Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2655(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0453/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0453/2015

Keskustelut :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Äänestykset :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0207

Hyväksytyt tekstit
PDF 159kWORD 65k
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Äitiysloma
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. toukokuuta 2015 äitiyslomasta (2015/2655(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 294 artiklan,

–  ottaa huomioon 19. lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi(1) (äitiyslomaa koskeva direktiivi),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi äitiyslomaa koskevan direktiivin muuttamisesta (COM(2008)0637),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 20. lokakuuta 2010 vahvistamansa kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi äitiyslomaa koskevan direktiivin muuttamiseksi(2),

–  ottaa huomioon aiheesta toistuvasti esitetyt Euroopan parlamentin kannanotot, myös 10. maaliskuuta 2015 hyväksytyn päätöslauselman naisten ja miesten tasa-arvon edistymisestä Euroopan unionissa vuonna 2013(3),

–  ottaa huomioon toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä(4) sekä samaa aihetta koskevan tulevan sopimuksen,

–  ottaa huomioon komissiolle ja neuvostolle esitetyt kysymykset äitiyslomasta (O‑000049/2015 – B8 0119/2015 sekä O-000050/2015 – B8 0120/2015),

–  ottaa huomioon unionin tuomioistuimen tuomion 14. huhtikuuta 2015 muun muassa komission oikeudesta peruuttaa ehdotus (asia C-409/13),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että naisten ja miesten tasapuolista kohtelua koskeva periaate pitää sisällään sen, että minkäänlainen syrjintä, oli se sitten suoraa tai epäsuoraa, ei ole sallittua, ei myöskään äitiyden, isyyden tai perhevelvollisuuksien hoitamisen perusteella;

B.  ottaa huomioon, että älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita, kuten työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ja köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä kärsivien henkilöiden, tai henkilöiden, jotka ovat tässä vaarassa, määrän vähentäminen vähintään 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä;

C.  ottaa huomioon, että köyhyydessä ja syrjäytyneenä elää enemmän naisia kuin miehiä ja että tällaisia naisia ovat erityisesti ikääntyneet naiset, joiden saama eläke on keskimäärin 39 prosenttia pienempi kuin miesten eläke, ja yksinhuoltajaäidit; toteaa, että naiset tekevät miehiä useammin osa-aikatyötä tai työskentelevät määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa, ja ottaa huomioon, että naisten köyhyys johtuu suurelta osin naisten epävakaista työoloista;

D.  ottaa huomioon, että kriisi on kiihdyttänyt syntyvyyden laskua, sillä työttömyys, epävarmat olosuhteet ja epätietoisuus tulevaisuudesta ja taloudesta saavat pariskunnat ja etenkin nuoret naiset siirtämään lasten hankintaa, mikä vahvistaa entisestään koko EU:ssa havaittavaa väestön ikääntymistä koskevaa suuntausta;

E.  ottaa huomioon, että naiset käyttävät kolme kertaa enemmän aikaa kotitaloustöihin kuin miehet (s.o. lastenhoitoon, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden hoitoon sekä kotitöihin); toteaa, että naisten työttömyysaste on esitettyjä arvioita korkeampi, kun otetaan huomioon, että monet naiset, erityisesti naiset, jotka ovat omistautuneet yksinomaan kotitöihin ja lastenhoitoon, eivät ole ilmoittautuneet työttömiksi;

F.  katsoo, että perheeseen ja kotiin liittyvien vastuiden jakaminen naisten ja miesten välillä on olennaisen tärkeää sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ottaa huomioon, että neljäsosassa jäsenvaltioita ei ole mahdollista käyttää isyyslomaa;

G.  ottaa huomioon, että neuvosto ei ole edelleenkään antanut virallista vastausta parlamentin 20. lokakuuta 2010 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamaan kantaan ehdotukseen äitiyslomadirektiivin muuttamiseksi;

1.  pitää hyvin valitettavana neuvostossa äitiyslomadirektiivin osalta vallitsevaa pattitilannetta; kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään neuvottelut uudelleen;

2.  pitää valitettavana neuvoston toimimatta jättämisestä johtuvaa toimielinten välistä epävakautta, sillä vaikka parlamentti on saanut päätökseen ensimmäisen käsittelynsä, keskustelut ovat jäissä neuvostossa, mikä vaarantaa koko lainsäädäntömenettelyn;

3.  toteaa jälleen olevansa halukas päättämään pattitilanteen, ja kehottaa komissiota hoitamaan ”vilpittömän välittäjän” tehtävänsä ja käynnistämään rakentavan keskustelun lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa parlamentin ja neuvoston kantojen sovittamiseksi yhteen ottaen asianmukaisesti huomioon toimielinten välisen tasapainon ja perussopimuksissa sille annetun tehtävän;

4.  pitää valitettavana, että komissio saattaa vetää REFIT-ohjelman puitteissa direktiiviehdotuksen takaisin, ja pyytää, jos näin todellakin tapahtuu, komissiota käynnistämään neuvoston direktiivin 92/85/ETY tarkistamista koskevan lainsäädäntöaloitteen välittömänä, Luxemburgin unionin neuvoston puheenjohtajakaudella käynnistettävänä vaihtoehtona raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi, ja katsoo, että näin voidaan vastata väestörakenteeseen liittyviin haasteisiin samalla kun tasoitetaan naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa;

5.  panee merkille komission oikeudesta peruuttaa ehdotus 14. huhtikuuta 2015 annetun unionin tuomioistuimen tuomion (asia C‑409/13), jossa vahvistetaan erityiset ehdot, jotka komission on täytettävä, kuten komission velvollisuus ilmoittaa parlamentille ja neuvostolle peruuttamisen syyt ja velvollisuus noudattaa annettua toimivaltaa ja toimielinten välistä tasapainoa sekä vilpitöntä yhteistyötä koskevia periaatteita Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti;

6.  toteaa uudelleen olevansa valmis laatimaan erillisen direktiivin, jolla otetaan käyttöön vähintään 10 työpäivän pituinen palkallinen isyysloma ja jolla kannustetaan toteuttamaan sekä lainsäädännön alalla että muilla aloilla toimenpiteitä, joilla miehille ja erityisesti isille annetaan mahdollisuus käyttää oikeuttaan saattaa työ- ja perhe-elämä tasapainoon;

7.  odottaa vanhempainvapaata koskevan neuvoston direktiivin 2010/18/EU lopullista arviointia ja kehottaa saatavilla olevat väliarvioinnit huomioon ottaen tarkistamaan kyseistä direktiiviä, koska siinä asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu yksityis- ja työelämän yhteensovittamiseksi, jotta molempien vanhempien ja erityisesti naisten – jotka kärsivät palkoissa, eläkkeissä ja köyhyydessä ilmenevistä sukupuolten välisistä eroista – työ- ja yksityiselämä saadaan tasapainoon;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.
(2)EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 163.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0050.
(4)EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö