Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2258(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0136/2015

Внесени текстове :

A8-0136/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Гласувания :

PV 21/05/2015 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0214

Приети текстове
PDF 575kWORD 116k
Четвъртък, 21 май 2015 г. - Страсбург
Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана
P8_TA(2015)0214A8-0136/2015

Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2015 г. относно финансиране на общата политика за сигурност и отбрана (2014/2258(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и по-специално членове 21, 24, 41, 42, 43, 44, 45 и 46 от него,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3) и неговите последващи изменения,

—  като взе предвид Специален доклад № 18/2012 на Европейската сметна палата, озаглавен „Помощ от Европейския съюз за Косово в областта на върховенството на закона“,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 18 декември 2013 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно общата политика за сигурност и отбрана от 25 ноември 2013 г. и 18 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид доклада за напредъка от 7 юли 2014 г. от заместник-председателя/върховен представител и от ръководителя на Европейската агенция по отбрана относно изпълнението на заключенията на Европейския съвет от декември 2013 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение от заместник-председателя/върховен представител и от Комисията, озаглавено „Всеобхватен подход на ЕС към външните конфликти и кризи“ и свързаните с него заключения на Съвета от 12 май 2014 г.,

—  като взе предвид годишния доклад за 2014 г. и финансовия доклад за 2013 г. на Европейската агенция за отбрана,

—  като взе предвид своята резолюция от 3 април 2014 г. относно цялостния подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС(4),

—  като взе предвид заключенията на председателството, приети от Европейския съвет в Хелзинки на 11 декември 1999 г. (Приоритетна цел 2003), и Приоритетна цел 2010, одобрена от Съвета на 17 май 2004 г.,

—  като взе предвид гражданската приоритетна цел 2010, одобрена от Конференцията на министрите за подобряване на гражданските способности и отбелязана от Съвета по общи въпроси и външни отношения на 19 ноември 2007 г.

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи и комисията по бюджети в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (A8‑0136/2015),

A.  като има предвид, че все по-предизвикателната обстановка по отношение на сигурността в рамките на Съюза и извън него, характеризираща се с нови рискове и заплахи, с които никоя държава членка не може да се справи сама, изисква укрепване на ОПСО, за да се превърне ОПСО в по-ефективен инструмент на политиката и истинска гаранция за безопасността на гражданите на ЕС и за популяризирането на европейските интереси и ценности; като има предвид, че Съюзът следва да укрепи сигурността на външните си граници;

Б.  като има предвид, че бюджетните съкращения на разходите за отбрана и съществуващите дублирания изискват преосмисляне на финансирането на мисиите и операциите по линия на ОПСО, като се използват бюджетните средства по по-добър и по-ефективен от гледна точка на разходите начин, същевременно гарантирайки подходящ демократичен контрол на равнището на институциите на ЕС във връзка с всички операции и мисии, граждански или военни;

В.  като има предвид, че Европейският съвет от декември 2013 г. взе решение да разгледа финансовите аспекти на мисиите и операциите на ЕС, включително преразглеждането на механизма ATHENA, с оглед да се гарантира, че процедурите и правилата дават възможност за по-голяма бързина, гъвкавост и ефективност на Съюза при разполагане на граждански мисии на ЕС и при военни операции;

Г.  като има предвид, че съгласно разпоредбите на Договора от Лисабон върховният представител на ЕС е и заместник-председател на Комисията, ръководител на Европейската агенция по отбрана, както и председателства Съвета по външни работи на Европейския съюз; като има предвид, че съгласно член 45 от ДЕС Европейската агенция по отбрана „изпълнява своите задачи, като при необходимост поддържа връзка с Комисията“;

1.  Отбелязва, че ЕС и неговите държави членки са важни източници на финансиране за разнообразните мирни операции и операции за управление на кризи по целия свят, а гражданските и военните мисии и операции по линия на ОПСО представляват много малък дял от цялото финансиране; признава значението на интервенциите по линия на ОПСО за постигане на мир при насърчаване на държавите членки да заемат по-ясна позиция спрямо предотвратяването на конфликти, възстановяването след конфликти и поддържането на устойчив мир в конфликтните зони; ; изразява убеждението, че ЕС не може да си позволи да се съсредоточава единствено върху следкризисните инструменти или инструментите за подпомагане на излизането от криза;

2.  Призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да разгърнат пълния потенциал на Договора от Лисабон, и по-специално на член 44, който засяга изпълнението на задача по ОПСО от група държави членки, и на член 46, който засяга постоянното структурирано сътрудничество, с оглед на по-бързото и по-гъвкаво използване на мисии и операции по линия на ОПСО; 

3.  Отбелязва със загриженост, че въпреки че разполагат общо с годишен бюджет за отбрана от около 190 милиарда евро, държавите членки все още не са в състояние да изпълнят Приоритетните цели от Хелзинки от 1999 г.; припомня амбициозните граждански приоритетни цели, определени от ЕС; призовава да бъде укрепен ЕС като реален фактор в областта на отбраната в контекста на НАТО и изразява съжаление относно липсата на доктрина, която да поставя на оперативно равнище задачите, изброени в член 43 от ДЕС (разширените „задачи от Петерсберг“); горещо препоръчва по-тясно координиране и сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в контекста на НАТО между държавите членки и на равнище ЕС, и по-специално обединяване и споделяне на ресурси, капацитет и активи; призовава за извършване на спешен анализ от Комисията относно предизвикателствата и нуждите на сигурността и отбраната;

4.  Отбелязва, че равнището на финансиране на граждански мисии по линия на ОПСО в рамките на главата за ОВППС в бюджета на ЕС е намаляло през последните години и се очаква да остане стабилно като част от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.; изразява съжаление, че гражданските мисии бяха засегнати от всеобщия недостиг на бюджетни кредити за плащания, което принуди Комисията да забави изплащането на 22 милиона евро за 2015 г. като мярка за намаляване на недостига; при все това приветства факта, че бяха идентифицирани около 16 милиона евро възможни икономии, което дава възможност да се финансират допълнителни мисии, ако възникне необходимост от това в близко бъдеще;

Икономии на разходи/инициативи за увеличаване на ефективността

5.  Приветства конкретните мерки и прагматичните решения, въведени наскоро от Комисията в съществуващата рамка от финансови правила, за да се съкратят финансовите процедури относно гражданските мисии по линия на ОПСО; при все това изразява съжаление относно все още значителните закъснения при обезпечаването в рамките на ОПСО на съществено оборудване и услуги за мисиите на ОПСО, отчасти дължащи се на бавния нерядко процес на вземане на решения от Съвета, но също така и на известна липса на консолидиран подход спрямо прилагането на финансовите правила към мисиите по линия на ОПСО, и относно произтичащите от това отрицателни последици за функционирането на мисиите и за персонала им, а потенциално и за тяхната безопасност;

6.  Настоятелно призовава Комисията да намали този недостиг, като изготви специален шаблон за финансовите правила за гражданските мисии по линия на ОПСО и коригира съществуващите насоки спрямо нуждите им, за да улесни бързото, гъвкаво и по-ефективно провеждане на мисиите, като същевременно гарантира добро финансово управление на средствата на ЕС и адекватна защита на финансовите интереси на Съюза; счита, че бюджетът следва да бъдат делегирани на командващия гражданските операции по същия начин, по който това бе направено за ръководителите на делегации на ЕС;

7.  Призовава Комисията и държавите членки да представят годишна оценка на общата сума на разходите по политиките за сигурност и отбрана, която да съдържа по-специално прозрачно представяне на процедурите по възлагане на обществените поръчки, така че в бъдеще управлението на заделения за тази област бюджет да бъде по-ефикасно;

8.  Силно насърчава създаването на общ център на службите (ОЦС) заедно с интегрирана система за управление на ресурсите (ИСУР), като начин за подобряване на скоростта на разполагане и разходната ефективност на гражданските мисии; изразява съжаление, че по тази инициатива до момента няма развитие; отбелязва, че в момента се разглежда възможността за платформа за подпомагане на мисиите, но призовава Комисията и ЕСВД да предприемат по-нататъшни стъпки към създаването на истински ОЦС;

9.  Счита, че следва да бъдат облекчени хроничните ограничения на административния бюджет за ЕСВД/способностите за планиране и провеждане на граждански операции, тъй като отпусканият годишен бюджет остава твърде малък, за да стигне за всички задачи по планиране, осъществяване и подпомагане, особено по време, когато се стартират повече на брой мисии почти едновременно;

10.  Счита, че постоянната складова база за ОПСО, която в момента обслужва само нови граждански мисии по линия на ОПСО, следва бързо да бъде подобрена чрез разширяване на нейния обхват, за да се включат съществуващите мисии, като се подобри наличността на съхраняваното оборудване и се увеличи разнообразието на необходимото оборудване; предлага складовата база на ОПСО да бъде управлявана от бъдещия ОЦС;

11.  Подчертава необходимостта от осигуряване на подходящ персонал за мисиите, който да съответства на разнообразните ангажименти, поети от държавите членки в това отношение (например гражданската приоритетна цел 2010 или многогодишния план за развитие на гражданските способности); изразява съжаление обаче относно трудностите по набиране и задържане на достатъчен брой квалифицирани служители за мисиите по линия на ОПСО; насърчава широкото използване на граждански екипи за реагиране (ГЕР) с възможности за бързо разгръщане, което би довело до увеличаване на капацитета за бързо реагиране на ЕС, би улеснило бързото усилване на мисиите и би допринесло за ефективността на реакцията на ЕС при управление на кризи;

12.  Изразява съжаление относно липсата на прозрачност и големите разходи, които преобладават в процеса на подбор на частните дружества, избрани да гарантират сигурността на персонала на гражданските мисии на ОПСО; призовава за създаването на договор за рамка за сигурност специално за гражданските мисии на ОПСО, за да се понижат таксите, начислявани от частните охранителни дружества, и да се повиши прозрачността на този процес на избор; счита, че на европейските дружества следва да бъде даван приоритет в този контекст;

Съгласуваност и взаимно допълване

13.  Счита, че ОПСО е част от по-широкото външно измерение на ОВППС и на външните действия на ЕС като цяло, както и като част от вътрешното измерение на политиките в областта на общия пазар, промишлеността, космическите разработки, научноизследователската и развойна дейност; изразява твърдо убеждение, че следва да се осигури съгласуваност и взаимно допълване между различните инструменти, за да се постигнат икономии от мащаба и да се постигне максимално въздействие от разходите на ЕС; изразява убеждението, че ЕС разполага с повече инструменти и потенциал за „ефект на лоста“ от всяка друга наднационална институция, като се има предвид, че неговата политика за сигурност и отбрана може да бъде подкрепена от един всеобхватен подход, включващ други видове инструменти на ЕС и механизми за финансиране; поради това счита, че средствата за ОВППС следва да се използват по по-интелигентен начин, а именно чрез засилена координация между инструментите на ОПСО и различните програми, управлявани от Комисията;

14.  Призовава за постигане на по-добра синергия между военни и граждански дейности, когато това е целесъобразно, и по-специално за това, те да се вземат предвид в началото на процесите на планиране, особено в областта на помещенията, на медицинските услуги, логистиката, транспорта и сигурността на мисиите, като същевременно се зачитат различните вериги на командване и ясно се разграничават естеството, целите и начините на функциониране на гражданските мисии и военните операции;

15.  Подчертава потенциалните спестявания, които ще произтекат от насърчаването на синергиите на равнището на ЕС във военната сфера, включително транспорт, обучение и медицинска помощ; подчертава ролята на Европейската агенция по отбрана в мисията ѝ за насърчаване на оперативната съвместимост и синергиите в областта на отбранителната техника и възможностите за разгръщане на държавите членки на ЕС, но изразява голямо съжаление относно факта, че макар че е оглавявана от заместник-председателя/върховен представител, тя остава от компетентността на Съвета и изцяло се финансира извън бюджета на Съюза, като по този начин избягва европейския демократичен контрол;

16.  Приветства преразглеждането на процедурите за управление на кризи (ПУК), одобрени през 2013 г., тъй като то доведе до подобрения в планирането и стартирането на мисии по линия на ОПСО; подчертава обаче, че трябва още да се работи за преодоляване на все още съществуващите разделения между различните части на външнополитическата машина на ЕС;

17.  Призовава Комисията да изготви постоянни финансови процедури за сътрудничество между Комисията, ЕСВД, ЕАО, ЕНО и държавите членки в областта на ОПСО и общия пазар, политиките относно промишлеността, космическите разработки, научноизследователската и развойна дейност; призовава Комисията и Съвета да установят постоянни финансови правила, за да свържат участниците от ЕС от областите на вътрешната сигурност (напр. Frontex, Европол, ENISA) с тези на външната отбрана (напр. ЕАО, ЕСВД);

18.  Приветства осъществяването на пилотен проект за научни изследвания по линия на ОПСО, предприет съвместно от Комисията и ЕАО, както е предложено от Парламента в бюджет 2015 г., с оглед на осъществяването от страна на агенцията на целите и бюджета на Съюза; изразява съжаление в този контекст, че Комисията не е предоставила на Парламента оценка на потенциала на член 185 от ДФЕС, както бе поискано в резолюцията от 21 ноември 2013 г. относно техническата и промишлената база на европейската отбрана(5);

19.  Приветства плана за изпълнение на Комисията относно комуникация в областта на европейския сектор на отбраната и сигурността, приет на 24 юни 2014 г.; призовава Комисията в това отношение да посочи в оценка на заинтересованите страни по какъв начин потенциалните бенефициенти и националните и регионалните администрации са готови да използват посочените мерки (европейските структурни и инвестиционни фондове, ЕФРР, ЕСФ, INTERREG V); изразява съжаление в тази връзка, че предложенията на Комисията е възможно да са отправени твърде късно, за да се повлияе на текущото разпределение на ресурси на националните и регионалните администрации или да се пренасочат средствата на ЕС, служещи за укрепване на техническата и промишлената база на европейската отбрана (ЕОТИБ);

20.  Приветства инициативата „Обучение и оборудване“, която би осигурила изграждането на капацитет на партньорите като част от преходна стратегия или изходна стратегия, като улесни финансирането на различни форми на материално и несмъртоносно оборудване за силите за сигурност и отбрана на трети държави, и подкрепя възприемането на съвместен подход на ЕСВД и Комисията по този въпрос; подкрепя създаването на проектни звена, в рамките на които заинтересованите държави членки или трети държави биха могли да дадат своя принос и които биха спомогнали да се осигури бърза доставка и ангажираност в областта на собствената сигурност на приемащите държави чрез предоставяне на подкрепа за проекти, и счита, че подобни звена следва да се използват систематично;

21.  Приветства предложенията на Комисията, насочени към по-добро прилагане на Директива 2009/81/ЕО (относно обществени поръчки в областта на отбраната) и Директива 2009/43/ЕО (за трансфер на продукти, свързани с отбраната, на вътрешния пазар); призовава Комисията да вземе под внимание факта, че европейските предприятия, развиващи дейност в областта на отбраната, трябва да се ползват от особен правен и финансов режим, за да могат да бъдат конкурентоспособни, и също така да подкрепи националните усилия за укрепване на способностите за отбрана;

Финансиране на военни операции

22.  Отчита, че военните операции се финансират от държавите членки извън рамките на бюджета на ЕС и че техните общи разходи се покриват чрез механизма ATHENA; подчертава, че ATHENA е от решаващо значение за разгръщането на тези операции и е инструмент за солидарност между държавите членки, който ги насърчава, особено тези, които нямат финансови и оперативни средства, да допринасят за операциите по линия на ОПСО; изразява съжаление обаче, че реалният дял на общите разходи остава много нисък (като се оценява на приблизително 10—15% от всички разходи) и че големият дял на разходите и отговорностите, поемани от отделната държава във военните операции, основаващ се на принципа „поемане на разходите от страната, където са направени“, противоречи на принципите на солидарност и споделяне на тежестта и допълнително възпира държавите членки да вземат активно участие в операции по ОПСО; изразява безпокойство, че това положение, особено в контекста на липсата на готовност на държавите членки за участие в сформиране на силите за операции, възпрепятства бързото разгръщане на операциите по линия на ОПСО и застрашава цялостната им ефективност; счита, че дългосрочното финансиране на военни мисии следва да се гарантира;

23.  В това отношение изразява съжаление, че преразглеждането на механизма ATHENA, което трябваше да се извърши до края на 2014 г., доведе само до твърде ограничени резултати, като организирането на форма на предварителното финансиране на някои разходи за ускоряване на разгръщането; изразява съжаление, че Съветът не постигна споразумение по включването на финансирането на разходите за стратегическо разполагане на бойни групи на ЕС в списъка с общите разходи, които систематично се поемат от ATHENA, като вместо това само прие подлежащо на подновяване решение за период от две години; призовава следващия Европейски съвет по въпросите на отбраната да разгледа възможността за допълнително увеличаване на разходите, допустими по ATHENA, като автоматичното финансиране на разходите за разгръщане на операции и мисии по линия на ОПСО (инфраструктурата за настаняване на силите, разходите, свързани със създаването на входни точки за военните части към местата на провеждане на операциите и запасите от храна и гориво за продоволствена сигурност, когато са необходими);

24.  Подкрепя инициативи за проучване на възможността за привличане и управление на финансово участие от трети държави или международни организации в рамките на ATHENA; също така подкрепя варианта за „съвместно финансиране“, при който по-малък брой участващи държави биха финансирали някои оперативни разходи за мисиите, при условие че техният принос се управлява от ATHENA и допълва, а не заменя общите разходи;

25.  Припомня, че Договорът от Лисабон предоставя на ЕС нови разпоредби във връзка с ОПСО, които все още остават неизползвани; насърчава Съвета да използва член 44 от ДЕС, който дава възможност на група от желаещи държави членки да изпълнят дадена задача по ОПСО; счита, че съществува спешна нужда от по-бърз процес по вземане на решения; счита, че механизмите ad hoc за финансиране за военна операция следва да включат повече разходи от традиционните общи разходи, възстановявани от ATHENA;

26.  Призовава Съвета да стартира, в рамките на настоящата година, създаването на началния фонд (предвиден в член 41, параграф 3 от ДЕС) за спешно финансиране на началните фази на военни операции, което би могло да послужи и като мощен инструмент за развитие на способности; призовава Съвета да отправи предложение за това по какъв начин в кризисна ситуация може да се осигури бързо консултиране с Парламента; отбелязва, че докато гражданските мисии се ползват от специален бюджет за подготвителни мерки, разгръщането и ефективността на военните мисии ще останат структурно затруднени, докато тази възможност не се използва; настоятелно насърчава държавите членки да участват в постоянното структурирано сътрудничество, предвидено в член 46 от Договора за ЕС, чрез което също така би се постигнало значително по-бързо неотложно необходимото подобряване на способността на ЕС за бързо реагиране; изразява съжаление в тази връзка относно липсата на съдържание в политическата рамка на Съвета относно системното и дългосрочно сътрудничество в областта на отбраната, прието на 18 ноември 2014 г., тъй като този документ не дава нищо повече от описание на текущите практики; затова призовава Комисията да отправи необходимото предложение, за да поясни по какъв начин бюджетът на ЕС може да улесни създаването на постоянно структурирано сътрудничество и действията по военно сътрудничество в мирно време в рамките на постоянното структурирано сътрудничество;

27.  Изразява учудване, че все още не съществуват договорености за данъчни стимули по отношение на сътрудничеството и обединяването на усилия на европейско равнище; отбелязва призива на Съвета от декември 2013 г. за проучване на подобни разпоредби и изразява съжаление, че за една година обсъжданията все още не са довели до конкретни мерки в тази област; отбелязва, че белгийското правителство вече предоставя, на ad hoc основа, освобождаване от ДДС в подготвителните етапи на някои проекти на Европейската агенция по отбрана, като например Satcom; счита, че въпросното освобождаване трябва да бъде систематично и да бъде разширено с цел обхващане на инфраструктури и конкретни програми за способности по модела на съществуващия механизъм в рамките на НАТО или съществуващия механизъм на ЕС за гражданските инфраструктури за научни изследвания; призовава за разработване на всякакви други стимули, които биха насърчили сътрудничеството между европейците в областта на способностите;

Прозрачност и отчетност

28.  Подчертава, че прозрачността и отчетността са съществени изисквания не само за демократичния контрол, но и за адекватното функциониране на мисиите, осъществявани под флага на ЕС, и за доверието в тях; отново посочва значението, което Парламентът отдава на упражняването на надзор над начина, по който се изготвя бюджетът за различните мисии и операции по ОПСО; приветства механизмите за докладване, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г., като например тримесечните доклади относно бюджета на ОВППС и съвместните консултативни заседания относно ОВППС; приветства ангажимента, поет от ЗП/ВП, за вдъхване на нов живот на въпросните заседания и за въвеждане на подходяща степен на гъвкавост по отношение на обхвата, така че да се гарантира пълната информираност на Парламента относно военните мисии и работата и дневния ред на Комитета по политика и сигурност; счита, че всички подобрения в гъвкавостта и ефективността на финансирането и извършването на мисии и операции не трябва да са за сметка на постигнатите положителни развития в прозрачността и отчетността на намесите по линия на ОПСО; призовава Комисията да даде подробно тълкуване на член 49, параграф 1, буква ж) от Финансовия регламент, да предложи специални бюджетни редове за всяка гражданска мисия по ОПСО в рамките на главата за ОВППС и да включи задължително в годишния доклад за дейностите подробна схема за всяка отделна мисия на основата на участниците в нея и направените разходи;

29.  Очаква инициативи, които биха внесли яснота и последователност по отношение на финансирането и оперативните правила, приложими към гражданските мисии; приветства, в контекста на продължаващия дебат за гъвкавост във финансовите правила, ангажимента на Комисията да подготви специален образец за всички мисии по линия на ОПСО, както и да адаптира съществуващите насоки към техните нужди;

Съответствие между думи и дела

30.  Насърчава заместник-председателя/върховен представител да поеме водачеството по отношение на ОПСО и да играе ръководна роля в преодоляването на разделенията, като осигурява координация между Съвета, Комисията и ЕСВД и като гарантира съгласуваност в рамките на последните два органа; счита, че на специалните представители на ЕС би могло да се възложи мандат за подобряване на диалога и сътрудничеството между различните участници от ЕС на място с цел да се увеличи съгласуваността на действията на ЕС и да се превърнат различните източници на финансиране от предизвикателство в актив;

31.  Счита, че на следващото си заседание Европейският съвет по въпросите на отбраната не следва да пропуска възможността да проведе задълбочена дискусия и да даде конкретни предложения за реформиране на финансовите условия за мисиите и операциите по линия на ОПСО, за да станат те по-ефективни и успешни; настоятелно призовава държавите членки да изпълнят ангажиментите, поети по време на Европейския съвет от декември 2013 г.; счита, че на следващия посветен на отбраната Европейски съвет е необходимо да се приемат конкретни мерки за укрепване на капацитета за отбрана на ЕС съвместно с НАТО, за подкрепа и консолидиране на Европейската агенция за отбрана и за усилия в полза на обща промишлено-технологична база;

32.   Приканва Комисията да подкрепи предприетите от държавите членки усилия за оперативното прилагане на решенията на Европейския съвет във връзка с укрепването на капацитета за отбрана, като вземе под внимание бюджетните ограничения, които търпят някои държави членки;

o
o   o

33.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на заместник-председателя/върховен представител, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на НАТО и на председателя на Парламентарната асамблея на НАТО.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стp. 1.
(4) Приети текстове, P7_TA(2014)0286.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0514.

Правна информация - Политика за поверителност