Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2542(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0464/2015

Teksty złożone :

B8-0464/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/05/2015 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0205

Teksty przyjęte
PDF 343kWORD 84k
Środa, 20 maja 2015 r. - Strasburg
Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wyłączenia dla zastosowań kadmu w systemach oświetlenia lub wyświetlania
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dyrektywy delegowanej Komisji z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla zastosowań kadmu w systemach oświetlenia lub wyświetlania (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę delegowaną Komisji (C(2015)00383),

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w szczególności jej art. 4, art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 22(1),

–  uwzględniając art. 105 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że art. 4 ust 1 dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) ogranicza między innymi wykorzystanie kadmu w takim sprzęcie (zob. spis substancji w załączniku II do dyrektywy RoHS);

B.  mając na uwadze, że w załączniku III do dyrektywy RoHS określono zastosowania zwolnione z ograniczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1;

C.  mając na uwadze, że pkt 39 załącznika III zawiera wygasające w dniu 1 lipca 2014 r. odstępstwo dla „kadmu w połączeniu z pierwiastkami grupy II-VI do konwersji długości fal światła z diody elektroluminescencyjnej LED (< 10 µg Cd na mm2 powierzchni emisyjnej) do zastosowania w półprzewodnikowych systemach oświetlenia lub wyświetlania;

D.  mając na uwadze, że art. 5 przewiduje dostosowanie załącznika III do postępu naukowo-technicznego poprzez dodanie lub usunięcie wyłączeń;

E.  mając na uwadze, że Komisja poinformowała, iż w grudniu 2012 r. otrzymała wniosek o przedłużenie wyłączenia 39, a w maju 2013 r. powiązany z nim wniosek o zawężone i bardziej szczegółowe wyłączenie dla kadmu w kropkach kwantowych w wyświetlaczach;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) wyłączenie zostaje uwzględnione w załączniku III, pod warunkiem że jego dodanie nie osłabi poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 oraz w przypadku spełnienia któregokolwiek z następujących warunków: ich usunięcie lub zastąpienie poprzez zmiany projektowe lub materiały i części składowe, które nie wymagają żadnych materiałów lub substancji wymienionych w załączniku II, jest technicznie lub naukowo niewykonalne; nie można zapewnić niezawodności substytutów; albo ogólny negatywny wpływ na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta spowodowany przez zastąpienie prawdopodobnie przeważy ogólne korzyści z ich zastąpienia w odniesieniu do środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta;

G.  mając na uwadze, że dyrektywa delegowana Komisji przedłuża wyłączenie 39 do dnia 30 czerwca 2017 r., nadając mu nr 39a), i wprowadza bardziej szczegółowe wyłączenie 39b) dla „kadmu w półprzewodnikowych nanokrystalicznych kropkach kwantowych zawierających kadm, wykorzystywanych w systemach wyświetlania (< 0.2 µg Cd na mm2 powierzchni ekranu wyświetlacza)”, które wygasa dnia 30 czerwca 2018 r.;

H.  mając na uwadze, że zarówno rozszerzenie wyłączenia 39, jak i nowe wyłączenie 39b) dotyczą kadmu w kropkach kwantowych, nawet jeśli konkretne odniesienie do kropek kwantowych znajduje się jedynie w wyłączeniu 39b);

I.  mając na uwadze, że rozszerzenie wyłączenia 39 dotyczy dwóch różnych zastosowań kadmu w kropkach kwantowych: jedno odnosi się do wykorzystania w półprzewodnikowych systemach oświetlenia (nazywanych dalej „oświetleniem”), a drugie w systemach wyświetlania;

J.  mając na uwadze, że nowe wyłączenie 39b) dotyczy tylko wyświetlaczy;

K.  mając na uwadze, że Komisja stwierdza wyraźnie, iż diody elektroluminescencyjne wykorzystujące kropki kwantowe (zawierające kadm i pozbawione kadmu) do zastosowania w oświetleniu nie są jeszcze dostępne, i przyznaje, że nie można w związku z tym stwierdzić, że mają one korzystny wpływ na środowisko; mając na uwadze, że Komisja niemniej jednak przedłużyła do dnia 30 czerwca 2017 r. ogólne wyłączenie w odniesieniu do kropek kwantowych zawierających kadm do zastosowań w oświetleniu, aby umożliwić sektorowi oświetlenia wystąpienie o wyłączenie szczegółowe, ponieważ do tego czasu takie zastosowania powinny znajdować się już w fazie przedprodukcyjnej;

L.  mając na uwadze, że niezależni konsultanci, którzy dokonali oceny zastosowań w imieniu Komisji, stwierdzili, że dostarczone informacje nie pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że wyłączenie odnoszące się do oświetlenia jest uzasadnione w chwili obecnej, i w związku z tym opowiedzieli się jednoznacznie przeciw temu(2);

M.  mając na uwadze, że nieformalne informacje rozpowszechnione przez Komisję w dniu 12 maja 2015 r. nie zmieniają sytuacji, jako że nie ma dowodów na dostępność tych produktów na rynku europejskim i nie przedstawiono oceny ich właściwości pod kątem warunków art. 5 ust. 1 lit. a);

N.  mając na uwadze, że z uwagi na brak jakichkolwiek odnośnych produktów oświetleniowych wnioskodawca nie był w stanie udowodnić spełnienia któregokolwiek z warunków art. 5 ust. 1 lit. a) w odniesieniu do zastosowania kropek kwantowych zawierających kadm w oświetleniu; mając na uwadze, że decyzja o przedłużeniu wyłączenia w przypadku oświetlenia jest w związku z tym nieuzasadniona;

O.  mając na uwadze, że takie wyłączenie może być właściwe w przyszłości, jednak można go udzielić jedynie na podstawie odpowiedniej oceny, która dotychczas nie została sporządzona;

P.  mając na uwadze, że w dyrektywie delegowanej Komisja udzieliła ponadto nowego wyłączenia szczegółowego dla kropek kwantowych zawierających kadm w wyświetlaczach, twierdząc, że są one już stosowane w wyświetlaczach, że byłoby to ogólnie korzystne z uwagi na ich niskie zużycie energii i że kropki kwantowe niezawierające kadmu nie są jeszcze technicznie dostępne;

Q.  mając na uwadze, że niezależni konsultanci, którzy dokonali oceny zastosowań w imieniu Komisji, zalecili w kwietniu 2014 r. udzielenie szczegółowego wyłączenia dla kropek kwantowych zawierających kadm w wyświetlaczach na okres krótszy niż zastosowany (do dnia 30 czerwca 2017 r., tj. o rok krócej niż wynosi okres przyjęty przez Komisję), biorąc pod uwagę, że trwa ostatni etap badań nad zastosowaniami prowadzącymi do zmniejszenia ilości kadmu i nad substytutami niezawierającymi kadmu; mając na uwadze, że, innymi słowy, zalecenie opierało się na fakcie, że kropki kwantowe niezawierające kadmu nie były wówczas stosowane w wyświetlaczach;

R.  mając na uwadze, że od tego czasu zaszły jednak na rynku istotne zmiany; mając na uwadze, że w 2015 r. jeden z wiodących światowych producentów telewizorów wprowadził na rynek unijny całą linię nowych modeli telewizorów opartą na technologii kropek kwantowych niezawierających kadmu, dostępną w głównych punktach sprzedaży detalicznej w kilku państwach członkowskich (co najmniej w Niemczech, Zjednoczonym Królestwie i Belgii);

S.  mając z drugiej strony na uwadze, że wydaje się, iż obecnie nie ma już na rynku unijnym telewizorów wykorzystujących kropki kwantowe zawierające kadm, oraz że trudno jest znaleźć jakiegokolwiek sprzedawcę detalicznego oferującego jedyny model notebooka, którego wyświetlacz opiera się na technologii kropek kwantowych zawierających kadm;

T.  mając na uwadze, że można oczekiwać, że właściwości kropek kwantowych niezawierających kadmu w zakresie oszczędności energii są podobne do właściwości kropek kwantowych zawierających kadm; mając na uwadze, że zgodnie z informacjami zawartymi w oznakowaniu ekologicznym porównanie telewizorów tej samej wielkości wykazało mniejsze zużycie energii w przypadku wyświetlacza wykorzystującego kropki kwantowe niezawierające kadmu niż w przypadku modelu opartego na technologii kropek kwantowych zawierających kadm; mając na uwadze, że według informacji dostarczonych przez sektor testy jakości kolorów w odniesieniu do odpowiednich standardów wykazały równą, jeśli nie wyższą jakość w przypadku wyświetlaczy opartych na technologii kropek kwantowych niezawierających kadmu;

U.  mając na uwadze, że główne uzasadnienie Komisji dla udzielenia nowego wyłączenia szczegółowego opiera się na tym, że kropki kwantowe niezawierające kadmu nie są jeszcze technicznie dostępne;

V.  mając na uwadze, że uzasadnienie to jest całkowicie nieprawdziwe, ponieważ nie dość, że kropki kwantowe niezawierające kadmu są technicznie dostępne, to na rynku unijnym powszechnie dostępna jest cała linia telewizorów opartych na tej technologii, oferowana przez dobrze znanych ważnych sprzedawców detalicznych;

W.  mając na uwadze, że nieformalne informacje rozpowszechnione przez Komisję w dniu 12 maja 2015 r. nie zmieniają tego stanu rzeczy; mając na uwadze, że wymienione przez Komisję przykłady produktów o wyświetlaczach wykorzystujących technologię kropek kwantowych zawierających kadm albo nie są obecnie dostępne (telewizor TCL 55 cali), albo są dostępne wyłącznie w USA (notebook ASUS, telewizory SONY), albo dotyczą produktów, które mają się pojawić (Konka, Philips, AOC);

X.  mając na uwadze, że przedłużenie obecnego wyłączenia 39 i wprowadzenie nowego wyłączenia 39b) nie spełnia żadnego warunku określonego w art. 5 ust. 1 lit. a) i jest tym samym nieuzasadnione; mając na uwadze, że stosunkowo krótkie okresy wygaśnięcia nie mogą uzasadniać naruszania warunków art. 5 ust. 1 lit. a);

Y.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy RoHS obowiązujące wyłączenie pozostaje ważne do momentu podjęcia przez Komisję decyzji dotyczącej wniosku o przedłużenie;

Z.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 6 dyrektywy RoHS w przypadku odrzucenia wniosku o przedłużenie wyłączenia lub odwołania wyłączenia okres obowiązywania wyłączenia wygasa najwcześniej 12 miesięcy i najpóźniej 18 miesięcy od daty decyzji;

AA.  mając na uwadze, że odrzucenie dyrektywy delegowanej nie powoduje zatem zakazu stosowania kropek kwantowych zawierających kadm, a jedynie wymaga sporządzenia nowej oceny; mając na uwadze, że nie dojdzie przez to do zakłócenia funkcjonowania rynku, ponieważ obecne wyłączenie pozostaje w mocy do odwołania, po którym ma nastąpić dodatkowy okres karencji;

AB.  mając na uwadze, że zaszły ważne zmiany w zakresie dostępności w celach komercyjnych produktów opartych na technologii kropek kwantowych niezawierających kadmu, co wymaga przeprowadzenia nowej oceny;

1.  wyraża sprzeciw wobec dyrektywy delegowanej Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że dyrektywa delegowana nie może wejść w życie;

3.  uważa, że dyrektywa delegowana Komisji nie spełnia warunków określonych w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do obu wyłączeń, które wprowadza ona w pkt 39a) i 39b) załącznika III do dyrektywy 2011/65/UE;

4.  twierdzi w szczególności, że uzasadnienie dotyczące wyłączenia w pkt 39b) opiera się na nieaktualnej sytuacji w zakresie możliwości zastępowania kadmu w kropkach kwantowych; dlatego wzywa do niezwłocznego przeglądu obecnego wyłączenia w pkt 39 załącznika III do dyrektywy 2011/65/UE pod kątem warunków określonych w art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy w celu jego odwołania;

5.  wzywa Komisję do przedstawienia nowego aktu delegowanego uwzględniającego stanowisko Parlamentu:

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Pomoc dla Komisji w kwestii oceny technologicznej pod kątem społeczno-gospodarczym oraz kosztów i korzyści w związku z wyłączeniami odnośnie do ograniczeń stosowania różnych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (s. 89) – http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności