Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2655(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0453/2015

Внесени текстове :

B8-0453/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0207

Приети текстове
PDF 460kWORD 75k
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург
Отпуск по майчинство
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно отпуска по майчинство (2015/2655(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 8 и 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Директива 92/85/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки(1) (Директива за отпуска по майчинство);

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директивата за отпуска по майчинство (COM(2008)0637),

—  като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 20 октомври 2010 г., с оглед на приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директивата за отпуска по майчинство(2),

—  като взе предвид нееднократните заявления на Парламента по тази тема, включително резолюцията от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(3),

—  като взе предвид междуинституционалното споразумение относно по-доброто законотворчество(4) и предстоящото междуинституционално споразумение по тази тема,

—  като взе предвид въпросите до Съвета и Комисията относно отпуска по майчинство (O‑000049/2015 – B8‑0119/2015 и O‑000050/2015 – B8‑0120/2015),

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 14 април 2015 г. относно, наред с другото, правото на Комисията да оттегля свои предложения (дело C 409/13),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че принципът на равно третиране на жените и мъжете предполага, че не трябва да има каквато и да е дискриминация, пряка или непряка, включително по отношение на майчинството, бащинството и поемането на семейни задължения;

Б.  като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж включва амбициозни цели, например равнище на заетостта от 75% и намаляване на броя на хората, които страдат или са застрашени от бедност и социално изключване, с най-малко 20 милиона в срок до 2020 г.;

В.  като има предвид, че има повече жени, отколкото мъже, които живеят в условията на бедност и изолация, по-специално възрастни жени, при които средното равнище на пенсията е 39% по-ниско от това на мъжете, и самотни майки; като има предвид, че за жените е по-характерно, отколкото за мъжете, да работят на непълно работно време или да сключват срочни или временни трудови договори, и като има предвид, че бедността при жените се дължи предимно на несигурността на техните работни места;

Г.  като има предвид, че спадът на раждаемостта в ЕС се изостри поради кризата, като се има предвид, че безработицата, нестабилността и липсата на сигурност по отношение на бъдещето и икономиката станаха причина двойките, и по-специално младите жени, да отлагат раждането на деца, което още повече засили тенденцията, характеризираща се със застаряване на населението в ЕС;

Д.  като има предвид, че жените отделят три пъти повече време седмично за домакинството от мъжете (включително за грижи за деца, възрастни хора и хора с увреждания, както и за домакинска работа); като има предвид, че равнището на безработица сред жените се подценява, като се има предвид, че много жени не са регистрирани като безработни, особено жените, които посвещават изцяло времето си на домакинската работа и грижите за децата;

Е.  като има предвид, че споделянето на семейните и домакинските задължения между жените и мъжете е от съществено значение за постигането на равенство между половете; като има предвид, че в една четвърт от държавите членки не е въведен отпуск по бащинство;

Ж.  като има предвид, че Съветът все още не отговорил официално на позицията на Парламента на първо четене от 20 октомври 2010 г. относно предложението за директива за изменение на Директивата за отпуска по майчинство;

1.  Изразява съжаление във връзка с блокирането в Съвета на Директивата за отпуска по майчинство; настоятелно призовава държавите членки да подновят преговорите;

2.  Изразява съжаление във връзка с междуинституционалната несигурност, произтичаща от бездействието на Съвета, като се има предвид, че въпреки че Парламентът приключи с първото четене, разискванията в Съвета бяха преустановени, което подкопава целия законодателен процес;

3.  Отново изтъква готовността си да сложи край на застоя в разглеждането на този акт и призовава Комисията да изпълни ролята си на „честен посредник“ и да започне дискусии по конструктивен начин със съзаконодателите с оглед на сближаването на позициите на Парламента и Съвета, като се обърне дължимото внимание на баланса между институциите и на ролята, която им е възложена съгласно Договорите;

4.  Изразява съжаление във връзка с факта, че предложеното преразглеждане на директивата може да бъде оттеглено от Комисията като част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка и че ако в крайна сметка това стане, отправя искане по време на люксембургското председателство на Съвета да се постави началото на законодателна инициатива, насочена към преразглеждане на Директива 92/85/ЕИО на Съвета, като непосредствена алтернатива, с цел да се подобрят безопасността и здравето по време на работа на бременните работнички и на работничките родилки или кърмачки, като по този начин се отговори на демографските предизвикателства и същевременно се намали неравенството между мъжете и жените;

5.  Изтъква решението на Съда на Европейския съюз от 14 април 2015 г. относно правото на Комисията да оттегля свои предложения (дело C-409/13), което потвърждава специфичните условия, които Комисията трябва да спазва, наред с другото тя трябва да изпълнява задължението си да заяви пред Парламента и Съвета основанията за оттеглянето и да се придържа към принципите на предоставяне на правомощия, равновесие между институциите и лоялно сътрудничество, определени в Договора за Европейския съюз;

6.  Отново изтъква своята готовност да изготви отделна директива, въвеждаща платен отпуск по бащинство от най-малкото 10 работни дни и насърчаваща предприемането на законодателни и други мерки, за да могат мъжете, и по-специално бащите, да упражняват правото си на постигане на равновесие между професионалния и личния живот;

7.  Очаква с интерес окончателната оценка на Директива 2010/18/EС на Съвета относно отпуска по бащинство и с оглед на наличните междинни проучвания призовава тази директива да бъде преразгледана, тъй като тя не постига целта си да осигури съвместяване на личния и професионалния живот с оглед на постигането на равновесие между професионалната и личната сфера за двамата родители и по-специално за жените, които са засегнати неблагоприятно от разликата между половете в заплащането, пенсиите и равнището на бедност;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1.
(2) OВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 163.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0050.
(4) OВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност