Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2542(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0464/2015

Внесени текстове :

B8-0464/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0205

Приети текстове
PDF 495kWORD 86k
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург
Повдигане на възражения срещу делегиран акт: освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето на екрани
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно делегираната директива на Комисията от 30 януари 2015 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето на екрани (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегирана директива на Комисията (C(2015)00383),

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, и по-специално член 4, член 5, параграф 1, буква а) и член 22 от нея(1),

—  като взе предвид член 105, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че член 4, параграф 1 от Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ДООВ“) ограничава, наред с другото, използването на кадмий в електрическото и електронното оборудване (вж. списъка в приложение II към ДООВ);

Б.  като има предвид, че приложение III към ДООВ предвижда изключения от ограниченията, определени в член 4, параграф 1;

В.  като има предвид, че точка 39 от приложение III съдържа дерогация за „кадмий в променящи цвета си светодиоди въз основа на съединения II-VI (< 10 μg Cd за mm² светлоизлъчваща площ) за използване в твърдотелни осветителни или дисплейни системи“, чийто срок на действие изтича на 1 юли 2014 г.;

Г.  като има предвид, че в член 5 се предвижда адаптиране към научно-техническия прогрес на приложение III за включване и заличаване на случаи на освобождаване;

Д.  като има предвид, че Комисията посочи, че през декември 2012 г. е получила заявление за подновяване на освобождаване № 39, а през май 2013 г. — едно свързано с него заявление за по-тясно, по-конкретно освобождаване от ограничението за кадмий в квантови точки в екрани през май 2013 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 1, буква а) освобождаванията се включват в приложение III, при условие че тяхното включване не отслабва опазването на околната среда и здравето, предвидено в Регламент (ЕО) № 1907/2006, и когато е изпълнено някое от следните условия: тяхното отстраняване или замяна посредством промени в проектирането или чрез материали и компоненти, които не изискват никакви материали или вещества, изброени в приложение II, е технически или научно неосъществимо; не са осигурени надеждни заместители; или общото отрицателно влияние върху околната среда, здравето и безопасността на потребителите, причинени от замяната, има вероятност да надвишат общите ползи за околната среда, здравето и безопасността на потребителите от тази замяна;

Ж.  като има предвид, че делегираната директива на Комисията удължава освобождаване № 39 до 30 юни 2017 г., като го назовава „освобождаване № 39, буква а)“, и въвежда ново специално освобождаване № 39, буква б) „кадмий в понижаващи честотата полупроводникови нанокристални квантови точки на база кадмий с приложения за светенето на екрани (< 0.2 μg Cd за mm² екранно пространство)“, с дата на изтичане на освобождаването 30 юни 2018 г.;

З.  като има предвид, че и продължаването на освобождаването по точка 39, и новото освобождаване № 39, буква б) се отнасят до квантови точки на база кадмий, въпреки че конкретно позоваване на квантови точки се прави единствено в освобождаване № 39, буква б);

И.  като има предвид, че удължаването на освобождаването по точка 39 се отнася до две различни приложения на квантовите точки на база кадмий: едното се отнася за употребата в твърдотелни осветителни системи (наричано по-долу „осветление“), докато другото се отнася до дисплейни системи;

Й.  като има предвид, че новото освобождаване № 39, буква б) се отнася само до екрани;

К.  като има предвид, че Комисията заявява изрично, че светодиодите за осветление на база квантови точки (кадмиеви или без кадмий) все още не са налични, и признава, че поради това не може да се докаже положителното въздействие върху околната среда от такова осветление; като има предвид, че въпреки това Комисията удължи общото освобождаване за осветителни приложения на база кадмиеви квантови точки до 30 юни 2017 г., за да се даде възможност на сектора на осветлението да подаде заявление за конкретно освобождаване, тъй като такива приложения биха били вече в предпроизводствена фаза;

Л.  като има предвид, че независимите консултанти, които от името на Комисията направиха оценка на заявленията, стигнаха до заключението, че предоставената информация не позволява да се направи извод, че понастоящем би било оправдано освобождаване за осветление, и затова изрично препоръчаха да няма такова освобождаване(2);

М.  като има предвид, че неофициалната информация, изпратена от Комисията на 12 май 2015 г., не променя положението, тъй като не е представено доказателство за наличието на тези продукти на европейския пазар и липсва оценка на свойствата им, съпоставени с условията на член 5, параграф 1, буква а);

Н.  като има предвид, че при отсъствие на каквито и да е относими продукти за осветление в наличност вносителят на заявлението не е могъл да докаже, че е изпълнено някое от условията по член 5, параграф 1, буква а) за използването на кадмиеви квантови точки в осветлението; като има предвид, че следователно е неоправдано да се разреши удължаване на освобождаването за осветление;

О.  като има предвид, че такова освобождаване може да бъде от значение в бъдеще, но че то може да бъде предоставено само на основата на подходяща оценка, която все още не е извършена;

П.  като има предвид, че в делегираната директива Комисията също така предостави ново конкретно освобождаване за кадмиеви квантови точки в екрани с твърдението, че те са влезли в употреба в екраните, че това ще има положителен цялостен ефект поради ниското им потребление на енергия и че квантовите точки без кадмий все още не са технически достъпни;

Р.  като има предвид, че независимите консултанти, които от името на Комисията направиха оценка на заявленията, препоръчаха през април 2014 г. предоставяне на конкретно освобождаване за кадмиеви квантови точки в екрани за срок, по-кратък от посочения в заявлението (до 30 юни 2017 г., т.е. една година по-малко от срока, приет от Комисията), предвид разбирането, че приложенията, водещи до намаляването на количествата кадмий и до заместители без кадмий, са в последните етапи на научните изследвания; като има предвид, че с други думи, препоръката се основава на отсъствието в екраните по това време на квантови точки без кадмий;

С.  като има предвид обаче, че оттогава на пазара настъпиха значителни промени; като има предвид, че през 2015 г. един от водещите световни производители на телевизори пусна на пазара на Съюза цяла линия нови модели телевизори, базирани на квантови точки без кадмий, които са налични в големи магазини за продажба на дребно в няколко държави членки (най-малкото в Германия, Обединеното кралство и Белгия);

Т.  като има предвид, че от друга страна на пазара на Съюза вече не изглежда да има телевизори с кадмиеви квантови точки, и като има предвид, че е трудно да се намери търговец на дребно за единствения преносим компютър, чийто дисплей се основава на технологията за кадмиеви квантови точки;

У.  като има предвид, че може да се очаква, че енергоспестяващите свойства на квантовите точки без кадмий са подобни на тези на кадмиевите квантови точки; като има предвид, че според информацията за екомаркировката, когато се сравняват телевизори с еднакъв размер, телевизионният екран на база квантови точки без кадмий показва по-ниско потребление на енергия в сравнение с модел на базата на кадмиеви квантови точки; като има предвид, че по данни на сектора изпитването за цветови показатели спрямо съответния стандарт е показало, че те са равностойни, ако не и по-добри, при екраните на база квантови точки без кадмий;

Ф.  като има предвид, че главната обосновка от страна на Комисията за предоставянето на новото специално освобождаване е, че „квантови точки без кадмий все още не са технически достъпни“;

Х.  като има предвид, че тази обосновка е явно погрешна, тъй като квантовите точки без кадмий не само са технически достъпни, но и една цяла линия телевизори въз основа на тази технология е широко достъпна на пазара на Съюза и се предлага от известни големи търговци на дребно;

Ц.  като има предвид, че неофициалната информация, изпратена от Комисията на 12 май 2015 г., не променя това положение; като има предвид, че примерите, посочени от Комисията за продукти с екрани с кадмиеви квантови точки, или не са налични понастоящем (телевизори TCL 55 инча), или са налични само в САЩ (преносими компютри ASUS, телевизори Sony), или се отнасят само до продукти, които предстои да бъдат пуснати (Konka, Phillips, AOC);

Ч.  като има предвид, че и удължаването на настоящото освобождаване по точка 39, и въвеждането на ново изключение № 39, буква б) не изпълняват никое от условията по член 5, параграф 1, буква а) и поради това са неоснователни; като има предвид, че относително краткото изтичане на сроковете не може да оправдае неспазването на условията по член 5, параграф 1, буква а);

Ш.  като има предвид, че според член 5, параграф 5 от Директивата за ограничението на опасните вещества съществуващото освобождаване № 39 остава валидно, докато Комисията не вземе решение по заявлението за подновяване;

Щ.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 6 от Директивата за ограничението на опасните вещества, в случай че заявлението за подновяване на освобождаване бъде отхвърлено или правото на освобождаване бъде отнето, правото на освобождаване изтича най-рано 12 месеца и най-късно 18 месеца след датата на вземане на решението;

АА.  като има предвид, че отхвърлянето на делегираната директива следователно не забранява кадмиевите квантови точки, а само задейства нова оценка; като има предвид, че поради това няма нарушения на пазара, тъй като настоящото освобождаване остава валидно до отмяната и след това се предоставя допълнителен гратисен период;

АБ.  като има предвид, че настъпиха значителни промени по отношение на търговската наличност на продуктите, основани на технологията за квантови точки без кадмий, които изискват нова оценка;

1.  Възразява срещу делегираната директива;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираната директива не може да влезе в сила;

3.  Счита, че делегираната директива на Комисията не отговаря на условията, предвидени в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2011/65/ЕС, както за освобождаване № 39, буква а), така и за освобождаване № 39, буква б) от Приложение ІІІ към Директива 2011/65/ЕС;

4.  По-специално счита, че обосновката за освобождаване № 39, буква б) е базирана на неактуална ситуация по отношение на практическата осъществимост на замяната на кадмия в квантовите точки; поради това призовава за бързо преразглеждане на съществуващото освобождаване в точка 39 от Приложение ІІІ към Директива 2011/65/ЕС спрямо условията по член 5, параграф 1, буква а) от него, с оглед на неговото оттегляне;

5.  Призовава Комисията да представи нов делегиран акт, който да вземе предвид позицията на Парламента;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Съдействие на Комисията във връзка със социално-икономическата оценка и оценката на разходите и ползите, свързани с освобождавания от ограниченията за веществата в електрическото и електронното оборудване (стр. 89) — http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf

Правна информация - Политика за поверителност