Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2711(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0469/2015

Arutelud :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Hääletused :

PV 21/05/2015 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0211

Vastuvõetud tekstid
PDF 166kWORD 70k
Neljapäev, 21. mai 2015 - Strasbourg
Rohingya pagulaste raske olukord ja massihauad Tais
P8_TA(2015)0211RC-B8-0469/2015

Euroopa Parlamendi 21. mai 2015. aasta resolutsioon rohingja pagulaste raske olukorra ja Tai massihaudade kohta (2015/2711(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Myanmari/Birma ja rohingjade kohta, eelkõige 20. aprilli 2012. aasta(1), 13. septembri 2012. aasta(2), 22. novembri 2012. aasta(3) ja 13. juuni 2013. aasta(4) resolutsioone ning 23. mai 2013. aasta resolutsiooni Myanmari/Birma üldiste tariifsete soodustuste taastamise kohta(5),

–  võttes arvesse oma 5. veebruari 2009. aasta resolutsiooni Birma pagulaste olukorra kohta Tais(6),

–  võttes arvesse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 6. mai 2015. aasta avaldust rohingja massihaudade kohta Tais,

–  võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1951. aasta ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli,

–  võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni inimõiguste deklaratsiooni, eelkõige selle lõikeid 13, 15, 16 ja 18,

–  võttes arvesse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 15. mai 2015. aasta üleskutset piirkonna valitsustele korraldada otsingu- ja päästeoperatsioonid, milles amet hoiatas võimaliku humanitaarkatastroofi eest,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et hinnangute kohaselt on kogu piirkonda hõlmavas eskaleeruvas kriisis tuhandeid rohingjasid ja muid pagulasi ikka Andamani merel ja Malaka väinas laevadel, kusjuures mõnikord jätavad kaubitsejad nad maha vähese toidu ja veega, ning pagulased saadetakse merele tagasi, kui nende laevad territoriaalvetesse jõuavad;

B.  arvestades, et 1. ja 4. mail 2015. aastal avastas sõjaväepolitsei Tai-Malaisia piiri lähedal Songkhla provintsis Sadao halduspiirkonnas asuvas oletatavas inimkaubitsejate laagris vähemalt 30 rohingja moslemi surnukehad; arvestades, et mõned päevad hiljem leiti teine laager, kus oli veel vähemalt viis hauda;

C.  arvestades, et rohingjad kannatavad jätkuvalt tagakiusamise ja diskrimineerimise all ning neile ei anta meelevaldselt Myanmari/Birma kodakondsust, mistõttu nad jäävad kodakondsuseta isikuteks; arvestades, et 1. aprillil 2015. aastal tühistas Birma valitsus rohingjade ajutised isikutunnistused, mistõttu nad jäid ilma hääleõigusest; arvestades, et rohingjade vastu suunatud kuriteod ja julmused jäävad valdavalt karistuseta;

D.  arvestades, et alates 2012. aasta vägivallapuhangust, milles hävitati rohingjade elupaigad ja hukkus sadu inimesi, lahkuvad paljud rohingjad Myanmarist/Birmast; arvestades, et paljud põgenejad satuvad Bengali lahe piirkonnas tegutsevate inimkaubitsejate jõukude küüsi;

E.  arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 8. mail 2015. aastal avaldatud perioodilise aruande kohaselt läks 2015. aasta jaanuarist märtsini inimkaubitsejate laevadele ligikaudu 25 000 rohingjat ja Bangladeshi kodanikku; arvestades, et neid inimesi on peaaegu kaks korda rohkem kui samal ajavahemikul 2014. aastal;

F.  arvestades, et tuhanded rohingjad on tagakiusamise eest meritsi põgenenud, ning arvestades, et sajad rohingjad on paadiõnnetuste või merele tagasisaatmise tõttu elu kaotanud;

G.  arvestades, et repressioonidest saadik on inimkaubitsejad hakanud mereteid kasutama; arvestades, et üha rohkem esineb juhtumeid, kus kaubitsejad jätavad rändajad merele;

H.  arvestades, et inimkaubitsejad veavad salaja tuhandeid rohingjasid ja teisi rändajaid läbi Tai ja teiste piirkonna riikide, mõnedel juhtudel Tai korrumpeerunud kohalike ametiasutuste kaasabil, ning hoiavad neid ebainimlikes tingimustes vangis Lõuna-Tai džunglites asuvates laagrites, kus vangistajad perekondadelt ja sugulastelt lunaraha välja pressimise eesmärgil kinnipeetavaid piinavad, näljutavad ja surnuks peksavad või nad orjusse müüvad;

I.  arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet on nõudnud pärast Tais rohingjade massihaudade avastamist ühist reageerimist, ergutades piirkonna riike tugevdama koostööd salaja üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse vastu võitlemise meetmete valdkonnas, tagades samal ajal kannatanute kaitse;

J.  arvestades, et 26.–28. aprillil 2015. aastal Malaisias toimunud Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) 26. tippkohtumisel rohingjade küsimust ei arutatud;

K.  arvestades, et ajavahemikul 2010–2015 andis komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat (ECHO) Arakani osariigi kaitsetutele inimestele ligikaudu 57,3 miljonit eurot humanitaarabi; arvestades, et 2015. aastal rahastab ECHO projekte kogu Arakani osariigis, et rahuldada põhjaosa rohingjade kõige kiireloomulisemad vajadused, sh toiduainete ja toitumise, põhiliste tervishoiuteenuste ja muude põhiliste majapidamistarvete osas ning toetada 2012. aastast saadik põgenikena elavaid inimesi;

L.  arvestades, et ECHO on eraldanud 2013. aastast saadik Rahvusvahelisele Migratsiooniorganisatsioonile 325 000 eurot, et anda toiduaineid, põhilisi majapidamistarbeid, tervishoiuteenuseid ja kaitset Tais kinni peetavatele rohingja meestele, naistele ja lastele, keda on ligikaudu 3000;

1.  väljendab sügavat muret rohingja pagulaste raske olukorra ja avamerel ja Myanmari, Bangladeshi, Tai ja Indoneesia territoriaalvetes praegu toimuva humanitaarkriisi pärast, ning on šokeeritud hiljutisest leiust Lõuna-Tais asuvate inimkaubitsejate laagrite läheduses, kus kaevati välja mitukümmend surnukeha; avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele;

2.  kutsub Tai ametivõime üles korraldama viivitamatult täielik ja usaldusväärne kriminaaluurimine rohingja moslemite massihaudade suhtes, vajaduse korral ÜRO abiga, et tagada süüdlaste vastutusele võtmine;

3.  väljendab heameelt selle üle, et Tai valitsus on tunnistanud inimkaubanduse probleemi Tais ja piirkonnas ning asjaolu, et teatud korrumpeerunud ametiasutused osalevad inimeste salaja üle piiri toimetamises; kutsub Tai valitsust ja riigi ametnikke üles lõpetama igasugune seotus kuritegelike jõukudega, kes kaubitsevad Tais rohingjade ja teiste rändajatega;

4.  kutsub kõiki piirkonna riike üles tugevdama koostööd salaja üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse vastu võitlemise valdkonnas, tagades samal ajal kannatanute kaitse; rõhutab, et ASEAN saab sellega seoses täita olulist rolli; ergutab piirkonna riikide valitsusi osalema eelseisval rändajate olukorda käsitleval piirkondlikul kohtumisel, mille korraldab Tai 29. mail 2015. aastal Bangkokis; kiidab heaks inimkaubanduse, eriti naiste ja lastega kaubitsemise vastase ASEANi konventsiooni (ACTIP) koostamise, mille ASEANi juhid peaksid 2015. aastal heaks kiitma;

5.  kutsub kõiki piirkonna riike üles allkirjastama ja ratifitseerima ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja andma rohingja varjupaigataotlejatele vähemalt ajutise kaitse, toetades samal ajal Birma valitsust olukorra aluseks olevatele probleemidele pikaajalise ja õiglase lahenduse leidmisel;

6.  kutsub lisaks Myanmari/Birma valitsust üles muutma oma poliitikat ja võtma kõik vajalikud meetmed, et lõpetada rohingja vähemuse tagakiusamine ja diskrimineerimine; nõuab uuesti 1982. aasta kodakondsusseaduse muutmist või tühistamist, et tagada rohingjadele Myanmari/Birma kodakondsuse saamiseks võrdsed võimalused;

7.  väljendab heameelt 18. mail 2015. aastal Aung San Suu Kyi opositsioonipartei NLD (National League for Democracy) pressiesindaja poolt tehtud ja ammu oodatud avalduse üle, mille kohaselt Myanmari/Birma valitsus peaks rohingjadele kodakondsuse andma;

8.  nõuab tungivalt, et Indoneesia, Malaisia ja Tai juhid seaksid prioriteediks Bengali lahel ja Andamani merel laevadele jäetud rändajate ja pagulaste elude päästmise ning väljendab heameelt Malaisia ja Indoneesia poolt 20. mail 2015. aastal tehtud avalduse üle, milles riigid teatasid, et annavad merelt päästetud rändajatele ajutise varjupaiga;

9.  väljendab heameelt Euroopa Liidu ja selliste rahvusvaheliste organisatsioonide nagu ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti poolt Myanmari/Birma ja Tai rohingjadele antud abi üle ning ELi humanitaarabi üle, mida on antud riigisisestele põgenikele Arakani osariigis, dokumentideta rohingjadele ja neid vastu võtnud haavatavas olukorras kogukondadele Bangladeshis ning rohingja ja Bangladeshi rändajatele, keda hoitakse Tais sisserändajate kinnipidamiskohtades (mehed) ja sotsiaalhoolduskeskustes (naised ja lapsed);

10.  kutsub komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles käsitlema seda teemat Tai, Myanmari/Birma ning teiste ASEANi liikmesriikidega suheldes võimalikult kõrgel poliitilisel tasandil;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Myanmari/Birma valitsusele ja parlamendile, Tai valitsusele ja parlamendile, ASEANi peasekretärile, ASEANi valitsustevahelisele inimõiguste komisjonile, Myanmari/Birma inimõiguste olukorraga tegelevale ÜRO eriesindajale, ÜRO pagulaste ülemvolinikule, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning piirkonna teiste riikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 258 E, 7.9.2013, lk 79.
(2) ELT C 353 E, 3.12.2013, lk 145.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0464.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0286.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0228.
(6) ELT C 67 E, 18.3.2010, lk 144.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika