Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2655(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0453/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0453/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0207

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 387kWORD 75k
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
Άδεια μητρότητας
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8 και 294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων(1) (οδηγία για την άδεια μητρότητας),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας (COM(2008)0637),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Οκτωβρίου 2010 ενόψει της έγκρισης της οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας(2),

–  έχοντας υπόψη τις επανειλημμένες δηλώσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματός του της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας(4) και την προσεχή συμφωνία επί του ίδιου θέματος,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την άδεια μητρότητας (O-000049/2015 – B8-0119/2015 και O-000050/2015 – B8-0120/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Απριλίου 2015, μεταξύ άλλων σχετικά με το δικαίωμα της Επιτροπής να αποσύρει μια πρόταση (υπόθεση C‑409/13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών προϋποθέτει την απουσία κάθε μορφής διάκρισης, άμεσης ή έμμεσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μητρότητα, την πατρότητα και την ανάληψη οικογενειακών υποχρεώσεων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους, όπως την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75% και τη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια έως το 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού, ιδίως οι ηλικιωμένες γυναίκες, των οποίων οι συντάξεις είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερες κατά 39% από τις συντάξεις των ανδρών, και οι ανύπαντρες μητέρες, είναι περισσότερες από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες απασχολούνται πιο συχνά από τους άνδρες σε θέσεις μερικής απασχόλησης, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή προσωρινής απασχόλησης, και ότι η φτώχεια των γυναικών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επισφαλείς συνθήκες εργασίας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό γεννήσεων στην ΕΕ μειώνεται και ότι η εν λόγω τάση εντείνεται με την κρίση, δεδομένου ότι η ανεργία, οι επισφαλείς συνθήκες και η αβεβαιότητα για το μέλλον και την οικονομία οδηγούν τα ζευγάρια, και ιδίως τις νεότερες γυναίκες, στο να αναβάλουν την απόκτηση παιδιών, γεγονός που συμβάλλει περαιτέρω στην πανευρωπαϊκή τάση γήρανσης του πληθυσμού·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αφιερώνουν τρεις φορές περισσότερο χρόνο την εβδομάδα στις οικιακές εργασίες σε σύγκριση με τους άνδρες (μεταξύ άλλων στη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες και στην εκτέλεση οικιακών καθηκόντων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υποεκτιμημένο, δεδομένου ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν εγγραφεί ως άνεργες, ιδίως δε εκείνες που ασχολούνται αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμερισμός των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι απαραίτητος για την επίτευξη της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ένα τέταρτο των κρατών μελών δεν προβλέπεται άδεια πατρότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει λάβει επίσημη θέση ως προς τη θέση του Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας για τη μητρότητα·

1.  εκφράζει τη λύπη του για το αδιέξοδο στο Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία για την άδεια μητρότητας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις·

2.  εκφράζει τη λύπη του για τη διοργανική αστάθεια που προκύπτει από την αδράνεια του Συμβουλίου, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση, ενώ οι συζητήσεις στο Συμβούλιο έχουν σταματήσει, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρη η νομοθετική διαδικασία·

3.  επαναλαμβάνει ότι προτίθεται να άρει το αδιέξοδο, και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τον ρόλο της, του «έντιμου διαμεσολαβητή», και να δραστηριοποιηθεί κατά τρόπο εποικοδομητικό με τους συννομοθέτες, με στόχο την προσέγγιση των θέσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και τον ρόλο που της ανατίθεται δυνάμει των Συνθηκών·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας μπορεί να αποσυρθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, και, εάν τελικά συμβεί αυτό, ζητεί νομοθετική πρωτοβουλία με στόχο την αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου ως άμεση εναλλακτική λύση, η οποία θα ξεκινήσει υπό την προεδρία του Λουξεμβούργου στο Συμβούλιο, προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια των εγκύων, των λεχώνων και των θηλαζουσών εργαζομένων, ώστε να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο αυτό οι δημογραφικές προκλήσεις και παράλληλα να περιοριστεί η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

5.  παρατηρεί ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Απριλίου 2015 σχετικά με το δικαίωμα της Επιτροπής να αποσύρει μια πρόταση (υπόθεση C-409/13), η οποία επιβεβαιώνει τους ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούνται από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων ότι τηρεί την υποχρέωσή της να δηλώνει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τους λόγους της απόσυρσης και ότι σέβεται τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας, της θεσμικής ισορροπίας και της καλόπιστης συνεργασίας, όπως ορίζει η ΣΕΕ·

6.  επαναλαμβάνει ότι προτίθεται να καταρτίσει ξεχωριστό σχέδιο οδηγίας για τη θέσπιση άδειας πατρότητας μετ' αποδοχών ελάχιστης διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών και την προώθηση μέτρων, νομοθετικών και άλλων, που να παρέχουν τη δυνατότητα στους άνδρες, ιδίως δε στους πατέρες, να ασκούν το δικαίωμά τους στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

7.  αναμένει την τελική αξιολόγηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου για τη γονική άδεια και, ενόψει των διαθέσιμων ενδιάμεσων μελετών, ζητεί αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας, εφόσον δεν επιτυγχάνει τον στόχο του συνδυασμού ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ισορροπία μεταξύ αυτών και για τους δύο γονείς, ιδίως δε για τις γυναίκες, οι οποίες επηρεάζονται από τις ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά τους μισθούς, τις συντάξεις και τη φτώχεια·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 163.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0050.
(4) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου