Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2712(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0473/2015

Arutelud :

PV 21/05/2015 - 5.3
CRE 21/05/2015 - 5.3

Hääletused :

PV 21/05/2015 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0212

Vastuvõetud tekstid
PDF 171kWORD 73k
Neljapäev, 21. mai 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtum
P8_TA(2015)0212RC-B8-0473/2015

Euroopa Parlamendi 21. mai 2015. aasta resolutsioon Svaasimaa ning inimõiguslaste Thulani Maseko ja Bheki Makhubu juhtumi kohta (2015/2712(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Svaasimaa 2000. aasta töösuhete seadust (muudetud),

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) inimväärse töö riigipõhist programmi Svaasimaa jaoks,

–  võttes arvesse Svaasimaa inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist 4. oktoobril 2011. aastal ÜRO Inimõiguste Nõukogus,

–  võttes arvesse ELi üldist soodustuste süsteemi, mille Euroopa Parlament kiitis heaks 31. oktoobril 2012. aastal,

–  võttes arvesse ELi 6. juuni 2014. aasta avaldust Rahvusvahelise Töökonverentsi 103. istungil Genfis,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi pressiesindaja 30. juuli 2014. aasta avaldust väljaande The Nation toimetaja Bheki Makhubu ja inimõigustele spetsialiseerunud advokaadi Thulani Maseko süüdimõistmise kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni resolutsiooni 286 sõnavabaduse kohta Svaasimaa Kuningriigis,

–  võttes arvesse 1. aprillil 2014. aastal kohapeal tehtud ELi avaldust väljaande The Nation toimetaja Bheki Makhubu ja inimõigustele spetsialiseerunud advokaadi Thulani Maseko hiljutise vahistamise ja jätkuva kinnipidamise kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni Aafrika sõnavabaduse ja teabele juurdepääsu eriraportööri 28. märtsi 2014. aasta pressiteadet Thulani Rudolf Maseko ja Bheki Makhubu vahistamise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Svaasimaal valitseb absoluutse monarhina kuningas Mswati III, kes kehtestas 1973. aastal erakorralise seisukorra, mis on 41 aastat hiljem endiselt jõus, kusjuures kuningal on täielik võim valitsuse, parlamendi ja kohtusüsteemi üle ning tema valitsuse all on inimõiguste olukord ja elatustase märkimisväärselt halvenenud, krooniline vaesus suurenenud ning õigusriigi põhimõtete järgimine vähenenud, millest annab tunnistust eelkõige erakondade tegevuse keelustamine; arvestades, et töötajate põhiõiguste rikkumised on muutunud süstemaatiliseks, ning arvestades, et viimasel aastakümnel on Svaasimaa valitsus rikkunud nii ametiühinguõigusi kui ka inimõigusi ning ILO sekkumistele ILO konventsiooni nr 87 kohaldamise küsimuses ei reageeritud;

B.  arvestades, et Svaasimaa Ametiühingute Kongressis töötav advokaat Thulani Maseko vahistati 17. märtsil 2014. aastal, kuna ta kritiseeris ühes oma artiklis Svaasimaa kohtusüsteemi vähest sõltumatust; arvestades, et 19. märtsil 2015. aastal viidi ta tema kinnipidamistingimusi kritiseeriva avaliku kirja ilmumise järel ilma advokaadita vangla distsiplinaarkomisjoni ette ning seejärel paigutati ta meelevaldselt üksikkongi; arvestades, et kuigi ta on selle otsuse edasi kaevanud, ei ole kuulamise aega ülemkohtus siiani paika pandud;

C.  arvestades, et riigi ainsaks sõltumatuks ajaleheks peetava väljaande The Nation kolumnist ja peatoimetaja Bheki Makhubu vahistati kohtusüsteemi mõnitamise ja kohtu solvamise süüdistuste alusel pärast seda, kui ta oli avaldanud kohtusüsteemi kritiseeriva artikli;

D.  arvestades, et 17. juulil 2014. aastal mõisteti Thulani Maseko ja Bheki Makhubu Svaasimaa Ülemkohtus süüdi kohtu solvamises ning neile määrati kahe aasta pikkune vanglakaristus, kuid see otsus näib ebaproportsionaalne, sest tavaline karistus sarnaste juhtumite puhul on 30 päeva vangistust võimalusega maksta selle asemel trahvi; arvestades, et kohtuotsuse teinud kohtunikku Mpendulo Simelanet nimetati ühes Maseko ajalehes avaldatud artiklis ning seega on tegemist selge huvide konfliktiga ja õiglase kohtumenetluse õiguse rikkumisega;

E.  arvestades, et Svaasimaal ei piirdu kriitikute kohtulik ahistamine Maseko ja Makhubu juhtumiga, vaid riigis valitseb murettekitav sõnavabaduse mahasurumise trend – sõnavabadust ja teabele juurdepääsu õigust piiratakse 32 eri seadusega ning erakonnad on keelustatud juba alates aastast 1973;

F.  arvestades, et lisaks kriitikute süüdistamisele kohtu solvamises kasutavad Svaasimaa ametivõimud aktivistide hirmutamiseks ning sõna-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabaduse kasutamise piiramiseks sageli ka 2008. aasta terrorismivastast seadust ning mässule õhutamist ja õõnestustegevust käsitlevat 1938. aasta seadust; arvestades, et ametivõimud alustasid 2014. aasta septembris menetlust Thulani Maseko üle mässule õhutamise süüdistuse alusel, mis esitati tema vastu esmakordselt 2009. aastal, ning seejuures lähtutakse mässule õhutamist ja õõnestustegevust käsitlevast seadusest; arvestades, et rahvusvahelised organisatsioonid on Svaasimaa terrorismivastase seaduse sätted hukka mõistnud, kuna need ei ole mitmes aspektis kooskõlas Svaasimaa kohustustega inimõiguste vallas;

G.  arvestades, et 2014. aasta aprillis vahistati seitse inimest, keda süüdistati terrorismis, kuna nad kandsid poliitilist sõnumit edastavaid särke; arvestades, et 7. augustil 2014. aastal ütles Svaasimaa peaminister Barnabas Sibusiso Dlamini Euroopa Parlamendi poole pöördudes, et kaks Washingtonis Aafrika juhtide tippkohtumisel osalenud ametiühingujuhti tuleks valitsuse kritiseerimise eest kägistada ning et maipüha tähistamine peaks olema lubatud üksnes tunnustatud ametiühingutel;

H.  arvestades, et 8. oktoobril 2014. aastal peatas Svaasimaa töö- ja sotsiaalkindlustusminister Winnie Magagula kõikide liitude tegevuse, kusjuures otsus jõustus viivitamatult ning selle alusel saadeti laiali Svaasimaa Ametiühingute Kongress (TUCOSWA), Svaasimaa Ametiühingute Ühendus (ATUSWA), Svaasimaa Tööandjate ja Kaubanduskoja Liit (FSE&CC) ja hulk muid õigusjärgseid organeid, ning arvestades, et Svaasimaa valitsuse poolt ratifitseeritud ühinemisvabadust käsitleva ILO konventsiooni nr 87 artiklis 5 tunnustatakse töötajate organisatsioonide õigust moodustada omal äranägemisel liite ja ühendusi;

I.  arvestades, et Svaasimaa valitsus eiras täielikult rahvusvahelise ametiühinguliikumise soovitusi ja korduvaid üleskutseid austada Svaasimaa poolt ratifitseeritud rahvusvaheliste konventsioonide, eelkõige ILO konventsiooni nr 87 alusel tagatud õigusi, ning arvestades, et selle asemel võeti töötajatelt täielikult õigus moodustada vabalt ühendusi ja tegeleda ametiühingutööga;

J.  arvestades, et pärast seda, kui Rahvusvaheline Ametiühingute Konföderatsioon korraldas 14.–16. mail 2015 Svaasimaale teabekogumismissiooni, et hinnata ühinemisvabaduse suhtes tehtud edusamme ja külastada poliitilisi aktiviste ja inimõiguslasi, registreeriti TUCOSWA lõpuks uuesti; arvestades, et sellele vaatamata ei ole ametivõimud lubanud, et nad ei sekku enam ametiühingute juhtimisse ja tegevusse, ning politseinikud on juba ilmunud ametiühingute koosolekutele;

K.  arvestades, et EL viis 15. juulil 2014. aastal lõpule majanduspartnerluslepingut käsitlevad läbirääkimised Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerluslepinguga tegeleva rühmaga (sh Svaasimaaga) ning see küsimus tuleb 2015. aasta teisel poolel Euroopa Parlamendis lepingu võimaliku heakskiitmise eesmärgil arutusele;

L.  arvestades, et novembris 2014 jäi Svaasimaa ilma Aafrika kasvu ja võimaluste akti (AGOA) raames USAga sõlmitud sooduskaubanduslepingust, kuna valitsus ei viinud läbi vajalikke reforme, mis lubati 2013. aastal vabatahtlikult läbi viia ja mis hõlmasid tegelemist ühinemis-, kogunemis- ja sõnavabaduse piiramise probleemiga (näiteks Maseko ja Makhubu vangistamisega) ning terrorismivastase seaduse, avaliku korra seaduse ja töösuhete seaduse muutmist;

M.  arvestades, et 11. Euroopa Arengufondi (EAF) raames on EL eraldanud perioodil 2014–2020 riikliku soovituskava jaoks 62 miljonit eurot ning prioriteetide hulka kuuluvad hea valitsemistava, läbipaistvuse, vastutuse, kohtusüsteemi sõltumatuse, õigusriigi põhimõtete ja julgeoleku tugevdamise toetamine;

1.  nõuab Maseko ja Makhubu viivitamatut ja tingimusteta vabastamist, kuna nende vangistamine on otseselt seotud sõna- ja arvamusvabaduse õiguspärase kasutamisega; nõuab samuti kõikide meelsus- ja poliitvangide, sh Rahva Ühendatud Demokraatliku Liikumise (PUDEMO) esimehe Mario Masuku ja Svaasimaa noortekongressi peasekretäri Maxwell Dlamini viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; mõistab hukka mõlema vangi halvad kinnipidamistingimused ning kutsub Svaasimaa ametivõime üles tagama igas olukorras nende kehalise ja vaimse puutumatuse;

2.  tuletab meelde Svaasimaa poolt Cotonou lepinguga võetud kohustust austada demokraatiat ning õigusriigi ja inimõiguste põhimõtteid, sealhulgas sõnavabadust ja ajakirjandusvabadust; peab äärmiselt murettekitavaks demokraatia ja põhiõiguste olukorra halvenemist Svaasimaal ning valitsuse üha karmimat reaktsiooni teda kritiseerivate isikute vastu;

3.  märgib, et Maseko ja Makhubu karistused on palju karmimad kui teiste sarnaste juhtumite puhul ning peab seda selgeks katseks aktivistid vaigistada ja tuua nad teistele hoiatuseks, nagu ütles ka karistuse määranud kohtunik; nõuab, et Svaasimaa valitsus lõpetaks viivitamatult ametivõimude hirmutamistaktika ajakirjanike, advokaatide, sõltumatult meelestatud kohtunike, ametiühingutöötajate ja parlamendiliikmete vastu, keda on ähvardatud vägivalla, vahistamise, kohtu alla andmise ja muude survevahenditega, kuna nad on toetanud inimõigusi, õigusriigi põhimõtete järgimist või poliitilisi reforme;

4.  kutsub Svaasimaa valitsust üles alustama ametiühingutega tegelikku dialoogi seadusandlike reformide üle, mille abil tagada töötajate õiguste austamine vastavalt rahvusvahelistele kohustustele;

5.  kutsub Svaasimaa ametivõime üles võtma konkreetseid meetmeid, et järgida ja edendada sõnavabadust, tagada demokraatia ja pluralism ning kehtestada selline õigusraamistik, mis võimaldab erakondade registreerimist, tegutsemist ja täielikku kaasamist kooskõlas riigi rahvusvaheliste ja piirkondlike kohustustega inimõiguste vallas ning Svaasimaa põhiseadusega, eriti selle artikliga 24;

6.  rõhutab, et kohtusüsteemi sõltumatus on üks demokraatia aluspõhimõtteid, millest tuleb kinni pidada;

7.  on seisukohal, et poliitiliste aktivistide vangistamine ning ametiühingute keelustamine on selges vastuolus demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste austamise kohustusega, mis tuleneb nii Cotonou lepingust kui ka SADC majanduspartnerluslepingu jätkusuutliku arengu peatükist, kusjuures Euroopa Parlamendi toetus nimetatud lepingule sõltub võetud kohustuste, sealhulgas rahvusvaheliste konventsioonide ja eelkõige peamiste ILO normide, nagu konventsioonide nr 87 ja 98 järgimise kohustuse täitmisest;

8.  tuletab meelde, et EL andis Svaasimaale üldise soodustuste süsteemi raames eelistingimused kaubanduse ergutamiseks eesmärgiga tagada peamiste inimõiguste ja töötajate õiguste ning hea valitsemistava järgimine; on seisukohal, et ametiühingute keelustamine ja poliitiliste oponentide vangistamine on nende eesmärkidega vastuolus;

9.  palub seetõttu, et komisjon täidaks oma kohustust jälgida, kuidas järgib Svaasimaa üldise soodustuste süsteemi raames inimõigusi ning töö- ja keskkonnakonventsioone, ning palub, et komisjon alustaks uurimist selle kindlaksmääramiseks, kas üldise soodustuste süsteemi alusel kaitstavaid töötajate õigusi on tõsiselt ja süsteemselt rikutud või mitte;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Svaasimaa valitsusele, Lõuna-Aafrika Arenguühenduse liikmesriikide valitsustele, Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile, Aafrika Liidule ning ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika