Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0059(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0141/2015

Predkladané texty :

A8-0141/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/03/2017 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Prijaté texty
PDF 550kWORD 223k
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg
Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 20. mája 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Prírodné nerastné zdroje v oblastiach ovplyvnených konfliktom alebo vo vysokorizikových oblastiach, napriek tomu, že disponujú potenciálom pre rozvoj, môžu byť príčinou sporu, ak príjmy z nich podnecujú vznik alebo podporujú pokračovanie násilného konfliktu a podkopávajú tak vnútroštátne snahy o rozvoj, dobrú správu a právny štát. Pre mier a stabilitu v týchto oblastiach je nanajvýš dôležité preťať prepojenie medzi konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastov.
(1)  Prírodné nerastné zdroje v oblastiach ovplyvnených konfliktom alebo vo vysokorizikových oblastiach, napriek tomu, že disponujú potenciálom pre rozvoj, môžu byť príčinou sporu, ak príjmy z nich podnecujú vznik alebo podporujú pokračovanie násilného konfliktu a podkopávajú tak snahy o rozvoj, dobrú správu a právny štát. Pre zabezpečenie mieru, rozvoja a stability v týchto oblastiach je nanajvýš dôležité preťať prepojenie medzi konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastov.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Porušovanie ľudských práv je v ťažobnom priemysle bežné a môže zahŕňať detskú prácu, sexuálne násilie, nedobrovoľné zmiznutie, nútené vysťahovanie a ničenie rituálne alebo kultúrne významných pamiatok.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Táto otázka sa týka regiónov bohatých na zdroje, kde vlády a medzinárodné organizácie spolu s podnikateľskými subjektmi a organizáciami občianskej spoločnosti stoja pred výzvou minimalizovať financovanie ozbrojených skupín a bezpečnostných síl.
(2)  Táto otázka sa týka oblastí bohatých na zdroje, kde vlády a medzinárodné organizácie spolu s podnikateľskými subjektmi a organizáciami občianskej spoločnosti, vrátane organizácií žien, ktoré najviac upozorňujú na vykorisťovanie zo strany týchto skupín, ako aj na znásilňovanie a násilie používané na kontrolu miestneho obyvateľstva, stoja pred výzvou zabrániť financovaniu ozbrojených skupín a bezpečnostných síl.
(Pozmeňujúci návrh, ktorým sa nahrádza výraz „regióny“ výrazom „oblasti“, sa uplatňuje v celom texte.)
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Toto nariadenie je jedným zo spôsobov, ako odstrániť financovanie ozbrojených skupín prostredníctvom kontroly obchodu s nerastnými surovinami pochádzajúcimi z oblastí postihnutých konfliktami; táto skutočnosť však nemení nič na tom, že by sa kroky v oblasti zahraničnej a rozvojovej politiky Európskej únie mali sústrediť na boj proti miestnej korupcii a priepustnosti hraníc a na zabezpečenie vzdelávania miestnych obyvateľov a ich zástupcov s cieľom upozorniť na porušovanie práv.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Európsky parlament prijal 7. októbra 2010 uznesenie, v ktorom vyzýva EÚ, aby prijímala právne predpisy v súlade s americkým zákonom o nerastoch z konfliktných oblastí, teda oddielom 1502 Doddovho-Frankovho zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa; a Komisia vo svojich oznámeniach z rokov 2011 a 2012 oznámila svoj zámer preskúmať, ako možno zlepšiť transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca vrátane aspektov náležitej starostlivosti. Komisia sa v druhom zmienenom oznámení a v súlade so záväzkom, ktorý prijala na májovej ministerskej rade OECD v roku 2011, takisto vyjadrila za väčšiu podporu usmerneniam OECD pre nadnárodné podniky a za ich širšie využívanie, ako aj za využívanie usmernenia o náležitej starostlivosti, a to aj mimo členských štátov OECD.
(7)  Európsky parlament vo svojich uzneseniach zo 7. októbra 2010, z 8. marca 2011, z 5. júla 2011 a z 26. februára 2014 vyzval Úniu, aby prijímala právne predpisy v súlade s americkým zákonom o nerastoch z konfliktných oblastí, teda oddielom 1502 Doddovho-Frankovho zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa; a Komisia vo svojich oznámeniach z rokov 2011 a 2012 oznámila svoj zámer preskúmať, ako možno zlepšiť transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca vrátane aspektov náležitej starostlivosti. Komisia sa v druhom zmienenom oznámení a v súlade so záväzkom, ktorý prijala na májovej ministerskej rade OECD v roku 2011, takisto vyjadrila za väčšiu podporu usmerneniam OECD pre nadnárodné podniky a za ich širšie využívanie, ako aj za využívanie usmernenia o náležitej starostlivosti, a to aj mimo členských štátov OECD.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Občania Únie a aktéri občianskych spoločností zvyšujú informovanosť, pokiaľ ide o spoločnosti pôsobiace v rámci jurisdikcie EÚ a poukazujú pritom na to, že tieto spoločnosti nenesú zodpovednosť za svoje potenciálne prepojenie s nelegálnou ťažbou nerastov z konfliktných regiónov a obchodom s nimi. Následkom toho vzniká prostredníctvom týchto nerastov, ktoré sú potenciálne prítomné v spotrebiteľských výrobkoch, väzba medzi spotrebiteľmi a konfliktami, ktoré sa odohrávajú mimo EÚ. Z tohto dôvodu občania, najmä prostredníctvom petícií, žiadali, aby sa Európskemu parlamentu a Rade navrhli právne predpisy, podľa ktorých by boli spoločnosti zodpovedné v zmysle usmernení stanovených OSN a OECD .
(8)  Občania Únie a aktéri občianskych spoločností zvyšujú informovanosť, pokiaľ ide o spoločnosti pôsobiace v rámci jurisdikcie EÚ a poukazujú pritom na to, že tieto spoločnosti nenesú zodpovednosť za svoje potenciálne prepojenie s nelegálnou ťažbou nerastov z konfliktných regiónov a obchodom s nimi. Následkom toho vzniká prostredníctvom týchto nerastov, ktoré sú potenciálne prítomné v spotrebiteľských výrobkoch, väzba medzi spotrebiteľmi a konfliktami, ktoré sa odohrávajú mimo EÚ. Spotrebitelia sú tak nepriamo spájaní s konfliktami, ktoré majú vážny vplyv na ľudské práva, najmä na práva žien, keďže ozbrojené skupiny často používajú hromadné znásilňovanie ako úmyselnú stratégiu na zastrašovanie a ovládanie miestneho obyvateľstva za účelom ochrany svojich záujmov. Z tohto dôvodu občania, najmä prostredníctvom petícií, žiadali, aby sa Európskemu parlamentu a Rade navrhli právne predpisy, podľa ktorých by boli spoločnosti zodpovedné v zmysle usmernení stanovených OSN a OECD .
Pozmeňujúce návrhy 71, 91 a 112
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Nariadenie odráža potrebu náležitej starostlivosti v rámci celého dodávateľského reťazca od zdroja po konečný výrobok, a to tým, že od všetkých spoločností, ktoré uvádzajú po prvýkrát na trh Únie zdroje (vrátane výrobkov obsahujúcich tieto zdroje), vyžaduje overenie náležitej starostlivosti v ich dodávateľskom reťazci a zverejnenie správy o ňom. V súlade s povahou náležitej starostlivosti by mali odrážať jednotlivé povinnosti v oblasti náležitej starostlivosti, ktoré toto nariadenie obsahuje, postupnú a flexibilnú povahu procesu overovania náležitej starostlivosti, ako aj potrebu povinností vhodne prispôsobených situácii jednotlivých podnikov. Povinnosti by sa mali prispôsobiť veľkosti spoločnosti, jej pákovému efektu a jej postaveniu v dodávateľskom reťazci.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ1a sa vyžaduje, aby spoločnosti, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, zverejňovali informácie o viacerých politikách vrátane ľudských práv, boja proti korupcii a náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. V tejto smernici sa Komisii ukladá, aby vypracovala usmernenia s cieľom uľahčiť zverejňovanie týchto informácií. Komisia by mala zvážiť, či do týchto usmernení nezahrnie ukazovatele týkajúce sa zodpovedného získavania nerastov a kovov.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  K dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia by mohli prispieť viaceré existujúce systémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Existujú už systémy v rámci odvetví, ktoré sa zameriavajú na prerušenie spojitosti medzi konfliktom a získavaním cínu, tantalu, volfrámu a zlata. Tieto systémy využívajú nezávislé audity vykonávané tretími stranami, aby certifikovali taviarne a rafinérie, ktoré už majú systémy na zabezpečenie výhradne zodpovedného získavania nerastných surovín. Tieto systémy existujúce v rámci odvetví by mohli byť uznané v systéme Únie. Treba však objasniť kritériá a postupy, na základe ktorých budú tieto systémy uznané za ekvivalentné s požiadavkami tohto nariadenia, aby bolo možné dodržať prísne normy a predísť dvojitému vykonávaniu auditu.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Spoločnosti Únie vyjadrili svoj záujem o zodpovedné získavanie nerastov prostredníctvom verejnej konzultácie a informovali o súčasných systémoch priemyselných odvetví, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali ciele sociálnej zodpovednosti podnikov, požiadavky zákazníkov či bezpečnosť dodávok. Spoločnosti Únie však oznámili aj nespočetné ťažkosti pri výkone náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch pre dlhé a zložité globálne dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú veľký počet subjektov, ktoré často nie sú dostatočne informované alebo o toto etické hľadisko nemajú záujem. Komisia by mala monitorovať náklady na zodpovedné získavanie zdrojov, ako aj potenciálny vplyv na konkurencieschopnosť, a to predovšetkým MSP.
(12)  Spoločnosti Únie vyjadrili svoj záujem o zodpovedné získavanie nerastov prostredníctvom verejnej konzultácie a informovali o súčasných systémoch priemyselných odvetví, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali ciele sociálnej zodpovednosti podnikov, požiadavky zákazníkov či bezpečnosť dodávok. Spoločnosti Únie však oznámili aj nespočetné ťažkosti a praktické výzvy pri výkone náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch pre dlhé a zložité globálne dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú veľký počet subjektov, ktoré často nie sú dostatočne informované alebo o toto etické hľadisko nemajú záujem. Komisia by mala dôsledne monitorovať náklady na zodpovedné získavanie zdrojov, audity vykonávané tretími stranami, ich administratívne dôsledky a potenciálny vplyv na konkurencieschopnosť a podávať o nich správy, a to predovšetkým v súvislosti s MSP. Komisia by mala v záujme vykonávania tohto nariadenia poskytnúť mikropodnikom a malým a stredným podnikom technickú a finančnú pomoc a uľahčiť výmenu informácií. MSP so sídlom v Únii, ktoré dovážajú nerastné suroviny a kovy a ktoré zavádzajú systémy náležitej starostlivosti, by mali dostávať finančnú pomoc prostredníctvom programu Komisie COSME.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Spoločnosti so sídlom v Únii, ktoré fungujú v neskorších fázach dodávateľského reťazca a dobrovoľne uplatňujú opatrenia v oblasti zodpovedného získavania nerastných surovín a kovov, by mali od príslušných orgánov členských štátov získať certifikáciu v podobe značky. Komisia by pri stanovovaní kritérií udeľovania tejto certifikácie mala vychádzať z usmernení OECD vyplývajúcich z hĺbkovej analýzy, a v tejto súvislosti môže konzultovať sekretariát OECD. Podmienky udelenia európskej certifikácie zodpovednosti by mali byť rovnako prísne ako tie, ktoré stanovuje systém certifikácie OECD. Spoločnostiam, ktoré získali európsku certifikáciu zodpovednosti sa odporúča, aby túto skutočnosť uviedli na svojej internetovej stránke a zaradili ju medzi informácie poskytované európskym spotrebiteľom.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Taviarne a rafinérie sú dôležitým bodom v globálnom dodávateľskom reťazci nerastov, keďže väčšinou ide o poslednú fázu, v ktorej možno účinne zaistiť náležitú starostlivosť tým, že sa zhromaždia, zverejnia a overia informácie o pôvode nerastu a jeho vysledovateľnosti. Po tejto fáze transformácie je často nemožné vystopovať pôvod nerastov. Zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií Únie by preto mohol poskytnúť transparentnosť a istotu spoločnostiam v dolnej časti dodávateľského reťazca, pokiaľ ide o postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.
(13)  Taviarne a rafinérie sú dôležitým bodom v globálnom dodávateľskom reťazci nerastov, keďže väčšinou ide o poslednú fázu, v ktorej možno účinne zaistiť náležitú starostlivosť tým, že sa zhromaždia, zverejnia a overia informácie o pôvode nerastu a jeho vysledovateľnosti. Po tejto fáze transformácie je často nemožné vystopovať pôvod nerastov. To isté platí pre recyklované kovy, pri ktorých sa dokonca uplatnili ďalšie kroky v rámci transformačného postupu. Zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií Únie by preto mohol poskytnúť transparentnosť a istotu spoločnostiam v neskorších fázach dodávateľského reťazca, pokiaľ ide o postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. V súlade s usmernením OECD o náležitej starostlivosti by podniky v hornej časti dodávateľského reťazca, ako sú taviarne a rafinérie, mali prejsť nezávislým auditom vykonávaným treťou stranou, pokiaľ ide o ich postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, a to preto, aby boli tiež zaradené do zoznamu zodpovedných taviarní a rafinérií.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Taviarne a rafinérie, ktoré spracúvajú a dovážajú nerastné suroviny a ich koncentráty, by mali povinne uplatňovať systém Únie pre náležitú starostlivosť v rámci dodávateľského reťazca.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Používanie všetkých nerastných surovín a kovov, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia, by malo spĺňať požiadavky tohto nariadenia. Je nevyhnutné, aby dovozcovia dodržiavali ustanovenia tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  V záujme zabezpečenia účinného vykonávania tohto nariadenia treba prijať ustanovenie o dvojročnom prechodnom období, ktoré umožní Komisii, aby zaviedla systém auditov vykonávaných treťou stranou, a zodpovedným dovozcom, aby sa zoznámili so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)
(15b)  Komisia by mala pravidelne posudzovať svoju finančnú pomoc a politické záväzky voči oblastiam postihnutým konfliktami a vysokorizikovým oblastiam, kde sa ťaží cín, tantal, volfrám a zlato, najmä v oblasti Veľkých jazier, s cieľom zabezpečiť súdržnosť politík a podnietiť a posilniť dodržiavanie zásad riadnej správy, právneho štátu, a najmä etickej ťažby.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Komisia by mala pravidelne podávať RadeEurópskemu parlamentu správy o účinkoch systému. Komisia by mala preskúmať fungovanie a účinnosť tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a potom každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o podporu zodpovedného získavania nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí v rozsahu jeho pôsobnosti. K správam sa podľa potreby môžu pripojiť primerané legislatívne návrhy, ktoré môžu zahŕňať povinné opatrenia,
(16)  Komisia by mala pravidelne podávať Európskemu parlamentuRade správy o účinkoch systému. Dva roky po začatí uplatňovania tohto nariadenia a následne každé tri roky by Komisia mala preskúmať fungovanie a účinnosť tohto nariadenia a najnovší vplyv systému na mieste, pokiaľ ide o podporu zodpovedného získavania nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí v rozsahu jeho pôsobnosti, a podávať správy Európskemu parlamentu a Rade. K správam sa podľa potreby môžu pripojiť primerané legislatívne návrhy, ktoré môžu zahŕňať ďalšie povinné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Vo svojom spoločnom oznámení z 5. marca 2014 sa Komisia a podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zaviazali vykonávať sprievodné opatrenia vedúce k integrovanému prístupu EÚ k zodpovednému získavaniu surovín súbežne s týmto nariadením, nielen s cieľom dosiahnuť vysokú mieru účasti spoločností na systéme Únie stanovenom v tomto nariadení, ale aj na zabezpečenie globálneho, súdržného a komplexného prístupu na podporu zodpovedného získavania surovín z oblasti zasiahnutých konfliktami a z vysokorizikových oblastí.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci s cieľom obmedziť príležitosti ozbrojených skupín a bezpečnostných síl12 na obchod s cínom, tantalom a volfrámom a ich rudami a zlatom. Toto nariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo transparentnosť a istotu, pokiaľ ide o dodávateľské postupy dovozcov, taviarní a rafinérií, ktorí získavajú zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí.
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje systém Únie na certifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci s cieľom obmedziť príležitosti ozbrojených skupín a bezpečnostných síl12 na obchod s cínom, tantalom a volfrámom a ich rudami a zlatom. Toto nariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo transparentnosť a istotu, pokiaľ ide o dodávateľské postupy dovozcov, taviarní a rafinérií získavajúcich zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí.
__________________
__________________
12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostné sily“, ako sú definované v prílohe II k Usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí: Druhé vydanie, OECD Publishing, OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostné sily“, ako sú definované v prílohe II k Usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí: Druhé vydanie, OECD Publishing, OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
2.  Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pre dovozcov Únie, ktorí sa rozhodnú vyhlásiť sa za zodpovedných dovozcov nerastov alebo kovov, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám a zlato, alebo z nich pozostávajú, ako sa uvádza v prílohe I.
2.  Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pre všetkých dovozcov Únie, ktorí získavajú nerasty a kovy v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia v súlade s usmernením OECD o náležitej starostlivosti. Týmto usmernením sa má zaistiť transparentnosť a vysledovateľnosť dodávateľských postupov dovozcov, ak získavajú zdroje v oblastiach ovplyvnených konfliktom alebo vysokorizikových oblastiach, s cieľom minimalizovať násilné konflikty a porušovanie ľudských práv alebo predchádzať ich vzniku, a to obmedzovaním možností ozbrojených skupín a bezpečnostných síl, ako sú vymedzené v prílohe II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti, uvádzať tieto nerasty a kovy na trh.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
2a.  Na kovy, ktoré je možné odôvodnene považovať za recyklované, sa toto nariadenie nevzťahuje.
Pozmeňujúce návrhy 76, 97, 117 a 135
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 b (nový)
2b.  Aby sa zabránilo nezamýšľaným prípadom narušenia trhu, toto nariadenie rozlišuje medzi úlohami podnikov situovaných smerom nahor a nadol od dodávateľského reťazca. Vykonávanie náležitej starostlivosti sa musí prispôsobiť činnosti podniku a jeho veľkosti a pozícii v dodávateľskom reťazci.
Pozmeňujúce návrhy 77, 98, 118 a 136
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 c (nový)
2c.  Komisia by v spolupráci so systémami odvetvia a v súlade s usmernením OECD mohla poskytnúť ďalšie usmernenia týkajúce sa povinností, ktoré musia splniť podniky v závislosti od svojej pozície v dodávateľskom reťazci, a zabezpečiť, aby tento systém zahŕňal pružný postup, ktorý zohľadňuje postavenie MSP.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 d (nový)
2d.  Podniky v dolnej časti dodávateľského reťazca prijmú v rámci tohto nariadenia a v súlade s usmerneniami OECD všetky primerané kroky na identifikáciu a riešenie rizík vo svojom dodávateľskom reťazci nerastov a kovov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje. V tejto súvislosti sa na ne vzťahuje povinnosť informovať o svojich postupoch náležitej starostlivosti pre zodpovedné získavanie nerastov.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b a (nové)
ba)  „recyklované kovy“ sú regenerované výrobky od koncových používateľov alebo spotrebiteľov alebo spracované odpadové kovy vytvorené v priebehu výroby výrobku; recyklované kovy zahŕňajú nadbytočné, zastarané, chybné a odpadové kovové materiály obsahujúce rafinované alebo spracované kovy, ktoré sú vhodné na recykláciu pri výrobe cínu, tantalu, volfrámu a/alebo zlata; medzi recyklované kovy nepatria čiastočne spracované a nespracované nerasty alebo vedľajšie produkty z inej rudy;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno e
e)  „oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti“ sú oblasti v stave ozbrojeného konfliktu, nestabilné oblasti po konflikte, ako aj oblasti, ktoré majú slabú alebo neexistujúcu správu a bezpečnosť, ako sú zlyhávajúce štáty, v ktorých dochádza k rozsiahlemu a systematickému porušovaniu medzinárodného práva vrátane zneužívania ľudských práv;
e)  „oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti“ sú oblasti v stave ozbrojeného konfliktu, v ktorých je všeobecne rozšírené násilie, oblasti so zrútenou občianskou infraštruktúrou, oblasti s pretrvávajúcou nestabilitou po konflikte, ako aj oblasti, ktoré majú slabú alebo neexistujúcu správu a bezpečnosť, ako sú zlyhávajúce štáty vyznačujúce sa rozsiahlym a systematickým porušovaním ľudských práv, ako je stanovené v medzinárodnom práve;
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno g
g)  „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá deklaruje nerasty alebo kovy v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, s cieľom prepustiť ich do voľného obehu v zmysle článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/199213;
g)  „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá vo svojom vlastnom mene podáva colné vyhlásenie pre nerastykovy v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia s cieľom prepustiť ich do voľného obehu, alebo osoba, v ktorej mene je colné vyhlásenie podané; na účely tohto nariadenia sa za dovozcu považuje tiež zástupca, ktorý podáva colné vyhlásenie a koná pritom v mene alebo v zastúpení inej osoby, alebo zástupca, ktorý koná vo svojom vlastnom mene a v zastúpení inej osoby;
__________________
13 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno h
(h)  „zodpovedný dovozca“ je každý dovozca, ktorý sa rozhodne sám sa certifikovať podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno i
(i)  „samocerifikácia“ je akt prihlásenia sa k dodržiavaniu povinností týkajúcich sa systémov riadenia, riadenia rizík, nezávislých auditov a zverejňovania, ako sa stanovuje v tomto nariadení;
vypúšťa sa
(tento PN sa uplatňuje v celom texte)
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod q a (nový)
qa)  „systém priemyselného odvetvia“ je kombinácia postupov, nástrojov a mechanizmov dobrovoľnej náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktoré vypracovali a na ktoré dohliadajú príslušné priemyselné združenia, vrátane posudzovania zhody vykonávaného treťou stranou;
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod q b (nový)
qb)  „ozbrojené skupiny a bezpečnostné sily“ sú skupiny uvedené v prílohe II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti;
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno a
a)  prijme politiku dodávateľského reťazca pre nerasty a kovy s potenciálnym pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach a jasne ju oznámi dodávateľom a verejnosti;
a)  prijme politiku dodávateľského reťazca pre nerasty a kovy s potenciálnym pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach a jasne a systematicky ju oznámi dodávateľom a verejnosti;
Pozmeňujúce návrhy 85, 126 a 145
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
Ak ktorýkoľvek podnik môže odôvodnene urobiť záver, že suroviny pochádzajú len z recyklovaných zdrojov alebo zo šrotu, s náležitým zreteľom na obchodné tajomstvo a záujmy týkajúce sa hospodárskej súťaže: a) zverejní svoje zistenie; a b) dostatočne podrobne opíše opatrenia náležitej starostlivosti, ktoré pri tomto zistení uplatnil.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)
Certifikovaní zodpovední dovozcovia tavených a rafinovaných kovov sú vyňatí z povinnosti nezávislého externého auditu podľa článku 3 ods. 1a tohto nariadenia za predpokladu, že predložia vecné dôkazy, že všetky taviarne a rafinérie v ich dodávateľskom reťazci dodržiavajú ustanovenia tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)
Článok 7a
Zoznam zodpovedných dovozcov
1.  Komisia na základe informácií predložených členskými štátmi v ich správach, ako sa uvádza v článku 15, prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v ktorom budú uvedené názvy a adresy zodpovedných dovozcov nerastných surovín a kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
2.  Komisia prijme zoznam podľa vzoru uvedeného v prílohe Ia a v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2.
3.  Komisia včas aktualizuje a uverejní, a to aj na internete, informácie zahrnuté v uvedenom zozname. Komisia vypustí zo zoznamu názvy dovozcov, ktorí (v prípade neprimeraného nápravného opatrenia zo strany zodpovedných dovozcov) nie sú členskými štátmi uznávaní ako zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 7 b (nový)
Článok 7b
Povinnosti taviarní a rafinérií týkajúce sa náležitej starostlivosti
1.  Taviarne a rafinérie so sídlom v Únii, ktoré spracúvajú a dovážajú nerastné suroviny a ich koncentráty, majú povinnosť uplatňovať systém Únie v oblasti náležitej starostlivosti v rámci dodávateľského reťazca alebo systém náležitej starostlivosti uznaný Komisiou za rovnocenný.
2.  Riadne uplatňovanie európskeho systému náležitej starostlivosti zo strany taviarní a rafinérií zabezpečujú príslušné orgány členských štátov. Ak si taviarne a rafinérie neplnia tieto záväzky, orgány ich o tejto skutočnosti upovedomia a požiadajú ich, aby prijali nápravné opatrenia a podriadili sa európskemu systému náležitej starostlivosti. V prípade pretrvávajúceho neplnenia si záväzkov príslušné orgány členských štátov uložia sankcie za porušenie tohto nariadenia. Tieto sankcie budú zrušené, ak sa taviareň či rafinéria podriadi ustanoveniam tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Komisia na základe informácií predložených členskými štátmi v ich správach, ako sa uvádza v článku 15, prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v ktorom budú uvedené názvy a adresy zodpovedných taviarní a rafinérií nerastov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
1.  Komisia na základe informácií predložených členskými štátmi v ich správach, ako sa uvádza v článku 15, prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v ktorom budú uvedené názvy a adresy zodpovedných taviarní a rafinérií.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Komisia identifikuje na zozname, ktorý sa uvádza v odseku 1, tie zodpovedné taviarne a rafinérie, ktoré aspoň čiastočne získavajú zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí.
2.  Komisia identifikuje na zozname, ktorý sa uvádza v odseku 1, tie zodpovedné taviarne a rafinérie, ktoré aspoň čiastočne získavajú zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí. Tento zoznam je vypracovaný tak, že zohľadňuje existujúce rovnocenné odvetvia, štátne alebo iné systémy náležitej starostlivosti, ktoré zahŕňajú nerastné suroviny a kovy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Komisia prijme zoznam v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II a s regulačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Konzultuje sa so sekretariátom OECD.
3.  Komisia prijme zoznam s použitím vzoru uvedeného v prílohe II a v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Konzultuje sa so sekretariátom OECD.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Komisia včas aktualizuje informácie zahrnuté v uvedenom zozname. Komisia odstráni z uvedeného zoznamu názvy taviarní a rafinérií, ktoré už členskými štátmi nie sú uznávané ako zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3, alebo názvy taviarní a rafinérií v dodávateľskom reťazci dovozcov, ktorí už nie sú uznávaní ako zodpovední dovozcovia.
4.  Komisia včas aktualizuje a uverejní, a to aj na internete, informácie zahrnuté v uvedenom zozname. Komisia odstráni z uvedeného zoznamu názvy taviarní a rafinérií, ktoré už členskými štátmi nie sú uznávané ako zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3, alebo názvy taviarní a rafinérií v dodávateľskom reťazci dovozcov, ktorí už nie sú uznávaní ako zodpovední dovozcovia.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Komisia rozhodne o uverejnení, a to aj na internete, zoznamu príslušných orgánov v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III a regulačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Komisia zoznam pravidelne aktualizuje.
2.  Komisia rozhodne o uverejnení, a to aj na internete, zoznam príslušných orgánov s použitím vzoru uvedeného v prílohe III a v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Komisia zoznam pravidelne aktualizuje.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.  Príslušné orgány členského štátu vykonávajú primerané ex post kontroly, aby sa uistili, či samocertifikovaní zodpovední dovozcovia nerastov a kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia dodržiavajú povinnosti stanovené v článkoch 4, 5, 6 a 7.
1.  Príslušné orgány členského štátu vykonávajú primerané ex post kontroly, aby sa uistili, či zodpovední dovozcovia nerastov a kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia dodržiavajú povinnosti stanovené v článkoch 4, 5, 6 a 7.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú na základe prístupu založeného na riziku. Okrem toho sa kontroly môžu vykonávať, ak príslušný orgán disponuje relevantnými informáciami, ako aj na základe opodstatnených obáv tretích strán, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto nariadenia zo strany zodpovedného dovozcu.
2.  Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú na základe prístupu založeného na riziku. Okrem toho sa kontroly vykonávajú, ak príslušný orgán disponuje relevantnými informáciami, ako aj na základe opodstatnených obáv tretích strán, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto nariadenia zo strany zodpovedného dovozcu.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)
Článok 12a
V záujme zabezpečenia prehľadnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti pre potreby hospodárskych subjektov, najmä malých a stredných podnikov, vypracuje Komisia na základe konzultácií s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a OECD nezáväzné pokyny vo forme príručky pre spoločnosti, kde bude vysvetlené, ako najlepšie uplatňovať kritériá pre oblasti, na ktoré sa môže vzťahovať toto nariadenie. Táto príručka bude vychádzať z definícií oblastí postihnutých konfliktom a vysoko rizikových oblastí stanovených v článku 2e tohto nariadenia a zohľadní usmernenia OECD vyplývajúce z hĺbkovej analýzy.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2
V prípade, že sa stanovisko výboru má získať prostredníctvom písomného postupu, takýto postup sa skončí bez výsledku vtedy, ak tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 a (nový)
2a)  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)
Článok 15a
Sprievodné opatrenia
1.  Komisia v prípade potreby predloží počas prechodného obdobia legislatívny návrh, v ktorom stanoví sprievodné opatrenia s cieľom zvýšiť účinnosť tohto nariadenia v súlade so spoločným oznámením Európskemu parlamentu a Rade s názvom Zodpovedné získavanie nerastov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach: Smerom k integrovanému prístupu EÚ (JOIN (2014)0008).
Sprievodné opatrenia zabezpečujúce integrovaný prístup EÚ k povinnosti zodpovedného získavania zdrojov stanovujú:
a)  podporu spoločností, ktoré zodpovedne získavajú zdroje, v podobe stimulov, technickej pomoci a usmernení určených podnikom so zreteľom na situáciu malých a stredných podnikov a ich pozíciu v rámci dodávateľského reťazca s cieľom zjednodušiť dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia;
b)  pokračujúce politické dialógy s tretími krajinami a ostatnými zainteresovanými stranami vrátane možnosti harmonizácie s národnými a regionálnymi systémami certifikácie a spoluprácu s verejno-súkromnými iniciatívami;
c)  pokračujúcu cielenú rozvojovú spoluprácu s tretími krajinami, najmä pomoc s uvádzaním na trh v prípade nerastov, ktoré nepochádzajú z konfliktných oblastí, a posilňovanie schopnosti miestnych podnikov dodržiavať toto nariadenie;
d)  úzku spoluprácu s členskými štátmi zameranú na zavedenie doplnkových iniciatív v oblasti informovania spotrebiteľov, investorov a zákazníkov, ako aj ďalšie stimuly na zodpovedné správanie podnikov a doložky týkajúce sa plnenia verejných zákaziek podpísaných orgánmi týchto členských štátov, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ1a.
2.  Komisia predkladá výročnú správu o plnení týkajúcu sa sprievodných opatrení vykonávaných podľa odseku 1 a ich vplyvu a účinnosti.
___________________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 a (nový)
Toto nariadenie sa uplatňuje od …*
___________________________
*Dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Príloha II – stĺpec C a (nový)
stĺpec Ca: Druh nerastu

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0141/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia