Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2037(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0159/2015

Indgivne tekster :

A8-0159/2015

Forhandlinger :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Afstemninger :

PV 21/05/2015 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0215

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 92k
Torsdag den 21. maj 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa
P8_TA(2015)0215A8-0159/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 21. maj 2015 om konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarsevnen i Europa (2015/2037(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 19.-20. december 2013 om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 18. november 2014 om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. juli 2013 "Hen imod en mere konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor" (COM(2013)0542) og den tilknyttede køreplan for gennemførelse af 24. juni 2014 (COM(2014)0387),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(2),

–  der henviser til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr,

–  der henviser til politikrammen for systematisk og langsigtet forsvarssamarbejde, vedtaget af Rådet den 18. november 2014,

–  der henviser til den ajourførte rammeordning for forsyningssikkerhed mellem deltagende medlemsstater, vedtaget af Det Europæiske Forsvarsagenturs (EDA's) Styringskomité i november 2013 og den tilknyttede adfærdskodeks om prioritering, vedtaget af EDA's Styringskomité i maj 2014,

–  der henviser til sine beslutninger af 21. november 2013 om det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis(3) og af 14. december 2011 om finanskrisens følger for forsvarssektoren i EU's medlemsstater(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0159/2015),

A.  der henviser til, at der blev indført ny lovgivning om det europæiske forsvarsmarked under forsvarspakken fra 2009, og at alle 28 medlemsstater har omsat de nye bestemmelser i deres nationale retsordener; der henviser til, at det centrale i denne nye lovgivning er indførelsen af en reguleringsramme, som bygger på gennemsigtighed, ikkeforskelsbehandling og konkurrence, og som tager højde for de særlige forhold i forsvarssektoren;

B.  der henviser til, at medlemsstaterne er enige om behovet for at udvikle et europæisk marked for forsvarsmateriel og -tjenester; der henviser til, at Det Europæiske Råd endda har opfordret til, at der oprettes en ordning for forsyningssikkerhed for hele EU; der henviser til, at tilstrækkelig kapacitet og materielforsyning samt strategisk autonomi for EU har central betydning for Unionens og dens naboers sikkerhed;

C.  der henviser til, at vellykkede fredsbevarende missioner og sikkerhedsmissioner inden for rammerne af FSFP i høj grad afhænger af deres evne til hurtigt og straks at reagere, og at behovet for at nå frem til et reelt europæisk forsvarsmarked derfor er et vigtigt aspekt for at forebygge overlapning og reducere bureaukrati;

D.  der henviser til, at den manglende konsolidering, omkostningseffektivitet og effektivitet på de europæiske forsvarsmarkeder er skyld i, at den eksterne afhængighed i den europæiske forsvarssektor yderligere kunne forøges på et tidspunkt med mangeartede og direkte trusler mod europæiske sikkerhed af en størrelsesorden, som ikke er set siden den kolde krigs ophør;

E.  der henviser til, at investeringer i forskning og teknologi i forsvarssektorerne i alle medlemsstaterne samt fælles investeringer i forskning og teknologi i forsvarssektoren inden for rammerne for det europæiske samarbejde er faldet i foruroligende grad i de seneste år;

Udviklingen på forsvarsmarkederne udgør en risiko for europæisk autonomi

1.  er fortsat alvorligt bekymret over de udbredte og stort set ukoordinerede nedskæringer af forsvarsbudgetterne i de fleste medlemsstater; understreger, at en nedskæring af forsvarsbudgetterne svækker forsvarspotentialet i medlemsstaterne og EU og efterlader et spørgsmålstegn med hensyn til niveauet af beredskab til at sikre national og europæisk sikkerhed; er af den opfattelse, at disse ukoordinerede nedskæringer kombineret med strukturelle problemer og urimelig og uigennemsigtig praksis udsætter Unionen for risiko, når strategiske aktiver og kapaciteter opgives, og de muligheder forspildes, der kunne opnås ved koordinering af forsvarspolitikken og sammenlægning og deling af forsvarsaktiver, hvilket kunne bidrage til virkeliggørelse af EU's velstand og fred i overensstemmelse med artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union, dens forsyningssikkerhed og forsvaret af dens borgere og dens interesser;

2.  er dybt bekymret over bølgen af væbnede konflikter, kriser med lav intensitet, hybrid krig og "stedfortræderkrig", statsopløsning, ustabilitet og udbredte menneskeretskrænkelser i EU's umiddelbare naboskabsområde og over terrortruslen i og uden for selve EU; mener, at de nuværende sikkerhedstrusler er fælles for EU som helhed og bør behandles på en samlet og koordineret måde med sammenlægning og deling af civile og militære ressourcer; er af den faste overbevisning i denne forbindelse, at det er af største vigtighed, at der ikke spildes ressourcer, og at det afgørende, at skatteydernes penge udnyttes bedre, at der gøres fremskridt med oprettelsen af et europæisk marked for forsvarsmateriel og udviklingen af en konkurrencedygtig teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar (EDTIB), som er i stand til at skabe synergier gennem øget koordinering på tværs af grænserne og at tilvejebringe de nødvendige kapaciteter til FSFP; mener også, at det vil være afgørende for at øge effektiviteten og omkostningseffektiviteten af EU’s indsats inden for rammerne af NATO’s operationer for at garantere sikkerheden og stabiliteten i Europa og i dets nabolande;

3.  er derfor bekymret over medlemsstaternes langsommelige og inkonsekvente gennemførelse af direktiverne under forsvarspakken fra 2009 og opfordrer Kommissionen til at træffe særlige foranstaltninger for at sikre, at direktiverne gennemføres korrekt ved at overvåge gennemførelsen i national ret med henblik på at undgå markedsforvridninger; anerkender, at indførelsen af ny lovgivning er en langstrakt proces, men advarer om, at en ukorrekt og diffus anvendelse risikerer at skabe dårlige praksisstandarder og dermed kan bringe opnåelsen af målsætningerne for direktiverne og oprettelsen af det europæiske marked for forsvarsmateriel i fare og svække udviklingen af EDTIB; understreger, at forsvarspakken også bør bidrage til at skabe incitamenter til forsvarssamarbejde i Europa, og opfordrer Kommissionen og EDA til at arbejde tæt sammen i denne forbindelse; minder med beklagelse om, at fælles indkøb i forsvarssektoren er stagneret og er i de seneste år endda faldet;

4.  advarer mod risici mod ekstern afhængighed i den europæiske forsvarssektor i en tid med et stadig mere komplekst og udfordrende sikkerhedsmiljø; advarer især om kombinationen af medlemsstaternes ukoordinerede forsvarsbudgetter, vedvarende markedsfragmentering til trods for nye regler for det indre marked, forsvarsindustriens stigende afhængighed af eksport ud af EU og stigende udenlandske investeringer i Europas forsvarssektor i nogle lande, som kunne føre til manglende gennemsigtighed og afgivelse af kontrol med strategiske nationale og europæiske forsvarsindustrier, -aktiver og -teknologier;

5.  mener, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod virkningen af visse projekter på EU's selvstændighed og uafhængighed, såsom samarbejde med Rusland inden for følsomme områder, såsom opsendelse af satellitter med Sojus-raketter og strategisk lufttransport; understreger behovet for, at medlemsstaterne gennemfører en prioriteret revision af deres militær-/forsvarsindustri og skaber incitamenter for deres udvikling i det omfang, det er tilladt i henhold til EU-retten;

6.  understreger, at en meget konkurrencedygtig, moderne og integreret europæisk industriel forsvarsstrategi er afgørende for at sikre Europas forsvarskapaciteter og at opnå positive indirekte virkninger for andre tilknyttede økonomiske sektorer; påpeger, at øget samarbejde om økonomiske ressourcer og menneskelig kapital er væsentlig for at gøre fremskridt med forskning i dobbelt anvendelse, som mindsker vores eksterne afhængighed og sikrer vores forsyninger af varer og råvarer til industrien, især dem af afgørende betydning;

7.  bemærker, at mens Det Europæiske Råd ikke formåede at give et passende svar på denne situation i december 2013, pegede det ikke desto mindre på en række indsatsområder for at forbedre den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og forpligtede sig til at revidere fremskridtene i juni 2015; beklager, at der til trods for den yderligere forværring af sikkerhedssituationen både internt og øst og syd for EU, som bringer dets sikkerhed i fare, ikke er gjort nogen virkelige fremskridt med håndteringen af de nuværende sikkerhedsudfordringer og -trusler;

8.  opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til at drage de nødvendige konklusioner og træffe konkrete foranstaltninger til at overvinde fragmenteringen af det europæiske forsvarsmarked; opfordrer Det Europæiske Råd til at udarbejde specifikke retningslinjer for forsvarspolitik og det europæiske forsvarsmarked under hensyntagen til de særlige forhold inden for forsvarssektoren for at øge dens gennemsigtighed og konkurrenceevne og at sikre tilstedeværelsen af nødvendige forsvarskapaciteter til at garantere den europæiske sikkerhed og opfylde målene for FSFP;

Nedgang i europæisk efterspørgsel som følge af budgetnedskæringer: behov for mere samarbejde

9.  mener, at årerne med ukoordinerede nationale forsvarsbudgetter i Europa må udlignes gennem et øget samarbejde og koordinering mellem medlemsstaterne, bl.a. gennem opstilling af forsvarsbudgetpolitikker og koordinering af strategiske valg vedrørende erhvervelse af militært og dobbeltanvendeligt udstyr i overensstemmelse med gennemsigtige standarder for offentlige udbud; understreger behovet for forudgående planlægning af strategiske investeringer i indkøb og renovering af materiel blandt medlemsstaterne; gentager sin opfordring til konsolidering af efterspørgslen i EU for at fremme og understøtte en konkurrencedygtig og uafhængig EDTIB; understreger, at udviklingen af en effektiv og gennemsigtig EDTIB er et centralt element i Europas evne til at beskytte sine borgere, interesser og værdier i overensstemmelse med traktatens målsætninger og til at opfylde sit ansvar som sikkerhedsleverandør; opfordrer Kommissionen til at udvikle en industriel strategi, der definerer centrale kapaciteter, der kan bruges som grundlag for at etablere EDTIB;

10.  minder om, at EU’s 28 medlemsstater fortsat er nummer to på verdensplan både med hensyn til forsvarsudgifter og våbeneksport; mener, at dette er et tegn på, at EU-medlemsstaterne og Unionen stadig spiller en nøglerolle inden for våbensalg og indkøb af forsvarsmateriel på verdensplan; mener, at samlede årlige forsvarsudgifter på 190 mia. EUR udgør en enorm andel af skatteydernes penge; minder også om, at mange nylige undersøgelser viste, at det største problem er, at forsvarsbudgetter i mange af de 28 EU-medlemsstater anvendes på en meget ineffektiv måde, hvilket fører til lange forsinkelser, højere omkostninger og i mange tilfælde til, at helikoptere og jagerfly og anden teknologi ikke er operationelle, selv om de er helt nye; understreger nødvendigheden af en gennemgribende omstrukturering af forbindelser mellem nationale forsvarsadministrationer og forsvarsindustrier og af at indføre strenge kvalitetskriterier for outputtet fra indkøbsprojekter;

11.  er af den opfattelse, at de nuværende budgetmæssige begrænsninger i EU-medlemsstaterne bør udgøre en mulighed for mere og bedre samarbejde inden for køb af forsvarsmateriel for at sikre større værdi af skatteydernes penge og sikre den nødvendige militære kapacitet i hele EU og en bæredygtig forsyningssikkerhed; mener, at medlemsstaterne står over for et valg mellem at samarbejde effektivt for at imødegå fælles udfordringer eller at miste strategiske muligheder og ikke kunne forsvare nationale og europæiske borgere og interesser;

12.  minder om behovet for større konvergens mellem de nationale forsvarsplanlægningsprocesser og påskønner i denne forbindelse Rådets vedtagelse af politikrammen for systematisk og langsigtet forsvarssamarbejde; beklager imidlertid, at den ikke er bindende, og at den ikke har introduceret en klar og struktureret proces; understreger, at dette dokument bør hilses velkommen af Det Europæiske Råd for at blive en vigtig drivkraft; tilskynder medlemsstaterne til at anmode om støtte fra EDA i deres nationale forsvarsevalueringer og til at dele oplysninger om nationale investeringsplaner og prioriteter inden for EU’s Militærkomité; opfordrer medlemsstaterne til at indgå i permanent struktureret samarbejde som en måde, hvorpå man kan sikre bedre koordination, samt til at anvende EU-finansiering til samarbejde i fredstid; opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til at fremlægge en realistisk plan for den vellykkede lancering af det permanente strukturerede samarbejde;

13.  anmoder om, at der gives prioritet til samarbejde og til sammenlægning og deling af initiativer, og at der skabes incitamenter til dette formål; opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag, der præciserer, hvordan markedsfordrejende skatteincitamenter, der ikke er markedsfordrejende, kan forfølge disse målsætninger; noterer sig Belgiens beslutning om at indrømme momsfritagelse til EDA's ad hoc-projekter og mener, at denne fritagelse bør udvides til at omfatte alle EDA's samarbejdsaktiviteter; påskønner, at EDA arbejder på en sammenlagt udbudsmekanisme, og forventer, at den kommer til at indeholde foranstaltninger, der kan tilskynde til samarbejde om erhvervelse af og støtte til forsvarsmateriel;

14.  minder om, at forsvarsvirksomheder, især SMV'er under Horisont 2020, COSME og de europæiske struktur- og investeringsfonde kan søge om EU-finansiering til projekter med dobbelt anvendelse og andre projekter; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bistå virksomheder, især SMV'er; med at udnytte de europæiske finansieringsmuligheder for forsvarsrelaterede projekter;

15.  påpeger, at EU på det seneste i stigende grad har været udsat for trusler og udfordringer i cyberspace, som indebærer en alvorlig trussel mod sikkerheden for de enkelte medlemsstater og for EU som helhed; mener, at sådanne trusler bør vurderes tilstrækkeligt, og at der træffes foranstaltninger på EU-plan med henblik på at indføre tekniske og andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger i medlemsstaterne;

16.  opfordrer Det Europæiske Råd til på sit møde i juni 2015 at behandle behovet for at strømline offentlige indkøb og tildeling af kontrakter i forbindelse med cybersikkerhed og at sikre øget koordinering mellem medlemsstaterne for at sætte Unionen i stand til omgående at løse de store globale trusler som f.eks. cyberterrorisme og cyberangreb;

17.  gentager sin opfordring til NF/HR og Rådet om, at EU fastlægger en fælles holdning til brugen af væbnede droner, idet overholdelsen af menneskerettigheder og den humanitære folkeret gives højeste prioritet, og tager hånd om spørgsmål såsom de retlige rammer, proportionalitet, ansvarlighed, beskyttelse af civile og gennemsigtighed;

Stigende ekstern afhængighed: behov for en fælles strategi

18.  advarer om, at de europæiske forsvarsvirksomheder i stigende grad finder kompensation for deres faldende omsætning i Europa i eksport ud af EU; udtrykker bekymring over de mulige negative følger af denne tilgang som f.eks. overførsel af følsomme teknologier og intellektuelle ejendomsrettigheder til deres fremtidige konkurrenter samt flytning af produktion ud af EU, hvilket skader Europas forsyningssikkerhed; mener, at det er en alvorlig strategisk fejltagelse at udsætte EU for risikoen for, at EDTIB bliver afhængig af kunder i tredjelande med andre strategiske interesser;

19.  minder om, at EU's fælles holdning om våbeneksport definerer en fælles forståelse af kontrollen med eksport af militærteknologi og -udstyr, som bidrager til at samordne de nationale eksportkontrolsystemer; mener, at en mere sammenhængende anvendelse af dens otte kriterier er nødvendig for at sikre ikke blot, at overordnede udenrigs- og sikkerhedspolitiske mål prioriteres højere end kortsigtede økonomiske gevinster, men også af, at der gælder lige vilkår for europæisk industri;

20.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at efterleve principperne i den fælles holdning og rapportere fuldt ud i forbindelse med de årlige beretninger om situationen for deres eksport af forsvarsmateriel til tredjestater opfordrer Rådet og NF/HR til at se på, hvordan man kan forbedre overholdelsen af indberetningsforpligtelsen og øget gennemsigtighed og offentlig indsigt i forbindelse med eksportkontrol; minder om, at overholdelsen af den fælles holdning er afgørende for virkeliggørelsen af EU's principper og værdier, navnlig inden for den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret og dens ansvar inden for lokal, regional og global sikkerhed;

21.  bemærker Kommissionens meddelelse om revision af eksportkontrolpolitikken for produkter med dobbelt anvendelse og understreger i denne sammenhæng nødvendigheden af at sikre kontrolformer, der ikke hindrer den frie strøm af varer og teknologi i det indre marked, og af at undgå divergerende fortolkninger af EU-regler; opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte et nyt lovforslag om ajourføring af ordningen for eksportkontrol for dobbelt anvendelse for at forbedre sammenhængen, effektiviteten, gennemsigtigheden og anerkendelsen af indvirkningen på menneskerettighederne, og samtidig sikre lige vilkår; understreger, at dette forslag skal tage højde for ændringen af karakteren af de sikkerhedsmæssige udfordringer og hastigheden for den teknologiske udvikling, især når det gælder overvågnings- og indtrængningssoftware og -udstyr samt handel med programmelsårbarhed;

22.  bemærker, at mens de dobbelt anvendelige teknologiers stigende betydning giver fordele i henseende til synenergier mellem forsvarssektoren og den kommercielle produktion, indebærer den også afhængighed af de civile forsyningskæder, som ofte baserer deres produktion uden for Europa; anmoder om oplysninger fra Kommissionen og EDA om mulige risici forbundet med den stigende internationalisering af industriforsyningskæderne og de virkninger, som ændringer i ejerforholdene i forsvarssektoren kan få for forsyningssikkerheden, og også de øgede risici for den europæiske og nationale sikkerhed, herunder for EU’s digitale infrastruktur; opfordrer Kommissionen til at informere Parlamentet i god tid om status for grønbogen om kontrol med forsvarsaktiver og følsomme industrielle aktiver, som den havde annonceret ved udgangen af 2014, og anmoder om oplysninger om resultatet af de planlagte konsultationer af de berørte parter;

23.  påskønner EDA's og Kommissionens arbejde med en EU-omfattende forsyningssikkerhedsordning, som Det Europæiske Råd havde givet dem mandat til, og ser frem til, at en køreplan med specifikke skridt, der skal forelægges stats- og regeringscheffer til godkendelse i juni 2015; opfordrer Kommissionen og EDA til i detaljer at redegøre for, i hvilket omfang Parlamentets forslag om "en omfattende og ambitiøs ordning for forsyningssikkerhed for hele EU (...) på grundlag af et system med gensidige garantier og en analyse af risici og behov, eventuelt ved at gøre brug af retsgrundlaget for det permanente strukturerede samarbejde"(5) er blevet inddraget i det forberedende arbejde; mener, at tidligere metoder, der er blevet anvendt af Kommissionen, såsom kortlægning og overvågning, har været utilstrækkelige; understreger behovet for at fokusere på nye tilgange til at sikre fri bevægelighed for militært udstyr til de væbnede styrker i de 28 medlemsstater;

24.  mener, at gensidige forsikringer angående forsyningssikkerhedsordninger mellem medlemsstaterne er et grundlæggende element i opbygningen af et integreret europæisk forsvarsmarked; påskønner EDA's ajourførte rammeaftale om forsyningssikkerhedsordninger, der er et instrument, der styrker den gensidige tillid og solidaritet, men beklager, at den ikke skaber nogen retlige forpligtelser; mener, at forsyningssikkerhedsordningen for hele EU skal baseres på gennemførelsen af eksisterende lovgivning og navnlig på fuldstændig gennemførelse af direktivet om overførsel inden for EU for at fjerne hindringer for forsvarsprodukters frie bevægelighed inden for EU;

Udnyttelse af det fulde potentiale i reglerne om det indre marked

25.  understreger, at forsvarspakken, der blev iværksat af Kommissionen, sigter mod at støtte konkurrenceevnen i den europæiske forsvarssektor, og at et af målene med pakken er at begrænse de problemer, der følger af fragmenteringen af det europæiske forsvarsmarked, fra visse protektionistiske holdninger i forbindelse med tildeling af forsvarskontrakter og fra manglende koordinering mellem forskellige medlemsstaters kontrolordninger for overførsel af forsvarsrelaterede produkter;

26.  understreger, at opnåelsen af et ægte indre forsvarsmarked vil sikre fuldstændig gennemsigtighed og undgå dobbeltarbejde, som medfører markedsforvridninger; påpeger, at vellykkede freds- og sikkerhedsmissioner inden for rammerne af FSFP i høj grad afhænger af deres hurtige reaktionskapacitet, og at større integration er afgørende for at strømline procedurerne og nedbringe udgifterne;

27.  påpeger, at fuldførelsen af et europæisk forsvarsmarked kræver en yderst konkurrencedygtig industriel basis, der er styret af innovation og teknologi, og som kan skabe synergier gennem tættere samarbejde på tværs af grænserne, og at fremskridt inden for forskning med dobbelt anvendelse er afgørende for at sikre vores uafhængighed og garantere forsyningssikkerhed, navnlig af kritisk materiel;

28.  påpeger, at Europa – med henblik på at styrke det europæiske forsvar og den teknologiske innovation og opnå væsentlige besparelser samt desuden for at fremme en moderne, integreret og konkurrencedygtig europæisk forsvarsindustri – er nødt til at skabe stordriftsfordele og et fælles europæisk marked for indkøb af forsvarsmateriel; understreger, at reglerne om det indre marked bør udnyttes fuldt ud gennem styrket samarbejde på tværs af grænserne med henblik på at modvirke den igangværende fragmentering af den europæiske forsvars- og sikkerhedssektor, som fører til overlapning af programmer for forsvarsmateriel samt mangel på gennemsigtighed hvad angår relationerne mellem de nationale forsvarsadministrationer og forsvarsindustrien; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at afskaffe nationale regler, der ikke overholder direktiv 2009/43/EF og direktiv 2009/81/EF, og som udgør en hindring for det indre marked for indkøb af forsvarsmateriel, og til på korrekt vis at gennemføre og håndhæve direktiv 2009/81/EF om indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet og direktiv 2009/43/EF om overførsel af forsvarsrelaterede produkter; opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger til at sikre en korrekt anvendelse af direktiverne og til at kontrollere og overvåge de nationale gennemførelsesprocedurer for at sikre, at de ikke fører til markedsforvridninger;

29.  opfordrer Kommissionen til med henblik på at opnå bedst mulig udnyttelse af ressourcerne at tilskynde medlemsstaterne til at foretage fælles indkøb gennem indkøbscentraler, såsom EDA, jf. direktiv 2009/81/EF;

30.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at optrappe indsatsen for at opnå lige konkurrencevilkår på de europæiske forsvarsmarkeder med henblik på at bekæmpe protektionistisk praksis i medlemsstaterne ved at fremme samarbejde på tværs af grænserne samt bedre adgang til forsvarsindustriens forsyningskæder og ved at træffe foranstaltninger til at bringe den situation, hvorved nogle medlemsstater udelukkende er leverandører, mens andre udelukkende er aftagere af forsvarsteknologi, til ophør; mener i denne henseende, at anvendelsen af undtagelser, jf. direktiv 2009/81/EF, skal være behørigt begrundet; opfordrer Kommissionen til at informere Parlamentet om virkningerne af de syv vejledninger, der allerede er offentliggjort (om henholdsvis anvendelsesområde, undtagelser, forskning og udvikling, forsyningssikkerhed, informationssikkerhed, underentrepriser, kompensationskøb), og bemærker, at Kommissionen planlægger at offentliggøre endnu to i 2015; mener, at disse vejledninger giver Kommissionen en perfekt mulighed for at indlede en dialog med medlemsstaterne om emner, der aldrig før er blevet behandlet på en struktureret og åben måde, og anmoder om oplysninger om resultatet af en sådan dialog;

31.  bemærker, at artikel 346 i TEUF med sin nuværende ordlyd og i praksis stadig giver medlemsstaterne store skønsbeføjelser med hensyn til at anvende denne artikel og derved undlade at anvende EU's lovgivning om indkøb af forsvarsmateriel i forsvarskontrakter; opfordrer derfor medlemsstaterne til at anvende artikel 346 i TEUF korrekt og effektivt i overensstemmelse med kravene i EU's bestemmelser, direktiverne om det indre marked og reglerne for indkøb af forsvarsmateriel; minder om, at foranstaltninger under artikel 346 ifølge Den Europæiske Unions Domstol faste retspraksis bør begrænses til ekstraordinære og klart definerede tilfælde og må ikke være mere vidtgående end de pågældende tilfælde; advarer om, at en ukorrekt anvendelse af undtagelser fra reglerne om det indre marked aktivt svækker konkurrencen i EU, mindsker gennemsigtigheden, fremmer korruption og derved er til skade for oprettelsen af et europæisk forsvarsmarked, for en fungerende EDTIB og for udviklingen af troværdige militære kapaciteter;

32.  noterer sig, at fuldstændig udfasning af kompensationskøb på lang sigt vil bidrage til at forbedre det indre markeds funktionsmåde inden for den europæiske forsvarssektor; opfordrer derfor Kommissionen til fortsat at kontrollere, at medlemsstaterne gradvist afskaffer kompensationskøb, som ikke er behørigt begrundede på grundlag af traktatens artikel 346; mener, at dette er helt afgørende for at sikre et velfungerende og gennemsigtigt indre marked inden for den europæiske forsvarssektor og sikre lige vilkår for leverandørerne, især SMV'er;

33.  minder om, at rammeaftaler, underentrepriser og inddeling i delkontrakter bør være midler til at åbne de etablerede forsyningskæder til gavn for SMV'er; påpeger imidlertid, at principperne om gennemsigtighed i underentreprenørkæden og solidarisk hæftelse skal sikres; opfordrer medlemsstaterne, EDA og Kommissionen til at samarbejde, med hovedleverandører, for at sikre, at SMV'erne har fuldt kendskab til de forskellige led i værdikæden, hvilket vil hjælpe med at konsolidere og lette deres adgang til offentlige kontrakter på forsvarsområdet og modvirke den geografisk ulige udvikling af Europas teknologi- og forsvarsbasis;

34.  bemærker, at udbredelsen inden for forsvarsindustrien af de vigtigste instrumenter i direktivet om overførsel af forsvarsrelaterede produkter, mere specifikt generelle licenser og certificering af forsvarsvirksomheder, fortsat er meget begrænset, og at der er smuthuller i det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne for at sikre passende kontrolforanstaltninger med henblik på at forhindre brud på betingelserne og vilkårene i overførselslicenserne; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at disse instrumenter rent faktisk anvendes i praksis, og glæder sig derfor over, at Kommissionen har taget initiativ til sammen med medlemsstaterne at oprette en arbejdsgruppe om harmonisering af direktivet om overførsel inden for EU;

35.  anerkender Kommissionens køreplan fra 2014 "Hen imod en mere konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor" samt Kommissionens tilsagn om at undersøge muligheden for at afhjælpe de mulige negative konsekvenser af tredjeparts kompensationskrav samt undersøge, hvordan sådanne krav påvirker det indre marked og den europæiske industri; understreger vigtigheden af, at køreplanen gennemføres rettidigt, og af, at der træffes supplerende foranstaltninger i det omfang, det er nødvendigt; støtter fuldt ud Kommissionens bestræbelser på at give praktisk vejledning til SMV'er, der anvender EU-midler i forbindelse med projekter med dobbelt anvendelse;

36.  minder om, at medlemsstaterne er nødt til hurtigt at sikre, at Kommissionen og EU's agenturer får bedre indsigt i indkøbspraksisserne i forsvarssektoren; understreger, at specifikke udbudsprocedurer såsom udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser bør begrænses til særlige tilfælde og kun berettiges af tvingende almene hensyn i forbindelse med forsvar og sikkerhed i overensstemmelse med direktiv 2009/81/EF; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre passende overvågning med henblik på at muliggøre omfattende rapportering, for så vidt angår begge direktiver, til Parlamentet og Rådet i 2016 som planlagt;

37.  minder om, at det er vigtigt, at de relevante tilsynsmyndigheder gennemfører regelmæssig kontrol af sikkerheds- og forsvarsmateriel, herunder kontrol af regnskabsføringen;

38.  understreger, at samarbejde mellem strategiske partnere er afgørende for europæisk forsyningssikkerhed og tilskynder derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til indkøb af forsvarsmateriel ved forhandling af internationale handelsaftaler;

Revision af pakken om indkøb af forsvarsmateriel

39.  opfordrer Kommissionen til i sine gennemførelsesrapporter til Parlamentet og Rådet vedrørende direktiv 2009/81/EF og 2009/43/EF i 2016 grundigt at vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang deres bestemmelser er blevet håndhævet korrekt, og om deres mål er blevet nået, og til at fremsætte lovgivningsmæssige forslag i overensstemmelse hermed, hvis rapportens konklusioner peger i denne retning;

40.  understreger, at der bør indføres flere særlige rapporteringskrav til medlemsstaterne sammen med bestemmelser om passende foranstaltninger til sikring af fortrolighed;

41.  minder om, at formålet med moderniseringen af EU's regler for offentlige udbud som fastsat i direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU, der blev vedtaget i 2014, er at sikre gennemsigtighed i underleverandørkæden samt overholdelse af miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivningen; understreger, at de nye direktiver giver mulighed for mere strømlinede procedurer, såsom brugen af elektroniske indkøb, efterspørgselsaggregering samt anvendelse af den økonomisk mest fordelagtige udbyder, som kan skræddersys til de særlige forhold, der gør sig gældende i forsvars- og sikkerhedssektoren;

42.  opfordrer til, at der – med henblik på at få opbygget en innovativ og konkurrencedygtig europæisk industri og udnytte sikkerheds- og forsvarsbudgetterne bedst muligt – indføres en ny procedure for innovationspartnerskaber i forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel, således at de ordregivende myndigheder får mulighed for at indføre denne procedure med henblik på udvikling og efterfølgende køb af nye, innovative produkter, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, hvilket vil skabe de nødvendige markedsincitamenter og støtte udviklingen af innovative løsninger, uden at markedet sættes ud af spil;

43.  understreger, at der under udbudsprocedurer for sikkerheds- og forsvarsmateriel skal tages højde for at sikre maksimal beskyttelse af og sikkerhed for civilbefolkningen;

o
o   o

44.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter, NATO's Parlamentariske Forsamling og NATO's generalsekretær.

(1) EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1.
(2) EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0514.
(4) EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 9.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0514.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik