Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2684(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0460/2015

Predkladané texty :

B8-0460/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 16
CRE 19/05/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0208

Prijaté texty
PDF 281kWORD 93k
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
P8_TA(2015)0208B8-0460/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o zozname tém, ktorý prijal Výbor Organizácie spojených národov pre práva osôb so zdravotným postihnutím vo vzťahu k úvodnej správe Európskej únie (2015/2684(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a na nadobudnutie jeho platnosti 21. januára 2011 v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom(1),

–  so zreteľom na Kódex správania pre Radu, členské štáty a Komisiu, ktorým sa určujú vnútorné mechanizmy na vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany Európskej únie a na zastupovanie EÚ v súvislosti s týmto dohovorom(2),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union (SWD(2014)0182) (Správa o vykonávaní Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany Európskej únie – pozn. prekl.),

–  so zreteľom na zoznam tém, ktorý prijal Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím vo vzťahu k úvodnej správe Európskej únie(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. novembra 2010 s názvom Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér (COM(2010)0636),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020(4),

–  so zreteľom na výročnú správu Európskeho ombudsmana za rok 2013,

–  so zreteľom na články 2, 9, 10, 19 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 3, 15, 21, 23 a 26 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(5),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zdravotne postihnutí majú ako plnoprávni občania rovnaké práva a majú nárok na nespochybniteľnú dôstojnosť, rovnaké zaobchádzanie, nezávislé bývanie a na to, aby sa plne podieľali na živote v spoločnosti;

B.  keďže sa odhaduje, že asi 80 miliónov ľudí v Európskej únii je nejako postihnutých;

C.  keďže dôkazy Agentúry EÚ pre základné práva trvalo ukazujú, že osoby s postihnutím sa stretávajú s diskrimináciou a narážajú na prekážky pri uplatňovaní svojich práv na rovnakom základe s ostatnými osobami;

D.  keďže ľudia s postihnutím sú jednou z najzraniteľnejších skupín v našej spoločnosti a ich zapojenie do pracovného trhu predstavuje jeden z najväčších problémov pre sociálnu politiku a politiku pracovného trhu;

E.  keďže plné zapojenie a rovnakú účasť osôb s postihnutím možno dosiahnuť iba tak, že na všetkých úrovniach EÚ, vrátane medziinštitucionálnej úrovne, sa k postihnutiu zaujme prístup vychádzajúci z ľudských práv pri tvorbe politík, ich uplatňovaní a monitorovaní, a keďže Komisia musí toto riadne zohľadňovať v budúcich návrhoch;

F.  keďže podľa Agentúry EÚ pre základné práva 21 z 28 členských štátov naďalej ukladá obmedzenia, pokiaľ ide o plné uplatňovanie právnej spôsobilosti;

G.  keďže Komisia v roku 2008 navrhla antidiskriminačnú smernicu, ale keďže ju Rada stále blokuje;

H.  keďže zásady Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím siahajú až hranice diskriminácie, pričom ukazujú cestu k tomu, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím mohli užívať ľudské práva, a zameriavajú sa na poskytovanie nevyhnutnej ochrany a pomoci rodinám, ktoré by mali prispievať na to, aby osoby s postihnutím mohli v plnej miere a rovnako uplatňovať svoje práva;

I.  keďže EÚ formálne ratifikovala Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podpísalo aj všetkých 28 členských štátov EÚ a ratifikovalo 25 štátov;

J.  keďže parlamentný Výbor pre petície každoročne dostáva petície, ktoré sa zaoberajú diskrimináciou z dôvodu postihnutia pri prístupe k zamestnaniu, samostatnej zárobkovej činnosti, verejným službám a vzdelávaniu;

K.  keďže ľudia s postihnutím nie sú homogénnou skupinou obyvateľstva a keďže politiky a opatrenia plánované v ich mene by mali zohľadňovať túto rôznorodosť, ako aj to, že niektoré skupiny ako ženy, deti a jednotlivci, ktorí si vyžadujú intenzívnejšiu pomoc, sa stretávajú s ďalšími ťažkosťami a rozličnými formami diskriminácie;

L.  keďže Európsky parlament musí zohľadňovať skutočnosť, že ustanovenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím predstavujú minimálne normy, ktoré európske inštitúcie môžu sprísňovať v záujme ochrany osôb so zdravotným postihnutím a boja proti diskriminácii;

M.  keďže prístup k práci spojený so zákazom diskriminácie na pracovisku je základným prvkom samostatného a nezávislého života; keďže napriek všetkým existujúcim programom, iniciatívam a stratégiám na úrovni EÚ miera zamestnanosti ľudí vo veku 20 až 64 rokov presahuje 70 %, pričom miera zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím je pod hranicou 50 %; keďže miera zamestnanosti žien bez zdravotného postihnutia je 65 % v porovnaní so zamestnanosťou žien so zdravotným postihnutím, ktorá dosahuje iba 44 %;

N.  keďže platené zamestnanie je dôležitou podmienkou na to, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli viesť nezávislý život, a keďže členské štáty by sa preto mali usilovať o rozšírenie dostupnosti zamestnania pre ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli prispievať do spoločnosti, v ktorej žijú, a mali by nevyhnutne zabezpečovať inkluzívne vzdelávanie pre všetky zdravotne postihnuté deti vrátane detí s poruchami učenia, a tak im pomáhať pri nadobúdaní dobrej vzdelanostnej prípravy od základnej školy a ďalej, aby mohli sledovať učebný plán primeraný ich schopnostiam učiť sa, čím sa im poskytne možnosť na získanie slušného vzdelanostného základu, ktorý im pomôže pri budovaní pracovnej kariéry či pri zabezpečovaní dobrého zamestnania, ktoré im neskôr umožní žiť nezávislý život;

O.  keďže zdravotné postihnutie je vyvíjajúcou sa koncepciou, ktorá vyplýva zo súčinnosti ľudí so postihnutím a bariér postojov a okolia, ktoré bránia ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými ľuďmi a s rovnakou dôstojnosťou;

P.  keďže najmä na základe článku 7 nariadenia o spoločných ustanoveniach sa dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím musí zohľadňovať v procese prípravy a realizácie programov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, a keďže rovnaké témy by sa mali brať na vedomie pri príprave a využívaní iných fondov EÚ;

Q.  keďže dopyt po sociálnych službách v niektorých členských štátoch rastie z dôvodov demografických a spoločenských zmien spolu s rastúcou mierou nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane nedostatočných kvalitných služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, čo má negatívny vplyv na schopnosť týchto postihnutých ľudí viesť nezávislý život, a to inkluzívne a na rovnakom základe ako ostatní ľudia;

R.  keďže existujúce právne predpisy EÚ súvisiace s právami osôb so zdravotným postihnutím by sa mali lepšie uplatňovať a vymáhať, aby sa zlepšila dostupnosť pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím v celej EÚ;

S.  keďže Európsky parlament je súčasťou Rámca EÚ na podporu, ochranu a monitorovanie uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s článkom 33 ods. 2 tohto dohovoru;

T.  keďže viacero organizácií občianskej spoločnosti poslalo Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím informácie v súvislosti so zoznamom tém;

U.  keďže Komisia ako hlavný orgán podľa článku 33 ods. 1 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím bola poverená tým, aby odpovedala na zoznam tém, ktorý prijal Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím;

V.  keďže Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom Európskej únie, ktorý zastupuje európskych občanov, a preto v plnej miere spĺňa požiadavky Parížskych zásad stanovených v článku 33 dohovoru;

1.  ubezpečuje Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, že Európsky parlament bude odpovedať na otázky kladené priamo jemu, pričom zároveň vyzýva Komisiu, aby pri formovaní vlastných odpovedí výboru OSN brala do úvahy stanoviská Európskeho parlamentu;

2.  považuje za poľutovaniahodné, že Komisia a Rada prijali kódex správania bez zapojenia Európskeho parlamentu, čoho výsledkom je, že Európsky parlament má obmedzené právomoci v súvislosti s monitorovaním plnenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

3.  vyzýva Komisiu, aby oficiálne konzultovala o svojich odpovediach na zoznam tém so všetkými príslušnými inštitúciami a agentúrami vrátane Európskeho parlamentu, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, ombudsmanku a Agentúry EÚ pre základné práva;

4.  vyzýva Komisiu, aby vyzvala Rámec EÚ na to, aby sa formálne podieľal na Konštruktívnom dialógu;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že cieľom návrhu antidiskriminačnej smernice EÚ je chrániť ľudí so zdravotným postihnutím pred diskrimináciou v oblasti sociálnej ochrany, zdravotnej starostlivosti a rehabilitácie, vzdelávania a prístupu k tovaru a službám, ako je bývanie, doprava a poistenie, a ich poskytovaniu; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v súvislosti s týmto návrhom v rámci Rady a naliehavo žiada členské štáty, aby sa usilovali o prijatie spoločnej pozície bez ďalšieho odkladu;

6.  konštatuje, že nedostatok konkrétnych údajov a štatistík pre skupiny osôb so špecifickým zdravotným postihnutím je prekážkou tvorby primeraných politík; preto vyzýva Komisiu, aby zozbierala a rozoslala štatistické údaje o zdravotnom postihnutí, rozdelené podľa veku a pohlavia, v záujme monitorovania situácie osôb so zdravotným postihnutím v celej EÚ v príslušných oblastiach každodenného života, nielen v oblasti zamestnanosti;

7.  konštatuje, že viacero organizácií občianskej spoločnosti poslalo Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím informácie pre zoznam tém; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala štruktúrovaný dialóg a aby konzultovala a spolupracovala s organizáciami, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím, ako súčasť hodnotiaceho procesu, spolu s formulovaním odpovede na zoznam tém Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, a pri vypracúvaní, vykonávaní a monitorovaní politík EÚ v tejto oblasti;

8.  vyzýva tie členské štáty, ktoré ešte neratifikovali Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby to bezodkladne urobili;

9.  vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózny návrh na európsky akt dostupnosti, za plného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím počas celého legislatívneho cyklu, a zdôrazňuje, že tento návrh by mal zahrnovať celú škálu politických oblastí, čo sa týka dostupnosti tovaru a služieb pre všetkých občanov EÚ, čím by sa podporoval nezávislý život a plné zapojenie osôb so zdravotným postihnutím a vytvorenie pokračujúceho, efektívneho a nezávislého mechanizmu monitorovania a presadzovania;

10.  vyzýva členské štáty, aby do vnútroštátnych právnych predpisov previedli záväzky vyplývajúce z článku 12 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, a najmä zmiernili všetky obmedzenia práva týchto osôb voliť a byť volení;

11.  naliehavo vyzýva Radu, aby urýchlila prácu na návrhu smernice o dostupnosti internetových stránok orgánov verejného sektora, s cieľom dosiahnuť spoločnú pozíciu a postúpiť k prijatiu tohto právneho predpisu, čím by sa zlepšila dostupnosť dokumentov, videí a internetových stránok a zabezpečili alternatívne formáty a prostriedky komunikácie;

12.  odporúča, aby sa finančné prostriedky EÚ využívali na podporu dostupnosti a elektronickej dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, na podporu prechodu od inštitucionálnej starostlivosti na starostlivosť komunity, na rozvoj kvalitných sociálnych a zdravotníckych služieb a na investovanie do budovania kapacít organizácií, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím;

13.  berie na vedomie odpovede a opatrenia v súvislosti so zoznamom tém nastolených nadväznosti na úvodnú správu Európskej únie ako súčasť hodnotenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím:

   a. vytvoril medzivýborovú koordinačnú pracovnú skupinu, ktorá sa skladá z členov z každého príslušného výboru, ktorý pripravil informačné podujatia pre zamestnancov a poslancov Európskeho parlamentu, vrátane organizovania kurzov posunkovej reči ako súčasti odbornej prípravy;
   b. zdôraznil potrebu dostupnosti v súvislosti s univerzálnou službou a núdzovým číslom 112 vo svojom uznesení z 5. júla 2011(6) a vo vyhlásení zo 17. decembra 2011(7), ktoré bolo míľnikom pri rozvoji systému elektronického volania e-Call zabudovaného vo vozidlách;
   c. počet poslancov EP so zdravotným postihnutím sa po voľbách v roku 2014 výrazne zvýšil;
   d. zaväzuje sa, že bude aktívne spolupracovať s príslušnými subjektmi pri hľadaní pragmatického riešenia na pristúpenie k Marakešskej zmluve;
   e. zdôrazňuje, že treba zlepšiť uplatňovanie právnych predpisov EÚ v záujme zabezpečenia, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli cestovať nezávisle, využívajúc všetky spôsoby dopravy vrátane verejnej dopravy;
   f. vyzýva Komisiu, aby predložila požadované vysvetlenie, čo sa týka otázky, ako môže v existujúcich a budúcich právnych predpisoch zabezpečiť, aby sa osobám so zdravotným postihnutím zaručovali rovnaké príležitosti, základné práva, rovnaký prístup k službám a na pracovný trh, ako aj rovnaké a práva a povinnosti pri využívaním sociálneho poistenia ako štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sú poistení, v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím mohli využívať právo na voľný pohyb, ktoré majú všetci občania EÚ;
   g. vyzýva členské štáty a Komisiu na zabezpečenie toho, aby prístup k spravodlivosti, čo sa týka právnych predpisov EÚ, bol v plnom súlade s dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby sa základné práva vzťahovali na všetkých;

14.  zdôrazňuje, že treba posilniť politickú spoluprácu v Rámci EÚ, ako aj nevyhnutné finančné a ľudské zdroje v záujme zabezpečenia toho, aby tento rámec mohol plniť svoje úlohy opísané v uvedenom rozhodnutí Rady, a naliehavo vyzýva subjekty zapojené do Rámca EÚ, aby vyčlenili na túto úlohu požadované finančné zdroje;

15.  víta iniciatívu poslancov EP, v rámci ktorej požadujú, aby Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbor pre petície pravidelne vypracúvali spoločnú správu ako reakciu na odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ C 340, 15.12.2010, s. 11.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) Ú. v. EÚ C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
(5) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(6) Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 165.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia