Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2580(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0440/2015

Ingivna texter :

B8-0440/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0206

Antagna texter
PDF 242kWORD 292k
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Invändning mot en delegerad akt: licens för import av etanol som framställts av jordbruksprodukter
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2015 om kommissionens delegerade förordning av den 20 februari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning C(2015)00861,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007(1), särskilt artiklarna 177.1 a, 223.2 och 227.5,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–  med beaktande av artikel 105.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Uppföljningen av uppgifter om etanol som framställts av jordbruksprodukter garanterar både öppenhet och kunskap om utvecklingen av marknaden, som fortfarande är instabil och möter hård konkurrens, särskilt på grund av import från länder utanför EU.

B.  Sådana uppgifter är också ytterst användbara i samband med förhandlingar om internationella avtal och antidumpningsundersökningar.

C.  Eurostat tillhandahåller inte lika exakta uppgifter, vilket innebär att det inte finns något annat sätt för aktörer, medlemsstater och EU-institutioner att få fullständig kunskap om marknadssituationen.

1.  Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy