Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2220(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0054/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0054/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0213

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 546kWORD 159k
Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας
P8_TA(2015)0213A8-0054/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) (2014/2220(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (12094/14), ειδικότερα τα μέρη που αφορούν την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 21, 24 και 36,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, της 4ης Απριλίου 2014 και της 7ης Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας με τίτλο «Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003, και την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο «Ασφάλεια σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11–12 Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013 και της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της ΑΠ/ΥΕ και του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, της 7ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της ΑΠ/ΥΕ και της Επιτροπής με τίτλο «Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις», και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη «Στρατηγική ασφαλείας στον κυβερνοχώρο της ΕΕ: Ο ανοικτός, ασφαλής και προστατευμένος κυβερνοχώρος», και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2013, καθώς και το πλαίσιο ενωσιακής πολιτικής της άμυνας στον κυβερνοχώρο, που εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ, της 24ης Ιουνίου 2014, και το σχέδιο δράσης ως προς τη Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα, του Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή εκ μέρους της Ένωσης της ρήτρας αλληλεγγύης,

–  έχοντας υπόψη το Πλαίσιο Πολιτικής για τη Συστηματική και Μακροπρόθεσμη Αμυντική Συνεργασία, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2013, με τίτλο «Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και ασφάλειας» (COM(2013)0542) καθώς και τον οδικό χάρτη εφαρμογής, της 24ης Ιουνίου 2014 (COM(2014)0387),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/43/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, και ιδίως το ψήφισμα της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(3) και την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας(4), και το ψήφισμα της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη θαλάσσια διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας(5) και τις στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα στον κυβερνοχώρο(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στη συνοχή της εξωτερικής δράσης της EE(8),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Ιουνίου 2013 προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, που αφορά την ανασκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ για το 2013(9), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την επισκόπηση της ΕΥΕΔ για το 2013(10),

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0054/2015),

Γενικό πλαίσιο ασφαλείας

1.  εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της ΕΕ και των γειτονικών χωρών της στα ανατολικά και νότια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ολοένα πιο ασταθές και ευμετάβλητο, λόγω των πολυάριθμων μακροχρόνιων αλλά και αναδυόμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας· θεωρεί ότι η σύρραξη στην ανατολική Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Συρία και στο Ιράκ, με την άνοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης ΙΚΙΛ, η κρίση στη Λιβύη και η τρομοκρατική απειλή στην Αφρική (ιδίως στο Σαχέλ, τη Λιβύη και στο Κέρας της Αφρικής) αποτελούν άμεσες απειλές για την ασφάλεια της ΕΕ· θεωρεί, επιπλέον, ότι η νέα εστίαση των ΗΠΑ στην αποκατάσταση της ισορροπίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στους αμυντικούς προϋπολογισμούς και στις αμυντικές δυνατότητες των κρατών μελών χρησιμεύουν ακριβώς στην ανάδειξη της ανάγκης να αναλάβουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της αυξημένες αρμοδιότητες για τη δική τους ασφάλεια και άμυνα· εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις για την ασφάλεια που προαναφέρθηκαν μόνο εφόσον οι δομές της και τα κράτη μέλη της συνεργαστούν σε μια κοινή και πραγματικά συντονισμένη προσπάθεια στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΠΑ·

2.  εκτιμά ότι ο βαθμός αστάθειας που επικρατεί σήμερα στα σύνορα της ΕΕ και στις χώρες που γειτνιάζουν άμεσα με την ΕΕ παρατηρείται για πρώτη φορά μετά τα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν καθιερώθηκε η ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ· εκφράζει την ανησυχία του διότι η ΕΕ ενδεχομένως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει συλλογικά και αποφασιστικά τις εν λόγω απειλές και πολύ συχνά περιορίζεται στις πρωτοβουλίες ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή σε ad hoc συμμαχίες στις οποίες έχει απλώς περιθωριακό ή υποστηρικτικό ρόλο·

3.  θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει κατεπειγόντως να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως κάνοντας αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων μέσων της ΚΠΑΑ, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας τη σύνδεσή τους με τα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή πολιτική, συντονίζοντας καλύτερα τις εθνικές δράσεις και τη συγκέντρωση των ομάδων και, κατά περίπτωση, εισάγοντας, με ρεαλιστικό και ευέλικτο τρόπο, νέους μηχανισμούς έκφρασης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης· τονίζει ότι τα όρια μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας καθίστανται όλο και πιο συγκεχυμένα· ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών εργαλείων και ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού ανάμεσα στα κράτη μέλη, κυρίως στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της κυβερνοάμυνας και της μετανάστευσης, υπό την ηγεσία της ΑΠ/ΥΕ·

4.  υπογραμμίζει ότι η δύναμη και η βαρύτητα της Ένωσης έγκεινται στην ικανότητά της να κινητοποιεί πόρους και να αξιοποιεί ταυτοχρόνως ένα ευρύ φάσμα διπλωματικών και οικονομικών μέσων, καθώς και μέσων ασφάλειας, άμυνας, εμπορίου, ανάπτυξης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των διατάξεων που ορίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης·

Από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο 2013 έως τη σύνοδο του Συμβουλίου τον Ιούνιο 2015: αποτελεί η ΚΠΑΑ πραγματική προτεραιότητα;

5.  επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013, στα οποία αναγνωρίζεται η ανάγκη για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της προβολής και του αντικτύπου της ΚΠΑΑ, για προαγωγή της ανάπτυξης δυνατοτήτων και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας·

6.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός, ιδίως σε σχέση με την αυξανόμενη πολύπλευρη εξωτερική αστάθεια, ότι η πολιτική ώθηση που δόθηκε το 2013 δεν οδήγησε σε ενισχυμένη συνεργασία και ουσιαστική και ταχεία εφαρμογή πρακτικών μέτρων ανάλογων με το δεδηλωμένο επίπεδο φιλοδοξίας· θεωρεί ότι, επί του παρόντος, η Ένωση διαθέτει μετά βίας τα απαραίτητα μέσα, επιχειρησιακά, βιομηχανικά ή σε επίπεδο δυνατοτήτων, που θα της επιτρέψουν να συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στην πρόληψη και τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και στη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας και των στρατηγικών συμφερόντων, σύμφωνα με τις αξίες και τους κανόνες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν επειγόντως στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων·

7.  χαιρετίζει τον διορισμό της νέας Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini· επικροτεί τις πρώτες δηλώσεις της και την απόφασή της να αναλάβει την προεδρία των συμβουλίων εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την ΚΠΑΑ· ευελπιστεί ότι οι θέσεις της θα αποτελέσουν θετικό έναυσμα για την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την περαιτέρω εφαρμογή της ΚΠΑΑ και τη συγκέντρωση και κοινή χρήση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της ειδικής ομάδας για την άμυνα σε επίπεδο Επιτρόπων υπό την ηγεσία της ΑΠ/ΥΕ, με στόχο τη διασφάλιση πολιτικής καθοδήγησης και εποπτείας·

8.  αναμένει ότι, έως τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2015, που θα εστιάζει και πάλι σε θέματα άμυνας, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι σε θέση να υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα με βάση τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει τον Δεκέμβριο του 2013· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση, από τους αρχηγούς κρατών, ότι το Συμβούλιο Άμυνας θα λάβει χώρα στις 25-26 Ιουνίου 2015 και τους καλεί να αξιολογήσουν με κριτικό πνεύμα την περιορισμένη πρόοδο ως προς την εφαρμογή και να εντείνουν τις πιέσεις στο γραφειοκρατικό σύστημα του τομέα της άμυνας, με στόχο την εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο τον Δεκέμβριο του 2013· τονίζει ότι η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2015 πρέπει να ενθαρρύνει τα μη συνεργάσιμα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερους πόρους στον τομέα της άμυνας, ενώ θα πρέπει να εστιάσει επίσης τις προσπάθειές της στους τομείς διαχείρισης κρίσεων στους οποίους η ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει πραγματική προστιθέμενη αξία·

9.  θεωρεί ότι στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την υπεράσπιση του εδάφους, σε πλήρη συμπληρωματικότητα προς το ΝΑΤΟ, και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν εσωτερικές προκλήσεις ασφάλειας και να δημιουργούν τις δυνατότητες ανάπτυξης που απαιτούνται για να διασφαλίζεται ουσιαστική συμβολή της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας, με τη δρομολόγηση της επεξεργασίας μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ασφάλεια, η οποία θα ενσωματώνει τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας·

Αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πολύ πρόσφατες πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ εξακολουθούν να πάσχουν από διαρθρωτικές ελλείψεις οι οποίες είναι γνωστές εδώ και πολλά χρόνια, και συγκεκριμένα αναποτελεσματικότητα όσον αφορά την άμεση αντίδραση σε στρατιωτικές και πολιτικές δράσεις, μακροχρόνιες και άκαμπτες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ανάγκη για μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών στη χρηματοδότηση αποστολών, εντολές αποστολών που δεν συνάδουν με το επιχειρησιακό περιβάλλον, δημοσιονομικοί περιορισμοί, προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων και απραξία σε επίπεδο εφοδιαστικής και χρηματοδοτικών μέσων·

11.  θεωρεί ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί το μέλλον της πολιτικής αυτής· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η συζήτηση για το θέμα αυτό, που ξεκίνησε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2013, δεν έχει προς το παρόν οδηγήσει σε καμία συγκεκριμένη πρόταση· ζητεί να χρησιμοποιείται ο μηχανισμός ATHENA συστηματικά για τη χρηματοδότηση των δαπανών των επιχειρήσεων και των αποστολών της ΚΠΑΑ, ιδίως όταν πρόκειται για χρήση μάχιμων μονάδων της ΕΕ, υποδομές για τη στέγαση των δυνάμεων, δαπάνες που απορρέουν από την υλοποίηση των σημείων εισόδου των στρατευμάτων στους τόπους των επιχειρήσεων και αποθέματα ασφάλειας σε τρόφιμα και καύσιμα, κατά περίπτωση· ζητεί, επίσης, ο ίδιος μηχανισμός να χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της χρηματοδότησης που λαμβάνεται από τα κράτη μέλη σε διμερή βάση, καθώς και από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση μιας συγκεκριμένης δράσης και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να υποστηρίζουν τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων·

12.  συστήνει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης μη στρατιωτικών αποστολών και την απλούστευση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της εφαρμογής τους· εκτιμά, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 210 του δημοσιονομικού κανονισμού, ειδικούς κανόνες που θα διέπουν τα μέτρα διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της ΚΠΠΑ, με στόχο τη διευκόλυνση της ταχείας και ευέλικτης διεξαγωγής των επιχειρήσεων·

13.  ζητεί τη δημιουργία μηχανισμού προχρηματοδότησης που θα συνδράμει τα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια αποστολή ΚΠΑΑ προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις δαπάνες της αποστολής, ούτως ώστε να τα διευκολύνει να αποφασίσουν τη δρομολόγηση ή μη της αποστολής·

14.  επισημαίνει ότι η συμβολή της ΕΕ στη διεθνή ασφάλεια, στη διαχείριση κρίσεων και στη διατήρηση της ειρήνης, μέσω μη στρατιωτικών και στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης· παρατηρεί ότι πάρα πολλές μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 αποσκοπούν ως επί το πλείστον στην προβολή μιας καλύτερης εικόνας όσον αφορά την απόκριση της Ένωσης στις κρίσεις και όχι στη λήψη στρατηγικών μέτρων κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης και σχεδιασμού· πιστεύει ότι οι αποστολές αυτές – το προσωπικό των οποίων επιδεικνύει αξιομνημόνευτο και αξιέπαινο επαγγελματισμό και αφοσίωση – θα πρέπει να είναι γνήσια, αποτελεσματικά μέσα πολιτικής που χρησιμοποιούνται με υπεύθυνο τρόπο, και να αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής δράσης, ιδίως στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· υποστηρίζει την αναθεώρηση των δομών διαχείρισης κρίσεων η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δομών, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται ταχύτερα και με καταλληλότερο τρόπο στις κρίσεις που ανακύπτουν, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης του αριθμού παράλληλων δομών·

15.  θεωρεί ότι μια σημαντική πτυχή για την επιτυχία μιας αποστολής είναι το κατάλληλο και ειδικευμένο, σε επίπεδο κατάρτισης, δεξιοτήτων και ηγεσίας, προσωπικό·

16.  διερωτάται, μεταξύ άλλων, κατά πόσον είναι σκόπιμη η ανάπτυξη και η διατήρησης μιας αποστολής στα σύνορα της Λιβύης (EUBAM Λιβύη), σε ένα θεσμικό περιβάλλον και σε ένα πλαίσιο ασφαλείας που ουδέποτε της επέτρεψαν να ανταποκριθεί στους βασικούς στόχους που είχαν τεθεί· ζητεί επαναξιολόγηση των αναγκών όσον αφορά τη Λιβύη υπό το πρίσμα των πρόσφατων ανησυχητικών εξελίξεων, με στόχο την επαρκή αντιμετώπιση των προβληματισμών σε θέματα ασφάλειας, μεταξύ άλλων σε συνάρτηση με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας στο Μάλι και στην περιοχή του Σαχέλ·

17.  θεωρεί ότι θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 17 εν εξελίξει αποστολών της ΕΕ στο εξωτερικό·

18.  εκφράζει, επίσης, τη λύπη του, δεδομένης της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, για το γεγονός ότι οι συζητήσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την Αποστολή συνοριακής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σημείο διέλευσης της Ράφα (EU BAM Ράφα) δεν έχουν προς το παρόν οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα· ζητεί επανενεργοποίηση της αποστολής αυτής και επανεξέταση της εντολής, της στελέχωσης και των πόρων της, ούτως ώστε να μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ·

19.  επικροτεί την ολοκληρωμένη δέσμευση της ΕΕ στο Κέρας της Αφρικής, μεταξύ άλλων με τις αποστολές ΚΠΠΑ και τις επιχειρήσεις EUTM Σομαλία, EUNAVFOR ATALANTA και EUCAP NESTOR· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η δραστηριότητα της αποστολής EUCAP NESTOR αναπτύσσεται σε ένα σύνθετο θεσμικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, με την παρουσία πολυάριθμων διεθνών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να μεριμνήσουν για τον εξορθολογισμό των στόχων της αποστολής·

20.  ευελπιστεί ότι οι δύο μη στρατιωτικές αποστολές που ξεκίνησαν φέτος – η συμβουλευτική αποστολή για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) και η αποστολή προς υποστήριξη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali) – θα εκπληρώσουν αποτελεσματικά την εντολή τους και θα εστιάσουν σε σαφώς προσδιορισμένους, μετρήσιμους και βιώσιμους στόχους·

21.  επισημαίνει ότι, από τον Ιούνιο του 2013, υπάρχει χώρος αποθήκευσης για την ταχεία διάθεση των απαραίτητων μέσων για τις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ·εκτιμά ότι ο εν λόγω χώρος, για να μπορεί να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, θα πρέπει να εξυπηρετεί τους επικεφαλής αποστολής και τις ανάγκες που αυτοί προσδιορίζουν και να μην εξαρτάται από τις αποφάσεις της Επιτροπής·ζητεί την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων σχετικά με τον εν λόγω χώρο αποθήκευσης με σκοπό την αξιολόγηση της προστιθεμένης αξίας που εξασφαλίζει ως προς την ταχύτητα διεξαγωγής των μη στρατιωτικών αποστολών·

22.  επικροτεί τις μελέτες που βρίσκονται υπό εκπόνηση με στόχο τη δημιουργία ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών για τη συγκέντρωση των μέσων που προορίζονται για τις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ και για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των αποστολών· ζητεί τη δημιουργία ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών· εκτιμά ότι η αποτελεσματικότερη λύση είναι η σύσταση ενιαίου θεσμικού μηχανισμού εντός της ΕΥΕΔ με σκοπό τον κεντρικό έλεγχο και τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των μη στρατιωτικών αποστολών (ανθρώπινοι πόροι, ΤΠ, εφοδιαστική κλπ.), που βρίσκονται επί του παρόντος διασκορπισμένες στις επί μέρους αποστολές·

23.  σημειώνει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ τείνουν όλο και περισσότερο να μετατραπούν σε αποστολές εκπαίδευσης ενόπλων δυνάμεων (EUTM Μάλι και EUTM Σομαλία)· εξαίρει την απόφαση να διεξάγονται τέτοιου είδους αποστολές, αλλά επιμένει ότι η εντολή κάθε αποστολής πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις περιστάσεις κάθε επιμέρους κατάστασης· θεωρεί ότι οι μονάδες που έχουν διαμορφωθεί πρέπει να έχουν πλήρεις επιχειρησιακές δυνατότητες, δηλαδή να διαθέτουν επιθετική ικανότητα· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι αποστολές εκτελεστικής εντολής σπανίως χρησιμοποιούνται πλέον· εκτιμά ότι, λόγω των συνεχών απειλών στον περίγυρό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να εστιάζει μόνο σε μέσα που προορίζονται για την περίοδο μετά την κρίση ή για την υποστήριξη της εξόδου από την κρίση, αλλά ότι πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε όλο το φάσμα διαχείρισης μιας κρίσης, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

24.  εκφράζει τη λύπη του για τα επίμονα προβλήματα συγκέντρωσης δυνάμεων που αντιμετωπίζονται κατά τη δρομολόγηση στρατιωτικών αποστολών· επισημαίνει ότι, εκτός από την ευρωπαϊκή αποστολή στο Μάλι (EUTM Μάλι), στην οποία έχουν ουσιαστική συμβολή 23 κράτη μέλη, σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν συμμετέχουν περισσότερα από έξι κράτη μέλη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν περισσότερες δυνάμεις στις επιχειρήσεις, όταν υπάρχουν οι απαιτούμενες δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο· τονίζει την ανάγκη για μια κοινή και συνεργατική προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων συγκέντρωσης δυνάμεων· επικροτεί τη συμβολή τρίτων χωρών οι οποίες αποδεικνύουν τη ζωτικότητα των συμπράξεων που έχουν σφυρηλατηθεί στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη προθυμία στο θέμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ και να συμβάλουν ανάλογα, χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις δυνατότητες που διαθέτουν για τέτοιους σκοπούς·

25.  εκτιμά, δεδομένου ότι τόσο οι μη στρατιωτικές αποστολές της Ένωσης (EUCAP) όσο και οι στρατιωτικές αποστολές (EUTM) επικεντρώνονται στην κατάρτιση, ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια διαρθρωτική πολιτική που θα αποσκοπεί στη μακροβιότητα των εν λόγω αποστολών, με αποτελεσματικές εντολές και στόχους που αρμόζουν στην κατάσταση την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν, με την παροχή συνδρομής σε επίπεδο προϋπολογισμού και εξοπλισμού· εκτιμά ότι η εν λόγω νέα πολιτική, που εντάσσεται στις προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα της συνεργασίας και της ανάπτυξης, αναμένεται ότι θα συμβάλει στη συνέχιση του έργου των πρωτοβουλιών «Train and Equip» και« E2I» που στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση των δυνατοτήτων τρίτων χωρών (σε επίπεδο εξοπλισμού, υλικών, υποδομών και μισθών) για τη δημιουργία ενόπλων δυνάμεων σε επιχειρησιακή ετοιμότητα· παροτρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να αναζητήσει καινοτόμους πηγές χρηματοδότησης·

26.  επισημαίνει τη βούληση του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2013 να ενισχύσει τον δομοστοιχειακό σχεδιασμό και την ευελιξία των μάχιμων μονάδων της ΕΕ, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε κάθε είδους καθήκοντα διαχείρισης κρίσεων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η μοναδική – και εξαιρετικά περιορισμένη – πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στο θέμα αυτό είναι η πρόταση κάλυψης του κόστους της στρατηγικής μεταφοράς των μάχιμων μονάδων προς τους τόπους επιχειρήσεων από τον μηχανισμό ATHENA· αναγνωρίζει ότι η έλλειψη εποικοδομητικής προσέγγισης μεταξύ όλων των κρατών λειτουργεί ως πολιτικό και επιχειρησιακό πρόσκομμα στην αξιοποίηση των μάχιμων μονάδων·

27.  επιδοκιμάζει το θετικό μήνυμα που εξέδωσε η τελευταία άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας όσον αφορά τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχει το άρθρο 44 της ΣΕΕ· εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας των διαφωνιών στο θέμα αυτό, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου· θεωρεί ότι η εφαρμογή του άρθρου 44 θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ευελιξίας και της ταχύτητας ανταπόκρισης της Ένωσης και, κατ' επέκταση, της ικανότητάς της να αντιμετωπίζει τις απειλές που την περιβάλλουν· καλεί τα κράτη μέλη που δεν ενδιαφέρονται ή δεν διαθέτουν τα μέσα να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, να υιοθετήσουν εποικοδομητική στάση και να επιτρέψουν σε άλλα κράτη μέλη να δράσουν, εφόσον το επιθυμούν·

28.  ζητεί ακόμη από την ΑΠ/ΥΕ να διερευνήσει τις δυνατότητες που παρέχουν και άλλα άρθρα της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως αυτά που αφορούν το ταμείο εκκίνησης (άρθρο 41 της ΣΕΕ), τη μόνιμη ενισχυμένη συνεργασία (άρθρο 46 της ΣΕΕ), τη ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 της ΣΛΕΕ) και τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 της ΣΕΕ)·

29.  ζητεί να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο χρήσης – σε μορφές που διαθέτουν τον απαραίτητο δομοστοιχειακό σχεδιασμό – πολυμερών επιτελείων και σωμάτων τα οποία έχουν αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά τους, όπως είναι το Eurocorps στο Στρασβούργο·

30.  εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει κοινή ενωσιακή στρατηγική για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας της ΕΕ· επικροτεί την πρόθεση του Συμβουλίου και τη δέσμευση της ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει διαδικασία στρατηγικού προβληματισμού σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας νέας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της ασφάλειας με στόχο τον καθορισμό των νέων γεωστρατηγικών σεναρίων, των απειλών και των παγκόσμιων προκλήσεων που έχουν ανακύψει, και στον προσδιορισμό των δράσεων που μπορεί να αναλάβει η ΕΕ, ως απάντηση σε όλα αυτά, κυρίως στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ· καλεί ακόμη την ΑΠ/ΎΕ να κινήσει διαδικασία ευρείας κλίμακας για την εκπόνηση μιας περισσότερο φιλόδοξης Λευκής Βίβλου σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την άμυνα, με στόχο τον εξορθολογισμό των στρατηγικών φιλοδοξιών της ΕΕ και των διαδικασιών ανάπτυξης δυνατοτήτων· αναμένει την επικείμενη ανακοίνωση της ΑΠ/ΥΕ για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των αλλαγών στο παγκόσμιο περιβάλλον και τον εντοπισμό των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ΕΕ·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, στις 18 Νοεμβρίου 2014, του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την κυβερνοάμυνα, όπου ορίζονται πέντε προτεραιότητες για την άμυνα στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ και αποσαφηνίζεται ο ρόλος των διαφόρων φορέων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στόχο της υποστήριξης της ανάπτυξης εθνικών αμυντικών δυνατοτήτων στον κυβερνοχώρο και της ενίσχυσης της προστασίας των δικτύων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τα μέσα της ΚΠΑΑ, που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί ένα κοινό επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να σημειωθεί επαρκής πρόοδος όσον αφορά τη συνεργασία στην κυβερνοάμυνα και να ενισχυθούν οι δυνατότητές μας απέναντι στις επιθέσεις και την τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, και ευελπιστεί ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης θα σηματοδοτήσει την έναρξη της μετάβασης σε μια πιο συστηματική ενσωμάτωση της κυβερνοάμυνας στις εθνικές στρατηγικές ασφάλειας των κρατών μελών και στη συνειδητοποίηση της σημασίας των θεμάτων που άπτονται της κυβερνοάμυνας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· ζητεί επιπλέον μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική που θα εγγυάται την ασφάλεια των (ψηφιακών) υποδομών ζωτικής σημασίας έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, ενώ παράλληλα θα προστατεύει και θα προωθεί τα ψηφιακά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών· υπενθυμίζει την ανάγκη για περισσότερη σαφήνεια και για ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο, δεδομένων των δυσκολιών καταλογισμού των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και της ανάγκης να δίνεται αναλογική και αναγκαία λύση σε κάθε πλαίσιο·

32.  επισημαίνει την επικείμενη απειλή στον κυβερνοχώρο και υπογραμμίζει την ανάγκη για ανθεκτικότητα και ετοιμότητα, από πλευράς ΕΕ, για την αντιμετώπιση των κρίσεων στον κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ΚΠΠΑ, και, κατά συνέπεια, ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν χωρίς καθυστέρηση την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων στον κυβερνοχώρο· τονίζει ότι απαιτούνται επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και στην έρευνα και την καινοτομία· τονίζει την ανάγκη για συνέργειες και συμπληρωματικότητες στον μη στρατιωτικό και στον στρατιωτικό τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ στον τομέα της κυβερνοάμυνας·

33.  υπογραμμίζει πόση σημασία έχει η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με άλλα διεθνή θεσμικά όργανα, ιδίως με τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΑΣΕ· επικροτεί τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στην Ουαλία τον Σεπτέμβριο του 2014, στην οποία το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση των δύο οργανισμών·

Δυνατότητες

34.  θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 οδήγησαν στη μείωση των εθνικών προϋπολογισμών άμυνας και ότι η εν λόγω μείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς κανέναν συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και η ικανότητα των κρατών μελών να καλύψουν τις ανάγκες των ένοπλων δυνάμεών τους, πράγμα που είχε καταστροφικές συνέπειες σε επίπεδο αρμοδιοτήτων και δυναμικού της ΕΕ ως παγκόσμιου παρόχου ασφάλειας· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο εκ των προτέρων σχεδιασμός για τις στρατηγικές επενδύσεις κατά την αγορά και την ανανέωση εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών·

35.  πιστεύει ακράδαντα ότι ένα ασφαλές, ανοιχτό και καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των ανθρώπων και την ειρηνική, νόμιμη, δίκαιη και βιώσιμη χρήση του πλούτου των ωκεανών είναι προς το συμφέρον της ΕΕ· φρονεί, συνεπώς, ότι το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, τόσο το μη στρατιωτικό όσο και το στρατιωτικό, χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης προκειμένου να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα· σημειώνει ότι τα στρατηγικά πλεονεκτήματα, οι υποδομές ζωτικής σημασίας και το δυναμικό τελούν, στην πλειονότητά τους, υπό τον έλεγχο των κρατών μελών και ότι η προθυμία τους να ενισχύσουν τη συνεργασία είναι ύψιστης σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια·

36.  επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο, στις 18 Νοεμβρίου 2014, του πλαισίου πολιτικής για τη συστηματική και μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, που στηρίζεται στη σύγκλιση των διαδικασιών σχεδιασμού δυνατοτήτων και στην ανταλλαγή πληροφοριών· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας του ΕΟΑ όσον αφορά τη συγκέντρωση και την κοινή χρήση εξοπλισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μελλοντικά κενά δυνατοτήτων και να συστηματοποιηθεί η συνεργασία για την ανάπτυξη δυνατοτήτων· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να παράσχει αποδείξεις για τα ειδικά μέτρα που πρόκειται να ληφθούν με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας· καλεί τα κράτη μέλη, όσον αφορά τη μη συντονισμένη ενίσχυση της διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, να δρομολογήσουν μια μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (ως μέσο για τη βελτίωση του συντονισμού και να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ για σκοπούς συνεργασίας εν καιρώ ειρήνης· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να καταρτίσει ρεαλιστικά σχέδια για την επιτυχή εκκίνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας·

37.  επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Νοέμβριο του 2014, του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων του ΕΟΑ, στο οποίο καθορίζονται οι 16 προτεραιότητες σε επίπεδο ανάπτυξης δυνατοτήτων· επικροτεί επίσης το έργο που πραγματοποίησε ο ΕΟΑ μέσω της συνεργατικής βάσης δεδομένων (Codaba), όπου καταγράφονται οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και ανοίγεται, έτσι, ο δρόμος για πιθανές συνεργασίες· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τα εν λόγω εργαλεία κατά την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων τους· ζητεί να αποφεύγεται αυστηρά η αλληλοεπικάλυψη πρωτοβουλιών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη αλλού, καθώς και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εξεύρεση τρόπων για τη δημιουργία πραγματικής προστιθέμενης αξίας·

38.  εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι εξακολουθούν να μην υφίστανται σε ενωσιακό επίπεδο φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργασιών και συμμετοχικών ενεργειών· επισημαίνει την έκκληση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013 για τη διερεύνηση παρόμοιων διατάξεων και εκφράζει την απογοήτευσή του διότι, μετά την παρέλευση ενός έτους, οι σχετικές συζητήσεις δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει ότι η βελγική κυβέρνηση ήδη χορηγεί, κατά περίπτωση, απαλλαγές από τον ΦΠΑ όσον αφορά τα προπαρασκευαστικά στάδια ορισμένων έργων του ΕΟΑ (π.χ. στην περίπτωση των δορυφορικών επικοινωνιών)· θεωρεί ότι οι εν λόγω απαλλαγές θα πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά και να επεκταθούν σε υποδομές και σε συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης δυνατοτήτων, με πρότυπο τον υφιστάμενο μηχανισμό του ΝΑΤΟ ή τον υφιστάμενο μηχανισμό της ΕΕ για τις υποδομές στον τομέα των μη στρατιωτικών ερευνών· ζητεί την ανάπτυξη κάθε άλλου κινήτρου που θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών·

39.  επικροτεί τα υφιστάμενα μοντέλα συνεργασίας όπως η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αεροπορικών Μεταφορών (ΕΔΜΑ), καθώς και τη συνεχή επέκτασή της σε νέα κράτη μέλη· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το εν λόγω μοντέλο, που υπάρχει εδώ και χρόνια, δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί σε άλλα είδη αμυντικών δυνατοτήτων· ζητεί την εκ νέου αξιοποίηση της ΕΔΜΑ και σε άλλους τομείς επιχειρησιακής υποστήριξης, με σκοπό την κάλυψη σημαντικών κενών σε επίπεδο ικανοτήτων/δυναμικού·

40.  επισημαίνει την ελάχιστη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τα έργα συγκέντρωσης και κοινής χρήσης· επικροτεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα του ανεφοδιασμού εν πτήσει μέσω της απόκτησης στόλου αεροσκαφών MRTT· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολύ περιορισμένος αριθμός κρατών μελών έχουν λάβει προς το παρόν μέρος στο εν λόγω έργο και καλεί τα κράτη μέλη που στερούνται δυνατοτήτων στον εν λόγω τομέα να συμμετάσχουν· εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τα έργα συγκέντρωσης και κοινής χρήσης, εστιάζοντας στους 16 τομείς δυνατοτήτων που έχουν προσδιοριστεί από τον ΕΟΑ και το Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων·

41.  σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου να αναπτύξει έργα για την ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ, όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα (RPAS) και οι κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες· τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός κανονιστικού πλαισίου για τα RPAS με σκοπό την αρχική ενσωμάτωσή τους στο ευρωπαϊκό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας έως το 2016, λαμβανομένων υπόψη των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών απαιτήσεων, καθώς και της ανάγκης συμμόρφωσης προς το διεθνές δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να περιγράψει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του προγράμματος Ορίζοντας 2020 που προορίζονται για στρατιωτική και μη στρατιωτική έρευνα για την ένταξη των συστημάτων RPAS στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο·

42.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις δορυφορικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Galileo, Copernicus, EGNOS)· θεωρεί ότι οι εν λόγω διαστημικές υπηρεσίες, και ιδίως το Copernicus, θα πρέπει να καταστούν επιχειρησιακές για να στηρίζουν τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ όσον αφορά τις ανάγκες σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης· επικροτεί την εκκίνηση του έργου Ariane 6· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Ένωση συνεχίζει, για τεχνικούς και εμπορικούς λόγους, να αγοράζει ρωσικούς πυραύλους εκτόξευσης, μολονότι έχει ως στόχο την επίτευξη ενός ορισμένου βαθμού στρατηγικής αυτονομίας, και τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος σε αναπτυσσόμενες τεχνολογίες που έχουν τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές εφαρμογές και οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία μας·

43.  καλεί την Ένωση να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους του ΝΑΤΟ σε επίπεδο δυνατοτήτων, πράγμα που προϋποθέτει τη διάθεση του 2% τουλάχιστον του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες και του 20% του αμυντικού προϋπολογισμού για τις ανάγκες σε βασικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων στην έρευνα και την ανάπτυξη·

Αμυντική βιομηχανία

44.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές στον τομέα της άμυνας, οι οποίες επί του παρόντος είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες, για διάφορους λόγους, και συγκεκριμένα: οι κρατικές προμήθειες είναι ουσιαστικά η μόνη πηγή ζήτησης, ο αριθμός των επιχειρήσεων στην αγορά είναι περιορισμένος, τα προϊόντα περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα σε ανάπτυξη και στη συνέχεια σε λειτουργία, και ορισμένες τεχνολογίες είναι στρατηγικής φύσεως·

45.  επισημαίνει την ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2013 με τίτλο «Μετάβαση προς έναν ανταγωνιστικότερο και αποδοτικότερο τομέα άμυνας και ασφάλειας», καθώς και τον χάρτη πορείας που εξήγγειλε τον Ιούνιο του 2014 για την εφαρμογή της εν λόγω ανακοίνωσης μαζί με τις προτάσεις της, ιδίως όσον αφορά την ορθότερη εφαρμογή των οδηγιών 2009/81/ΕΚ και 2009/43/ΕΚ για την ενιαία αγορά χωρίς να θίγονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 346 της ΣΛΕΕ·

46.  εκτιμά ότι όλα αυτά τα μέτρα εξαρτώνται από την εκ των προτέρων κοινή οριοθέτηση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας (BITDE) ώστε να καταστεί δυνατή η στόχευση στρατηγικών επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που μπορούν να επωφεληθούν από αυτή, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διαφορετικών δυνατοτήτων που έχουν οι αμυντικές βιομηχανίες των κρατών μελών· εκτιμά ότι ο εν λόγω ορισμός θα μπορούσε να βασίζεται, συγκεκριμένα, σε διάφορα κριτήρια, όπως η ανάπτυξη εξοπλισμού και τεχνολογίας εντός της ΕΕ, ο έλεγχος από εταιρείες της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων χρήσης για τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που αναπτύσσουν και η διασφάλιση, σε περίπτωση συμμετοχής ξένων κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, ότι οι αλλοδαπές εταιρείες δεν θα έχουν υπερβολικά δικαιώματα ψήφου, πράγμα που θα έθετε σε κίνδυνο τον έλεγχο που έχουν οι επιχειρήσεις στις δραστηριότητές τους· επισημαίνει την ανάγκη καθορισμού των πλεονεκτημάτων στον τομέα της άμυνας που έχουν ζωτική σημασία για την ΕΕ (δηλαδή βασικών βιομηχανικών ικανοτήτων και τεχνολογιών καίριας σημασίας)·

47.  υπενθυμίζει ότι, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της βιομηχανίας, του διαστήματος και της έρευνας επεκτείνονται στον τομέα της άμυνας· επισημαίνει ότι τα προγράμματα της Ένωσης σε άλλους τομείς, όπως η εσωτερική και συνοριακή ασφάλεια, η διαχείριση καταστροφών και η ανάπτυξη, παρέχουν μια σημαντική προοπτική για την από κοινού ανάπτυξη δυνατοτήτων που σχετίζονται με τις εν λόγω πολιτικές και με τη διεξαγωγή των αποστολών της ΚΠΑΑ· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μόνιμες διαδικασίες για τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ, του ΕΟΑ και των κρατών μελών στους τομείς της κοινής αγοράς, της βιομηχανίας, του διαστήματος, της έρευνας και της ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν μόνιμο σύνδεσμο μεταξύ των οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας (Frontex, Ευρωπόλ, ENISA) και της εξωτερικής ασφάλειας και άμυνας (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ΕΥΕΔ)·

48.  επισημαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής για την καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών 2009/81/ΕΚ (προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού) και 2009/43/ΕΚ (μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της εσωτερικής αγοράς)· θεωρεί αναγκαίο να καθοριστούν επίσης όσα εμπίπτουν στον τομέα του εξοπλισμού και τεχνολογίας υψηλής στρατηγικής αξίας που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2009/81/ΕΚ (εξοπλισμός ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας) ή από την οδηγία 2004/18/ΕΚ (εξοπλισμός που σχετίζεται με την άμυνα αλλά δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της άμυνας)· εκτιμά ότι χρειάζεται ένα ειδικό νομικό και οικονομικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό το οποίο θα τους επιτρέπει να είναι ανταγωνιστικές, ώστε να εξασφαλίζεται η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ·

49.  σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου να εφαρμόσει ένα ευρωπαϊκό καθεστώς ασφάλειας του εφοδιασμού στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη θα παρέχουν αμοιβαία συνδρομή και θα ανταποκρίνονται ταχέως στις αντίστοιχες ανάγκες τους στον τομέα της άμυνας· αναμένει τον χάρτη πορείας της Επιτροπής ο οποίος θα περιλαμβάνει τις διάφορες επιλογές εφαρμογής του συγκεκριμένου καθεστώτος καθώς και την Πράσινη Βίβλο που πρόκειται να εκδοθεί για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων σε στρατηγικές επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα· επικροτεί την έγκριση της ενισχυμένης ρύθμισης πλαίσιο του ΕΟΑ για την ασφάλεια του εφοδιασμού μεταξύ των κρατών μελών, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό εθελοντικό, νομικά μη δεσμευτικό μηχανισμό που θα παράσχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ενισχύσουν την αμοιβαία στήριξη και συνδρομή στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού· καλεί τον ΕΟΑ και την Επιτροπή να αναπτύξουν από κοινού πρόσθετα μέσα και πρωτοβουλίες για την προώθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ και για τη στήριξη των κρατών μελών στην εφαρμογή της νέας ρύθμισης πλαίσιο·

50.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει με σαφήνεια και να κινητοποιήσει ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία που θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινής αγοράς στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας·

51.  επικροτεί την υιοθέτηση των αλλαγών στους καταλόγους ελέγχου των εξαγωγών της ρύθμισης του Wassenaar όσον αφορά τις τεχνολογίες παρακολούθησης και παρείσφρησης, οι οποίες άρχισαν επίσης να εφαρμόζονται πρόσφατα σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την πρόληψη της ανεξέλεγκτης παραγωγής και εξαγωγής τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίθεση σε υποδομές ζωτικής σημασίας της ΕΕ και την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης·

52.  θεωρεί ότι καμία κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να αναπτύξει μόνη της προγράμματα Ε&Τ τα οποία να είναι πράγματι σημαντικής εμβέλειας· υπενθυμίζει τη δήλωση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την ενίσχυση των δυνατοτήτων καθώς και τη δέσμευση των κρατών μελών να επιτύχουν τον συλλογικό στόχο της διάθεσης του 2% των αμυντικών δαπανών στη χρηματοδότηση της έρευνας· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τον επικεφαλής του ΕΟΑ να παράσχουν στοιχεία σχετικά με την παρούσα κατάσταση ως προς το θέμα αυτό· επικροτεί, ως εκ τούτου, τις προτάσεις της Επιτροπής για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της μη στρατιωτικής έρευνας και της έρευνας που συνδέεται με την άμυνα· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη δυνατοτήτων στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την αποστολή της έρευνας, η οποία παρέχει υποστήριξη στις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών διπλής χρήσης για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ πολιτικής προστασίας και στρατιωτικών δυνάμεων, όπως αναφέρεται στο ειδικό πρόγραμμα που θεσπίζει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να περιλάβουν στα ετήσια προγράμματά τους αντίστοιχες ερευνητικές δραστηριότητες· επικροτεί επίσης τη δρομολόγηση προπαρασκευαστικών δράσεων και ευελπιστεί ότι το επόμενο βήμα στον τομέα της ΚΠΑΑ θα είναι η χρηματοδότηση του συναφούς θεματικού ερευνητικού πεδίου στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· επισημαίνει τη σημασία της εφαρμογής ενός δοκιμαστικού σχεδίου σχετικά με την έρευνα στον τομέα της ΚΠΠΑ, το οποίο θα υλοποιηθεί από κοινού από την Επιτροπή και τον ΕΟΑ, όπως προτείνει το Κοινοβούλιο στον προϋπολογισμό του 2015, ενόψει της εφαρμογής των ενωσιακών στόχων από τον ΕΟΑ και της εκτέλεσης του ενωσιακού προϋπολογισμού· θεωρεί λυπηρό, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν παρέσχε στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας·

53.  ζητεί, ωστόσο, να υπάρχει μεγαλύτερη επαγρύπνηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα ζητήματα διακυβέρνησης, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη συγχρηματοδότηση και τους κανόνες συμμετοχής στην εν λόγω προπαρασκευαστική δράση στον τομέα της άμυνας· ζητεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να αποφεύγονται τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να διασφαλίζεται ότι τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις στρατηγικές ανάγκες της ΚΠΑΑ και των κρατών μελών·

54.  υπενθυμίζει τον εξαιρετικά ευαίσθητο και στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής έρευνας, τόσο για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα όσο και για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, και ζητεί τον σχεδιασμό κατάλληλης πολιτικής για τη διανοητική ιδιοκτησία σε συνδυασμό με την ασφάλεια και την άμυνα, με στόχο την προστασία των αποτελεσμάτων της έρευνας· αναμένει τις προτάσεις τόσο της Επιτροπής όσο και της αμυντικής βιομηχανίας σε σχέση με το θέμα αυτό·

55.  σημειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής που έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τη θέσπιση κοινών προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης για τον αμυντικό εξοπλισμό· αναμένει τον χάρτη πορείας του ΕΟΑ και της Επιτροπής για την ανάπτυξη βιομηχανικών προτύπων στον τομέα της άμυνας και τις επιλογές του ΕΟΑ και του EASA για τη βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης της στρατιωτικής πιστοποίησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· θεωρεί λυπηρή τη διστακτικότητα των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης να δημιουργήσουν σφραγίδες τυποποίησης για τα προϊόντα άμυνας·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Ασκούντα την Προεδρία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, τον Πρόεδρο της Συνέλευσης της Αφρικανικής Ένωσης και στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

(1) ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0513.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0514.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0380.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0381.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0457.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0286.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0278.
(10) http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου