Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2652(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0451/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0209

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 408kWORD 80k
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα
P8_TA(2015)0209RC-B8-0451/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την επιδημία Xylella fastidiosa που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (2015/2652(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας(1),

–  έχοντας υπόψη τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) σχετικά με τους κινδύνους που θέτει η Xylella fastidiosa για την υγεία των φυτών στο έδαφος της ΕΕ, της 26ης Νοεμβρίου 2013 και της 6ης Ιανουαρίου 2015, όπου επισημαίνονται και αξιολογούνται οι υφιστάμενες επιλογές για τον περιορισμό του κινδύνου,

–  έχοντας υπόψη τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2014, της 23ης Ιουλίου 2014 και της 28ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του βακτηρίου Xylella fastidiosa,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την επείγουσα κατάσταση λόγω του βακτηρίου Xylella fastidiosa που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βακτήριο Xylella fastidiosa συνιστά εξαιρετικά επικίνδυνη, άμεση απειλή για την παραγωγή ορισμένων καλλιεργειών στη νότια Ευρώπη, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ελαιόδεντρα, οι αμυγδαλιές και οι ροδακινιές, καθώς και καλλωπιστικά φυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανάλογα με τον τύπο του, το βακτήριο αυτό αποτελεί δυνητική απειλή για τα αμπέλια, τα εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες και ότι ενδέχεται να προκαλέσει πρωτοφανείς και καταστροφικές απώλειες, που θα έχουν δραματικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στέλεχος που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα στην περιφέρεια της Απουλίας είναι διαφορετικό από τα απομονωθέντα στελέχη που ευθύνονται για την ασθένεια σε αμπέλια ή εσπεριδοειδή σε άλλα μέρη του κόσμου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βακτήριο ήδη προκαλεί σοβαρές καταστροφές στους ελαιώνες στην περιφέρεια της Απουλίας, στη νότια Ιταλία, απειλώντας δυνητικά και άλλες καλλιέργειες και περιφέρειες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελαιοπαραγωγή είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της γεωργίας της Απουλίας, ανερχόμενη στο 11,6% (ή 522 εκατομμύρια EUR) της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής της περιοχής και στο 30% της αξίας της ιταλικής ελαιοπαραγωγής, το 2013·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία της Xylella fastidiosa έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις όχι μόνο στους ελαιοπαραγωγούς, αλλά και σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ελαιοτριβείων, στον τουρισμό και στις δραστηριότητες εμπορίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη κοινοποίηση για την επιδημία Xylella fastidiosa προήλθε από τις ιταλικές αρχές, στις 21 Οκτωβρίου 2013, όταν μολύνθηκε ανησυχητικά μεγάλος αριθμός δέντρων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο του 2014, επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει δραματική επιδείνωση της κατάστασης και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω εξάπλωσης του βακτηρίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται προς το παρόν καμία θεραπεία για τα νοσούντα φυτά στους χώρους παραγωγής και ότι τα προσβεβλημένα φυτά τείνουν να παραμένουν μολυσμένα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους ή ξηραίνονται σε μικρό χρονικό διάστημα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός διαφόρων φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φέρουν τη νόσο, συμπεριλαμβανομένων ασυμπτωματικών άγριων φυτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA επισημαίνει ότι, δεδομένης της δυσκολίας που ενέχει η αναχαίτιση της εξάπλωσης του βακτηρίου Xylella fastidiosa αφού μολύνει μια περιοχή παραγωγής, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προληπτική δράση με επίκεντρο τις εισαγωγές και τη συγκράτηση της επιδημίας, παράλληλα με την ενίσχυση της ανταλλαγής των αποτελεσμάτων της έρευνας·

1.  σημειώνει ότι οι εκτελεστικές αποφάσεις τις οποίες έλαβε η Επιτροπή πριν από τον Απρίλιο του 2015 εστίαζαν κυρίως σε εσωτερικές δράσεις για την καταπολέμηση της επιδημίας και δεν περιλάμβαναν αυστηρά μέτρα για την πρόληψη της εισόδου της νόσου στην ΕΕ από τρίτες χώρες·

2.  καλεί την Επιτροπή να λάβει στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της Xylella fastidiosa προκειμένου να αποτραπεί η εισαγωγή μολυσμένου υλικού στην ΕΕ· επικροτεί την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2015 για τη διακοπή των εισαγωγών μολυσμένων καφεόδεντρων από την Κόστα Ρίκα και την Ονδούρα και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές φυτών από πληγείσες περιοχές σε άλλες τρίτες χώρες· ζητεί την εφαρμογή σκληρότερων μέτρων, αν χρειαστεί, στα οποία θα περιλαμβάνεται η άδεια για εισαγωγές μόνο από τόπους παραγωγής απαλλαγμένους από παράσιτα·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι πολύ συχνά η Επιτροπή δεν αντιδρά αρκετά γρήγορα ώστε να προλάβει την είσοδο στην ΕΕ φυτικών ασθενειών από τρίτες χώρες· προτρέπει την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να εντοπίσει την πηγή της μόλυνσης και να επανεξετάσει το επίσημο σύστημα φυτοϋγειονομικού ελέγχου στην ΕΕ, προκειμένου να προστατεύσει και να διαφυλάξει το έδαφός μας·

4.  παροτρύνει την Επιτροπή, ιδίως ενόψει του επικείμενου θέρους, να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης της Xylella fastidiosa στην ΕΕ, συγκεκριμένα εστιάζοντας στις καλλιέργειες που απειλούνται περισσότερο, χωρίς να αμελεί άλλες καλλιέργειες οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να πληγούν σοβαρά από την ασθένεια, και τονίζει εν προκειμένω τη σημασία των διατάξεων του άρθρου 9 της εκτελεστικής απόφασης του 2015·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποζημιώσουν τους παραγωγούς για τα μέτρα εκρίζωσης και για την εισοδηματική απώλεια – η οποία συνεπάγεται απώλειες όχι μόνο σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής, αλλά και πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορίας και δραστηριοτήτων συναφών με τον τουρισμό·

6.  ζητεί από την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές να χρησιμοποιήσουν όλα τα υπάρχοντα κονδύλια και μέσα για να συνδράμουν στην οικονομική ανάκαμψη των περιοχών που έχουν πληγεί· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει κίνητρα που θα ωθήσουν τους παραγωγούς να εφαρμόσουν μέτρα πρόληψης·

7.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι διατίθενται επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για την εφαρμογή των συναφών στρατηγικών, περιλαμβανομένης οικονομικής βοήθειας προς τους γεωργούς προκειμένου να εφαρμόσουν ενδεδειγμένες γεωργικές πρακτικές για τη διαχείριση της Xylella fastidiosa και των φορέων της· προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει χωρίς καθυστέρηση την εντατικοποίηση των προσπαθειών στον τομέα της έρευνας, μεταξύ άλλων με την αυξημένη διεθνή δικτύωση και με τη διάθεση κονδυλίων σε ερευνητικά ιδρύματα, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιστημονικές γνώσεις για την Xylella fastidiosa και να εντοπισθεί με βεβαιότητα η σχέση που συνδέει το παθογόνο, τα συμπτώματα και την εκδήλωση της νόσου·

8.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται η διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών σε δυνητικά μολυσμένες περιοχές της ΕΕ προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν όσοι ασχολούνται όχι μόνο με τον γεωργικό τομέα, αλλά και με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων λιανικής πώλησης καλλωπιστικών φυτών, των επαγγελματιών κηπουρών και των πελατών τους·

9.  θεωρεί ότι, ιδίως ενόψει του επικείμενου θέρους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν τους ταξιδιώτες για τους κινδύνους που ενέχει η εισαγωγή μολυσμένων φυτών στην ΕΕ από χώρες που έχουν πληγεί από το βακτήριο Xylella fastidiosa·

10.  ζητεί να διατεθούν περισσότερα μέσα για να διασφαλιστεί ο εντοπισμός επιβλαβών οργανισμών στα σημεία εισόδου της ΕΕ· παροτρύνει ακόμη τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις τακτικές επιθεωρήσεις με στόχο την πρόληψη της εξάπλωσης της Xylella fastidiosa εκτός των οριοθετημένων περιοχών·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια ανοιχτή τράπεζα δεδομένων, με κατάλογο των ιδρυμάτων και των αρμόδιων αρχών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, περιλαμβανομένων βέλτιστων πρακτικών, καθώς και για την ταχεία προειδοποίηση των αρμόδιων αρχών και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί, σε πλαίσιο διαφάνειας, γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου της νόσου, με σαφείς πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκειά τους και με βάση την υφιστάμενη εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές, κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο υποστήριξης από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες στα κράτη μέλη·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε χρόνο, ή ανά πάσα στιγμή υπάρξει κάποια εξέλιξη της κατάστασης, έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απειλή που συνιστούν για τη γεωργική παραγωγή η Xylella fastidiosa και άλλοι οργανισμοί·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου