Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2542(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0464/2015

Esitatud tekstid :

B8-0464/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/05/2015 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0205

Vastuvõetud tekstid
PDF 260kWORD 73k
Kolmapäev, 20. mai 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Vastuväited delegeeritud õigusaktile: kaadmiumi kasutamist valgustus- ja kuvamisseadmetes käsitlev erand
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta resolutsioon komisjoni 30. jaanuari 2015. aasta delegeeritud direktiivi kohta, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kaadmiumi kasutamist valgustus- ja kuvamisseadmetes (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud direktiivi (C(2015)0383),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes(1), eriti selle artiklit 4, artikli 5 lõike 1 punkti a ning artiklit 22,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 4,

A.  arvestades, et direktiivi 2011/65/EL (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) artikli 4 lõikega 1 keelatakse muu hulgas kaadmiumi kasutamine elektri- ja elektroonikaseadmetes (vt selle direktiivi II lisas toodud loetelu);

B.  arvestades, et direktiivi 2011/65/EL III lisas on sätestatud erandid artikli 4 lõikes 1 esitatud piirangust;

C.  arvestades, et III lisa punktis 39 on sätestatud erand „Kaadmium värvi muutvates II–VI valgusdioodides (< 10 μg kaadmiumi valgust kiirgava pinna mm2 kohta), mis on ette nähtud kasutamiseks tahkistes valgus- või kuvamissüsteemides”, mille kehtivusaeg lõpeb 1. juulil 2014;

D.  arvestades, et artiklis 5 nähakse ette III lisa kohandamine teaduse ja tehnika arenguga erandite lisamise ja väljajätmise teel;

E.  arvestades, et komisjon on andnud teada, et ta sai 2012. aasta detsembris taotluse erandi 39 uuendamiseks ja 2013. aasta mais sellega seotud taotluse kitsama ja konkreetsema erandi kehtestamise kohta kvanttäppides sisalduva kaadmiumi kohta kuvamissüsteemides;

F.  arvestades, et artikli 5 lõike 1 punkti a kohaselt lisatakse erandid III lisasse, tingimusel et selline lisamine ei nõrgenda määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt ette nähtud keskkonna- ja tervisekaitset ja kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest: nende kõrvaldamine või asendamine konstruktsioonimuutuste või materjalide ja komponentidega, mis ei nõua II lisas loetletud materjalide või ainete kasutamist, on teaduslikult või tehniliselt võimatu; asendusainete usaldusväärsus ei ole tagatud; asendamise negatiivne kogumõju keskkonnale, tervisele ja tarbijaohutusele on tõenäoliselt suurem kui sellest tulenev keskkonna-, tervise-, või tarbijaohutusealane kasu kokku;

G.  arvestades, et komisjoni delegeeritud direktiiviga pikendatakse erandit 39 kuni 30. juunini 2017, nimetatakse see ümber erandiks 39(a) ja lisatakse uus konkreetsem erand 39(b) „Kaadmium lainepikkust muundavates kaadmiumipõhistes pooljuht-nanokristalli kvanttäppides, mis on ette nähtud kasutamiseks kuvamisseadmetes (< 0,2 μg kaadmiumi kuvari pinna mm2 kohta)”, mille kestus lõpeb 30. juunil 2018;

H.  arvestades, et erandi 39 pikendamine ja uus erand 39(b) puudutavad mõlemad kaadmiumi kvanttäppe, kuigi täpsemalt osutatakse kvanttäppidele ainult erandis 39(b);

I.  arvestades, et erandi 39 pikendamine puudutab kaadmiumit sisaldavate kvanttäppide kaht erinevat kasutusviisi: üks puudutab kasutamist tahkistes valgussüsteemides (edaspidi „valgustusseadmed”), teine kuvamissüsteemides;

J.  arvestades, et uus erand 39(b) puudutab üksnes kuvamissüsteeme;

K.  arvestades, et komisjon märgib sõnaselgelt, et (kaadmiumiga ja kaadmiumita) kvanttäppe sisaldavad valgusdioodid valgustusseadmete jaoks ei ole veel kättesaadavad, ja tõdeb, et seepärast ei saa nende kasulikkust seoses keskkonnamõjuga veel tõendada; arvestades, et komisjon pikendas sellegipoolest kaadmiumit sisaldavatel kvanttäppidel põhinevate valgustusseadmete üldist erandit kuni 30. juunini 2017, et võimaldada valgustusseadmete valmistajatel taotleda vastavat erandit, kuna sellised valgustusseadmed on juba tootmiseelses etapis;

L.  arvestades, et sõltumatud konsultandid, kes kasutusviise komisjoni taotlusel hindasid, jõudsid järeldusele, et esitatud teave ei võimaldanud teha järeldust, et valgustusseadmetele antav erand oleks praegu õigustatud, ja on seetõttu esitanud sõnaselgelt vastupidise soovituse(2);

M.  arvestades, et komisjoni poolt 12. mail 2015 ringlusse lastud mitteametlik teave olukorda ei muuda, sest puuduvad tõendid nende toodete kättesaadavuse kohta Euroopa turul ja hinnangut nende omaduste vastavuse kohta artikli 5 lõike 1 punktile a ei ole esitatud;

N.  arvestades, et asjaomaste valgustustoodete puudumise tõttu ei suutnud taotleja tõendada, et mõni artikli 5 lõike 1 punktis a toodud tingimustest kaadmiumit sisaldavate kvanttäppide kasutamise kohta valgustusseadmetes oleks täidetud; arvestades, et seetõttu ei ole erandi pikendamine valgustusseadmetele õigustatud;

O.  arvestades, et selline erand võib osutuda asjakohaseks tulevikus, kuid seda saab anda ainult nõuetekohase hindamise alusel, mida seni ei ole tehtud;

P.  arvestades, et oma delegeeritud direktiivis on komisjon andnud ka uue erandi kaadmiumit sisaldavatele kvanttäppidele kuvamissüsteemides, väites, et need on juba kuvamissüsteemides kasutusel, et neil oleks üldiselt positiivne mõju tänu nende vähesele energiatarbimisele ja et kaadmiumita kvanttäpid ei ole veel tehniliselt kättesaadavad;

Q.  arvestades, et sõltumatud konsultandid, kes kasutusviise komisjoni taotlusel hindasid, soovitasid 2014. aasta aprillis anda konkreetne erand kaadmiumit sisaldavatele kvanttäppidele kuvamisseadmetes lühemaks ajaks, kui oli taotletud (kuni 30. juunini 2017, st üks aasta vähem kui komisjoni poolt vastu võetud tähtaeg), võttes arvesse, et teadusuuringud, mille eesmärk on vähendada seadmetes kaadmiumi kogust ja leida kaadmiumivabad aseained, on lõppetapis; arvestades, et teiste sõnadega öeldes põhines soovitus sellel, et sel ajahetkel puudusid kaadmiumivabad kvanttäppidega kuvamissüsteemid;

R.  arvestades, et sellest ajast alates on turul toimunud siiski olulised muutused; arvestades, et 2015. aastal tõi üks maailma juhtivaid teleritootjaid liidu turule terve seeria uusi telerimudeleid, mis põhinevad kaadmiumivabadel kvanttäppidel ja on saadaval mitme liikmesriigi (vähemalt Saksamaa, Ühendkuningriigi ja Belgia) peamistes jaekauplustes;

S.  arvestades, et teisest küljest ei tundu liidu turul enam olevat kaadmiumit sisaldavate kvanttäppidega telereid, ja arvestades, et raske on leida selle ainsa sülearvuti jaemüüjaid, mille kuvar põhineb kaadmiumit sisaldavate kvanttäppide tehnoloogial;

T.  arvestades, et võib eeldada, et kaadmiumivabade kvanttäppide energiat säästvad omandused on sarnased kaadmiumit sisaldavate kvanttäppide omadustele; arvestades, et ökomärgistust puudutava teabe kohaselt ilmnes, et kaadmiumita kvanttäppidega sama suurusega teleri ekraani võrdlemisel kaadmiumit sisaldavate kvanttäppidega teleri ekraaniga osutus kaadmiumita kvanttäppidega teleri energiatarbimine väiksemaks; arvestades, et tööstuselt saadud teabe kohaselt andsid värvuste kuvamisvõime katsed kaadmiumita kvanttäppidega telerite ekraanide puhul sama või isegi parema tulemuse kui standardteleri puhul;

U.  arvestades, et komisjoni põhiargument uue erandi andmiseks on see, et kaadmiumita kvanttäpid ei ole veel tehniliselt kättesaadavad;

V.  arvestades, et see põhjendus on täiesti ebaõige, sest kaadmiumita kvanttäpid on tehniliselt kättesaadavad ja liidu turul on laialdaselt kättesaadav terve sellel tehnoloogial põhinev telerite seeria, mis on müügil tuntud jaekauplustes;

W.  arvestades, et komisjoni poolt 12. mail 2015 ringlusse lastud mitteametlik teave seda olukorda ei muuda; arvestades, et komisjoni loetletud kaadmiumit sisaldavate kvanttäppidega ekraanidega tooted kas ei ole praegu kättesaadavad (teler TCL 55’’ TV) või on kättesaadavad ainult USAs (ASUS sülearvuti, Sony telerid) või puudutavad ainult veel turule tulevaid tooteid (Konka, Phillips, AOC);

X.  arvestades, et nii praeguse erandi 39 pikendamine kui ka uue erandi 39(b) andmine ei vasta ühelegi artikli 5 lõike 1 punkti a tingimusele ja on seega põhjendamatu; arvestades, et suhteliselt lühikesed kehtivusaja lõppemise tähtajad ei saa olla artikli 5 lõike 1 punkti a tingimustele mittevastavuse õigustuseks;

Y.  arvestades, et direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 5 kohaselt jääb kehtiv erand kehtima, kuni komisjon on teinud uuendamise taotluse kohta otsuse;

Z.  arvestades, et direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikes 6 on sätestatud, et kui erandi uuendamise taotlus lükatakse tagasi või erand tühistatakse, kehtib erand minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 18 kuud alates otsuse tegemise kuupäevast;

AA.  arvestades, et seetõttu ei tähenda delegeeritud direktiivi tagasilükkamine kaadmiumit sisaldavate kvanttäppide keelustamist, vaid lihtsalt tuleb teha uus hindamine; arvestades, et seetõttu puudub turu moonutamine, sest praegune erand kehtib kuni selle tagasivõtmiseni, mille järel antakse täiendav ajapikendus;

AB.  arvestades, et kaadmiumita kvanttäppide tehnoloogial põhinevate toodete kaubandusvõrgus kättesaadavuse osas on toimunud olulised muutused, mis vajavad uue hinnangu andmist;

1.  esitab komisjoni delegeeritud direktiivile vastuväited;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud direktiiv ei saa jõustuda;

3.  on seisukohal, et komisjoni delegeeritud direktiiv ei vasta direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 1 punktis a sätestatud tingimustele mõlema erandi puhul, mis on lisatud direktiivi 2011/65/EL III lisa punktidesse 39(a) ning 39(b);

4.  on seisukohal, et eelkõige punktis 39(b) esitatud erandi põhjendamisel lähtutakse vananenud olukorrast, et kaadmiumit sisaldavate kvanttäppide asendamine ei ole praktikas teostatav; nõuab seetõttu, et artikli 5 lõike 1 punkti a tingimustest lähtuvalt hinnataks kiiresti ümber direktiivi 2011/65/EL III lisa punktis 39 esitatud kehtiv erand eesmärgiga tunnistada see lõppenuks;

5.  palub komisjonil esitada uue delegeeritud õigusakti, milles võetakse arvesse parlamendi seisukohta;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (lk 89) - http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf

Õigusteave - Privaatsuspoliitika