Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0059(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0141/2015

Ingivna texter :

A8-0141/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Röstförklaringar
PV 16/03/2017 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Antagna texter
PDF 599kWORD 176k
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg
Unionssystem för självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

Europaparlamentets ändringar antagna den 20 maj 2015 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Naturresurser i form av mineraler i konfliktdrabbade eller högriskområden kan, även om de har en stor potential för utveckling, vara en orsak till tvist när inkomster från dem utlöser eller driver fortsatta våldsamma konflikter och undergräver nationella strävanden för att uppnå utveckling, goda styrelseformer och rättsstatlighet. I sådana områden är det av avgörande betydelse för fred och stabilitet att kunna bryta sambandet mellan konflikter och olaglig exploatering av mineraler.
(1)  Naturresurser i form av mineraler i konfliktdrabbade eller högriskområden kan, även om de har en stor potential för utveckling, vara en orsak till tvist när inkomster från dem utlöser eller driver fortsatta våldsamma konflikter och undergräver strävanden för att uppnå utveckling, goda styrelseformer och rättsstatlighet. I sådana områden är upplösningen av sambandet mellan konflikter och olaglig exploatering av mineraler ett kritiskt element för att kunna garantera fred, utveckling och stabilitet.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Inom utvinningsindustrin är det vanligt att de mänskliga rättigheterna kränks, t.ex. genom barnarbete, sexuellt våld, ofrivilligt försvinnande, tvångsförflyttningar och förstörande av rituellt eller kulturellt betydelsefulla platser.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Denna fråga berör resursrika områden där regeringar och internationella organisationer tillsammans med företag och organisationer i det civila samhället har antagit utmaningen att minimera finansieringen av väpnade grupper och säkerhetsstyrkor.
(2)  Denna fråga berör resursrika områden där regeringar och internationella organisationer tillsammans med företag och organisationer i det civila samhället har antagit utmaningen att förhindra finansieringen av väpnade grupper och säkerhetsstyrkor. Till dessa organisationer räknas också de kvinnoorganisationer som leder arbetet med att uppmärksamma den exploatering som dessa grupper infört, såväl som våldtäkter och våld som används för att kontrollera lokalbefolkningarna.
(Den ändring som innebär att ”regioner” ersätts av ”områden” gäller hela texten.)
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Denna förordning är ett av sätten att få slut på väpnade gruppers finansiering genom kontroll av handeln med mineraler från konfliktregioner. Det hindrar inte att unionens utrikespolitiska åtgärder och utvecklingsåtgärder bör inriktas på att bekämpa lokal korruption och porösa gränser samt se till att lokalbefolkningen och deras företrädare utbildas för att påvisa missbruk.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Europaparlamentet antog den 7 oktober 2010 en resolution som uppmanade unionen till att lagstifta i enlighet med den amerikanska ”konfliktminerallagen”, dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, och kommissionen uttryckte i sina meddelanden från 2011 och 2012 sin avsikt att undersöka möjligheterna att förbättra insynen i leveranskedjan, inklusive aspekter som rör tillbörlig aktsamhet. I det senare meddelandet och i linje med det åtagande som kommissionen gjorde i maj 2011 vid OECD:s ministerkonferens förordade kommissionen också ett större stöd för och användning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, även för länder som inte är med i OECD.
(7)  I sina resolutioner av den 7 oktober 2010, 8 mars 2011, 5 juli 2011 och 26 februari 2014 uppmanade Europaparlamentet unionen att lagstifta i enlighet med den amerikanska ”konfliktminerallagen”, dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, och kommissionen uttryckte i sina meddelanden från 2011 och 2012 sin avsikt att undersöka möjligheterna att förbättra insynen i leveranskedjan, inklusive aspekter som rör tillbörlig aktsamhet. I det senare meddelandet och i linje med det åtagande som kommissionen gjorde i maj 2011 vid OECD:s ministerkonferens förordade kommissionen också ett större stöd för och användning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, även för länder som inte är med i OECD.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Unionsmedborgare och det civila samhällets aktörer har uppmärksammat att företag som är verksamma under unionens jurisdiktion inte hålls ansvariga för den potentiella kopplingen till olaglig utvinning av och handel med mineral från konfliktområden. Följden blir att dessa mineraler, som kan förekomma i konsumentprodukter, knyter konsumenter till konflikter utanför unionen. Medborgare har därför, framför allt genom framställningar, begärt att en lagstiftning som gör företag ansvariga enligt de riktlinjer som FN och OECD utfärdat föreslås till Europaparlamentet och rådet.
(8)  Unionsmedborgare och det civila samhällets aktörer har uppmärksammat att företag som är verksamma under unionens jurisdiktion inte hålls ansvariga för den potentiella kopplingen till olaglig utvinning av och handel med mineral från konfliktområden. Följden blir att dessa mineraler, som kan förekomma i konsumentprodukter, knyter konsumenter till konflikter utanför unionen. På så sätt är konsumenter indirekt knutna till konflikter med allvarliga konsekvenser för de mänskliga rättigheterna, särskilt vad gäller kvinnors rättigheter, eftersom beväpnade grupper ofta använder massvåldtäkter som en avsiktlig strategi för att skrämma och kontrollera lokalbefolkningar i syfte att skydda sina intressen. Medborgare har därför, framför allt genom framställningar, begärt att en lagstiftning som gör företag ansvariga enligt de riktlinjer som FN och OECD utfärdat föreslås till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 71, 91, och 112
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)  I förordningen framkommer behovet av tillbörlig aktsamhet i hela leveranskedjan från utvinningsplatsen till slutprodukten genom krav på alla företag som i första ledet saluför de resurser som förordningen berör – inklusive produkter som innehåller dessa resurser – på unionsmarknaden att visa och offentligt rapportera om tillbörlig aktsamhet i sin leveranskedja. Denna förordning innehåller olika skyldigheter på området tillbörlig aktsamhet. Av skyldigheterna framgår det, precis som egenskaperna hos själva begreppet tillbörlig aktsamhet förutsätter, att förfarandena för tillbörlig aktsamhet hela tiden bör utvecklas och vara flexibla och att skyldigheterna på lämpligt sätt måste vara anpassade till de olika omständigheter som råder i olika företag. Skyldigheterna bör vara anpassade till ett företags storlek och inflytande och till den ställning företaget har i sin leveranskedja.
Ändring 57
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU1a innebär att företag med fler än 500 anställda ska lämna upplysningar om sina olika policyer, bl.a. gällande mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption och tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. I detta direktiv anges att kommissionen ska utarbeta riktlinjer för att underlätta tillhandahållandet av dessa upplysningar. Kommissionen bör överväga att inkludera resultatindikatorer avseende anvarsfullt anskaffande av mineraler och metaller i dessa riktlinjer.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy (EUT L 330, 15.11.2014, s. 1).
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)
(11b)  Många befintliga system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan kan bidra till att målen i denna förordning uppnås. Det finns redan industrisystem som syftar till att bryta kopplingen mellan konflikter och anskaffning av tenn, tantal, volfram och guld. Dessa system använder oberoende externa granskare för att certifiera smältverk och anrikningsverk som har system för att garantera att mineraler endast anskaffas på ansvarsfullt sätt. Dessa industrisystem skulle kunna erkännas i unionens system. Kriterier och förfaranden för erkännande av sådana systems likvärdighet med kraven i denna förordning måste dock förtydligas så att man kan upprätthålla respekten för höga standarder och undvika dubbel granskning.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Företag i unionen har i det offentliga samrådet uttryckt sitt intresse för en ansvarsfull anskaffning av mineraler och rapporterat om industrins nuvarande program för att uppfylla målen för företagens sociala ansvar, kundernas önskemål och en säker tillgång på råvaror. Företagen har emellertid också rapporterat om otaliga svårigheter vid tillämpningen av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan på grund av de utdragna och komplexa globala leveranskedjorna som omfattar ett stort antal aktörer som ofta inte är tillräckligt medvetna om eller intresserade av de etiska problemen. Kostnaden för en ansvarsfull anskaffning av råvaror och den eventuella effekten på framför allt små och medelstora företags konkurrenskraft bör övervakas av kommissionen.
(12)  Företag i unionen har i det offentliga samrådet uttryckt sitt intresse för en ansvarsfull anskaffning av mineraler och rapporterat om industrins nuvarande program för att uppfylla målen för företagens sociala ansvar, kundernas önskemål och en säker tillgång på råvaror. Företagen har emellertid också rapporterat om otaliga svårigheter och praktiska utmaningar vid tillämpningen av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan på grund av de utdragna och komplexa globala leveranskedjorna som omfattar ett stort antal aktörer som ofta inte är tillräckligt medvetna om eller intresserade av de etiska problemen. Kostnaden för en ansvarsfull anskaffning av råvaror, tredjepartsgranskning, dess administrativa konsekvenser och den eventuella effekten på framför allt små och medelstora företags konkurrenskraft bör övervakas noggrant och rapporteras av kommissionen. Kommissionen bör bistå mikroföretagen och de små och medelstora företagen med tekniskt och ekonomiskt stöd och bör underlätta informationsutbytet för att genomföra denna förordning. Små och medelstora företag som är etablerade i unionen och som importerar mineraler och metaller samt inrättar system för tillbörlig aktsamhet bör få ekonomiskt stöd genom kommissionens Cosmeprogram.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Företag som är etablerade i unionen, som arbetar i senare led av leveranskedjan och som frivillit inför system för ansvarsfull anskaffning av mineraler och metaller bör bli certifierade av medlemsstaternas behöriga myndigheter genom en märkning. Kommissionen bör förlita sig på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet när man fastställer kriterier för certifiering, och kan kontakta OECD:s sekretariat om detta ärende. Villkoren för att bevilja ”europeisk ansvarscertifiering” bör vara lika strikta som de som ingår i OECD:s certifieringssystem. Företag som drar nytta av en ”europeisk ansvarscertifiering” uppmuntras att ange detta på sina webbsidor och ta med denna uppgift i den information man ger europeiska konsumenter.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Smältverk och anrikningsverk är viktiga länkar i globala leveranskedjor för mineraler eftersom de vanligtvis är det sista steget där tillbörlig aktsamhet faktiskt kan säkerställas genom insamling, redovisning och kontroll av uppgifter om mineralernas ursprung och kontrollkedja. Efter denna bearbetningsfas bedöms det ofta vara ogenomförbart att spåra mineralernas ursprung. En unionsförteckning över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk kan därför ge företag i senare led insyn och säkerhet när det gäller åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.
(13)  Smältverk och anrikningsverk är viktiga länkar i globala leveranskedjor för mineraler eftersom de vanligtvis är det sista steget där tillbörlig aktsamhet faktiskt kan säkerställas genom insamling, redovisning och kontroll av uppgifter om mineralernas ursprung och kontrollkedja. Efter denna bearbetningsfas bedöms det ofta vara ogenomförbart att spåra mineralernas ursprung. Detsamma gäller återvunna metaller som har genomgått ännu fler steg i omvandlingsprocessen. En unionsförteckning över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk kan därför ge företag i senare led insyn och säkerhet när det gäller åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. I överensstämmelse med OECD:s riktlinjer bör aktörer i ett tidigt skede av leveranskedjan, t.ex. smältverk och anrikningsverk, genomgå oberoende tredjepartsgranskningar av sina åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, även med syftet att tas upp i förteckningen över ansvarstagande smältverk och anrikningsverk.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Smältverk och anrikningsverk som förädlar och importerar mineraler och anrikade mineraler bör vara skyldiga att tillämpa unionens system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Användning av alla mineraler och metaller som omfattas av denna förordning bör ske i överensstämmelse med förordningens krav. Importörer måste ovillkorligen iaktta förordningens bestämmelser.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
(15a)  För att garantera ett effektivt genomförande av denna förordning bör det föreskrivas en övergångsperiod på två år för att ge kommissionen möjlighet att upprätta ett system för tredjepartsgranskning och för att ge ansvarstagande importörer tid att vänja sig vid sina skyldigheter enligt denna förordning.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)
(15b)  Kommissionen bör regelbundet se över sina åtaganden när det gäller finansiellt och politiskt stöd till konfliktdrabbade områden och högriskområden där tenn, tantal, volfram och guld utvinns, framför allt området kring de afrikanska stora sjöarna, för att säkerställa en konsekvent politik och för att uppmuntra till och förstärka respekten för goda styrelseformer, rättsstatsprincipen och framför allt etisk utvinning.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Kommissionen bör regelbundet rapportera till rådet och Europaparlamentet om systemets verkan. Senast tre år efter ikraftträdandet och därefter vart sjätte år bör kommissionen se över denna förordnings tillämpning och ändamålsenlighet, inbegripet när det gäller främjandet av ansvarsfull anskaffning av de mineraler som omfattas från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Dessa rapporter kan vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag, som även kan omfatta obligatoriska åtgärder.
(16)  Kommissionen bör regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om systemets verkan. Två år efter att denna förordning har börjat tillämpas och därefter vart tredje år bör kommissionen se över dess tillämpning och ändamålsenlighet samt de senaste effekterna av systemet i praktiken när det gäller främjandet av ansvarsfull anskaffning av de mineraler som omfattas från konfliktdrabbade områden och högriskområden samt rapportera till Europaparlamentet och rådet. Dessa rapporter kan vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag, som även kan omfatta ytterligare obligatoriska åtgärder.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)  I sitt gemensamma meddelande av den 5 mars 2014 åtog sig kommissionen och kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utforma kompletterande åtgärder som leder till en integrerad EU-strategi för ansvarsfull anskaffning parallellt med denna förordning, inte bara för att få många företag att delta i unionssystemet enligt denna förordning utan också för att se till att en global, konsekvent och heltäckande strategi tillämpas för att främja ansvarsfull anskaffning från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
1.  Genom denna förordning inrättas ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i syfte att begränsa möjligheterna för väpnade grupper och säkerhetsstyrkor12 att handla med tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld. Systemet är utformat för att ge insyn och säkerhet när det gäller importörers, smältverks och anrikningsverks anskaffning av råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
1.  Genom denna förordning inrättas ett unionssystem för certifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i syfte att begränsa möjligheterna för väpnade grupper och säkerhetsstyrkor12 att handla med tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld. Systemet är utformat för att ge insyn och säkerhet när det gäller importörers, smältverks och anrikningsverks anskaffning av råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
__________________
__________________
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing, OECD (2013), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing, OECD (2013), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Ändring 154
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
2.  I denna förordning fastställs skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för de unionsimportörer som väljer att självcertifiera sig som ansvarstagande importörer av mineraler och metaller som innehåller eller består av tenn, tantal, volfram och guld, i enlighet med vad som fastställs i bilaga I.
2.  I denna förordning fastställs skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för samtliga unionsimportörer som anskaffar mineraler och metaller som omfattas av föreliggande förordning och i enlighet med OECD:s riktlinjer. Dessa riktlinjer är utformade för att göra importörernas anskaffningspraxis transparent och säker i konfliktdrabbade områden och högriskområden, så att våldsamma konflikter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna minimeras eller förhindras genom att man inskränker möjligheterna för väpnade grupper och säkerhetsstyrkor, enligt definitionen i bilaga II i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, att handla med dessa mineraler eller metaller.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
2a.  Metaller som rimligtvis kan antas vara återvunna ska inte omfattas av denna förordning.
Ändring 76, 97, 117 och 135
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2b (ny)
2b.  För att undvika oavsiktliga snedvridningar av marknaden ska denna förordning skilja mellan företagens roll beroende på om de befinner sig i tidigare eller senare led i leveranskedjan. Tillämpningen av tillbörlig aktsamhet måste anpassas till det berörda företagets verksamhet, dess storlek och dess ställning i leveranskedjan.
Ändring 77, 98, 118 och 136
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2c (ny)
2c.  Kommissionen kan i samarbete med industrisammanslutningar och i enlighet med OECD:s riktlinjer ge ytterligare riktlinjer avseende företagens skyldigheter beroende på deras ställning i leveranskedjan, för att se till att systemet omfattar ett flexibelt förfarande som beaktar de små och medelstora företagens ställning.
Ändring 155
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2d (ny)
2d.  Företag i senare led av leveranskedjan ska, i enlighet med föreliggande förordning och OECD:s riktlinjer, vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera riskerna i sin leveranskedja för mineraler och metaller som omfattas av föreliggande förordning. I detta sammanhang omfattas de av en informationsplikt avseende vilka åtgärder för rimlig aktsamhet som de har vidtagit för att garantera ansvarsfull anskaffning.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)
ba)  återvunnen metall: tillvaratagande av slutanvändares produkter eller färdiganvända produkter, eller metallrester från tillverkningsprocesser; återvunna metaller inkluderar överskott, föråldrat, defekt och överblivet material som innehåller förädlade eller bearbetade metaller som är lämpliga att återvinna vid produktionen av tenn, tantal, volfram och/eller guld; delvis bearbetade eller obearbetade mineraler eller biprodukter från andra malmer är inte återvunna metaller.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – led e
(e)  konfliktdrabbade områden och högriskområden: områden i väpnad konflikt, områden instabila efter en konflikt samt områden med svag eller obefintlig styrning och säkerhet, såsom sönderfallande stater, samt med omfattande och systematiska kränkningar av internationell rätt, inklusive brott mot de mänskliga rättigheterna.
e)  konfliktdrabbade områden och högriskområden: områden i väpnad konflikt med omfattande våld och förstörd civil infrastruktur, områden instabila efter en konflikt samt områden med svag eller obefintlig styrning och säkerhet, såsom sönderfallande stater, präglade av omfattande och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna i enlighet med internationell rätt.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – led g
(g)  importör: varje fysisk eller juridisk person som deklarerar mineraler och metaller som omfattas av denna förordning för övergång till fri omsättning i den mening som avses i artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/9213.
g)  importör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som lämnar uppgifter om övergång till fri omsättning av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning i sitt eget namn eller för den person i vars namn sådana uppgifter lämnas. En företrädare som lämnar uppgifter i en annan persons namn eller på uppdrag av en annan person eller en företrädare som agerar i sitt eget namn på uppdrag av en annan person anses också vara en importör enligt denna förordning.
__________________
13 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 2 – led h
h)  ansvarstagande importör: varje importör som väljer att självcertifiera sig i enlighet med de regler som fastställs i denna förordning.
utgår
Ändring 138
Förslag till förordning
Artikel 2 – led i
i)  självcertifiering: förklaring om att fullgöra de skyldigheter avseende förvaltningssystem, riskhantering, oberoende extern granskning och uppgiftslämnande som anges i denna förordning.
utgår
(Denna ändring är tillämplig på hela texten.)
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 2 – led qa (nytt)
qa)  industrisystem: en kombination av frivilliga förfaranden, verktyg och system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, utformade och kontrollerade av relevanta branschorganisationer, inklusive oberoende bedömningar av överensstämmelse.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 2 – led qb (nytt)
qb)  beväpnade grupper och säkerhetsstyrkor: de grupper som avses i bilaga II i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 4 – led a
(a)  Anta en strategi för leveranskedjan för mineraler och metaller som kan komma från konfliktdrabbade områden och högriskområden, och tydligt meddela denna strategi till leverantörer och allmänhet.
a)  Anta en strategi för leveranskedjan för mineraler och metaller som kan komma från konfliktdrabbade områden och högriskområden, och tydligt och systematiskt meddela denna strategi till leverantörer och allmänhet.
Ändring 85, 126, och 145
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 a (nytt)
Om ett företag kan vara rimligen övertygat om att mineraler eller metaller kommer enbart från återvinning eller metallskrot ska det, med vederbörligt iakttagande av behovet att bevara affärshemligheter samt andra konkurrensfrågor,
a)  offentliggöra vad det har fastställt och
b)  på rimlig detaljnivå beskriva vilka åtgärder för tillbörlig aktsamhet det har vidtagit för att fastställa detta.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
Certifierade ansvarstagande importörer av smälta eller förädlade metaller ska vara undantagna från skyldigheten att låta utföra oberoende externa granskningar i enlighet med artikel 3.1a i denna förordning, förutsatt att de lägger fram vägande bevis för att alla smältverk och anrikningsverk i deras leveranskedja följer bestämmelserna i denna förordning.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)
Artikel 7a
Förteckning över ansvarstagande importörer
1.  På grundval av den information som lämnats av medlemsstaterna i de rapporter som avses i artikel 15 ska kommissionen anta och offentliggöra ett beslut med en förteckning över namn och adresser för ansvarstagande importörer av mineraler och metaller som omfattas av denna förordning.
2.  Kommissionen ska anta förteckningen med användning av mallen i bilaga Ia och i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 13.2.
3.  Kommissionen ska vid lämpliga tidpunkter uppdatera och offentliggöra uppgifterna i förteckningen, även på internet. Kommissionen ska från förteckningen avlägsna de namn på importörer som, om de ansvarstagande importörerna vidtar otillräckliga korrigerande åtgärder, inte längre erkänns som ansvarstagande importörer av medlemsstaterna i enlighet med artikel 14.3.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)
Artikel 7b
Smältverks och anrikningsverks skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet
1.  Smältverk och anrikningsverk som är etablerade i unionen och som förädlar och importerar mineraler och anrikade mineraler är skyldiga att tillämpa unionssystemet för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan eller ett system för tillbörlig aktsamhet som kommissionen erkänner som likvärdigt.
2.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska se till att smältverk och anrikningsverk korrekt tillämpar unionssystemet för tillbörlig aktsamhet. Om dessa skyldigheter inte fullgörs ska myndigheterna meddela smältverket eller anrikningsverket och uppmana dem att vidta korrigerande åtgärder för att följa unionssystemet för tillbörlig aktsamhet. Om dessa skyldigheter varaktigt åsidosätts ska medlemsstaternas behöriga myndigheter vidta sanktioner för överträdelse av denna förordning. Sanktionerna ska upphöra så snart smältverket eller anrikningsverket uppfyller bestämmelserna i denna förordning.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.  På grundval av den information som lämnats av medlemsstaterna i de rapporter som avses i artikel 15 ska kommissionen anta och offentliggöra ett beslut med en förteckning över namn och adresser för ansvarstagande smältverk och anrikningsverk för mineraler som omfattas av denna förordning.
1.  På grundval av den information som lämnats av medlemsstaterna i de rapporter som avses i artikel 15 ska kommissionen anta och offentliggöra ett beslut med en förteckning över namn och adresser för ansvarstagande smältverk och anrikningsverk.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.  I den förteckning som avses i punkt 1 ska kommissionen ange vilka ansvarstagande smältverk och anrikningsverk som åtminstone delvis anskaffar råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
2.  I den förteckning som avses i punkt 1 ska kommissionen ange vilka ansvarstagande smältverk och anrikningsverk som åtminstone delvis anskaffar råvaror från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Denna förteckning ska utarbetas med hänsyn till befintliga likvärdiga industrisystem, statliga system eller andra system för tillbörlig aktsamhet för de mineraler och metaller som omfattas av denna förordning.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
3.  Kommissionen ska anta förteckningen i enlighet med mallen i bilaga II och det föreskrivande förfarande som avses i artikel 13.2. Samråd med OECD-sekretariatet ska äga rum.
3.  Kommissionen ska anta förteckningen med användning av mallen i bilaga II och i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 13.2. Samråd med OECD-sekretariatet ska äga rum.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
4.  Kommissionen ska vid lämpliga tidpunkter uppdatera uppgifterna i förteckningen. Kommissionen ska från förteckningen avlägsna de smältverk och anrikningsverk som inte längre erkänns som ansvarstagande importörer av medlemsstaterna i enlighet med artikel 14.3 och de smältverk och anrikningsverk som ingår i leveranskedjan för importörer som inte längre erkänns som ansvarstagande.
4.  Kommissionen ska vid lämpliga tidpunkter uppdatera och offentliggöra uppgifterna i förteckningen, även på internet. Kommissionen ska från förteckningen avlägsna de smältverk och anrikningsverk som inte längre erkänns som ansvarstagande importörer av medlemsstaterna i enlighet med artikel 14.3 och de smältverk och anrikningsverk som ingår i leveranskedjan för importörer som inte längre erkänns som ansvarstagande.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Kommissionen ska fatta ett beslut om att offentliggöra, inbegripet på internet, en förteckning över behöriga myndigheter i enlighet med mallen i bilaga III och det föreskrivande förfarande som avses i artikel 13.2. Kommissionen ska uppdatera denna förteckning regelbundet.
2.  Kommissionen ska fatta ett beslut om att offentliggöra, inbegripet på internet, en förteckning över behöriga myndigheter med användning av mallen i bilaga III och i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 13.2. Kommissionen ska uppdatera denna förteckning regelbundet.
Ändring 151
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföra lämpliga kontroller i efterhand för att kontrollera om självcertifierade ansvarstagande importörer av de mineraler och metaller som omfattas av denna förordning uppfyller sina skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna förordning.
1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföra lämpliga kontroller i efterhand för att kontrollera om ansvarstagande importörer av de mineraler och metaller som omfattas av denna förordning uppfyller sina skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna förordning.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
2.  De kontroller som avses i punkt 1 ska göras med hjälp av en riskbaserad metod. Dessutom får kontroller utföras när en behörig myndighet förfogar över relevant information, inklusive sådan som utgår från väl underbyggda farhågor från tredje part, om den ansvarstagande importörens efterlevnad av denna förordning.
2.  De kontroller som avses i punkt 1 ska göras med hjälp av en riskbaserad metod. Dessutom ska kontroller utföras när en behörig myndighet förfogar över relevant information, inklusive sådan som utgår från väl underbyggda farhågor från tredje part, om den ansvarstagande importörens efterlevnad av denna förordning.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)
Artikel 12a
För att skapa tydlighet, säkerhet och konsekvens för de ekonomiska aktörerna, särskilt små och medelstora företag, ska kommissionen i samråd med europeiska utrikestjänsten och OECD utarbeta icke bindande riktlinjer i form av en handbok för företag, där det förklaras hur man bäst ska tillämpa kriterierna för de områden som kan omfattas av denna förordnings tillämpningsområde. Denna handbok ska baseras på definitionen av konfliktdrabbade områden och högriskområden i artikel 2e i denna förordning och ta hänsyn till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet inom detta område.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2
Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan resultat om, inom tidsfristen för att avge yttrandet, kommitténs ordförande så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär.
utgår
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)
(2a)  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)
Artikel 15a
Stödåtgärder
1.  Kommissionen ska, när så är lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag under övergångsperioden med kompletterande åtgärder för att förstärka förordningens effektivitet, i överensstämmelse med det gemensamma meddelandet till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden: mot en integrerad EU-strategi” (JOIN(2014)0008).
De kompletterande åtgärderna för att garantera en integrerad EU-strategi för skyldigheten att tillämpa ansvarsfull anskaffning ska omfatta
a)  stöd till företag som bedriver ansvarsfull anskaffning, i form av incitament, tekniskt stöd och tekniska riktlinjer till företag, med beaktande av situationen för små och medelstora företag och deras ställning i leveranskedjan, för att underlätta efterlevnaden av kraven i denna förordning,
b)  fortlöpande politisk dialog med tredjeländer och andra aktörer, inklusive möjligheten att genomföra en harmonisering med nationella och regionala certifieringssystem och bedriva samarbete med offentlig-privata initiativ,
c)  fortlöpande och målinriktat utvecklingssamarbete med tredjeländer, särskilt stöd till marknadsföring av mineraler från områden som inte är konfliktdrabbade och tillhandahållande av bättre förutsättningar för lokala företag att efterleva denna förordning,
d)  nära samarbete med medlemsstaterna för att införa kompletterande initiativ när det gäller konsument-, investerar- och kundinformation och ytterligare incitament för ansvarsfullt beteende hos företag samt resultatklausuler i upphandlingskontrakt som undertecknas av nationella myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU1a.
2.  Kommissionen ska lägga fram en årsrapport om resultaten av de kompletterande åtgärder som vidtas i enlighet med punkt 1 samt om åtgärdernas konsekvenser och effektivitet.
___________________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)
Denna förordning ska tillämpas från och med den...*
___________________________
*Två år efter det datum då denna förordning trätt i kraft.
Ändring 59
Förslag till förordning
Bilaga II – kolumn Ca (ny)
Kolumn Ca: Typ av mineral

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 61.2 andra stycket i arbetsordningen (A8-0141/2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy