Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2712(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0473/2015

Debatter :

PV 21/05/2015 - 5.3
CRE 21/05/2015 - 5.3

Omröstningar :

PV 21/05/2015 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0212

Antagna texter
PDF 175kWORD 302k
Torsdagen den 21 maj 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland
P8_TA(2015)0212RC-B8-0473/2015

Europaparlamentets resolution av den 21 maj 2015 om fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (2015/2712(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av Swazilands lag om anställningsförhållanden (Industrial Relations Act), 2000 (ändrad),

–  med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) landsprogram för anständigt arbete för Swaziland,

–  med beaktande av den allmänna återkommande utvärderingen av Swaziland inför FN:s råd för mänskliga rättigheter den 4 oktober 2011,

–  med beaktande av EU:s allmänna preferenssystem (GSP), som godkändes av parlamentet den 31 oktober 2012,

–  med beaktande av EU:s uttalande vid Internationella arbetskonferensens 103:e möte i Genève den 6 juni 2014,

–  med beaktande av uttalandet av den 30 juli 2014 från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om domarna mot redaktören för tidskriften The Nation, Bheki Makhubu, och människorättsadvokaten Thulani Maseko,

–  med beaktande av resolution 286 från Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter om yttrandefrihet i Konungariket Swaziland,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 1 april 2014 om den senaste tidens gripande och fortsatta fängslande av redaktören för tidskriften The Nation, Bheki Makhubu, och människorättsadvokaten Thulani Maseko,

–  med beaktande av det pressmeddelande av den 28 mars 2014 om gripandet av Thulani Rudolf Maseko och Bheki Makhubu som utfärdats av den särskilda rapportör om yttrandefrihet och tillgång till information i Afrika som utsetts av Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Swaziland är en absolut monarki under kung Mswati III, som 1973 utlyste ett undantagstillstånd som fortfarande – 41 år senare – är i kraft, som utövar absolut myndighet över regeringens, parlamentets och rättsväsendets arbete och under vars styre det har skett en betydande försämring av situationen för de mänskliga rättigheterna och levnadsstandarden och en ökning av den kroniska fattigdomen, samtidigt som respekten för rättsstaten har minskat, vilket i synnerhet framgår av att politiska partier är förbjudna. Kränkningarna av arbetstagares grundläggande rättigheter har blivit systematiska, och under det senaste årtiondet har Swazilands regering åsidosatt fackliga och mänskliga rättigheter samt underlåtit att respektera ILO:s interventioner om tillämpningen av dess konvention nr 87.

B.  Thulani Maseko, en advokat som arbetar för fackföreningskongressen i Swaziland, greps den 17 mars 2014 efter att ha skrivit en artikel där han kritiserade frånvaron av ett oberoende rättsväsen i Swaziland. Den 19 mars 2015, efter publiceringen av ett fängelsebrev där han kritiserar förhållandena i fängelset,http://www.okayafrica.com/news/swazi-human-rights-lawyer-thulani-maseko-prison-letter/ ställdes han inför en disciplinnämnd i fängelset utan närvaro av advokat och förflyttades därefter med våld till en isoleringscell. Han har överklagat beslutet, men inget datum har ännu meddelats för rättegången.

C.  Bheki Makhubu, kolumnist och chefredaktör för The Nation, som anses vara landets enda oberoende tidning, greps anklagad för ”smutskastning av rättsväsendet” och ”domstolstrots” efter publiceringen av den artikel som kritiserade rättssystemet.

D.  Den 17 juli 2014 befanns Thulani Maseko och Bheki Makhubu skyldiga till domstolstrots av High Court i Swaziland och dömdes till två års fängelse, en dom som förefaller oproportionerlig jämfört med den gängse domen – 30 dagars fängelse med möjlighet att betala böter – i liknande fall. Den domare som ledde rättegången, Mpendulo Simelane, hade namngetts i en av de artiklar som publicerats av Masekos tidning, och detta utgör en uppenbar intressekonflikt och ett hinder för en rättvis rättegång.

E.  De juridiska trakasserierna mot kritiska röster i Swaziland är inte begränsade till fallet Maseko och Makhubu, utan utgör en del av en oroande trend att kringskära yttrandefriheten i landet, där 32 lagar innebär inskränkningar av yttrandefriheten och av tillgången till information och politiska partier har varit förbjudna sedan 1973.

F.  Utöver anklagelser om domstolstrots mot sina kritiker utnyttjar Swazilands myndigheter flitigt lagen om bekämpande av terrorism från 2008 och lagen om uppvigling och omstörtande verksamhet från 1938 för att skrämma aktivister och begränsa rätten till yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster, och myndigheterna inledde en rättegång enligt lagen om uppvigling och omstörtande verksamhet mot Maseko i september 2014, efter en anklagelse om uppvigling som först riktades mot honom 2009. Internationella organisationer har fördömt bestämmelserna i lagen om bekämpande av terrorism som oförenliga med Swazilands skyldigheter på människorättsområdet på ett antal olika grunder.

G.  I april 2014 blev sju personer gripna och åtalade för terrorhandlingar enbart för att de burit t-shirts med politiska budskap. När Swazilands premiärminister, Barnabas Sibusiso Dlamini, talade inför parlamentet den 7 augusti 2014 sade han att två fackliga ledare som hade närvarat vid det afrikanska toppmötet i Washington borde strypas för att ha kritiserat regeringen och att endast erkända fackföreningar borde tillåtas att fira Första maj.

H.  Den 8 oktober 2014 stängde Winnie Magagula, Swazilands arbetsmarknads- och socialförsäkringsminister, av alla förbund med omedelbar verkan och upplöste fackföreningskongressen i Swaziland (TUCOSWA), Swazilands förenade fackföreningar (ATUSWA), Swazilands förbund för arbetsgivare och handelskammare (FSE&CC) och ett antal andra lagstadgade organ. I artikel 5 i ILO:s konvention nr 87 om föreningsfrihet, som ratificerats av Swazilands regering, erkänns rätten för arbetstagarorganisationer att ansluta sig till förbund och sammanslutningar som de själva väljer.

I.  Swazilands regering har fullständigt ignorerat rekommendationerna och de upprepade uppmaningarna från den internationella fackföreningsrörelsen om att respektera de rättigheter som garanteras i internationella konventioner som ratificerats av Swaziland, i synnerhet ILO:s konvention nr 87, och har i stället fullständigt upphävt rätten för arbetstagare att fritt organisera sig och bedriva facklig verksamhet.

J.  Efter ett undersökningsuppdrag i Swaziland som anordnades av Internationella fackliga samorganisationen den 14–16 maj 2015 för att bedöma framstegen för föreningsfriheten och besöka politiska aktivister och människorättsförkämpar har TUCOSWA äntligen registrerats på nytt. Trots detta har myndigheterna inte lämnat någon försäkran om att de inte kommer att blanda sig i driften och organisationen av fackföreningar, och polisen har också infunnit sig vid fackliga möten.

K.  Den 15 juli 2014 avslutade EU förhandlingarna om ett avtal om ekonomiskt partnerskap med länderna i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) (inklusive Swaziland), som väntas landa på Europaparlamentets bord under andra halvåret 2015 för eventuellt godkännande.

L.  I november 2014 förlorade Swaziland sitt avtal om förmånshandel med USA enligt African Growth and Opportunity Act, då regeringen inte vidtagit reformåtgärder som den frivilligt hade åtagit sig att göra 2013, bland annat att åtgärda begränsningarna av föreningsfriheten, mötesfriheten och yttrandefriheten, såsom fängslandet av Maseko och Makhubu, och att ändra lagen om bekämpande av terrorism, lagen om allmän ordning och lagen om anställningsförhållanden.

M.  Inom ramen för den elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) har EU avsatt 62 miljoner euro till det nationella vägledande programmet för perioden 2014–2020, med prioriteringar som omfattar främjande av goda styrelseformer, öppenhet, ansvarsskyldighet, rättsväsendets oberoende, rättsstatsprincipen och stärkt säkerhet.

1.  Europaparlamentet begär ett omedelbart och ovillkorligt frigivande av Maseko och Makhubu, eftersom deras frihetsberövande är direkt förknippat med det lagenliga utövandet av deras yttrande- och åsiktsfrihet. Parlamentet begär också ett omedelbart och ovillkorligt frigivande av samtliga samvetsfångar och politiska fångar, inbegripet Mario Masuku, ordförande för Folkets förenade demokratiska rörelse, och Maxwell Dlamini, generalsekreterare för Swazilands ungdomskongress. Parlamentet fördömer de svåra fängelseförhållandena för båda fångarna och uppmanar myndigheterna i Swaziland att garantera deras fysiska och psykiska integritet under alla omständigheter.

2.  Europaparlamentet erinrar om de åtaganden som Swaziland gjort inom ramen för Cotonouavtalet om att respektera demokratin, rättsstaten och människorättsprinciperna, som omfattar yttrandefrihet och mediefrihet. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över urholkningen av demokratin och de grundläggande rättigheterna i Swaziland och det alltmer brutala sätt på vilket regeringen svarar sina kritiker.

3.  Europaparlamentet noterar att den avkunnade domen mot Maseko och Makhubu är mycket strängare än andra domar i liknande fall, och anser att detta är ett uppenbart försök att tysta aktivisterna och ska tjäna som avskräckande exempel för andra, enligt den ansvarige domarens ord. Parlamentet kräver att Swazilands regering omedelbart sätter stopp för myndigheternas hotelser mot journalister, advokater, oberoende domare, fackliga tjänstemän och parlamentsledamöter, som har hotats med våld, gripande, åtal eller andra former av påtryckningar till följd av sitt arbete för mänskliga rättigheter, respekt för rättsstaten eller politiska reformer.

4.  Europaparlamentet uppmanar Swazilands regering att inleda en verklig dialog med fackföreningarna om lagstiftningsreformer som garanterar respekten för arbetstagarnas rättigheter, i överensstämmelse med internationella förpliktelser.

5.  Europaparlamentet uppmanar Swazilands myndigheter att vidta konkreta åtgärder för att respektera och främja yttrandefriheten, garantera demokrati och mångfald och skapa rättsliga ramar som gör det möjligt för politiska partier att registrera sig, verka och fullt ut delta, i överensstämmelse med internationella och regionala förpliktelser på människorättsområdet och landets konstitution, särskilt artikel 24.

6.  Europaparlamentet betonar att rättsväsendets oberoende är en grundläggande demokratisk princip som måste respekteras.

7.  Europaparlamentet anser att fängslandet av politiska aktivister och förbudet mot fackföreningar står i uppenbar strid med Swazilands åtaganden enligt Cotonouavtalet om att respektera demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, och även enligt kapitlet om hållbar utveckling i SADC-avtalet om ekonomiskt partnerskap, för vilket Europaparlamentets stöd kommer att vara avhängigt av respekten för de åtaganden som görs, inbegripet åtagandet att följa internationella konventioner, i synnerhet grundläggande ILO-normer som konventionerna nr 87 och 98.

8.  Europaparlamentet påminner om att EU beviljar förmåner inom ramen för det allmänna preferenssystemet till Swaziland för att ge incitament för handel i syfte att säkerställa respekten för grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter och goda styrelseformer. Parlamentet anser att förbudet mot fackföreningar och fängslandet av politiska motståndare strider mot dessa mål.

9.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att leva upp till sin skyldighet att övervaka att Swaziland respekterar de mänskliga rättigheterna och följer människorätts-, arbetsrätts- och miljökonventionerna inom det allmänna preferenssystemet och att inleda en utredning för att fastställa huruvida det föreligger en allvarlig och systematisk kränkning av de arbetstagarrättigheter som skyddas enligt det allmänna preferenssystemet.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Swazilands regering, regeringarna i medlemsstaterna i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap, Internationella arbetsorganisationen, Afrikanska unionen och Förenta nationernas generalsekreterare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy