul IMM-urilor, ar trebui monitorizate îndeaproape și raportate de către Comisie. Comisia ar trebui să pună la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii ajutor financiar și tehnic și ar trebui să faciliteze schimbul de informații pentru a asigura punerea în aplicare a prezentului regulament. IMM-urile stabilite în Uniune care importă minerale și metale și care instituie sisteme de diligență necesară ar trebui să beneficieze de ajutor financiar prin intermediul programului COSME al Comisiei.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Companiile stabilite în Uniune care funcționează în aval în lanțul de aprovizionare și care au instituit voluntar un sistem de aprovizionare responsabilă pentru minereuri și metale ar trebui certificate de autoritățile competente sub forma unei mărci. Comisia ar trebui să se bazeze pe Orientările OCDE privind diligența necesară în stabilirea criteriilor de acordare a certificării și, în acest scop, poate consulta Secretariatul OCDE. Condițiile de acordare a „Certificării europene de responsabilitate” ar trebui să fie la fel de stricte ca cele impuse de sistemul de certificare al OCDE. Companiile care beneficiază de „Certificarea europeană de responsabilitate” sunt încurajate să precizeze acest fapt pe site-ul lor și să-l includă în informațiile oferite consumatorilor europeni.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Topitoriile și rafinăriile reprezintă un punct important în cadrul lanțurilor de aprovizionare globale cu minerale, deoarece, în mod obișnuit, acestea constituie ultima etapă în care diligența necesară poate fi asigurată în mod efectiv, prin colectarea, divulgarea și verificarea informațiilor privind proveniența mineralelor și lanțul de custodie. După această etapă de transformare, deseori se consideră nerealizabilă urmărirea originii mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar putea furniza transparență și siguranță întreprinderilor din aval cu privire la practicile privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare.
(13)  Topitoriile și rafinăriile reprezintă un punct important în cadrul lanțurilor de aprovizionare globale cu minerale, deoarece, în mod obișnuit, acestea constituie ultima etapă în care diligența necesară poate fi asigurată în mod efectiv, prin colectarea, divulgarea și verificarea informațiilor privind proveniența mineralelor și lanțul de custodie. După această etapă de transformare, deseori se consideră nerealizabilă urmărirea originii mineralelor. Același principiu se aplică metalelor reciclate, care au trecut și prin etape ulterioare în cadrul procesului de transformare. Prin urmare, o listă a Uniunii cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar putea furniza transparență și siguranță întreprinderilor din aval cu privire la practicile privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare. În conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară, întreprinderile din amonte, cum ar fi topitoriile și rafinăriile, ar trebui să facă obiectul unui audit efectuat de terți independenți cu privire la practicile referitoare la diligența necesară în lanțul de aprovizionare, în vederea includerii lor și pe lista topitoriilor și rafinăriilor responsabile.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Topitoriile și rafinăriile care prelucrează și importă minereuri și concentrate ar trebui să aibă obligația de a aplica sistemul Uniunii privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)
(13b)  Toate minereurile și metalele care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să fie utilizate în conformitate cu cerințele prezentului regulament. Respectarea dispozițiilor prezentului regulament de către importatori este esențială.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  Pentru a se garanta punerea eficientă în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se prevadă o perioadă de tranziție de doi ani pentru a-i permite Comisiei să instituie un sistem de auditare de către terți și pentru ca importatorii responsabili să se familiarizeze cu obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 15 b (nou)
(15b)  Comisia ar trebui să își revizuiască periodic ajutorul financiar și angajamentele politice față de zonele de conflict și zonele cu risc ridicat din care sunt extrase staniul, tantalul, tungstenul și aurul, în special față de zona Marilor Lacuri, pentru a asigura coerența politicilor și pentru a stimula și consolida respectarea bunei guvernanțe, a statului de drept și, mai ales, a extracției etice.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)   Comisia ar trebui să raporteze cu regularitate către Parlamentul European și Consiliu în legătură cu efectele sistemului. În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, Comisia ar trebui să revizuiască funcționarea și eficacitatea prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește promovarea aprovizionării responsabile cu mineralele incluse în domeniul de aplicare al acestuia din zonele de conflict și zonele cu risc ridicat. Rapoartele pot fi însoțite, dacă este necesar, de propuneri legislative adecvate, care pot include măsuri obligatorii,
(16)   Comisia ar trebui să raporteze cu regularitate către Parlamentul European și Consiliu în legătură cu efectele sistemului. În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și ulterior la fiecare trei ani, Comisia ar trebui să revizuiască funcționarea și eficacitatea prezentului regulament, precum și cel mai recent impact al programului la fața locului în ceea ce privește promovarea aprovizionării responsabile cu mineralele incluse în domeniul de aplicare al acestuia din zonele de conflict și zonele cu risc ridicat, precum și să prezinte rapoarte Parlamentului European și Consiliului. Rapoartele pot fi însoțite, dacă este necesar, de propuneri legislative adecvate, care pot include măsuri obligatorii suplimentare.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  În Comunicarea lor comună din 5 martie 2014, Comisia Europeană și Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate s-au angajat să pună în aplicare măsurile de însoțire care să conducă la o abordare integrată a UE cu privire la aprovizionarea responsabilă, în paralel cu prezentul regulament, cu scopul de a se ajunge la un nivel ridicat de participare a întreprinderilor în sistemul Uniunii prevăzut în prezentul regulament, dar și de a se garanta o abordare globală, consecventă și cuprinzătoare pentru a promova aprovizionarea responsabilă din zonele afectate de conflicte și cele cu risc ridicat.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
1.   Prezentul regulament instituie un sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare în vederea reducerii posibilităților grupurilor armate și forțelor de securitate12 de a comercializa staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur. Regulamentul este conceput pentru a furniza transparență și siguranță în ceea ce privește practicile de aprovizionare ale importatorilor, ale topitoriilor și ale rafinăriilor care se aprovizionează din zone de conflict și din zone cu risc ridicat.
1.   Prezentul regulament instituie un sistem al Uniunii pentru certificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare în vederea reducerii posibilităților grupurilor armate și forțelor de securitate12 de a comercializa staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur. Regulamentul este conceput pentru a furniza transparență și siguranță în ceea ce privește practicile de aprovizionare ale importatorilor, ale topitoriilor și ale rafinăriilor care se aprovizionează din zone de conflict și din zone cu risc ridicat.
__________________
__________________
12 „Grupuri armate și forțe de securitate” astfel cum sunt definite în anexa II la Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone de conflict și din zone cu risc ridicat: a doua ediție, publicație a OCDE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 „Grupuri armate și forțe de securitate” astfel cum sunt definite în anexa II la Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone de conflict și din zone cu risc ridicat: a doua ediție, publicație a OCDE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
2.   Prezentul regulament prevede obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru importatorii Uniunii care optează să se autocertifice în calitate de importatori responsabili de minerale sau de metale care conțin sau sunt compuse din staniu, tantal, tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute în anexa I.
2.   Prezentul regulament prevede obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru toți importatorii Uniunii care se aprovizionează cu minerale și metale acoperite de prezentul regulament și în conformitate cu Orientările OCDE. Aceste orientări sunt concepute pentru a se asigura transparența și trasabilitatea în privința practicilor de aprovizionare ale importatorilor în cazul aprovizionării din zonele de conflict sau din zonele cu risc ridicat, pentru a minimiza sau a preveni conflictele violente și abuzurile cu privire la drepturile omului, limitând posibilitățile pentru grupurile armate și forțele de securitate, astfel cum sunt definite în anexa II la Orientările OCDE privind diligența necesară, de a comercializa aceste minereuri și metale.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Metalele care se presupune în mod rezonabil că sunt reciclate sunt excluse din domeniul de aplicare a regulamentului.
Amendamentele 76, 97, 117 și 135
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Pentru a se evita denaturările de piață neintenționate, prezentul regulament face o distincție clară între rolurile întreprinderilor situate în amonte și ale celor situate în avalul lanțului de aprovizionare. Exercitarea diligenței necesare trebuie să se adapteze activităților întreprinderii în cauză, dimensiunii acesteia și poziției sale în cadrul lanțului de aprovizionare.
Amendamentele 77, 98, 118 și 136
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 c (nou)
2c.  Comisia, împreună cu sistemele sectoriale și în conformitate cu Orientările OCDE, poate oferi orientări suplimentare cu privire la obligațiile aplicabile întreprinderilor, în funcție de poziția lor în cadrul lanțului de aprovizionare, pentru a se asigura că sistemul respectă o procedură flexibilă, care ia în considerare poziția IMM-urilor.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 d (nou)
2 d.  Întreprinderile din aval trebuie, în cadrul prezentului regulament și în conformitate cu Orientările OCDE, să ia toate măsurile rezonabile pentru a identifica și preveni riscurile în lanțul lor de aprovizionare cu minereuri și metale acoperite de prezentul regulament. În acest context, aceste întreprinderi au obligația de a raporta public practicile proprii privind diligența necesară rezonabilă pentru o aprovizionare responsabilă.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ba (nouă)
(ba)  „metale reciclate” înseamnă produse de consum recuperate aflate în etapa utilizării finale sau care au depășit statutul de produs de consum sau deșeuri de metale prelucrate apărute în timpul procesului de fabricație. Metalele reciclate includ materiale metalice excedentare, depășite, defecte și în stare de deșeuri care conțin metale rafinate sau prelucrate care sunt adecvate pentru reciclare în producția de staniu, tantal, tungsten și/sau aur. Mineralele parțial prelucrate, neprelucrate sau produsele secundare obținute dintr-un alt minereu nu reprezintă metale reciclate.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera e
(e)   „zone de conflict și zone cu risc ridicat” înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu conflicte armate, zone vulnerabile în urma unor conflicte și zone care se confruntă cu o guvernanță și o securitate deficitară sau cu lipsa acestora, precum statele în disoluție, precum și cu încălcări răspândite și sistematice ale dreptului internațional, inclusiv cu abuzuri cu privire la drepturile omului;
(e)   „zone de conflict și zone cu risc ridicat” înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu conflicte armate caracterizate prin acte de violență generalizate, prăbușirea infrastructurii civile, zone vulnerabile în urma unor conflicte și zone care se confruntă cu o guvernanță și o securitate deficitare sau cu lipsa acestora, precum statele eșuate, caracterizate de încălcări răspândite și sistematice ale drepturilor omului prevăzute de dreptul internațional;
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera g
(g)   „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care declară minerale sau metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament în vederea punerii lor în liberă circulație, în sensul articolului 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/199213 al Consiliului;
(g)   „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care face o declarație de punere în liberă circulație de minerale și metale incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament, în nume propriu sau în numele persoanei în numele căreia se face o astfel de declarație; un reprezentant care face declarația, acționând în numele unei alte persoane și pentru aceasta sau un reprezentant care acționează în nume propriu și pentru o altă persoană sunt, de asemenea, considerate a fi un importator în sensul prezentului regulament;
__________________
13 Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h
(h)  „importator responsabil” înseamnă orice importator care optează să se autocertifice conform normelor stabilite în prezentul regulament;
eliminat
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera i
(i)  „autocertificare” înseamnă actul de declarare a aderării la obligațiile privind sistemele de gestionare, gestionarea riscurilor, auditurile efectuate de terți și divulgarea informațiilor, astfel cum sunt stabilite în prezentul regulament;
eliminat
(Prezentul amendament se aplică întregului text.)
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera qa (nouă)
(qa)  „sistem sectorial” înseamnă o combinație de proceduri, instrumente și mecanisme voluntare de diligență necesară existente în cadrul unui lanț de aprovizionare, concepute și supravegheate de asociațiile sectoriale pertinente, inclusiv prin evaluări ale conformității efectuate de părți terțe;
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera qb (nouă)
(qb)  „grupuri armate și forțe de securitate” înseamnă grupuri menționate la anexa II din Orientările OCDE privind diligența necesară;
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a
(a)   adoptă o politică privind lanțul de aprovizionare pentru mineralele și metalele care ar putea proveni din zone de conflict și zone cu risc ridicat și o comunică în mod clar furnizorilor săi și publicului;
(a)   adoptă o politică privind lanțul de aprovizionare pentru mineralele și metalele care ar putea proveni din zone de conflict și zone cu risc ridicat și o comunică în mod clar și sistematic furnizorilor săi și publicului;
Amendamentele 85, 126 și 145
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1a
În cazul în care o întreprindere poate determina în mod rezonabil că resursele provin numai din surse reciclate sau deșeuri, aceasta, ținând seama în mod corespunzător de secretul profesional și de aspectele legate de concurență:
(a)  își face publică constatarea și
(b)  descrie în mod detaliat măsurile de diligență necesară pe care le-a aplicat pentru a face constatarea respectivă.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 a (nou)
Importatorii certificați responsabili de metale topite și rafinate se exonerează de la realizarea unui audit efectuat de o parte terță independentă în conformitate cu articolul 3 alineatul (1a) din prezentul regulament, cu condiția prezentării unor probe materiale care să demonstreze că toate topitoriile și rafinăriile din lanțul lor de aprovizionare se conformează prevederilor regulamentului de față.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)
Articolul 7a
Lista cu importatorii responsabili
1.  Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în rapoartele acestora, în conformitate cu articolul 15, Comisia adoptă și face publică o decizie în care enumeră denumirile și adresele importatorilor responsabili de minereuri și metale cuprinse în domeniul de aplicare al prezentului regulament.
2.  Comisia adoptă lista utilizând modelul din anexa Ia și în concordanță cu procedura de consultare menționată la articolul 13 alineatul (2).
3.  Comisia actualizează și publică, în timp util, inclusiv pe internet, informațiile incluse în listă. Comisia elimină din listă denumirile importatorilor care, în cazul unor acțiuni de remediere inadecvate ale importatorilor responsabili, nu mai sunt recunoscuți drept importatori responsabili de către statele membre în conformitate cu articolul 14 alineatul (3).
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 7 b (nou)
Articolul 7b
Obligații în materie de diligență pentru topitorii și rafinării
1.  Topitoriile și rafinăriile stabilite în Uniune care transformă și importă minereuri și concentrate ale acestora au obligația de a aplica mecanismul european privind diligența necesară din lanțul de aprovizionare sau un sistem de diligență recunoscut de Comisie ca fiind echivalent.
2.  Autoritățile competente ale statelor membre garantează buna implementare de către topitorii și rafinării a sistemului european privind diligența. În cazul nerespectării acestor obligații, autoritățile notifică topitoriile sau rafinăriile și le solicită să ia măsuri corective pentru a se conforma mecanismului european privind diligența. În cazul în care aceste obligații în mod repetat nu sunt respectate, autoritățile competente ale statelor membre aplică sancțiuni pentru încălcarea prezentului regulament. Sancțiunile încetează în momentul în care topitoria sau rafinăria respectă dispozițiile prezentului regulament.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
1.   Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în rapoartele acestora în conformitate cu articolul 15, Comisia adoptă și face publică o decizie în care menționează denumirile și adresele topitoriilor și rafinăriilor responsabile care prelucrează minerale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament.
1.   Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în rapoartele acestora în conformitate cu articolul 15, Comisia adoptă și face publică o decizie în care menționează denumirile și adresele topitoriilor și rafinăriilor responsabile.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
2.  Comisia identifică în lista menționată la alineatul (1) topitoriile și rafinăriile responsabile care se aprovizionează – cel puțin parțial – din zone de conflict și zone cu risc ridicat.
2.  Comisia identifică în lista menționată la alineatul (1) topitoriile și rafinăriile responsabile care se aprovizionează – cel puțin parțial – din zone de conflict și zone cu risc ridicat. Lista va fi elaborată luând în considerare sistemele sectoriale, guvernamentale sau alte sisteme de diligență necesară echivalente existente care se referă la mineralele și metalele prevăzute în domeniul de aplicare al prezentului regulament.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
3.   Comisia adoptă lista în conformitate cu modelul din anexa II și cu procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2). Secretariatul OCDE este consultat.
3.   Comisia adoptă lista utilizând modelul din anexa II și în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 13 alineatul (2). Secretariatul OCDE este consultat.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
4.   Comisia actualizează în timp util informațiile incluse în listă. Comisia elimină din listă denumirile topitoriilor sau rafinăriilor care nu mai sunt recunoscute drept importatori responsabili de către statele membre în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) sau denumirile topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de aprovizionare al importatorilor responsabili care nu mai sunt recunoscuți.
4.   Comisia actualizează și publică, în timp util, inclusiv pe internet, informațiile incluse în listă. Comisia elimină din listă denumirile topitoriilor sau rafinăriilor care nu mai sunt recunoscute drept importatori responsabili de către statele membre în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) sau denumirile topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de aprovizionare al importatorilor responsabili care nu mai sunt recunoscuți.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
2.   Comisia adoptă o decizie de a publica, inclusiv pe internet, o listă cu autoritățile competente în conformitate cu modelul din anexa III și cu procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2). Comisia actualizează lista în mod periodic.
2.   Comisia adoptă o decizie de a publica, inclusiv pe internet, o listă cu autoritățile competente utilizând modelul din anexa III și în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 13 alineatul (2). Comisia actualizează lista în mod periodic.
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
1.   Autoritățile competente din statele membre efectuează verificări ex-post adecvate pentru a garanta faptul că importatorii responsabili autocertificați de minerale și de metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament respectă obligațiile stabilite la articolele 4, 5, 6 și 7.
1.   Autoritățile competente din statele membre efectuează verificări ex-post adecvate pentru a garanta faptul că importatorii responsabili de minerale și de metale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament respectă obligațiile stabilite la articolele 4, 5, 6 și 7.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
2.   Verificările menționate la alineatul (1) sunt efectuate adoptând o abordare bazată pe riscuri. De asemenea, verificările pot fi efectuate atunci când o autoritate competentă se află în posesia unor informații relevante, inclusiv pe baza unor preocupări fundamentate exprimate de părți terțe, cu privire la conformitatea unui importator responsabil cu prezentul regulament.
2.   Verificările menționate la alineatul (1) sunt efectuate adoptând o abordare bazată pe riscuri. De asemenea, verificările se efectuează atunci când o autoritate competentă se află în posesia unor informații relevante, inclusiv pe baza unor preocupări fundamentate exprimate de părți terțe, cu privire la conformitatea unui importator responsabil cu prezentul regulament.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)
Articolul 12a
Pentru a oferi claritate și certitudine operatorilor economici, în special IMM-urilor, precum și consecvență în rândul acestora, Comisia, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă și OCDE, pregătește orientări neobligatorii sub forma unui manual pentru companii, în care prezintă modalitatea optimă de aplicare a criteriilor în zonele care ar putea intra în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Acest manual se bazează pe definiția zonelor de conflict și zonelor cu risc ridicat astfel cum este stabilit la articolul 2 litera (e) din prezentul regulament și ia în considerare Orientările OCDE privind diligența necesară în acest domeniu.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2
În cazul în care avizul comitetului trebuie să fie obținut prin procedură scrisă, această procedură se încheie fără rezultat dacă, în termenul pentru prezentarea avizului, președintele comitetului ia o decizie în acest sens sau acest lucru este solicitat de majoritatea simplă în cadrul comitetului.
eliminat
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)
Articolul 15a
Măsuri de însoțire
1.  Comisia va prezenta o propunere legislativă, după caz, în perioada de tranziție prin care instituie măsuri de însoțire care să sporească eficacitatea prezentului regulament în conformitate cu comunicarea comună adresată Parlamentului European și Consiliului, intitulată „Aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat către o abordare integrată la nivelul Uniunii Europene” (JOIN (2014)0008).
Măsurile de sprijin în vederea asigurării unei abordări integrate a UE referitoare la aprovizionarea responsabilă prevăd:
(a)  sprijinul acordat întreprinderilor care se aprovizionează responsabil sub formă de stimulente, asistență tehnică și îndrumare a lor, luând în considerare situația întreprinderilor mici și mijlocii și poziția acestora în lanțul de aprovizionare, pentru a facilita respectarea cerințelor prevăzute în prezent regulament;
(b)  dialoguri politice permanente cu țările terțe și alți actori, inclusiv posibilitatea de armonizare cu sisteme naționale și regionale de certificare și cooperarea cu inițiativele de tip public-privat;
(c)  continuarea cooperării orientate pentru dezvoltare cu țările terțe, în special a ajutorului pentru comercializarea mineralelor din zone fără conflicte și consolidarea capacităților întreprinderilor locale de a respecta prezentul regulament;
(d)  o cooperare strânsă cu statele membre pentru a pune în aplicare inițiative complementare în domeniul informării consumatorilor, investitorilor și clienților, precum și alte stimulente pentru comportamentul responsabil al întreprinderilor și clauze de performanță ale contractelor de achiziții publice semnate de autoritățile naționale, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a.
2.  Comisia va prezenta un raport de performanță anuală privind măsurile de însoțire implementate în temeiul alineatului (1), precum și impactul și eficacitatea acestora.
__________
1a Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE Text cu relevanță pentru SEE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)
Prezentul regulament se aplică de la... *
___________________________
*Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Anexa II – coloana Ca (nouă)
Coloana C a: Tipul de minereu

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0141/2015).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate