Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2684(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0460/2015

Predložena besedila :

B8-0460/2015

Razprave :

PV 19/05/2015 - 16
CRE 19/05/2015 - 16

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0208

Sprejeta besedila
PDF 265kWORD 86k
Sreda, 20. maj 2015 - Strasbourg
Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov
P8_TA(2015)0208B8-0460/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2015 o seznamu zadev, ki ga je sprejel Odbor za pravice invalidov, in začetnem poročilu Evropske unije (2015/2684(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki je v EU začela veljati 21. januarja 2011 v skladu s Sklepom Sveta št. 2010/48/ES z dne 26. novembra 2009 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske skupnosti(1),

–  ob upoštevanju kodeksa ravnanja, sklenjenega med Svetom, državami članicami in Komisijo, o določitvi notranjih dogovorov o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske unije in zastopanju Evropske unije v zvezi s to konvencijo(2),

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah,

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z naslovom „Poročilo o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske unije“ (SWD(2014)0182),

–  ob upoštevanju seznama zadev, ki ga je sprejel odbor Združenih narodov za pravice invalidov, in začetnem poročilu Evropske unije(3),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. novembra 2010 z naslovom „Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir“ (COM(2010)0636),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju invalidov ter Evropski strategiji o invalidnosti 2010–2020(4),

–  ob upoštevanju poročila o dejavnostih evropske varuhinje človekovih pravic za leto 2013,

–  ob upoštevanju členov 2, 9, 10, 19 in 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 3, 15, 21, 23 in 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu(5),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker imajo invalidi kot polnopravni državljani enake pravice kot drugi in imajo neodtujljivo pravico do dostojanstva, enakega obravnavanja ter neodvisnega življenja in polne udeležbe v družbi;

B.  ker se ocenjuje, da je v Evropski uniji 80 milijonov invalidov;

C.  ker agencija EU za temeljne pravice nenehno dokazuje, da invalidi doživljajo diskriminacijo in se pri uresničevanju svojih pravic, kjer naj bi imeli enake pogoje kot drugi, soočajo z ovirami;

D.  ker so invalidi ena najranljivejših skupin v naši družbi, njihovo vključevanje na trg dela pa je eden največjih izzivov pri socialnih politikah in politikah trga dela;

E.  ker je popolno vključenost in enakopravno udeležbo invalidov mogoče doseči samo na podlagi pristopa k invalidnosti, ki bo temeljil na človekovih pravicah, in sicer na vseh ravneh oblikovanja politik EU, njihovega izvajanja in spremljanja, tudi znotraj institucij, in ker mora Komisija to ustrezno upoštevati pri novih predlogih;

F.  ker po navedbah agencije za temeljne pravice v 21 od 28 držav članic še vedno veljajo omejitve za popolno uveljavljanje pravne in poslovne sposobnosti;

G.  ker je Komisija leta 2008 predlagala direktivo EU o preprečevanju diskriminacije, vendar je Svet ustavil njeno sprejetje;

H.  ker se načela konvencije o pravicah invalidov ne nanašajo zgolj na diskriminacijo, temveč zagotavljajo smernice, na podlagi katerih bi dosegli, da bi vsi invalidi v celoti uživali človekove pravice v vključujoči družbi, njihov namen pa je tudi zagotoviti ustrezno zaščito in pomoč, da bi družinam omogočili prispevanje k polnemu in enakopravnemu uživanju pravic invalidov;

I.  ker je EU formalno ratificirala konvencijo o pravicah invalidov, ki jo je podpisalo 28 držav članic EU, ratificiralo pa 25;

J.  ker odbor Parlamenta za peticije vsako leto prejme peticije, ki se nanašajo na diskriminacijo na podlagi invalidnosti pri zaposlovanju, samozaposlovanju, javnih storitvah in izobraževanju;

K.  ker invalidi niso homogena skupina in ker bi morale načrtovane politike in ukrepi na tem področju upoštevati to nehomogenost in dejstvo, da se nekatere skupine, kot so invalidne ženske, otroci in posamezniki, ki potrebujejo več podpore, soočajo z dodatnimi težavami in različnimi oblikami diskriminacije;

L.  ker mora Parlament upoštevati, da so določbe konvencije o pravicah invalidov minimalni standardi, ki evropskim institucijam omogočajo, da jih presežejo in tako zaščitijo invalide ter preprečijo diskriminacijo;

M.  ker sta dostop do dela in nediskriminacija na delovnem mestu temelja za samostojno in neodvisno življenje; ker je splošna stopnja zaposlenosti oseb med 20. in 64. letom kljub vsem obstoječim programom, pobudam in strategijam na ravni EU več kot 70-odstotna, stopnja zaposlenosti invalidov pa manj kot 50-odstotna; ker je stopnja zaposlenosti neinvalidnih žensk 65-odstotna, invalidk pa 44-odstotna;

N.  ker je plačana zaposlitev osnova za neodvisno življenje invalidov in ker bi se morale države članice zavzemati za to, da bi invalidi imeli več dostopa do zaposlitve, da bi lahko prispevali k družbi, v kateri živijo, in bi morale kot predpogoj zagotoviti vključujoče izobraževanje za vse invalidne otroke, tudi tiste z učnimi težavami, da bi jim pomagali pri doseganju dobre izobrazbe vse od osnovne šole dalje, da bi sledili ustreznemu učnemu programu glede na njihove učne sposobnosti in jim tako omogočili, da pridobijo zanesljivo izobrazbo, ki jim bo lahko pomagala pri razvoju poklicne poti ali pri iskanju zaposlitve, ki jim bo omogočila, da bodo po šolanju zaživeli neodvisno;

O.  ker se koncept invalidnost razvija in je posledica medsebojnega delovanja med invalidi ter ovirami zaradi stališč v družbi in ovirami v okolju, ki onemogočajo, da bi invalidi pod enakimi pogoji in z enako dostojnostjo sodelovali v družbi;

P.  ker je treba zlasti na podlagi člena 7 uredbe o skupnih določbah pri pripravi in izvajanju programov, ki jih financirajo evropski strukturni in investicijski skladi, upoštevati dostop za invalide in ker je treba ta vprašanja upoštevati tudi pri pripravi in izvajanju drugih skladov EU;

Q.  ker v nekaterih državah članicah zaradi demografskih in družbenih sprememb narašča povpraševanje po socialnih storitvah, več je brezposelnosti, revščine in socialne izključenosti, primanjkuje pa tudi kakovostnih storitev za invalide, kar negativno vpliva na njihove možnosti za neodvisno življenje in vključevanje pod enakimi pogoji;

R.  ker bi bilo treba veljavno zakonodajo EU o pravicah invalidov bolje izvajati in izvrševati, da bi v vsej EU povečali dostopnost za vse invalide;

S.  ker je Parlament po členu 33(2) konvencije o pravicah invalidov vključen v okvir EU za spodbujanje, varovanje in spremljanje njenega izvajanja;

T.  ker je več civilnodružbenih organizacij Odboru za pravice invalidov posredovalo informacije o seznamu zadev, ki se nanašajo na pravice invalidov;

U.  ker je Komisija kot organ za stike iz prvega odstavka 33. člena konvencije o pravicah invalidov pristojna za odziv na seznam zadev, ki jih zbere Odbor za pravice invalidov in se nanašajo na izvajanje konvencije;

V.  ker je Parlament edini neposredno izvoljeni organ Evropske unije, zastopa evropske državljane in zato v celoti izpolnjuje pariška načela, navedena v 33. členu konvencije o pravicah invalidov;

1.  se zavezuje Odboru za pravice invalidov, da bo na vprašanja, ki bodo naslovljena neposredno na Evropski parlament, odgovoril, obenem pa poziva Komisijo, naj stališča Parlamenta upošteva tudi pri oblikovanju svojih odzivov za Odbor;

2.  obžaluje, da sta Komisija in Svet sprejela kodeks ravnanja brez sodelovanja Parlamenta, zaradi česar so njegove pristojnosti pri spremljanju konvencije o pravicah invalidov omejene;

3.  poziva Komisijo, naj se pred odzivom na seznam zadev uradno posvetuje z vsemi ustreznimi institucijami in agencijami, med drugim s Parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, Odborom regij, varuhinjo človekovih pravic in agencijo EU za temeljne pravice;

4.  poziva Komisijo, naj udeležence okvira EU uradno povabi k sodelovanju v konstruktivnem dialogu;

5.  poudarja, da je namen predlagane direktive EU o preprečevanju diskriminacije zaščititi invalide pred diskriminacijo, jim omogočiti socialno varstvo, zdravstveno oskrbo in (re)habilitacijo, izobraževanje ter zagotovitev in dostop do blaga in storitev – stanovanj, prevoza in zavarovanja; obžaluje, da v Svetu ni napredka pri tem predlogu, in poziva države članice, naj si prizadevajo za čimprejšnje sprejetje skupnega stališča;

6.  ugotavlja, da pomanjkanje razčlenjenih podatkov in statističnih podatkov o posameznih skupinah invalidov onemogoča oblikovanje ustreznih politik; zato poziva Komisijo, naj zbere in razgrne statistične podatke o invalidih, razčlenjene po starosti in spolu, da bi pridobili pregled nad položajem invalidov v EU na vseh pomembnih področjih vsakodnevnega življenja, ne zgolj v zaposlovanju;

7.  je seznanjen, da je več civilnodružbenih organizacij Odboru za pravice invalidov posredovalo informacije za seznam zadev, ki se nanašajo na pravice invalidov; zato poziva Komisijo, naj v sklopu procesa pregleda še bolj razvije strukturirani dialog, se posvetuje in sodeluje z organizacijami, ki zastopajo invalide, med drugim pri oblikovanju odziva za Odbor za pravice invalidov v zvezi z omenjenim seznamom zadev pa tudi pri razvoju, izvajanju in spremljanju politik EU s tega področja;

8.  poziva države članice, ki tega še niso storile, naj nemudoma ratificirajo konvencijo o pravicah invalidov;

9.  poziva Komisijo, naj pripravi ambiciozno zastavljen predlog evropskega akta o dostopnosti, v kar naj v vsem zakonodajnem ciklu vključi invalide, in poudarja, da mora predlog zajeti vsa področja politik za dostop do blaga in storitev za vse državljane EU, da bi spodbudili neodvisno življenje in popolno vključitev invalidov ter vzpostavili stalen, učinkovit in neodvisen mehanizem spremljanja in izvrševanja;

10.  poziva države članice, naj v nacionalno pravo prenesejo obveznosti, ki izhajajo iz člena 21 konvencije o pravicah invalidov – predvsem naj odpravijo omejitve pri njihovi pravici voliti in biti izvoljen;

11.  poziva Svet, naj pospeši svoje delo za predlog direktive o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja, da bi dosegli skupno stališče in še bolj napredovali k sprejetju tega zakonskega akta ter tako povečali dostopnost dokumentov, videoposnetkov in spletnih mest ter zagotovili alternativne formate in komunikacijska sredstva;

12.  priporoča, naj se za uveljavljanje dostopnosti in e-dostopnosti za invalide uporabijo sredstva EU, da bi spodbujali prehod od institucionalizirane k skupnostni oskrbi, razvili kakovostne socialne in zdravstvene storitve ter vlagali v gradnjo zmogljivosti za organizacije, ki zastopajo invalide;

13.  želi spomniti na svoje odzive in ukrepe, ki so povezani z zgoraj omenjenim seznamom zadev in so navedeni v začetnem poročilu Evropske unije v okviru pregleda konvencije o pravicah invalidov:

   a. ustanovil je medodborsko delovno skupino, sestavljeno iz članov vseh ustreznih odborov, ki je organizirala prireditve za ozaveščanje osebja in poslancev, v okviru strokovnega usposabljanja pa tudi tečaje znakovnega jezika;
   b. v svoji resoluciji z dne 5. julija 2011(6) in svoji izjavi z dne 17. novembra 2011(7) je poudaril, da je treba zagotoviti dostopnost univerzalne storitve in številke 112 za klic v sili, kar je bil prvi korak k razvoju sistema eCall v vozilih;
   c. število invalidnih poslancev se je po volitvah 2014 močno povečalo;
   d. zavezuje se, da bo v sodelovanju z ustreznimi akterji poiskal pragmatično rešitev za pristop k Marakeški pogodbi;
   e. poudarja, da je treba izboljšati izvajanje zakonodaje EU in tako zagotoviti, da bodo lahko invalidi neodvisno potovali z vsemi načini prevoza, tudi javnim prevozom;
   f. poziva Komisijo, naj, kakor je bila zaprošena, pojasni, kako bo v sedanji in prihodnji zakonodaji invalidom zagotovila enake možnosti, temeljne pravice, enak dostop do storitev in trga dela kot državljanom držav članic, kjer so zavarovani, pa tudi enake pravice in dolžnosti pri dostopanju do socialne varnosti, kar je v skladu z načelom enakega obravnavanja in nediskriminacije, tako da bodo lahko vsi invalidi uveljavljali pravico do prostega gibanja, ki jo imajo vsi državljani EU;
   g. poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo, da bo pri dostopu do pravnega varstva, kar zadeva zakonodajo EU, popolnoma spoštovana konvencija o pravicah invalidov, tako da bodo temeljne pravice dostopne vsem;

14.  poudarja, da je potrebno okrepljeno politično sodelovanje znotraj okvira EU, tudi s potrebnimi finančnimi in človeškimi viri, zato da bo lahko okvir opravil svoje naloge, določene v zgoraj navedenem sklepu Sveta, in poziva akterje tega okvira, naj za to nalogo namenijo potrebne vire;

15.  pozdravlja pobudo evropskih poslancev, naj Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbor za peticije redno skupaj poročajo v odziv na priporočila Odbora za pravice invalidov;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru za pravice invalidov ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 23, 27.1.2010, str. 35.
(2) UL C 340, 15.12.2010, str. 11.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) UL C 131 E, 8.5.2013, str. 9.
(5) UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
(6) UL C 33 E, 5.2.2013, str. 1.
(7) UL C 153 E, 31.5.2013, str. 165.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov