Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2684(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0460/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0460/2015

Rasprave :

PV 19/05/2015 - 16
CRE 19/05/2015 - 16

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0208

Usvojeni tekstovi
PDF 298kWORD 91k
Srijeda, 20. svibnja 2015. - Strasbourg
Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom
P8_TA(2015)0208B8-0460/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o popisu pitanja koja je usvojio Odbor Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom u odnosu na početno izvješće Europske unije (2015/2684(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: Konvencija) i njezino stupanje na snagu u Europskoj uniji 21. siječnja 2011. u skladu s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ od 26. studenog 2009. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom(1),

–  uzimajući u obzir Kodeks ponašanja između Vijeća, država članica i Komisije kojim se određuju interni mehanizmi provedbe u Europskoj uniji Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i zastupanja EU-a u vezi s tom Konvencijom(2),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–  uzimajući u obzir Radni dokument službi Komisije pod nazivom „Izvješće o provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u Europskoj uniji” (SWD(2014)0182),

–  uzimajući u obzir popis pitanja koja je usvojio Odbor Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom u odnosu na početno izvješće Europske unije(3),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 15. studenog 2010. naslovljenu „Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.: obnovljena obveza za Europu bez zapreka” (COM(2010)0636),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2011. o mobilnosti i uključivanju osoba s invaliditetom te Europskoj strategiji za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.(4),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog ombudsmana za 2013.,

–  uzimajući u obzir članke 2., 9., 10., 19. i 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 3., 15., 21., 23. i 26. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenog 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja(5),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da, kao punopravni građani, osobe s invaliditetom imaju jednaka prava i pripada im pravo na neotuđivo dostojanstvo, jednako postupanje, neovisan život i potpuno sudjelovanje u društvu;

B.  budući da se procjenjuje da je u Europskoj uniji 80 milijuna osoba s invaliditetom;

C.  budući da dokazi Agencije EU-a za temeljna prava stalno pokazuju da se osobe s invaliditetom suočavaju s diskriminacijom i preprekama u ostvarivanju svojih prava koja im pripadaju jednako kao i drugima;

D.  budući da su osobe s invaliditetom jedna od najosjetljivijih skupina u našem društvu, a njihova uključenost na tržište rada predstavlja jedan od najvećih izazova za socijalnu politiku i politiku tržišta rada;

E.  budući da se potpuna uključenost i jednako sudjelovanje osoba s invaliditetom može postići samo pristupom invaliditetu koji se temelji na ljudskim pravima na svim razinama stvaranja, provedbe i nadzora politika EU-a kao i na međuinstitucijskoj razini te budući da Komisija u svojim budućim prijedlozima to mora uzeti o obzir;

F.  budući da, prema Agenciji EU-a za temeljna prava, 21 od 28 država članica i dalje nameće ograničenja za potpuno ostvarivanje pravne sposobnosti;

G.  budući da je Komisija 2008. predložila Direktivu EU-a za borbu protiv diskriminacije, ali je Vijeće i dalje blokira;

H.  budući da načela Konvencije sežu mnogo dalje od diskriminacije, utirući put potpunom uživanju ljudskih prava za osobe s invaliditetom u uključivom društvu, ali su također usmjerena na pružanje potrebne zaštite i pomoći kako bi se obiteljima omogućilo da doprinesu tome da osobe s invaliditetom uživaju potpuna jednaka prava;

I.  budući da je EU formalno ratificirao Konvenciju koju je također potpisalo svih 28 država članica, a njih 25 ju je ratificiralo;

J.  budući da Odbor za predstavke Europskog parlamenta svake godine prima predstavke o diskriminaciji zbog nemogućnosti pristupa zaposlenju, samozaposlenju, javnim uslugama i obrazovanju;

K.  budući da osobe s invaliditetom nisu homogena skupina i budući da bi u planiranim politikama i djelovanju u njihovu korist u obzir trebalo uzeti nedostatak homogenosti i činjenicu da se neke skupine, kao što su žene, djeca i pojedinci kojima je potrebna intenzivnija podrška, suočavaju s dodatnim i različitim oblicima diskriminacije;

L.  budući da Parlament u obzir mora uzeti činjenicu da su odredbe Konvencije minimalni standardi koji europskim institucijama omogućuju daljnje djelovanje u zaštiti osoba s invaliditetom i borbi protiv diskriminacije;

M.  budući da je dostupnost posla zajedno s nediskriminacijom na radnom mjestu temeljni element za samoodređenje i neovisan život; budući da je usprkos postojećim programima, inicijativama i strategijama na razini EU-a, stopa zaposlenosti osoba između 20 i 64 godine veća od 70 %, dok je stopa zaposlenosti osoba s invaliditetom niža od 50 %; budući da stopa zaposlenosti za žene bez invaliditeta iznosi 65 % u odnosu na onu za žene s invaliditetom koja je 44 %;

N.  budući da je plaćeni posao bitan kako bi se osobama s invaliditetom omogućio neovisan život i budući da bi države članice stoga trebale stremiti većoj dostupnosti zaposlenja osoba s invaliditetom kako bi one mogle doprinijeti društvu u kojem žive te bi kao preduvjet za to trebale pružiti uključivo obrazovanje za svu djecu s invaliditetom uključujući i onu s poteškoćama u učenju kako bi im pomogle u usvajanju dobrih obrazovnih temelja još od osnovne škole da bi mogli pratiti obrazovni program koji odgovara njihovim sposobnostima učenja čime im se daje mogućnost solidnog obrazovanja koje im može pomoći u razvoju karijere ili jamčenju dobrog posla koji im kasnije omogućuje samostalan život;

O.  budući da je invaliditet koncept koji se mijenja, a koji je rezultat međudjelovanja osoba s oštećenjima i prepreka koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te iz prepreka koje postoje u okružju, a koje onemogućuju njihovo potpuno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na jednakoj razini s drugim ljudima i s istim dostojanstvom;

P.  budući da se, točnije, na osnovi članka 7. Uredbe o zajedničkim odredbama dostupnost za osobe s invaliditetom mora uzeti u obzir tijekom cjelokupne pripreme i provedbe programa koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, te budući da bi ista pitanja trebalo uzeti u obzir pri pripremi ostalih fondova EU-a i korištenju njihovim sredstvima;

Q.  budući da u nekim državama članicama raste potražnja za socijalnim uslugama zbog demografskih i društvenih promjena, uz veće stope nezaposlenosti, siromaštva i društvene isključenosti, što podrazumijeva i manju dostupnost kvalitetnih usluga za osobe s invaliditetom, a to negativno utječe na njihovu sposobnost da žive samostalno, uključeni u društvo ravnopravno s drugima;

R.  budući da bi postojeće zakonodavstvo EU-a o pravima osoba s invaliditetom trebalo bolje primjenjivati kako bi se povećala dostupnost za sve osobe s invaliditetom u cijeloj Europskoj uniji;

S.  budući da je Parlament dio okvira EU-a za promicanje, zaštitu i nadzor provedbe Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, a u skladu s člankom 33. stavkom 2. te Konvencije;

T.  budući da je više organizacija civilnog društva Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom dostavilo informacije u vezi s popisom pitanja;

U.  budući da je Komisija kao središnje mjesto iz članka 33. stavka 1. imenovana za davanje odgovora na popis pitanja koji je usvojio Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom;

V.  budući da je Parlament jedino izravno izabrano tijelo Europske unije koje predstavlja europske građane i stoga u potpunosti poštuje pariška načela, kako je utvrđeno u članku 33. Konvencije;

1.  uvjerava Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom da će Europski parlament odgovoriti na pitanja koja su mu izravno postavljena, ali i pozvati Komisiju da stajališta Parlamenta uzme u obzir pri sastavljanju vlastitih odgovora Odboru;

2.  izražava žaljenje zbog toga što su Komisija i Vijeće usvojili Kodeks ponašanja bez uključivanja Parlamenta, a rezultat je da Parlament ima ograničenu nadležnost u nadzoru Konvencije;

3.  poziva Komisiju da se o svom odgovoru na popis pitanja savjetuje sa svim relevantnim institucijama i agencijama, uključujući Parlament, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europskog ombudsmana i Agenciju EU-a za temeljna prava;

4.  poziva Komisiju da okvir EU-a pozove da formalno sudjeluje u konstruktivnom dijalogu;

5.  ističe činjenicu da se prijedlogom direktive EU-a protiv diskriminacije želi zaštititi osobe s invaliditetom od diskriminacije u socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj skrbi i rehabilitaciji te obrazovanju odnosno diskriminacije u dostupnosti robe i usluga te opskrbi robom i pružanju usluga kao što su stanovanje, prijevoz i osiguranje; žali zbog nedostatka napretka u Vijeću u vezi s tim prijedlogom i potiče države članice na rad na usvajanju zajedničkog stajališta bez dodatne odgode;

6.  primjećuje da je nepostojanje raščlanjenih podataka i statistike o pojedinim skupinama invaliditeta prepreka osmišljavanju adekvatnih mjera; stoga poziva Komisiju na prikupljanje i širenje statističkih podataka o invaliditetu raščlanjenih prema dobi i spolu, a u cilju praćenja položaja osoba s invaliditetom diljem EU-a u relevantnim područjima svakodnevnog života, a ne samo u području zapošljavanja;

7.  napominje da je više organizacija civilnog društva Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom dostavilo informacije za popis pitanja; stoga potiče Komisiju da u okviru postupka preispitivanja dodatno razradi strukturni dijalog, da se savjetuje i da surađuje s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom, što podrazumijeva i prilikom sastavljanja odgovora Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom o popisu pitanja, kao i razvoju, provedbi i nadzoru mjera EU-a u ovom području;

8.  poziva države članice koje to još nisu učinile da što prije ratificiraju Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom;

9.  poziva Komisiju da podnese ambiciozan prijedlog Europskog zakona o dostupnosti, uz punu uključenost osoba s invaliditetom tijekom cjelokupnog zakonodavnog ciklusa, te ističe potrebu da taj prijedlog obuhvati niz resornih područja povezanih s dostupnošću robe i usluga za sve građane EU-a jačanjem neovisnosti i punim uključivanjem osoba s invaliditetom te uspostavom stalnog, djelotvornog i neovisnog mehanizma za nadzor i primjenu;

10.  poziva države članice da u nacionalno pravo prenesu obveze koje proizlaze iz članka 12. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, posebno da smanje eventualna ograničenja njihova prava da biraju i budu birani;

11.  potiče Vijeće da ubrza rad na prijedlogu direktive o dostupnosti internetskih stranica tijela javne vlasti s ciljem postizanja zajedničkog stajališta i daljnjeg napretka prema usvajanju tog zakonodavnog akta, čime bi se povećala dostupnost dokumenata, video-snimaka i internetskih stranica i pružio alternativni format za sredstva komunikacije;

12.  preporučuje da se fondovima EU-a koristi za poticanje dostupnosti i elektroničke dostupnosti za osobe s invaliditetom, za poticanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, na razvoj kvalitetnih socijalnih i zdravstvenih usluga te na ulaganje u jačanje kapaciteta organizacija koje predstavljaju osobe s invaliditetom;

13.  napominje svoje odgovore i aktivnosti u vezi s popisom pitanja postavljenih u vezi s prvobitnim izvještajem Europske unije kao sudionika u preispitivanju Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom:

   a. osnovao je međuodborsku radnu skupinu sastavljenu od članova svih nadležnih odbora koja je pokrenula aktivnosti podizanja svijesti otvorene za cjelokupno osoblje i zastupnike, uključujući i organizaciju tečajeva znakovnog jezika kao dio stručne izobrazbe;
   b. istaknuo je potrebu dostupnosti u pogledu univerzalnog pružanja usluga i broj 112 za hitne slučajeve u svojoj rezoluciji od 5. srpnja 2011.(6) i svojoj izjavi od 17. studenoga 2011.(7), koji su bili ključni za razvoj sustava ePoziv ugrađenih u vozilo;
   c. broj zastupnika u Parlamentu s invaliditetom znatno je porastao nakon izbora 2014. godine;
   d. obvezuje se na aktivan rad s relevantnim akterima kako bi se pronašlo pragmatično rješenje za pristupanje Ugovoru iz Marakeša;
   e. ističe potrebu da se poboljša provedba zakonodavstva EU-a kako bi se zajamčilo da osobe s invaliditetom mogu neovisno putovati svim prijevoznim sredstvima, uključujući javni prijevoz;
   f. poziva Komisiju da pruži traženo objašnjenje o tome kako će u sadašnjem i budućem zakonodavstvu zajamčiti da se osobama s invaliditetom pruže jednake mogućnosti, temeljna prava, jednaka dostupnost usluga i tržištu rada, te ista prava i obveze u dostupnosti zdravstvene zaštite kao i državljanima države članice u kojoj su osigurani, a u skladu s načelom jednakog postupanja i nediskriminacije, kako bi sve osobe s invaliditetom uživale pravo slobode kretanja koje imaju svi građani EU-a;
   g. poziva države članice i Komisiju da zajamče da pristup pravosuđu s obzirom na zakonodavstvo EU-a bude u potpunosti u skladu s Konvencijom, a kako bi temeljna prava bila dostupna svima;

14.  ističe potrebu za pojačanom političkom suradnjom u okviru EU-a, uključujući potrebne financijske i ljudske resurse kako bi se zajamčilo da svoje zadaće ostvari u skladu s prethodno spomenutom odlukom Vijeća, te potiče aktere iz okvira EU-a da dodijele tražene resurse za tu zadaću;

15.  pozdravlja inicijativu zastupnika kojom se traži redovito sastavljanje zajedničkog izvješća Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja te Odbora za predstavke kao odgovor na preporuke Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 23, 27.1.2010., str. 35.
(2) SL C 340, 15.12.2010., str. 11.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) SL C 131 E, 8.5.2013., str. 9.
(5) SL L 303, 2.12.2000., str. 16.
(6) SL C 33 E, 5.2.2013., str. 1.
(7) SL C153 E, 31.5.2013., str. 165.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti