Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2655(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0453/2015

Predkladané texty :

B8-0453/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.10
CRE 20/05/2015 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0207

Prijaté texty
PDF 170kWORD 72k
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg
Materská dovolenka
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o materskej dovolenke (2015/2655(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a články 8 a 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok(1) (smernica o materskej dovolenke),

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica o materskej dovolenke (COM(2008)0637),

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 20. októbra 2010 na účel prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ , ktorým sa mení smernica o materskej dovolenke(2),

–  so zreteľom na opakované vyhlásenia Európskeho parlamentu k tejto veci, vrátane jeho uznesenia z 10. marca 2015 o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva(4) a na nadchádzajúcu dohodu o tej istej veci,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii o materskej dovolenke (O-000049/2015 – B8-0119/2015 a O-000050/2015 – B8-0120/2015),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo 14. apríla 2015, ktorý sa okrem iného týka práva Komisie na stiahnutie návrhu (vec C-409/13),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zásada rovnosti zaobchádzania so ženami a mužmi vyžaduje, aby neexistovala žiadna forma priamej alebo nepriamej diskriminácie, a to aj pokiaľ ide o materstvo, otcovstvo a preberanie rodinných povinností;

B.  keďže stratégia Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu má ambiciózne ciele, ako napríklad zamestnanosť na úrovni 75 % a zníženie počtu ľudí trpiacich alebo ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením o najmenej 20 miliónov do roku 2020;

C.  keďže v chudobe a vo vylúčení žije viac žien ako mužov, pričom ide najmä o staršie ženy, ktorých dôchodok je v priemere o 39 % nižší ako dôchodok mužov, a osamelé matky; keďže ženy pracujú častejšie na čiastočný pracovný úväzok, so zmluvou na dočasnú prácu alebo zmluvou na dobu určitú a keďže chudobu žien z veľkej časti spôsobuje neistota zamestnania;

D.  keďže miera pôrodnosti v Európskej únii klesá a táto tendencia sa zhoršila v dôsledku krízy, pretože nezamestnanosť, nestabilita a neistota z budúcnosti a hospodárstva viedli páry a najmä mladšie ženy k tomu, že sa rozhodli materstvo odložiť, čím sa ďalej posilnil trend demografického starnutia v EÚ;

E.  keďže ženy trávia v porovnaní s mužmi každý týždeň trojnásobok času na domáce práce (vrátane starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím, ako ak prác v domácnosti); keďže nezamestnanosť žien je podhodnotená, pretože mnohé ženy nie sú evidované ako nezamestnané, najmä tie, ktoré sa venujú výlučne domácim prácam a starostlivosti o deti;

F.  keďže zdieľanie rodinných a domácich úloh medzi ženami a mužmi je kľúčové na dosiahnutie rodovej rovnosti; keďže štvrtina členských štátov neponúka otcovskú dovolenku;

G.  keďže Rada stále oficiálne neodpovedala na pozíciu Európskeho parlamentu z prvého čítania z 20. októbra 2010 k návrhu na zmenu smernice o materskej dovolenke;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada zablokovala smernicu o materskej dovolenke; vyzýva členské štáty, aby obnovili rokovania;

2.  vyjadruje poľutovanie nad medziinštitucionálnou nestabilitou v dôsledku nekonania Rady, keďže Európsky parlament uzatvoril svoje prvé čítanie, no diskusie v Rade boli pozastavené, čo narušilo celý legislatívny postup;

3.  opakuje svoju ochotu prekonať patovú situáciu a vyzýva Komisiu, aby zohrala úlohu tzv. čestného sprostredkovateľa a konštruktívne spolupracovala so spoluzákonodarcami na zmierení pozícií Európskeho parlamentu a Rady pri riadnom zohľadnení rovnováhy medzi inštitúciami a úlohy, ktorú jej udeľujú zmluvy;

4.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že navrhovaná revízia smernice môže byť stiahnutá Komisiou v rámci programu REFIT, a ak sa tak naozaj stane, žiada o legislatívnu iniciatívu zameranú na revíziu smernice Rady 92/85/EHS ako okamžitú alternatívu, ktorá by sa začala počas luxemburského predsedníctva Rady s cieľom zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok, čím by sa riešili demografické výzvy a zároveň znižovala nerovnosť medzi ženami a mužmi;

5.  berie na vedomie rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo 14. apríla 2015, ktorý sa týka práva Komisie na stiahnutie návrhu (vec C-409/13) a potvrdzuje konkrétne podmienky, ktoré má Komisia splniť, okrem iného to, že musí rešpektovať svoju povinnosť zdôvodniť Európskemu parlamentu a Rade, prečo návrh stiahla, a riadiť sa zásadami zverenia právomocí, inštitucionálnej rovnováhy a lojálnej spolupráce stanovenými v ZEÚ;

6.  opakuje svoju ochotu predložiť samostatnú smernicu o platenej otcovskej dovolenke trvajúcej najmenej 10 pracovných dní, ako aj podnecujúcu legislatívne a iné opatrenia, ktoré by mužom a najmä otcom umožnili požívať právo na dosiahnutie rovnováhy medzi prácou a súkromným životom;

7.  očakáva záverečné hodnotenie smernice Rady 2010/18/EÚ o rodičovskej dovolenke a vzhľadom na dostupné predbežné štúdie vyzýva na revíziu tejto smernice, pretože nespĺňa svoj cieľ zosúladenia súkromného a pracovného života na dosiahnutie rovnováhy medzi životom a prácou pre oboch rodičov a najmä ženy, ktoré postihuje rodová nerovnosť v oblasti platov, dôchodkov a chudoby;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 163.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2015)0050.
(4) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia