Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2258(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0136/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0136/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2015 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0214

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 510kWORD 121k
Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
Χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας
P8_TA(2015)0214A8-0136/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (2014/2258(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ειδικότερα τα άρθρα 21, 24, 41, 42, 43, 44, 45 και 46,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3)του Συμβουλίου και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 18/2012 με τίτλο «Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους δικαίου»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013 και της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της 7ης Ιουλίου 2014 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου και Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με την υλοποίηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου και της Επιτροπής με τίτλο «Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις», και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2014 και την οικονομική έκθεση 2013 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στη συνοχή της εξωτερικής δράσης της EE(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας τα οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι στις 11 Δεκεμβρίου 1999 (Πρωταρχικός Στόχος 2003) και τον Πρωταρχικό Στόχο 2010 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 17 Μαΐου 2004,

–  έχοντας υπόψη τον Μη Στρατιωτικό Πρωταρχικό Στόχο 2010, τον οποίο ενέκρινε η υπουργική διάσκεψη για τη βελτίωση των μη στρατιωτικών ικανοτήτων (Civilian Capabilities Improvement Conference) και σημείωσε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 19 Νοεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0136/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των συνεχώς αυξανόμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από νέους κινδύνους και απειλές που κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του, απαιτείται η ενίσχυση της ΚΠΑΑ για να καταστεί αποτελεσματικότερο μέσο πολιτικής και πραγματική εγγύηση για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ και την προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση χρειάζεται να καταστήσει ασφαλέστερα τα εξωτερικά της σύνορα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των δημοσιονομικών περικοπών στις αμυντικές δαπάνες και των υφιστάμενων αλληλεπικαλύψεων απαιτείται ο ανασχεδιασμός της χρηματοδότησης των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ μέσω της αξιοποίησης των κονδυλίων του προϋπολογισμού με καλύτερο και περισσότερο αποδοτικό από ως προς το κόστος τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δέουσα δημοκρατική ενδελεχή εξέταση στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όλων των αποστολών και επιχειρήσεων, είτε στρατιωτικών είτε μη στρατιωτικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 αποφάσισε να εξετάσει τις χρηματοοικονομικές πτυχές των αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ, περιλαμβανομένης της επανεξέτασης του μηχανισμού Αθηνά, για να εξασφαλίσει διαδικασίες και κανόνες που να επιτρέπουν στην Ένωση να είναι περισσότερο γρήγορη, ευέλικτη και αποδοτική κατά την ανάπτυξη μη στρατιωτικών αποστολών και στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 45 της ΣΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας «εκτελεί τα καθήκοντά του σε συνεργασία με την Επιτροπή αναλόγως των αναγκών»·

1.  σημειώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι μείζονες χρηματοδότες ειρηνευτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων σε ολόκληρο τον κόσμο και ότι οι στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις και αποστολές της ΚΠΑΑ αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό της όλης χρηματοδότησης· αναγνωρίζει τη σημασία των παρεμβάσεων της ΚΠΠΑ για την επίτευξη ειρήνης και ενθαρρύνει παράλληλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν σαφέστερη στάση υπέρ της πρόληψης των συγκρούσεων, της μετά τις συγκρούσεις ανασυγκρότησης και της διατήρησης βιώσιμης ειρήνης σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις·  είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ δεν μπορεί επιτρέπει στον εαυτό της να εστιάζεται αποκλειστικά στα μέσα που αφορούν την περίοδο μετά την κρίση ή στηρίζουν την έξοδο από την κρίση·

2.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως του άρθρου 44 σχετικά με την εκτέλεση αποστολής ΚΠΑΑ από ομάδα κρατών μελών και του άρθρου 46 σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, όσον αφορά ταχύτερη και περισσότερο ευέλικτη χρήση των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· 

3.  σημειώνει με ανησυχία ότι παρά τον συνολικό ετήσιο αμυντικό προϋπολογισμό της τάξης των 190 δισεκατομμυρίων EUR τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην μπορούν να επιτύχουν τους Πρωταρχικούς Στόχους του Ελσίνκι του 1999· υπενθυμίζει τους φιλόδοξους μη στρατιωτικούς πρωταρχικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση της ΕΕ ως πραγματικού παράγοντα στον τομέα της άμυνας στο πλαίσιο του NATO, εκφράζει δε τη λύπη του για την έλλειψη δόγματος το οποίο να καθιστά επιχειρησιακές τις αποστολές που απαριθμούνται στο άρθρο 43 της ΣΕΕ (οι διευρυμένες «αποστολές Petersberg»)· τάσσεται σαφώς υπέρ ενός στενότερου συντονισμού και συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας στο πλαίσιο του NATO τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο επίπεδο ΕΕ, ιδίως υπέρ της συγκέντρωσης και της κοινής χρήσης πόρων, ικανοτήτων και μέσων· καλεί την Επιτροπή να προβεί επειγόντως σε ανάλυση των προκλήσεων και των απαιτήσεων στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας·

4.  σημειώνει ότι το επίπεδο της χρηματοδότησης για τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ δυνάμει του κεφαλαίου του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ΚΕΠΠΑ έχει μειωθεί κατά τα τελευταία έτη και αναμένεται να παραμείνει σταθερό ως μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020· εκφράζει τη λύπη του, διότι οι μη στρατιωτικές αποστολές έχουν πληγεί από τη γενικευμένη έλλειψη πιστώσεων πληρωμών που υποχρεώνει την Επιτροπή να καθυστερεί την καταβολή 22 εκατομμυρίων EUR στο 2015 ως μέτρο μετριασμού· επικροτεί ωστόσο το ότι περίπου 16 εκατομμύρια EUR έχουν προσδιοριστεί ως δυνατές εξοικονομήσεις, καθιστώντας δυνατή τη χρηματοδότηση περαιτέρω αποστολών εφόσον ανακύψει η ανάγκη στο άμεσο μέλλον·

Πρωτοβουλίες για εξοικονόμηση κόστους/αύξηση της αποδοτικότητας

5.  επιδοκιμάζει τα συγκεκριμένα μέτρα και τις ρεαλιστικές λύσεις που θέσπισε προσφάτως η Επιτροπή στο ισχύον πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων με σκοπό να συντομευθούν οι δημοσιονομικές διαδικασίες που αφορούν τις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· αποδοκιμάζει ωστόσο τις σημαντικές καθυστερήσεις που εξακολουθούν να σημειώνονται στην προμήθεια βασικού εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις αποστολές ΚΠΑΑ στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, οι οποίες οφείλονται εν μέρει στη συχνά αργή διεργασία έγκρισης αποφάσεων από το Συμβούλιο αλλά επίσης και σε μία ορισμένη έλλειψη παγιωμένης προσέγγισης σχετικά με την εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων στις αποστολές ΚΠΠΑ, καθώς και το απορρέον αρνητικό αποτέλεσμα που έχουν οι καθυστερήσεις για τη λειτουργία και το προσωπικό των αποστολών, δυνάμει δε και για την ασφάλεια των αποστολών·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να μετριάσει αυτές τις ελλείψεις μέσω της εκπόνησης ενός ειδικού προτύπου δημοσιονομικών κανόνων για τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ και μέσω της προσαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών στις ανάγκες τους, και τούτο με στόχο να διευκολυνθεί η ταχεία, ευέλικτη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των αποστολών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της ΕΕ και την επαρκή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· είναι της γνώμης ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να ανατίθεται στον Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ανατίθεται στους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε ετήσια αποτίμηση του συνολικού κόστους των πολιτικών ασφάλειας και άμυνας, περιλαμβανομένης και μιας με διαφάνεια παρουσίασης των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτονται, με σκοπό να καταστεί η διαχείριση του προϋπολογισμού που χορηγείται στον συγκεκριμένο τομέα όσο το δυνατό αποδοτικότερη στο μέλλον·

8.  ενθαρρύνει θερμά τη σύσταση κέντρου κοινών υπηρεσιών (Shared Services Centre-SSC) μαζί με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πόρων (Integrated Resource Management System-IRMS), ως τρόπο για να βελτιωθεί η ταχύτητα ανάπτυξης και η αποδοτικότητα από άποψη κόστους των μη στρατιωτικών αποστολών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει περιέλθει σε αδιέξοδο έως σήμερα· σημειώνει ότι εξετάζεται επί του παρόντος το ενδεχόμενο δημιουργίας πλατφόρμας στήριξης αποστολών, αλλά καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για τη δημιουργία ενός πραγματικού κέντρου κοινών υπηρεσιών·

9.  πιστεύει ότι πρέπει να αρθούν ταχύτατα οι χρόνιοι περιορισμοί στον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ/Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθόσον το ετήσιο δημοσιονομικό κονδύλιο παραμένει υπερβολικά χαμηλό για να καλύψει το σύνολο των εργασιών σχεδιασμού, διεξαγωγής και υποστήριξης, κυρίως όταν δρομολογούνται περισσότερες αποστολές σχεδόν ταυτόχρονα·

10.  εκτιμά ότι η μόνιμη αποθήκη ΚΠΑΑ, η οποία επί του παρόντος εξυπηρετεί μόνο νέες μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ, θα πρέπει τάχιστα να αναβαθμιστεί με διεύρυνση του πεδίου της για να περιλάβει τις υπάρχουσες αποστολές, με βελτίωση της διαθεσιμότητας του αποθηκευμένου εξοπλισμού και επίσης με διεύρυνση της ποικιλία του αναγκαίου εξοπλισμού· προτείνει η αποθήκη ΚΠΑΑ να τεθεί υπό τη διαχείριση του μελλοντικού κέντρου κοινών υπηρεσιών·

11.  τονίζει την ανάγκη για επαρκή στελέχωση των αποστολών σύμφωνα με τις διάφορες δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη εν προκειμένω (π.χ. ο Μη Στρατιωτικός Πρωταρχικός Στόχος 2010 ή το Πολυετές Σχέδιο Ανάπτυξης Μη Στρατιωτικών Ικανοτήτων)· αποδοκιμάζει ωστόσο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην πρόσληψη -και τη διατήρηση- επαρκούς αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού για τις αποστολές ΚΠΑΑ· ενθαρρύνει την ευρεία χρήση των ταχέως αναπτυσσόμενων μη στρατιωτικών ομάδων αντίδρασης (Civilian Response Team-CRT), η οποία θα αυξήσει την ικανότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, θα διευκολύνει την ταχεία συγκρότηση αποστολών και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της αντίδρασης της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων·

12.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας και το υψηλό κόστος που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία επιλογής των ιδιωτικών εταιρειών που επιλέγονται για να καλύπτουν την ασφάλεια του προσωπικού των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ· ζητεί τη σύσταση σύμβασης-πλαισίου στον τομέα της ασφάλειας ειδικά για τις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ για να μειωθούν τα ποσά που χρεώνουν οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας και να καταστεί η διεργασία επιλογής διαφανέστερη· πιστεύει εν προκειμένω ότι θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε ευρωπαϊκές εταιρείες·

Συνέπεια και συμπληρωματικότητα

13.  θεωρεί ότι η ΚΠΑΑ αποτελεί μέρος της ευρύτερης εξωτερικής διάστασης της ΚΕΠΠΑ και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στο σύνολό της, καθώς και της εσωτερικής διάστασης των πολιτικών για την κοινή αγορά και τη βιομηχανία, για το διάστημα και για την έρευνα και ανάπτυξη· πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να εξασφαλίζονται η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος των δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ διαθέτει περισσότερα εργαλεία και δυναμικό μόχλευσης από οιονδήποτε άλλο υπερεθνικό θεσμό, δεδομένου ότι η πολιτική της για την ασφάλεια και την άμυνα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας περιεκτικής προσέγγισης με άλλα είδη μέσων και χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι πόροι της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ευφυέστερο τρόπο, ειδικότερα μέσω αυξημένου συντονισμού μεταξύ των μέσων της ΚΠΑΑ και των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που διαχειρίζεται η Επιτροπή·

14.  ζητεί καλύτερες στρατιωτικοπολιτικές συνέργιες, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι οποίες συγκεκριμένα να λαμβάνονται υπόψη από τα πρώτα στάδια των διεργασιών σχεδιασμού, κυρίως στον τομέα των εγκαταστάσεων, των ιατρικών υπηρεσιών, της υλικοτεχνικής υποδομής, των μεταφορών και της ασφάλειας των αποστολών, με παράλληλο σεβασμό των διαφόρων αλυσίδων εντολών και με σαφή διάκριση της φύσης, των στόχων και του τρόπου λειτουργίας των μη στρατιωτικών αποστολών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων·

15.  υπογραμμίζει τη δυνητική εξοικονόμηση που θα συνεπαγόταν η ενίσχυση των συνεργιών σε επίπεδο ΕΕ στον στρατιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων στις μεταφορές, την κατάρτιση και τη χορήγηση ιατρικής βοήθειας· τονίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στο πλαίσιο της αποστολής του για ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και των συνεργιών στον αμυντικό εξοπλισμό και στις ικανότητες ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αποδοκιμάζει όμως έντονα το ότι ενώ επικεφαλής του είναι η ΥΕ/ΑΕ ο ΕΟΑ παραμένει υπό την αρμοδιότητα του Συμβουλίου και χρηματοδοτείται πλήρως από πηγές εκτός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να ξεφεύγει από τον ευρωπαϊκό δημοκρατικό έλεγχο·

16.  χαιρετίζει την επανεξέταση των διαδικασιών για τη διαχείριση κρίσεων (CMP) που συμφωνήθηκαν το 2013, καθόσον οδήγησε σε βελτιώσεις στον σχεδιασμό και τη δρομολόγηση των αποστολών ΚΠΑΑ· τονίζει ωστόσο ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να υπερκεραστούν τα επίμονα στεγανά μεταξύ των διαφόρων μερών του όλου μηχανισμού εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

17.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μόνιμες δημοσιονομικές διαδικασίες για τη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, ΕΥΕΔ, ΕΟΑ, ΕΟΔ και των κρατών μελών στους τομείς της ΚΠΑΑ και των πολιτικών για την κοινή αγορά, τη βιομηχανία, το διάστημα και για την έρευνα και ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν μόνιμους δημοσιονομικούς κανόνες για τη σύνδεση των παραγόντων της ΕΕ στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας (π.χ. Frontex, Ευρωπόλ, ENISA) με τους αντίστοιχους παράγοντες της εξωτερικής άμυνας (π.χ. ΕΟΑ, ΕΥΕΔ)·

18.  χαιρετίζει την εφαρμογή ενός πρότυπου έργου σχετικά με την έρευνα στον τομέα της ΚΠΑΑ που θα αναλάβουν από κοινού η Επιτροπή και ο ΕΟΑ, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο στον προϋπολογισμό 2015 με σκοπό την εφαρμογή ενωσιακών στόχων και εκτέλεση ενωσιακού προϋπολογισμού από τον ΕΟΑ· εκφράζει τη λύπη του επ' αυτού διότι η Επιτροπή δεν παρέσχε στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ, όπως ζητείται στο ψήφισμά του της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας(5)·

19.  επικροτεί τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την ανακοίνωση σχετικά με τον ευρωπαϊκό τομέα άμυνας και ασφάλειας που εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2014· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να καταρτίσει μια αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων μερών στην οποία θα σκιαγραφούνται οι τρόποι με τους οποίους οι δυνητικοί δικαιούχοι και οι εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ, του INTERREG V· εκφράζει τη λύπη του εν προκειμένω διότι ενδέχεται να ήλθαν υπερβολικά αργά οι προτάσεις της Επιτροπής για να επηρεάσουν την τρέχουσα κατανομή πόρων των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων ή να αναδιανείμουν τα κονδύλια της ΕΕ για υποστήριξη μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας (ΕΒΤΒΑ)·

20.  επικροτεί την πρωτοβουλία «Εκπαίδευση και Εξοπλισμός» η οποία θα εξασφαλίζει την οικοδόμηση ικανοτήτων των εταίρων ως μέρος μιας στρατηγικής μετάβασης ή εξόδου, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση διαφόρων μορφών υλικού και μη θανατηφόρου εξοπλισμού για δυνάμεις ασφαλείας και άμυνας τρίτων χωρών, υποστηρίζει δε την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή επί του θέματος· υποστηρίζει τη δημιουργία μονάδων σχεδίων εντός των οποίων θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες και οι οποίες θα βοηθούσαν στην εξασφάλιση ταχείας παροχής και κάλυψης των αναγκών ασφάλειας των χωρών υποδοχής μέσω της παροχής στήριξης έργου, είναι δε της άποψης ότι αυτές οι μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συστηματικά·

21.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας 2009/81/ΕΚ (σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις) και 2009/43/ΕΚ (σχετικά με τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της εσωτερικής αγοράς)· καλεί την Επιτροπή να έχει κατά νου ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της άμυνας χρειάζεται να υπόκεινται σε ειδικό νομικό και χρηματοοικονομικό καθεστώς για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και να στηρίζουν τις εθνικές προσπάθειες ενίσχυσης των αμυντικών ικανοτήτων·

Χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων

22.  αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ και ότι οι κοινές δαπάνες τους καλύπτονται από τον μηχανισμό Αθηνά· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός Αθηνά έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων και ότι συνιστά μέσο αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών το οποίο τα ενθαρρύνει, ιδίως εκείνα τα κράτη που δεν έχουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς και επιχειρησιακούς πόρους, να συνεισφέρουν στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι το ποσοστό των κοινών δαπανών παραμένει πολύ χαμηλό (εκτιμάται κατά προσέγγιση στο 10-15% του συνολικού κόστους) και ότι το υψηλό ποσοστό των δαπανών και των ευθυνών που βαρύνουν τα κράτη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις βάσει της αρχής «έκαστος καλύπτει τις δικές του δαπάνες» αντιβαίνει στις αρχές της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των βαρών και αποτρέπει περαιτέρω τα κράτη μέλη από μία ενεργό συμμετοχή σε επιχειρήσεις ΚΠΑΑ· εκφράζει την ανησυχία του ότι αυτή η κατάσταση πραγμάτων, ιδίως λόγω της απροθυμίας των κρατών μελών να συμμετέχουν στη διαδικασία συγκρότησης δυνάμεων για επιχειρήσεις, εμποδίζει την ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων ΚΠΑΑ και θέτει εν κινδύνω τη συνολική αποδοτικότητά τους· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των στρατιωτικών αποστολών·

23.  αποδοκιμάζει εν προκειμένω το ότι η επανεξέταση του μηχανισμού Αθηνά που έπρεπε να είχε διενεργηθεί έως τα τέλη 2014 έχει φέρει πολύ περιορισμένα αποτελέσματα, όπως είναι μιας μορφής προχρηματοδότηση ορισμένων δαπανών προς επιτάχυνση της ανάπτυξης· εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο δεν επέτυχε συμφωνία για να περιληφθεί η χρηματοδότηση του κόστους της στρατηγικής ανάπτυξης των μαχίμων μονάδων της ΕΕ στον κατάλογο των κοινών δαπανών που αναλαμβάνονται συστηματικά από τον Αθηνά, αλλά ενέκρινε αντί αυτού μία απόφαση για μία διετία με δυνατότητα ανανέωσης· καλεί το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την Άμυνα να εξετάσει περαιτέρω διεύρυνση των δαπανών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά, όπως είναι η αυτόματη χρηματοδότηση των δαπανών ανάπτυξης επιχειρήσεων και αποστολών ΚΠΑΑ (υποδομές για τη στέγαση των δυνάμεων, δαπάνες που σχετίζονται με τον προσδιορισμό των σημείων εισόδου των δυνάμεων στα θέατρα των επιχειρήσεων και αποθέματα ασφαλείας τροφίμων και καυσίμων, όπου κρίνεται απαραίτητο)·

24.  υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση της δυνατότητας προσέλκυσης και διαχείρισης χρηματοδοτικών συνεισφορών από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εντός του μηχανισμού Αθηνά· υποστηρίζει επίσης την επιλογή της από κοινού χρηματοδότησης, βάσει της οποίας ένας μικρότερος αριθμός συμμετεχουσών χώρων θα χρηματοδοτούν ορισμένες επιχειρησιακές δαπάνες των αποστολών, υπό τον όρο ότι οι συνεισφορές τους θα τελούν υπό τη διαχείριση του μηχανισμού Αθηνά και ότι θα συμπληρώνουν και δεν θα υποκαθιστούν τις κοινές δαπάνες·

25.  υπενθυμίζει ότι στη Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπονται νέες διατάξεις σχετικά με την ΚΠΑΑ, τις οποίες η ΕΕ δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει το άρθρο 44 της ΣΕΕ, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε ομάδες πρόθυμων κρατών μελών να προχωρήσουν στην εκτέλεση αποστολών ΚΠΑΑ· φρονεί ότι υφίσταται επείγουσα ανάγκη για μια ταχύτερη διεργασία λήψης αποφάσεων· είναι της γνώμης ότι οι ad hoc χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για στρατιωτική επιχείρηση θα πρέπει να καλύπτουν περισσότερες από τις παραδοσιακές κοινές δαπάνες που επιστρέφονται από τον μηχανισμό Αθηνά·

26.  καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους τη συγκρότηση ενός ταμείου εκκίνησης (όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) για την επείγουσα χρηματοδότηση των αρχικών σταδίων στρατιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη ικανοτήτων· καλεί επίσης το Συμβούλιο να υποβάλει πρόταση σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί σε κατάσταση κρίσης ταχεία διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι, ενώ οι μη στρατιωτικές αποστολές επωφελούνται από ειδικό προϋπολογισμό για προπαρασκευαστικά μέτρα, η ανάπτυξη και η αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών αποστολών θα συνεχίσει να παρεμποδίζεται διαρθρωτικά όσο δεν αξιοποιείται η δυνατότητα αυτή· ενθαρρύνει θερμά τα κράτη μέλη να αναλάβουν δέσμευση στη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 46 της ΣΕΕ, μέσω της οποίας θα μπορούσε επίσης να επιτευχθεί πολύ γρηγορότερα η επειγόντως απαραίτητη βελτίωση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης της ΕΕ· εκφράζει εν προκειμένω τη λύπη του για την έλλειψη ουσίας που χαρακτηρίζει το πλαίσιο πολιτικής του Συμβουλίου για τη συστηματική και μακροπρόθεσμη αμυντική συνεργασία, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2014, δεδομένου ότι αυτό το έγγραφο απλώς περιγράφει τις τρέχουσες πρακτικές· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει την αναγκαία πρόταση για να καθίσταται σαφές πώς ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να διευκολύνει τη θέσπιση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και το έργο της στρατιωτικής συνεργασίας σε καιρό ειρήνης εντός του πλαισίου της PESCO·

27.  εκφράζει την έκπληξή του διότι δεν υφίστανται ακόμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργασιών και από κοινού χρησιμοποίησης· σημειώνει την έκκληση στην οποία προέβη το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 για τη διερεύνηση παρόμοιων διευθετήσεων και θεωρεί λυπηρό το ότι μετά την παρέλευση ενός έτους οι σχετικές συζητήσεις δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε συγκεκριμένα μέτρα επί του θέματος· σημειώνει ότι η βελγική κυβέρνηση ήδη χορηγεί απαλλαγές από τον ΦΠΑ, σε ad hoc βάση, για τα προπαρασκευαστικά στάδια ορισμένων έργων του ΕΟΑ, π.χ. στην περίπτωση των μέσω δορυφόρου επικοινωνιών· πιστεύει ότι οι εν λόγω απαλλαγές θα πρέπει να χορηγούνται συστηματικά και να επεκταθούν σε υποδομές και σε συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων, με βάση το πρότυπο του υφιστάμενου μηχανισμού εντός του ΝΑΤΟ ή του υφιστάμενου μηχανισμού της ΕΕ για τις υποδομές των μη στρατιωτικών ερευνών· ζητεί την ανάπτυξη οιουδήποτε άλλου κινήτρου που θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη σε επίπεδο ικανοτήτων συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών·

Διαφάνεια και λογοδοσία

28.  τονίζει ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις απαιτήσεις όχι μόνο για τον δημοκρατικό έλεγχο αλλά και για την επαρκή λειτουργία και την αξιοπιστία των αποστολών που διεξάγονται υπό τη σημαία της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη σημασία που δίδει το Κοινοβούλιο στο να ασκείται εποπτεία στον τρόπο με τον οποίον εγγράφονται στον προϋπολογισμό οι διάφορες αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ. επιδοκιμάζει τους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται από τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, όπως είναι οι ανά τρίμηνο εκθέσεις για τον προϋπολογισμό ΚΕΠΠΑ και οι κοινές διαβουλεύσεις για την ΚΕΠΠΑ· επικροτεί τη δέσμευση της ΥΕ/ΑΕ να αναζωογονήσει τις εν λόγω διαβουλεύσεις και να εισαγάγει τον κατάλληλο βαθμό ευελιξίας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τους με σκοπό να τηρείται το Κοινοβούλιο πλήρως ενημερωμένο σχετικά με τις στρατιωτικές αποστολές και σχετικά με το έργο και το θεματολόγιο της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας· πιστεύει ότι οιαδήποτε βελτίωση της ευελιξίας και της αποδοτικότητας της χρηματοδότησης και της διεξαγωγής αποστολών και επιχειρήσεων δεν πρέπει να υπονομεύει τις θετικές εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των παρεμβάσεων ΚΠΑΑ· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 49 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού και να προτείνει ειδικά κονδύλια για κάθε μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ στο κεφάλαιο για την ΚΕΠΠΑ, να συμπεριλαμβάνει δε αυτομάτως στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων ανάλυση εκάστης αποστολής βάσει των συμμετεχόντων και των καταβληθεισών δαπανών·

29.  προσβλέπει σε πρωτοβουλίες που θα αποφέρουν σαφήνεια και συνέπεια στους δημοσιονομικούς και επιχειρησιακούς κανόνες που εφαρμόζονται στις μη στρατιωτικές αποστολές· χαιρετίζει υπό το φως της διεξαγόμενης συζήτησης για την ευελιξία των δημοσιονομικών κανόνων τη δέσμευση της Επιτροπής να καταρτίσει ειδικό υπόδειγμα για όλες τις αποστολές ΚΠΑΑ και να προσαρμόσει τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές στις ανάγκες τους·

Αντιστοιχία λόγων και έργων

30.  ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο να ηγηθεί της ΚΠΑΑ και να διαδραματίσει ρόλο καθοδηγητή στην εξάλειψη των στεγανών εξασφαλίζοντας συντονισμό μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ και παρέχοντας εχέγγυα για τη συνέπεια εντός των δύο τελευταίων οργάνων· προτείνει να ανατεθεί στους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ η εντολή να βελτιώσουν τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της ΕΕ επιτόπου, για να αυξηθεί η εσωτερική συνοχή των δράσεων της ΕΕ και να μετατραπούν οι πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης από πρόκληση σε πλεονέκτημα·

31.  εκφράζει την άποψη ότι το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Άμυνα θα πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να διεξαγάγει διεξοδική συζήτηση και να διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων σχετικά με τις αποστολές και τις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, και τούτο με σκοπό να τις καταστήσει περισσότερο αποδοτικές και επιτυχημένες· παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013· θεωρεί απαραίτητο να ληφθούν στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Άμυνα συγκεκριμένα μέτρα προς ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ κατά τρόπο που να συμπληρώνει το ΝΑΤΟ, να διατηρηθεί και παγιωθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και να παρασχεθεί στήριξη για μία κοινή βιομηχανική και τεχνολογική βάση·

32.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών προς υλοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, έχοντας κατά νου τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν μερικά κράτη μέλη·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0286.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0514.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου