Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2542(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0464/2015

Předložené texty :

B8-0464/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/05/2015 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0205

Přijaté texty
PDF 344kWORD 83k
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk
Námitka k aktu v přenesené pravomoci: výjimka pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o směrnici Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici Komise v přenesené pravomoci (C(2015)0383),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, a zejména na článek 4, čl. 5 odst. 1 písm. a) a článek 22 této směrnice(1),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 1 směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek“) omezuje mimo jiné používání kadmia v elektrických a elektronických zařízeních (viz seznam v příloze II směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek);

B.  vzhledem k tomu, že příloha III směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek stanoví výjimky z omezení uvedeného v čl. 4 odst. 1;

C.  vzhledem k tomu, že bod 39 přílohy III obsahuje výjimku pro „kadmium ve světelných diodách (LED) II-VI konvertujících barvu (< 10 μg Cd na mm2 plochy emitující světlo) pro použití v systémech polovodičového osvětlení nebo vizualizace“ s datem platnosti do 1. července 2014;

D.  vzhledem k tomu, že článek 5 umožňuje přizpůsobování přílohy III vědeckému a technickému pokroku prostřednictvím zavedení nebo odstranění výjimek;

E.  vzhledem k tomu, že Komise uvedla, že v prosinci 2012 obdržela žádost o obnovení výjimky 39 a v květnu 2013 užší, specifičtější žádost týkající se kadmia v kvantových tečkách v displejích;

F.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 1 písm. a) jsou výjimky zahrnovány do přílohy III a IV tehdy, pokud se tím neoslabí ochrana životního prostředí a zdraví poskytovaná nařízením (ES) č. 1907/2006 a pokud je splněna kterákoli z těchto podmínek: odstranění nebo náhrada příslušných materiálů a součástí prostřednictvím změny návrhu nebo materiálů a součástí, které nevyžadují žádný z materiálů a látek uvedených v příloze II, je vědecky nebo technicky neproveditelná; spolehlivost náhrad není zajištěna; nebo celkové negativní dopady na životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů způsobené náhradou pravděpodobně převáží nad jejími celkovými přínosy pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů;

G.  vzhledem k tomu, že směrnice Komise v přenesené pravomoci prodlužuje platnost výjimky 39 do 30. června 2017, přičemž tuto výjimku nově označuje jako 39 a), a současně zavádí novou, specifičtější výjimku 39 b) pro „kadmiové polovodičové nanokrystalové kvantové tečky, které způsobují luminiscenční posun k větším vlnovým délkám, určené k použití v systémech vizualizace (< 0,2 μg Cd na mm2 plochy displeje)“, jež má platit do 30. června 2018;

H.  vzhledem k tomu, že prodloužení výjimky 39 i zavedení nové výjimky 39 b) se týkají kadmiových kvantových teček, i když na kvantové tečky specifický odkazuje pouze výjimka 39 b);

I.  vzhledem k tomu, že prodloužení výjimky 39 se týká dvou odlišných použití kadmiových kvantových teček: v jednom jde o použití v systémech polovodičového osvětlení (dále jen „osvětlení“), zatímco v druhém jde o použití v systémech vizualizace;

J.  vzhledem k tomu, že nová výjimka 39 b) se týká pouze displejů;

K.  vzhledem k tomu, že Komise výslovně uvádí, že světelné diody (LED) na bázi kvantových teček (s kadmiem i bez něj) pro osvětlení dosud nejsou k dispozici, a připouští, že jejich pozitivní dopady na životní prostředí nebylo tedy možné prokázat; vzhledem k tomu, že Komise nicméně prodloužila obecnou výjimku pro systémy osvětlení na bázi kadmiových kvantových teček do 30. června 2017, aby mohli výrobci osvětlení požádat o specifickou výjimku, neboť uvedené systémy budou v té době již v předvýrobní fázi;

L.  vzhledem k tomu, že nezávislí konzultanti, kteří pro Komisi uvedené systémy posuzovali, dospěli k závěru, že poskytnuté informace neumožňují usoudit, že je výjimka pro osvětlení v současné době odůvodněná, a proto se ve svém doporučení výslovně vyslovili proti přijetí této výjimky(2);

M.  vzhledem k tomu, že neformální informace, které Komise zpřístupnila dne 12. května 2015, na situaci nic nemění, jelikož neobsahují žádný důkaz o dostupnosti těchto produktů na evropském trhu a žádné posouzení jejich vlastností, pokud jde o podmínky uvedené v čl. 5 odst. 1 písm a);

N.  vzhledem k tomu, že za stavu nedostupnosti jakýchkoli relevantních systémů osvětlení nebyl žadatel schopen prokázat, že je kterákoli z podmínek čl. 5 odst. 1 písm a) pro účely používání kadmiových kvantových teček v osvětlení splněna; vzhledem k tomu, že tudíž není povolení prodloužení výjimky u osvětlení odůvodněné;

O.  vzhledem k tomu, že tato výjimka může být relevantní do budoucna, avšak její udělení je možné pouze na základě řádného posouzení, které nebylo provedeno;

P.  vzhledem k tomu, že Komise ve své směrnici v přenesené pravomoci navíc uděluje novou specifickou výjimku pro kadmiové kvantové tečky v displejích s odůvodněním, že se kadmiové kvantové tečky v displejích již používají, že to bude mít díky jejich nízké spotřebě energie kladný celkový dopad a že kvantové tečky neobsahující kadmium nejsou dosud technicky dostupné;

Q.  vzhledem k tomu, že nezávislí konzultanti, kteří tyto systémy pro Komisi posuzovali, doporučili v dubnu 2014 udělit specifickou výjimku pro kadmiové kvantové tečky v displejích na kratší dobu, než o kterou bylo požádáno (do 30. června 2017, tj. o rok méně, než je doba, kterou přijala Komise), neboť měli za to, že systémy, jež povedou ke snížení množství kadmia, i náhrady neobsahující kadmium se nacházejí v konečných fázích výzkumu; jinými slovy, vzhledem k tomu, že toto doporučení se zakládalo na skutečnosti, že kvantové tečky neobsahující kadmium nebyly v displejích v dané době používány;

R.  vzhledem k tomu, že od té doby došlo na trhu k důležitému vývoji; vzhledem k tomu, že v roce 2015 jeden z předních světových výrobců televizorů uvedl na unijní trh celou produkční řadu nových modelů televizorů fungujících na bázi kvantových teček neobsahujících kadmium a že tyto modely jsou dostupné v předních maloobchodních prodejnách v několika členských státech (alespoň v Německu, Spojeném království a Belgii);

S.  vzhledem k tomu, že se na druhou stranu zdá, že na unijním trhu již nejsou žádné televizory s kadmiovými kvantovými tečkami, a vzhledem k tomu, že je obtížné nalézt maloobchodníka pro jediný druh notebooku, jehož displej funguje na bázi kadmiových kvantových teček;

T.  vzhledem k tomu, že se dá očekávat, že úsporné energetické vlastnosti kvantových teček neobsahujících kadmium jsou podobné vlastnostem kadmiových kvantových teček; vzhledem k tomu, že podle informací vyplývajících z ekoznaček vykázaly televizní obrazovky s kvantovými tečkami neobsahujícími kadmium nižší spotřebu energie než stejně velké televizní obrazovky na bázi kadmiových kvantových teček; vzhledem k tomu, že podle informací podniků vykázalo testování výkonnosti barev podle příslušného standardu stejnou nebo vyšší výkonnost u obrazovek na bázi kvantových teček neobsahujících kadmium;

U.  vzhledem k tomu, že klíčovým odůvodněním udělení nové specifické výjimky uvedeným Komisí je, že „kvantové tečky neobsahující kadmium nejsou dosud technicky dostupné“;

V.  vzhledem k tomu, že toto odůvodnění je zjevně chybné, neboť nejenže kvantové tečky neobsahující kadmium technicky dostupné jsou, ale i celá produktová řada televizorů na bázi této technologie je již široce dostupná na unijním trhu, kde ji nabízejí dobře známí přední maloobchodníci;

W.  vzhledem k tomu, že neformální informace, které Komise zpřístupnila dne 12. května 2015, na situaci nic nemění; vzhledem k tomu, že příklady produktů s displeji s kadmiovými kvantovými tečkami, které Komise uvádí, jsou buď v současné době nedostupné (televizor TCL 55′′), nebo jsou dostupné pouze ve Spojených státech (notebooky ASUS, televizory Sony), nebo se jedná o produkty, které ještě nebyly uvedeny na trh (Konka, Philips, AOC);

X.  vzhledem k tomu, že prodloužení současné výjimky 39 a zavedení nové výjimky 39 b) nesplňuje žádnou z podmínek čl. 5 odst. 1 písm a), a je proto neodůvodněné; vzhledem k tomu, že poměrně krátké období platnosti výjimek nemůže ospravedlnit nesplnění podmínek čl. 5 odst. 1 písm a);

Y.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 5 směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek zůstane stávající výjimka 39 v platnosti, dokud Komise nerozhodne o žádosti o prodloužení její platnosti;

Z.  vzhledem k tomu, že čl. 5 odst. 6 směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek stanoví, že pokud je žádost o prodloužení platnosti výjimky zamítnuta nebo pokud je výjimka zrušena, končí platnost výjimky nejdříve 12 měsíců a nejpozději 18 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí;

AA.  vzhledem k tomu, že zamítnutí směrnice v přenesené pravomoci tudíž nevede k zákazu kadmiových kvantových teček, nýbrž vede pouze k jejich novému posouzení; vzhledem k tomu, že se tím proto nezpůsobí žádné narušení trhu, neboť stávající výjimka zůstává v platnosti až do jejího zrušení a po jejím skončení bude dále poskytnuta dodatečná odkladná lhůta;

AB.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s komerční dostupností produktů na bázi technologie kvantových teček neobsahujících kadmium došlo k důležitému novému vývoji, jenž vyžaduje nové posouzení;

1.  vyslovuje námitku k směrnici Komise v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval, že směrnice v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  domnívá se, že směrnice Komise v přenesené pravomoci nesplňuje podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/65/EU, a to v případě obou výjimek vložených do bodů 39 a) 39 b) přílohy III směrnice 2011/65/EU;

4.  zejména se domnívá, že odůvodnění výjimky uvedené v bodě 39 b) vychází ze zastaralých údajů, pokud jde o praktickou nahraditelnost kadmia v kvantových tečkách; žádá proto, aby byla výjimka uvedená v bodě 39 přílohy III směrnice 2011/65/EU urychleně znovu posouzena s ohledem na podmínky čl. 5 odst. 1 písm. a) této směrnice, s cílem jejího zrušení;

5.  vyzývá Komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který bude zohledňovat postoj Parlamentu;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Pomoc Komisi s posouzením technologických a socioekonomických aspektů a nákladů a přínosů výjimek z omezení používání některých látek v elektrických a elektronických zařízeních (s. 89), http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf.

Právní upozornění - Ochrana soukromí