Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2652(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0451/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/05/2015 - 10.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0209

Vedtagne tekster
PDF 166kWORD 67k
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg
Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer
P8_TA(2015)0209RC-B8-0451/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2015 om udbruddet af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (2015/2652(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet(1),

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSAs) videnskabelige udtalelser, der blev offentliggjort den 26. november 2013 og den 6. januar 2015, om den risiko for plantesundheden, som Xylella fastidiosa udgør på EU's område, hvori der blev peget på forskellige muligheder for at nedsætte denne risiko og givet en vurdering af disse muligheder,

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelser af 13. februar 2014, 23. juli 2014 og 28. april 2015 vedrørende foranstaltninger til forhindring af indførelse og spredning af Xylella fastidiosa i EU,

–  der henviser til rapporterne fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret om kontrol, der blev gennemført i februar og november 2014,

–  der henviser til forespørgslen til Kommissionen om angrebet af Xylella fastidiosa på oliventræer (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–  der henviser til direktiv 2009/128/EF om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Xylella fastidiosa er en yderst farlig, direkte trussel mod produktionen i Sydeuropa af visse afgrøder, herunder oliven, mandler og ferskner samt prydplanter; der henviser til, at Xylella fastidiosa alt efter bakterietype er en potentiel trussel mod vinmarker, citrontræer og andre afgrøder og kan føre til hidtil usete og ødelæggende tab med drastiske økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser; der henviser til, at den Xylella fastidiosa-stamme, der inficerer oliventræer i regionen Puglia, er forskellig fra de isolater, der forårsager sygdom i vinstokke eller citrusplanter i andre dele af verden;

B.  der henviser til, at denne bakterie allerede forårsager alvorlig skade i olivenplantager i den syditalienske region Puglia og potentielt truer andre afgrøder og regioner;

C.  der henviser til, at oliven er en af regionen Puglia’s vigtigste landbrugssektorer, som tegnede sig for 11,6 % (eller 522 mio. EUR) af den samlede landbrugsproduktion i regionen og 30 % af værdien af den italienske olivenproduktion i 2013;

D.  der henviser til, at forekomsten af Xylella fastidiosa forårsager alvorlig økonomisk skade, ikke blot for olivenproducenterne, men også for hele produktionskæden, herunder kooperative og private oliemøller, turismen og afsætningen;

E.  der henviser til, at den første indberetning om et udbrud af Xylella fastidiosa blev foretaget af de italienske myndigheder den 21. oktober 2013, og at et alarmerende antal træer er blevet inficeret siden da;

F.  der henviser til, at de inspektioner, der blev foretaget i Italien i februar og november 2014 af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO) i Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed, bekræfter, at situationen er blevet drastisk forværret, og at en yderligere spredning af bakterien ikke kan udelukkes;

G.  der henviser til, at der i øjeblikket ikke findes nogen behandling, der kan kurere syge planter på marken, og der henviser til, at de sygdomsramte planter har en tendens til at forblive inficeret i hele deres levetid eller til at hurtigt at bukke under;

H.  der henviser til, at en lang række forskellige planter i EU kan være bærer af sygdommen, herunder symptomfrie vilde planter;

I.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har understreget, at man i betragtning af vanskelighederne ved at standse spredningen af Xylella fastidiosa, når først et produktionsområde er ramt, bør prioritere forebyggende foranstaltninger, som fokuserer på import og begrænsning af udbruddene, samt prioritere en styrkelse af forskningssamarbejdet;

1.  noterer sig, at de gennemførelsesafgørelser, der blev truffet af Kommissionen før april 2015, hovedsageligt fokuserede på interne foranstaltninger til bekæmpelse af udbruddet og ikke omfattede slagkraftige foranstaltninger til at forhindre, at sygdommen blev indført til EU fra tredjelande;

2.  opfordrer Kommissionen til at træffe målrettede foranstaltninger mod Xylella fastidiosa for at forhindre import af inficeret materiale til EU; glæder sig over den afgørelse, som Kommissionen traf i april 2015, om at standse import af inficerede kaffeplanter fra Costa Rica og Honduras, og de restriktioner, der blev vedtaget i forbindelse med import af planter fra ramte områder i andre tredjelande; anmoder om, at der om nødvendigt tages mere slagkraftige foranstaltninger i anvendelse, som f.eks. kun at give tilladelse til import fra produktionssteder, der er fri for skadegørere;

3.  beklager, at Kommissionen meget ofte ikke reagerer hurtigt nok til at forhindre indførsel i EU af plantesygdomme fra tredjelande; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at efterprøve, hvad infektionskilden er, og til at revidere EU's officielle ordning for plantesundhedskontrol med henblik på at beskytte EU's område;

4.  opfordrer indtrængende Kommissionen til, navnlig i betragtning af den forestående sommer, at træffe mere effektive foranstaltninger til at undgå spredning af Xylella fastidiosa i EU, navnlig ved at fokusere på de mest truede afgrøder, uden dog at se bort fra andre afgrøder, som også kan blive alvorlig ramt af sygdommen, og understreger i denne forbindelse betydningen af bestemmelserne i artikel 9 i gennemførelsesafgørelsen fra 2015;

5.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde kompensation til producenterne for rydningsforanstaltninger og indtægtstab – hvilket ikke blot omfatter tab med hensyn til landbrugsproduktionen, men også med hensyn til kulturarv, historie og turismerelaterede aktiviteter;

6.  opfordrer Kommissionen og de relevante myndigheder til at gøre brug af alle mulige midler og instrumenter til at bidrage til den økonomiske genopretning af de ramte områder; opfordrer Kommissionen til at finde frem til incitamenter, der kan få producenterne til at gennemføre forebyggende foranstaltninger;

7.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at der er tilstrækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer til rådighed til at gennemføre de relevante strategier, herunder økonomisk støtte til landbrugerne til at anvende passende landbrugsmetoder til bekæmpelse af Xylella fastidiosa og dens smittebærere; opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at fremme en intensiveret forskningsindsats, bl.a. ved hjælp af øget internationalt netværkssamarbejde og ved at stille midler til rådighed til forskningsinstitutter, med henblik på at forbedre den videnskabelige viden om Xylella fastidiosa og fastslå, hvilken forbindelse der er mellem patogenet, symptomerne og udviklingen af sygdommen;

8.  understreger, at det er nødvendigt at gennemføre informationskampagner i potentielt inficerede områder af EU for at skabe større bevidsthed om problemet hos de involverede parter ikke blot i landbrugssektoren, men også i gartnerisektoren, herunder detailhandlere af prydplanter, professionelle gartnere og deres kunder;

9.  mener, navnlig i betragtning af den forestående sommer, at Kommissionen og medlemsstaterne bør advare rejsende om risikoen for at indføre inficerede planter til EU fra lande, der er ramt af Xylella fastidiosa;

10.  opfordrer til, at der stilles flere midler til rådighed til at sikre, at skadelige organismer opdages ved EU's grænseovergangssteder; tilskynder desuden medlemsstaterne til at øge antallet af regelmæssige inspektioner med henblik på at forebygge spredningen af Xylella fastidiosa uden for de afgrænsede områder;

11.  opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe en åben database, med en liste over institutioner og kompetente myndigheder på EU- og medlemsstatsniveau, til udveksling af informationer og erfaringer, herunder bedste praksis, samt for hurtigt at kunne underrette de kompetente myndigheder og træffe de nødvendige foranstaltninger;

12.  opfordrer Kommissionen til, på gennemskuelig måde, at udarbejde omfattende retningslinjer for gennemførelse af forebyggende foranstaltninger og sygdomskontrolforanstaltninger, med klare angivelser af deres anvendelsesområde og varighed, der tager udgangspunkt i eksisterende erfaringer og bedste praksis og kan anvendes som et støtteredskab af medlemsstaternes kompetente myndigheder og tjenester;

13.  anmoder Kommissionen om årligt – eller på et hvilket som helst tidspunkt, hvis situationen udvikler sig – at rapportere til Parlamentet om den trussel, som Xylella fastidiosa og andre organismer, der er til fare for landbrugsproduktionen, udgør for EU’s producenter;

14.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.
(2) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik