Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2655(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0453/2015

Texte depuse :

B8-0453/2015

Dezbateri :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Voturi :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0207

Texte adoptate
PDF 247kWORD 72k
Miercuri, 20 mai 2015 - Strasbourg
Concediul de maternitate
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 20 mai 2015 referitoare la concediul de maternitate (2015/2655(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 8 și 294 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează(1) (Directiva privind concediul de maternitate),

–  având în vedere propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei privind concediul de maternitate (COM(2008)0637),

–  având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură la 20 octombrie 2010 în legătură cu adoptarea directivei 2011/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei privind concediul de maternitate(2),

–  având în vedere declarațiile repetate ale Parlamentului pe această temă, inclusiv rezoluția sa din 10 martie 2015 referitoare la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare(4) și acordul viitor pe aceeași temă,

–  având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei privitoare la concediul de maternitate (O-000049/2015 – B8-0119/2015 și O-000050/2015 – B8-0120/2015),

–  având în vedere hotărârea Curții Europene de Justiție din 14 aprilie 2015 referitoare, printre altele, la dreptul Comisiei de a retrage o propunere (Cauza C 409/13),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât o consecință a principiului egalității de tratament între femei și bărbați este că nu trebuie să existe niciun fel de discriminare, directă sau indirectă, inclusiv în privința maternității, paternității și a asumării responsabilităților familiale;

B.  întrucât Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii urmărește obiective ambițioase, precum o rată a ocupării forței de muncă de 75% și o reducere a numărului de persoane care suferă, sau sunt amenințate, de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 20 de milioane până în 2020;

C.  întrucât sunt mai multe femei decât bărbați afectate de sărăcie și excluziune, mai ales femeile mai în vârstă, a căror pensie medie este cu 39% mai mică decât cea a bărbaților, și mamele singure; întrucât femeilor li se întâmplă mai des decât bărbaților să lucreze cu normă fracționată sau cu contracte pe perioadă determinată sau temporare și întrucât sărăcia femeilor se datorează în mare măsură precarității locurilor lor de muncă;

D.  întrucât scăderea ratei natalității în UE a fost exacerbată de criză, dat fiind că șomajul, precaritatea și incertitudinea în privința viitorului și a economiei determină cuplurile, și femeile tinere mai ales, să amâne decizia de a avea copii, accentuând, astfel, și mai mult, tendința la nivelul Uniunii de îmbătrânire a populației;

E.  întrucât femeile petrec săptămânal de trei ori mai mult timp decât bărbații cu corvezile gospodăriei (inclusiv creșterea copiilor, îngrijirea bătrânilor și a persoanelor cu dizabilități, precum și treburile casnice); întrucât rata șomajului în rândul femeilor este subevaluată, având în vedere că multe femei nu sunt înregistrate ca șomere, mai ales cele care se consacră exclusiv treburilor casnice și creșterii copiilor;

F.  întrucât împărțirea responsabilităților familiale și domestice între femei și bărbați este esențială pentru a se obține egalitatea între femei și bărbați; întrucât un sfert din statele membre nu acordă concediu de paternitate;

G.  întrucât Consiliul tot nu a răspuns încă oficial la poziția în primă lectură a Parlamentului din 20 octombrie 2010 referitoare la propunerea de directivă de modificare a Directivei privind concediul de maternitate;

1.  regretă blocajul din cadrul Consiliului în privința Directivei privind concediul de maternitate; îndeamnă statele membre să reia negocierile;

2.  regretă instabilitatea interinstituțională creată ca urmare a incapacității Consiliului de a acționa, dat fiind că, deși Parlamentul și-a încheiat prima lectură, discuțiile din Consiliu au fost suspendate, compromițând, astfel, întreaga procedură legislativă;

3.  își reafirmă voința de a debloca situația și îi solicită Comisiei să își joace rolul de „mediator onest” și să angajeze discuții constructive cu cei doi colegiuitori pentru a reconcilia pozițiile Parlamentului și Consiliului, ținând seama în mod corespunzător de echilibrul între instituții și de rolul conferit Comisiei prin tratate;

4.  regretă că revizuirea propusă a directivei ar putea fi retrasă de Comisie ca parte a exercițiului REFIT și, dacă se adeverește în cele din urmă acest scenariu, solicită ca o alternativă imediată demararea unei inițiative legislative menite să revizuiască Directiva 92/85/CEE a Consiliului sub președinția luxemburgheză a Consiliului, pentru a îmbunătăți sănătatea și securitatea lucrătoarelor însărcinate sau care au născut de curând sau care alăptează, întâmpinând în acest mod provocările demografice și reducând, totodată, inegalitățile dintre femei și bărbați;

5.  ia act de hotărârea Curții Europene de Justiție din 14 aprilie 2015 referitoare la dreptul Comisiei de a retrage o propunere (Cauza C-409/13), care reafirmă condițiile specifice ce trebuie îndeplinite de Comisie, printre altele aceea de a-și onora obligația de a comunica Parlamentului și Consiliului motivele retragerii și de a respecta principiile delegării de competențe, echilibrului instituțional și ale cooperării sincere, după cum este prevăzut în TUE;

6.  își reafirmă disponibilitatea de a redacta o directivă separată care să stabilească un concediu de paternitate de cel puțin 10 zile lucrătoare și care să încurajeze măsurile legislative și de alt tip care să le permită bărbaților, taților în mod special, să își exercite dreptul de a realiza un echilibru între viața profesională și viața personală;

7.  așteaptă evaluarea finală a Directivei 2010/18/UE privind concediul de paternitate și, în lumina studiilor preliminare disponibile, solicită revizuirea directivei respective pentru că ea nu își atinge obiectivul de a reconcilia viața profesională cu viața personală și de a asigura un echilibru între cele două sfere pentru ambii părinți și îndeosebi pentru femei, care sunt afectate de discrepanțele de gen în privința salariilor, pensiilor și sărăciei;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 348, 28.11.1992, p. 1.
(2) JO C 70 E, 8.3.2012, p. 163.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2015)0050.
(4) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate