Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2542(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0464/2015

Predkladané texty :

B8-0464/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0205

Prijaté texty
PDF 275kWORD 83k
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg
Námietka voči delegovanému aktu: výnimka pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o delegovanej smernici Komisie z 30. januára 2015, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegovanú smernicu Komisie (C(2015)00383),

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, a najmä na jej článok 4, článok 5 ods. 1 písm. a) a článok 22(1),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 4 ods. 1 smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „ONL“) sa okrem iného obmedzuje používanie kadmia v elektrických a elektronických zariadeniach (pozri zoznam v prílohe II k smernici o ONL);

B.  keďže v prílohe III k smernici o ONL sa stanovujú výnimky z obmedzení stanovených v článku 4 ods. 1;

C.  keďže v bode 39 prílohy III sa uvádza výnimka pre „kadmium vo svetelných diódach (LED) konvertujúcich farbu vyrobených z polovodičov skupiny II-VI (< 10 µg Cd na mm² plochy emitujúcej svetlo) na použitie v polovodičových osvetľovacích alebo zobrazovacích systémoch“, ktorej platnosť sa skončila 1. júla 2014;

D.  keďže v článku 5 sa stanovuje prispôsobenie prílohy III vedeckému a technickému pokroku prostredníctvom zavedenia a zrušenia výnimiek;

E.  keďže Komisia uviedla, že v decembri 2012 dostala žiadosť o obnovenie výnimky 39 a v máji 2013 súvisiacu žiadosť o užšiu, osobitnejšiu výnimku pre kadmium v kvantových bodoch v displejoch;

F.  keďže podľa článku 5 ods. 1 písm. a) sa výnimky zaradia do prílohy III za predpokladu, že sa tým neoslabí ochrana životného prostredia a zdravia poskytovaná nariadením (ES) č. 1907/2006, a pokiaľ je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok: ich odstránenie alebo nahradenie zmenami dizajnu alebo materiálmi a komponentmi, ktoré si nevyžadujú žiadne materiály alebo látky uvedené v prílohe II, je z vedeckého alebo technického hľadiska neuskutočniteľné, nie je zabezpečená spoľahlivosť náhrad; alebo celkové negatívne vplyvy na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov spôsobené nahradením pravdepodobne prevážia nad celkovými výhodami z nahradenia pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov;

G.  keďže delegovanou smernicou Komisie sa predlžuje platnosť výnimky 39 do 30. júna 2017, pričom sa mení označenie tejto výnimky na 39 a) a zavádza nová osobitnejšia výnimka 39 b) pre „kadmium v kadmiových polovodičových nanokryštálových kvantových bodoch, ktoré spôsobujú luminiscenčný posun k väčším vlnovým dĺžkam, na použitie v osvetlení v displejoch (< 0.2 µg Cd na mm² plochy obrazovky displeja)“, ktorej platnosť sa skončí 30. júna 2018;

H.  keďže predĺženie platnosti výnimky 39 aj nová výnimka 39 b) sa týka kvantových bodov obsahujúcich kadmium, aj keď osobitný odkaz na kvantové body sa uvádza len vo výnimke 39 b);

I.  keďže predĺženie platnosti výnimky 39 sa týka dvoch rôznych aplikácií kvantových bodov obsahujúcich kadmium: jedno sa týka použitia v polovodičových osvetľovacích systémoch (ďalej len „osvetlenie“), zatiaľ čo druhé sa týka zobrazovacích systémov;

J.  keďže nová výnimka 39 b) sa týka len displejov;

K.  keďže Komisia výslovne uvádza, že osvetľovacie systémy LED na báze kvantových bodov (s obsahom kadmia i bez neho) zatiaľ nie sú k dispozícii, a pripúšťa, že ich pozitívny environmentálny vplyv teda nebolo možné preukázať; keďže Komisia napriek tomu predĺžila platnosť všeobecnej výnimky pre osvetľovacie systémy na báze kvantových bodov obsahujúcich kadmium do 30. júna 2017, aby sa odvetviu výroby osvetlenia umožnilo požiadať o osobitnú výnimku, keďže takéto aplikácie by už boli v predvýrobnej fáze;

L.  keďže nezávislí konzultanti, ktorí tieto aplikácie v mene Komisie posudzovali, dospeli k záveru, že poskytnuté informácie neumožnili vyvodiť záver, že výnimka pre osvetlenie je v súčasnosti odôvodnená, a preto výslovne odporúčajú túto výnimku neudeliť(2);

M.  keďže neformálne informácie sprístupnené Komisiou 12. mája 2015 túto situáciu nemenia, keďže neposkytujú žiadny dôkaz o dostupnosti týchto výrobkov na európskom trhu a neuvádza sa žiadne posúdenie ich vlastností na základe podmienok uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a);

N.  keďže neboli sprístupnené žiadne relevantné osvetlenia, žiadateľ teda nemohol preukázať, že pre používanie kvantových bodov obsahujúcich kadmium v osvetľovacích systémoch bola splnená ktorákoľvek z podmienok uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a); keďže je preto neopodstatnené povoliť predĺženie platnosti výnimky pre osvetlenie;

O.  keďže takáto výnimka môže byť relevantná v budúcnosti, ale možno ju udeliť iba na základe riadneho posúdenia, ktoré sa ešte nevykonalo;

P.  keďže Komisia vo svojej delegovanej smernici navyše udelila novú osobitnú výnimku pre kvantové body obsahujúce kadmium v displejoch, odôvodňujúc, že sa v displejoch už používajú, že by to malo celkovo pozitívny vplyv pre ich nízku spotrebu energie a že kvantové body bez obsahu kadmia zatiaľ nie sú technicky dostupné;

Q.  keďže nezávislí konzultanti, ktorí tieto aplikácie v mene Komisie posudzovali, v apríli 2014 odporučili udeliť osobitnú výnimku pre kvantové body obsahujúce kadmium v displejoch na kratšie obdobie ako to, o ktoré sa žiadalo (do 30. júna 2017, t. j. o jeden rok menej ako obdobie, ktoré prijala Komisia), na základe predpokladu, že aplikácie, ktoré povedú k zníženiu množstva kadmia, ako aj náhrady bez obsahu kadmia sú v záverečných fázach výskumu; keďže, inými slovami, toto odporúčanie sa zakladalo na neexistencii kvantových bodov bez obsahu kadmia v displejoch v danom čase;

R.  keďže však odvtedy došlo k významnému vývoju na trhu; keďže v roku 2015 jeden z popredných svetových výrobcov televízorov umiestnil na trh Únie celú sériu nových modelov televízorov založených na kvantových bodoch bez obsahu kadmia, pričom tieto modely sú dostupné vo veľkých maloobchodných predajniach vo viacerých členských štátoch (aspoň v Nemecku, Spojenom kráľovstve a Belgicku);

S.  keďže na druhej strane sa zdá, že na trhu Únie už nie sú žiadne televízory s kvantovými bodmi obsahujúcimi kadmium, a keďže je ťažké nájsť nejakého maloobchodného predajcu pre jediný druh notebooku, ktorý funguje na báze technológie kvantových bodov obsahujúcich kadmium;

T.  keďže možno očakávať, že vlastnosti týkajúce sa úspory energie v prípade kvantových bodov bez obsahu kadmia sú podobné vlastnostiam kvantových bodov obsahujúcich kadmium; keďže podľa informácií vyplývajúcich z environmentálnej značky vykázali televízne obrazovky s kvantovými bodmi bez obsahu kadmia nižšiu spotrebu energie v porovnaní rovnako veľkými televíznymi obrazovkami modelov na báze kvantových bodov obsahujúcich kadmium; keďže podľa informácií odvetvia preukázalo testovanie výkonnosti farieb na základe príslušnej normy rovnakú, ak nie vyššiu výkonnosť farieb v prípade displejov založených na kvantových bodoch bez obsahu kadmia;

U.  keďže kľúčovým odôvodnením Komisie na udelenie novej osobitnej výnimky je to, že „kvantové body bez obsahu kadmia zatiaľ nie sú technicky dostupné“;

V.  keďže toto odôvodnenie je zjavne nesprávne, pretože kvantové body bez obsahu kadmia nielenže sú technicky dostupné, ale aj celý rad televízorov založených na tejto technológii je už všeobecne dostupný na trhu Únie, kde ho ponúkajú známi významní predajcovia;

W.  keďže neformálne informácie sprístupnené Komisiou 12. mája 2015 túto situáciu nemenia; keďže príklady, ktoré Komisia uvádza pre výrobky s displejmi na báze kvantových bodov obsahujúcich kadmium, sú buď v súčasnosti nedostupné (televízor TCL 55“), alebo sú k dispozícii len v USA (notebook ASUS, televízory Sony), či sa týkajú len výrobkov, ktoré ešte neboli uvedené na trh (Konka, Phillips, AOC);

X.  keďže predĺženie platnosti súčasnej výnimky 39 aj zavedenie novej výnimky 39 b) nespĺňa žiadnu z podmienok uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a), a je preto neodôvodnené; keďže pomerne krátke obdobia do skončenia platnosti nemôžu odôvodňovať nesúlad s podmienkami uvedenými v článku 5 ods. 1 písm. a);

Y.  keďže podľa článku 5 ods. 5 smernice o ONL zostáva existujúca výnimka 39 v platnosti až dovtedy, kým Komisia neprijme rozhodnutie týkajúce sa žiadosti o obnovenie výnimky;

Z.  keďže podľa článku 5 ods. 6 smernice o ONL v prípade, že žiadosť o obnovenie výnimky je zamietnutá alebo že sa výnimka zruší, platnosť výnimky skončí najskôr 12 mesiacov a najneskôr 18 mesiacov od dátumu rozhodnutia;

AA.  keďže zamietnutie delegovanej smernice teda nevedie k zákazu kvantových bodov obsahujúcich kadmium, ale je len impulzom na nové posúdenie; keďže to teda nespôsobí žiadne narušenia trhu, pretože súčasná výnimka zostáva v platnosti až do zrušenia, pričom následne sa ešte poskytne dodatočná lehota;

AB.  keďže došlo k významnému novému vývoju, pokiaľ ide o komerčnú dostupnosť výrobkov na báze technológie kvantových bodov bez obsahu kadmia, čo si vyžaduje nové posúdenie;

1.  vyslovuje námietku voči delegovanej smernici Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegovaná smernica nemôže nadobudnúť účinnosť;

3.  domnieva sa, že delegovaná smernica Komisie nespĺňa podmienky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o obe výnimky, ktoré vkladá do bodov 39 a) a 39 b) prílohy III k smernici 2011/65/EÚ;

4.  predovšetkým sa domnieva, že odôvodnenie výnimky v bode 39 b) sa zakladá na už neaktuálnej situácii, pokiaľ ide o uskutočniteľnosť nahradenia kadmia v kvantových bodoch; požaduje preto rýchle prehodnotenie existujúcej výnimky v bode 39 prílohy III k smernici 2011/65/EÚ na základe podmienok uvedených v jej článku 5 ods. 1 písm. a) s cieľom zrušiť túto výnimku;

5.  vyzýva Komisiu, aby predložila nový delegovaný akt, ktorý by zohľadnil pozíciu Európskeho parlamentu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (s. 89) – http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia