Показалец 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0014(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0362/2015

Внесени текстове :

B8-0362/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/05/2015 - 10.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0216

Приети текстове
PDF 735kWORD 262k
Сряда, 27 май 2015 г. - Брюксел
Схема за помощ във връзка с доставката на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (Решение за започване на междуинституционални преговори)
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

Решение на Европейския парламент от 27 май 2015 г. за започване на междуинституционални преговори и за определяне на мандата за тези преговори относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

—  като взе предвид член 73, параграф 2, и член 74 от своя правилник,

решава да започне междуинституционални преговори на основание на следния мандат:

МАНДАТ

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Опитът, придобит при прилагането на настоящите схеми, както и заключенията от външните оценки и последващия анализ на различните варианти на политика, водят до заключението, че съображенията, които доведоха до създаването на тези две схеми за помощ за предлагане на определени селскостопански продукти в учебните заведения („схеми за училищата“), са все още валидни. В настоящия контекст на намаляваща консумация на плодове и зеленчуци, включително банани, и на млечни продукти, задълбочаваща се поради редица фактори, сред които и съвременната тенденция към потребление на храни с голяма степен на преработка, които, освен това, често съдържат големи количества добавена захар, сол и мазнини,осигуряването на помощ от Съюза за финансиране на предоставянето на децата в учебните заведения на избрани селскостопански продукти следва да продължи.
(2)  Опитът, придобит при прилагането на настоящите схеми, както и заключенията от външните оценки, последващия анализ на различните варианти на политика и социалните проблеми, пред които са изправени много държави членки, водят до заключението, че продължаването и засилването на тези две схеми за помощ за предлагане на определени селскостопански продукти в учебните заведения („схеми за училищата“), са от изключително голямо значение. В настоящия контекст на намаляваща консумация на пресни плодове и зеленчуци, включително банани, и на млечни продукти, по-специално сред децата, и на увеличаването на затлъстяването сред децата поради хранителни навици с тенденция към потребление на храни с голяма степен на преработка, които, освен това, често съдържат големи количества добавена захар, сол, мазнини и/или добавки, помощта от Съюза за финансиране на предоставянето на децата в учебните заведения на избрани селскостопански продукти следва да подпомага допълнително популяризирането на здравословни хранителни навици консумацията на местни продукти.
Обосновка
Компромисно изменение 6 на AGRI. Това изменение подчертава важността на училищните схеми, както и причините, поради които те следва да бъдат засилени. Освен това, вследствие на решението на Комисията да направи преоценка на предложението, е важно Парламентът да приеме силна позиция в полза на продължаването на схемите.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Анализът на различните варианти на политика посочва, че единният подход в обща правна и финансова рамка е по-уместен и ефективен по отношение на постигането на специфичните цели, които си поставя Общата селскостопанска политика посредством схемите за училищата. Това би позволило на държавите членки да оптимизират въздействието на предлагането на селскостопански продукти в рамките на предварително определен бюджет и да увеличат ефективността на управлението. С цел обаче да се вземат под внимание разликите между плодовете и зеленчуците, включително бананите, и млечните продукти, и между техните снабдителни вериги, някои елементи следва да останат отделени, като съответните бюджетни пакети. В светлината на опита от настоящите схеми, участието в схемата следва да продължи да бъде на доброволен принцип за държавите членки. Като се вземат предвид различията в потреблението между тях, на участващите държави членки следва да бъде дадена възможност да изберат дали желаят да предлагат всички или само един от продуктите, отговарящи на условията за предлагане на децата в учебните заведения.
(3)  Анализът на различните варианти на политика посочва, че единният подход в обща правна и финансова рамка е по-уместен и ефективен по отношение на постигането на специфичните цели, които си поставя Общата селскостопанска политика посредством схемите за училищата. Това би позволило на държавите членки да оптимизират въздействието на предлагането на селскостопански продукти в рамките на предварително определен бюджет и да увеличат ефективността на управлението. С цел обаче да се вземат под внимание разликите между плодовете и зеленчуците, включително бананите, и млечните продукти, и между техните снабдителни вериги, някои елементи следва да останат отделени, като съответните бюджетни пакети. В светлината на опита от настоящите схеми, участието в схемата следва да продължи да бъде на доброволен принцип за държавите членки. Като се вземат предвид различията в потреблението между тях, на участващите държави членки, със съгласието на заинтересованите региони, следва да бъде дадена възможност да изберат дали желаят да предлагат всички или само един от продуктите, отговарящи на условията за предлагане на децата в учебните заведения. Държавите членки следва също да обмислят въвеждането на целенасочени мерки, за да се преодолее намаляващата консумация на мляко сред юношите.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Установена е тенденция на намаляване на потреблението по-специално на пресни плодове и зеленчуци, включително банани, и на мляко за пиене. Поради това е целесъобразно предлагането на продукти по схемите за училищата да се насочи преимуществено именно към тях. Това на свой ред ще спомогне за намаляване на организационната тежест за училищата, за увеличаване на въздействието на предлагането на продукти в рамките на ограничен бюджет и ще бъде в съответствие с действащите в момента практики, тъй като това са най-често предлаганите продукти.
(4)  Установена е тенденция на намаляване на потреблението по-специално на пресни плодове и зеленчуци, включително банани, и на мляко за пиене. Поради това е целесъобразно предлагането на продукти по схемите за училищата като приоритет да се насочи преимуществено именно към тях. Това на свой ред ще спомогне за намаляване на организационната тежест за училищата и за увеличаване на въздействието на предлагането на продукти в рамките на ограничен бюджет и ще бъде в съответствие с действащите в момента практики, тъй като това са най-често предлаганите продукти. Въпреки това, с цел да се достигнат препоръчаните хранителни стойности по отношение на усвояването на калций и поради нарастващите проблеми, свързани с непоносимост към лактозата в млякото, на държавите членки следва да бъде разрешено разпространението на други млечни продукти, като например кисело мляко и сирена, които имат безспорно благоприятно въздействие върху здравето на децата. Освен това следва да се положат усилия, за да се осигури разпространението на местни и регионални продукти.
Обосновка
Компромисно изменение 1 на AGRI — част 3.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Необходими са образователни мерки в подкрепа на предлагането за гарантиране на ефективността на схемата при постигане на краткосрочните и дългосрочните цели за увеличаване на потреблението на определени селскостопански продукти и изграждането на по-здравословни хранителни режими. Като се има предвид важността на последните, тези мерки следва да подкрепят както предлагането на плодове и зеленчуци, включително банани, така и предлагането на мляко. Те следва да могат да се възползват от предоставянето на помощ от Съюза. Като съпътстващи мерки те представляват основен инструмент за възстановяване на връзката между децата и селското стопанство и неговите различни продукти и за постигане на преследваните от схемите цели, поради които на държавите членки следва да се позволи да включват по-широка гама от селскостопански продукти в своите тематични мерки. За насърчаване на навиците за здравословно хранене обаче националните здравни власти следва да се включат в този процес и да одобрят списъка на въпросните продукти, както и двете групи от продукти, които подлежат на подпомагане по схемите, и да определят техните хранителни аспекти.
(5)  Необходими са съпътстващи образователни мерки в подкрепа на предлагането за гарантиране на ефективността на схемата при постигане на краткосрочните и дългосрочните цели за увеличаване на потреблението на определени селскостопански продукти и изграждането на по-здравословни хранителни режими. Като се има предвид важността на последните, тези мерки следва да подкрепят както предлагането на плодове и зеленчуци, включително банани, така и предлагането на мляко и млечни продукти. Те следва да могат да се възползват от предоставянето на помощ от Съюза. Като съпътстващи образователни мерки те представляват основен инструмент за възстановяване на връзката между децата и селското стопанство и многообразието от селскостопански продукти на Съюза, по-специално произведените в техния регион, например с помощта на диетолози и земеделски стопани, и за постигане на преследваните от схемите цели, поради които на държавите членки следва да се позволи да включват по-широка гама от селскостопански продукти в своите тематични мерки, като например преработени плодове и зеленчуци без добавяне на захар, сол, мазнини или подсладители и други местни, регионални или национални специалитети, като например мед, трапезни маслини, зехтин и сушени плодове. За насърчаване на навиците за здравословно хранене обаче националните власти, отговарящи за храненето и/или здравето, следва да се включат в този процес и следва да одобрят списъка на въпросните продукти, както и двете групи от продукти, които подлежат на подпомагане по схемите, и следва да определят техните хранителни аспекти.
Обосновка
Компромисно изменение 2 на AGRI  — част 5.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  С цел да се гарантира стабилно бюджетно управление следва да се предвиди фиксиран таван на подпомагането от страна на Съюза за предлагането на плодове и зеленчуци, включително банани, и на мляко, и за подкрепящите образователни мерки и за покриване на свързаните с тях разходи. Този таван следва да отразява настоящото положение. Въз основа на натрупания опит и с оглед опростяването на управлението моделите за финансиране следва да се сближат и да се основават на единен подход по отношение на нивото на финансово участие на Съюза. Ето защо е уместно да се ограничи равнището на помощта на Съюза по отношение на цената на продуктите чрез въвеждане на максимална помощ от Съюза за порция както за плодове и зеленчуци, включително банани, така и за мляко, и премахване на принципа за задължителното съфинансиране за плодове и зеленчуци, включително банани. Като се има предвид нестабилността на цените на въпросните продукти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с мерките за определяне на равнищата на помощта от страна на Съюза по отношение на цената на порция от продуктите и за определяне на понятието „порция“.
(6)  С цел да се гарантира стабилно бюджетно управление следва да се предвиди фиксиран таван на подпомагането от страна на Съюза за предлагането на плодове и зеленчуци, включително банани, и на мляко, и за съпътстващите образователни мерки и за покриване на свързаните с тях разходи. Този таван следва да отразява настоящото положение. Въз основа на натрупания опит и с оглед опростяването на управлението моделите за финансиране следва да се сближат и да се основават на единен подход по отношение на нивото на финансово участие на Съюза. Ето защо е уместно да се ограничи равнището на помощта на Съюза по отношение на цената на продуктите чрез въвеждане на максимална помощ от Съюза за всяко дете и за всяка операция по предлагането както на плодове и зеленчуци, включително банани, така и на мляко, и премахване на принципа за задължителното съфинансиране за плодове и зеленчуци, включително банани. Като се има предвид нестабилността на цените на въпросните продукти, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с мерките за определяне на тавана на помощта от страна на Съюза.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  С цел да се осигури ефективното и целенасочено използване на средствата на Съюза на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с мерките за определяне на индикативно разпределяните средства от Съюза за всяка държава членка и за метода на преразпределение на помощта между държавите членки въз основа на получените заявления за помощ. Индикативно разпределените средства следва да се определят отделно за плодове и зеленчуци, включително банани, и за мляко в съответствие с доброволния принцип, на който се основава предлагането. Начинът за разпределяне на плодове и зеленчуци, включително банани, следва да отразява актуалното състояние на разпределените средства по държави членки въз основа на обективните критерии брой на децата във възрастовата група от шест до десет години като дял от населението, като се вземе под внимание също така равнището на развитието на съответните региони. С цел да се позволи на държавите членки да запазят равнището на дейностите по текущите си програми и с оглед насърчаването на други държави да се ангажират с мерки за предлагане на мляко е подходящо да се използва комбинация от два начина за разпределянето на средствата за мляко, а именно обичайното ползване на средства от държавите членки в рамките на схемата за предлагане на мляко в училищата и обективния критерий брой на децата във възрастовата група от шест до десет години като дял от населението, който се използва за плодове и зеленчуци, включително банани. За да се намери правилното съотношение между тези два начина, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с приемането на допълнителни правила по отношение на равновесието между двата критерия. Освен това, като се вземат предвид трайните промени в демографската ситуация или в развитието на регионите в държавите членки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с оценяването на всеки три години на актуалността на средствата, отпускани на държавите членки въз основа на тези критерии.
(7)  С цел да се осигури ефективното и целенасочено използване на средствата на Съюза на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове, в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с мерките за определяне на индикативно разпределяните средства от Съюза за всяка държава членка и за метода на преразпределение на помощта между държавите членки въз основа на получените заявления за помощ. Индикативно разпределените средства следва да се определят отделно за плодове и зеленчуци, включително банани, и за мляко в съответствие с доброволния принцип, на който се основава предлагането. Начинът за разпределяне на плодове и зеленчуци, включително банани, следва да отразява актуалното състояние на разпределените средства по държави членки въз основа на обективните критерии брой на децата във възрастовата група от шест до десет години като дял от населението, като се вземе под внимание също така равнището на развитието на съответните региони. С цел да се позволи на държавите членки да запазят равнището на дейностите по текущите си програми и с оглед насърчаването на други държави да се ангажират с мерки за предлагане на мляко е подходящо да се използва комбинация от четири начина за разпределянето на средствата за мляко, а именно обичайното ползване на средства от държавите членки в рамките на схемата за предлагане на мляко в училищата — освен в случая на Хърватия, за която трябва да бъде определена конкретна фиксирана сума на основата на настоящия регламент, обективния критерий брой на децата във възрастовата група от шест д о десет години като дял от населението, който се използва за плодове и зеленчуци, включително банани, степента на развитие на регионите в рамките на дадена държава членка и установяването на минимално равнище на изразходването на помощта от Съюза за всяко дете и за всяка година. За да се намери правилното съотношение между тези четири начина, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с приемането на допълнителни правила по отношение на равновесието между четирите критерия. Освен това, като се вземат предвид трайните промени в демографската ситуация или в развитието на регионите в държавите членки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с оценяването на всеки три години на актуалността на средствата, отпускани на държавите членки въз основа на тези критерии. Следва да се приложи увеличение от 5 % за помощта от Съюза при изпълнението на тази схема в най-отдалечените региони, предвид тяхната ограничена диверсификация на селското стопанство и честата невъзможност да се намерят някои продукти в съответния регион, което е свързано с по-големи разходи за транспорт и съхранение.
Обосновка
Компромисно изменение 4 на AGRI — част 3.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  За да се позволи на държавите членки с по-малобройно население да прилагат икономически ефективна схема, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на минимален размер на помощта от страна на Съюза, която държавите членки имат право да получават по схемата за плодове и зеленчуци, включително банани, и за мляко.
(8)  За да се позволи на държавите членки с по-малобройно население да прилагат икономически ефективна схема, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове, в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с определянето на минимален размер на помощта от страна на Съюза, която държавите членки имат право да получават по схемата за плодове и зеленчуци, включително банани, и за мляко и млечни продукти.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  В интерес на доброто административно и бюджетно управление държавите членки, които желаят да участват в схемата за предлагане на плодове и зеленчуци, включително банани, и/или на мляко, следва да кандидатстват ежегодно за помощ от страна на Съюза. С оглед опростяването на процедурите и управлението кандидатстването следва да бъде въз основа на отделни заявления за помощ. След подаване на заявления от държавите членки Комисията следва да вземе решение по окончателните размери на средствата за плодове и зеленчуци, включително банани, и за мляко в рамките на наличните в бюджета бюджетни кредити и, след като се вземат под внимание ограничените прехвърляния между схемите на разпределените на отделните държави членки средства, чрез които се насърчава определянето на приоритети на предлагане на продукти въз основа на хранителните потребности, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с мерки, с които се определят условията и ограниченията, свързани с тези прехвърляния.
(9)  В интерес на доброто административно и бюджетно управление държавите членки, които желаят да участват в схемата за предлагане на плодове и зеленчуци, включително банани, и/или на мляко и млечни продукти, следва да кандидатстват ежегодно за помощ от страна на Съюза. С оглед опростяването на процедурите и управлението кандидатстването следва да става въз основа на отделни заявления за помощ. След получаване на заявленията на държавите членки Комисията следва да вземе решение по окончателните размери на средствата за плодове и зеленчуци, включително банани, и/или за мляко и млечни продукти в рамките на наличните в бюджета бюджетни кредити и, след като се вземат под внимание ограничените прехвърляния между схемите на разпределените на отделните държави членки средства, чрез които се насърчава определянето на приоритети на предлагане на продукти въз основа на хранителните потребности. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с мерки, с които се определят условията и ограниченията, свързани с тези прехвърляния.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9а)  С цел опростяване на административните и организационните процедури за учебните заведения, които участват в двете програми, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на въвеждането на единни процедури за представяне на заявления за участие от страна на учебните заведения и единни процедури за мониторинг.
Обосновка
Важно е да се намали бюрокрацията, която възпира училищата от участие, по-специално по отношение на това, че училищата, които желаят да участват в двете програми, не следва да бъдат задължени да попълват два отделни комплекта от формуляри или да бъдат обект на разнообразни процедури за мониторинг.
Изменения 10 и 57
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)   Националната стратегия следва да се счита за необходимо условие за участието на държавата членка в схемата и за стратегически многогодишен документ, в който се посочват целите, които следва да бъдат постигнати от държавите членки, както и техните приоритети. На държавите членки следва да бъде разрешено да ги актуализират редовно, по-специално в светлината на оценките и преоценяването на приоритетите или на конкретните цели.
(10)   Националната стратегия следва да се счита за необходимо условие за участието на дадена държава членка в схемата. От държавите членки, които желаят да участват в схемата, следва да се изисква да представят стратегически документ, обхващащ период от шест години, в който да се определя количествено съществуващият проблем и да се определят целите, които следва да бъдат постигнати от тях, методологиите в съответствие с представения проблем и съответните приоритети. На държавите членки следва да бъде разрешено да ги актуализират редовно, по-специално в светлината на оценките и преоценяването на приоритетите или на конкретните цели и на успеха на техните програми. Когато държавите членки актуализират своите национални стратегии, от тях следва да се изисква да проведат официални консултации със заинтересованите страни в държавата членка.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11а)  За да се повиши осведомеността за схемата сред нейните бенефициенти в целия Съюз, тя следва да има обща идентичност и да получи логото на Съюза, което задължително да се използва върху плакатите във връзка с участието на училищата в програмите и върху информационните материали, които се предоставят на учениците в рамките на придружаващите образователни мерки. Във връзка с това на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за установяване на критерии относно представянето, съдържанието, размера и външния вид на общата идентичност и логото на Съюза.
Обосновка
Изменение в съответствие с Компромисно изменение 5 на AGRI.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  С цел да се гарантира, че цената на продуктите, предоставяни на децата по схемата, напълно отразява размера на помощта, която се предоставя, и че субсидираните продукти не се отклоняват от определената им употреба, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с въвеждане на мониторинг на цените в рамките на схемата.
(12)  С цел да се гарантира, че цената на продуктите, предоставяни на децата по схемата, напълно отразява размера на помощта, която се предоставя, и че субсидираните продукти не се отклоняват от определената им употреба, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с въвеждане на мониторинг на цените в рамките на схемата. Тези актове не следва да имат разубеждаващо въздействие върху държавите членки по отношение на снабдяването с местни продукти.
Обосновка
Изменение в съответствие с Компромисно изменение 5 на AGRI.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12а)  За да се провери ефективността на програмите в държавите членки, следва да се осигури финансиране на инициативи за наблюдение и оценка на постигнатите резултати, като особено внимание се обръща на средносрочни промени в потреблението.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13а)  Настоящият регламент не следва да се намесва в разделението на регионалните или местните правомощия в държавите членки, включително регионалното и местното самоуправление.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 — заглавие
Помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко, за подкрепящи образователни мерки и за поемане на свързаните с това разходи
Помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани, мляко и млечни продукти, за съпътстващи образователни мерки и за поемане на свързаните с това разходи
Обосновка
Компромисно изменение 1 на AGRI — част 1.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 — параграф 1 — буква а
a)  за предлагането на плодове и зеленчуци, банани и мляко;
а)  за предлагането на плодове и зеленчуци, включително банани, мляко и млечни продукти, посочени в параграф 2;
Обосновка
Компромисно изменение 1 на AGRI — част 1. Това компромисно изменение подкрепя предложението на Комисията за това, че на държавите членки следва и занапред да бъде разрешено да предлагат пресни продукти. Формулировката „плодове и зеленчуци“ обхваща пресни и охладени продукти, готови за консумация порции (като например белени/нарязани моркови в малки пликове) и също така позволява на училищата да използват продуктите за производство на прясно изцедени сокове. Избор на държавите членки е да решат и включат в стратегията си какви пресни продукти да предлагат (и по какъв начин).
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 — параграф 1 — буква б
б)  за подкрепящи образователни мерки; и
б)  за съпътстващи образователни мерки; и
Обосновка
Компромисно изменение 2 на AGRI — част 1. Замяната на „подкрепящи“ със „съпътстващи“ има за цел да изясни, че образователните мерки, подкрепяни от ЕС в рамките на училищната схема, не са отговорност на учителите в училищата, а на външни участници, като напр. диетолози, земеделски стопани и т.н.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 — параграф 1 — буква в
в)  за покриване на някои свързани с това разходи за логистика и предоставяне, оборудване, популяризиране, мониторинг и оценка.
в)  за покриване на свързани с това разходи за логистика и предоставяне, оборудване, комуникация и популяризиране, мониторинг, оценка и други дейности, пряко свързани с прилагането на схемата.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 — параграф 2
2.  Държавите членки, които желаят да участват в схемата за помощ, определена в параграф 1, („схема за училищата“) могат да предлагат или плодове и зеленчуци, включително банани, или мляко под код по КН 0401, или и двете.
2.  Държавите членки, които желаят да участват в схемата за помощ, определена в параграф 1, („схема за училищата“) могат да предлагат:
а)   плодове и зеленчуци, включително банани и/или
б)   мляко и млечни продукти от следните категории („млечни продукти“):
i)  мляко и сметана под код по КН 0401;
ii)  мътеница, заквасено мляко, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана с код КН 0403, с изключение на тези, които съдържат аромати или добавени немлечни вещества с кодове по КН 0403 10 51 до 99 и 0403 90 71 до 99;
iii)  сирена и извара с код по КН 0406;
iv)  безлактозно мляко, съставено от мляко, в което естественото съдържание е било променено по отношение на лактозното му съдържание и без съдържание на друго немлечно вещество с код по КН 0404 90.
Обосновка
Компромисно изменение 1 на AGRI — част 2. Целта на тези схеми е да се насърчава консумацията на селскостопански продукти и да се създадат навици на здравословно хранене. Освен това имаме конкретни аргументи, които обосновават намаляването на консумацията на мляко за пиене; сирената и натуралното кисело мляко са втората най-добра алтернатива поради непоносимостта към лактозата.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 — параграф 3
3.  Условие за участие в схемата за училлищата е държавите членки да изготвят на национално или регионално равнище, преди да се включат в схемата за училищата и след това на всеки 6 години, стратегия за нейното прилагане. Стратегията може да бъде изменяна от държавата членка, по-специално като се вземат предвид резултатите от мониторинга и оценяването. Със стратегията най-малкото се определят съответните нужди и тяхното класиране по приоритети, целевата група, очакваните резултати и количествено изразените цели, които трябва да бъдат постигнати по отношение на първоначалната ситуация, и в нея се установят най-подходящите инструменти и действия за постигане на тези цели.
3.  Условие за участие в схемата за училищата е държавите членки да изготвят на национално или регионално равнище, преди да се включат в схемата за училищата и след това на всеки шест години, стратегия за нейното прилагане. Стратегията може да бъде изменяна от държавата членка или от регионалния орган, по-специално като се вземат предвид резултатите от мониторинга и оценяването, както и постигнатите резултати чрез оползотворяване на фондовете на Съюза. Със стратегията като минимум се определят съответните нужди и тяхното класиране по приоритети, целевата група, очакваните резултати и количествено изразените цели, които трябва да бъдат постигнати по отношение на първоначалната ситуация, и в нея се установят най-подходящите инструменти и действия за постигане на тези цели.
Обосновка
Предоставя на поднационалните органи по-големи възможности за упражняване на контрол над схемата в съответствие с конституционното разпределение на компетентности в рамките на държавите членки. Настоящото изменение отразява също така становището на Комитета на регионите.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 — параграф 4
4.  За да гарантират ефективността на схемата за училищата, държавите членки предвиждат също така подпомагане на образователните мерки, които могат да включват и мерки и дейности, насочени към развиване у децата на интерес към селското стопанство и по-широка гама селскостопански продукти, възпитание по отношение на свързани теми, като навиците за здравословно хранене, борбата срещу разхищаването на храна, местните хранителни вериги или биологичното земеделие.
4.  За да гарантират ефективността на схемата за училищата, държавите членки предвиждат също така подпомагане на съпътстващи образователни мерки, които могат да включват и мерки и дейности, насочени към развиване у децата на интерес към селското стопанство, например посещения на стопанства, както и и предлагането на по-широка гама селскостопански продукти, като например като например преработени плодове и зеленчуци и други местни, регионални или национални специалитети, като например мед, маслини, зехтин и сушени плодове. Това ще допринесе за възпитанието по отношение на свързани теми, като навиците за здравословно хранене, борбата срещу разхищаването на храна, местните хранителни вериги, биологичното земеделие и устойчиво производство.
Обосновка
Компромисно изменение 2 на AGRI — част 2. Отчитайки, че образователните мерки предвиждат извънредното раздаване и на други продукти, компромисното изменение включва изменения свързани с местни, регионални или национални специалитети, като например мед, маслини, зехтин и сушени плодове.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 — параграф 5
5.   При изготвянето на своите стратегии държавите членки определят списък на селскостопанските продукти, освен плодове и зеленчуци, банани и мляко, които могат понякога да бъдат включвани в подкрепящите образователни мерки.
5.   При изготвянето на своите стратегии държавите членки могат да определят списък на селскостопанските продукти, освен плодове и зеленчуци, банани, мляко и млечни продукти, посочени в параграф 2, които могат понякога да бъдат включвани за раздаване в съпътстващите образователни мерки. По отношение на преработените плодове и зеленчуци, не се позволяват продуктите, съдържащи добавени захар, мазнини, сол или подсладители и/или изкуствени вкусови подобрители (кодове за изкуствени хранителни добавки от E620-E650).
Обосновка
Изкуствените хранителни добавки с номера E620-E650 имат вредни последици за здравето на потребителите при консумация в по-значими количества. Тъй като програмата има за цел да насърчава здравословната храна, допускането на добавки със съмнително въздействие върху здравето би било в противоречие с нейните цели.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 — параграф 6
6.  Държавите членки избират продуктите, които да бъдат предлагани или да бъдат включени в подкрепящите образователни мерки, въз основа на обективни критерии, които могат да включват съображения за опазване на здравето и околната среда, сезонност, разнообразие или наличие на местна продукция, като се дава приоритет на продуктите с произход от Съюза, доколкото това е практически осъществимо, и по-специално на местното снабдяване, биологичните продукти, късите вериги на доставки или ползите за околната среда.
6.  Държавите членки избират продуктите, които да бъдат предлагани или да бъдат включени в съпътстващите образователни мерки, въз основа на обективни критерии, които включват съображения за опазване на здравето и околната среда, както и етични съображения, сезонност, разнообразие или наличие на местна продукция, като се дава приоритет на продуктите с произход от Съюза, доколкото това е практически осъществимо, и по-специално на местното или регионално производство и снабдяване, късите вериги на доставки, биологичните продукти или ползите за околната среда и качествените продукти съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012. По отношение на бананите, на продуктите от справедлива търговия от трети държави може да бъде даден приоритет единствено когато еквивалентни продукти с произход от Съюза не са налични.
Обосновка
Компромисно изменение 3 на AGRI.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 — параграф 7
7.   С цел насърчаване на навиците за здравословно хранене държавите членки гарантират, че техните компетентни здравни органи одобряват списъка на всички продукти, доставяни по схемата за училищата и вземат решение относно техните хранителни аспекти.
7.   С цел насърчаване на навиците за здравословно хранене, включително сред децата с лактозна непоносимост, държавите членки гарантират, че техните органи, които отговарят за храненето и/или здравеопазването, съгласуват списъка на продуктите, доставяни по схемата за училищата и вземат решение относно техните хранителни аспекти.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 a — параграф 1 — алинея 1 — уводна част
1.  Помощта по схемата за училищата, предоставяна за предлагането на продукти, за подкрепящите образователни мерки и за покриване на свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1, без да се засягат разпоредбите на параграф 4, не трябва да надвишава:
1.  Помощта по схемата за училищата, предоставяна за предлагането на продукти, за съпътстващите образователни мерки и за покриване на свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1, без да се засягат разпоредбите на параграф 4 от настоящия член, не трябва да надвишава:
Обосновка
Изменение в съответствие с Компромисно изменение 2 на AGRI.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 а — параграф 1 — алинея 1 — буква б
б)  за мляко — 80 млн. евро за една учебна година.
б)  за мляко и млечни продукти100 млн. евро за една учебна година.
Обосновка
Компромисно изменение 4 на AGRI — част 4. Предвижда се увеличение от 20 милиона евро за млечния пакет се цел да позволи въвеждането на минимални разходи за всяко дете на година във всички държави членки и за да се гарантира, че нито една държава членка няма да загуби в резултат от въвеждането на новите критерии.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 a — параграф 1 — алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на нивото на помощ от страна на Съюза, която може да бъде изплатена за подобряване цената на порцията предлагани плодове и зеленчуци, включително банани, и мляко, и за определяне на понятието „порция“. На Комисията също така се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на минималния и максималния размер за финансиране на подкрепящите образователни мерки от окончателните средства, предоставени на държавите членки.
заличава се
Обосновка
Правомощията са пренесени в член 24, параграф 1а, с цел последователност на текста.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 а — параграф 2 — алинея 1 — буква a
a)  за плодове и зеленчуци, включително банани — обективни критерии, основаващи се на:
а)  за плодове и зеленчуци, включително банани — обективни критерии, основаващи се на:
i)  брой на децата във възрастовата група от шест до десет години като дял от населението,
i)  брой на децата във възрастовата група от шест до десет години като дял от населението на съответната държава членка;
ii)  степента на развитие на регионите в рамките на дадена държава членка, така че да се осигури по-голяма помощ на по-слабо развитите региони, по смисъла на член 3, параграф 5 от настоящия регламент, най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора, или на малките острови в Егейско море по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013, и
ii)  степента на развитие на регионите в рамките на дадена държава членка, така че да се осигури предоставянето на по-голяма помощ на по-слабо развитите региони, по смисъла на член 3, параграф 5 от настоящия Регламент, на най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и/или на малките острови в Егейско море по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013;
iii)  допълнително увеличение от 5 % на помощта от Съюза, което да се прилага за най-отдалечените региони, с последващо увеличение от още 5 %, ако тези региони внасят продукти от други намиращи се в близост отдалечени региони; както и
Обосновка
Компромисно изменение 4 на AGRI  — част 1. Следва да бъдат запазени обективните критерии, основаващи се на дела на 6-10 годишните като дял от населението и степента на развитие на регионите в рамките на дадена държава членка, тъй като това изглежда справедлива система, отговаряща на нуждите на държавите членки.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 а — параграф 2 — алинея 1 — буква б
б)  за мляко — обичайното използване на финансовите средства по предходните схеми за предлагане на мляко и млечни продукти на деца и обективни критерии, основаващи се на дела на децата във възрастовата група от шест до десет години.
б)  за мляко и млечни продукти комбинация от следните критерии, които да бъдат прилагани по време на преходния период от шест години, считано от началото на функционирането на новата програма:
i)  брой на децата във възрастовата група от шест до десет години като дял от населението на съответната държава членка;
ii)   степента на развитие на регионите в рамките на дадена държава членка, така че да се осигури предоставянето на по-голяма помощ на по-слабо развитите региони, по смисъла на член 3, параграф 5 от настоящия Регламент, най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, или на малките острови в Егейско море по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013;
iii)  обичайното използване на финансовите средства по предходните схеми за предлагане на мляко и млечни продукти на деца, с изключение на Хърватия, където се въвежда система за фиксирани плащания; с оглед гарантирането на справедливо разпределяне на средствата между държавите членки този критерий бива контрабалансиран чрез въвеждането на минимална годишна сума помощ на Съюза за дете в посочената в точка (i) възрастова група и определена въз основа на средното изразходване на средства на дете на държава членка;
iv)  допълнително увеличение от 5 % на помощта от Съюза, което да се прилага за най-отдалечените региони, с последващо увеличение от още 5 %, ако тези региони внасят продукти от други намиращи се в близост отдалечени региони;
Обосновка
Компромисно изменение 4 на AGRI — част 2. Като се вземат предвид внесените изменения, по-специално тези, които премахват историческите критерии за млякото, целта на този компромис е създаването на по-справедлива система за разпределение, без да се санкционират държавите членки, които използват ефикасно схемата за предлагане на мляко в училищата досега и са получавали помощи в по-голям размер. Компромисното изменение е на базата на изчисленията изготвени от AGRI по искане на докладчика.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 а — параграф 2 — алинея 1 а (нова)
След края на преходния период, посочен в буква б), млякото и млечните продукти подлежат на критериите, установени в точки i) и ii) на буква a).
Обосновка
Компромисно изменение 4 на AGRI — част 2.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 a — параграф 2 — алинея 2
Комисията оценява поне веднъж на всеки три години дали индикативно разпределените средствата за плодове и зеленчуци, включително банани, и за мляко продължават да бъдат в тясна връзка с обективните критерии, посочени в настоящия параграф.
Комисията оценява поне веднъж на всеки три години дали индикативно разпределените средства за плодове и зеленчуци, включително банани, и за мляко и млечни продукти продължават да бъдат в тясна връзка с обективните критерии, посочени в настоящия параграф.
Обосновка
Изменение в съответствие с Компромисно изменение 1 на AGRI.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 а — параграф 2 a (нов)
2a.  държавите членки гарантират, че минимум 10% и максимум 20% от разпределеното им годишно финансиране в рамките на схемата за училищата биват заделяни за съпътстващи образователни мерки;
Обосновка
Компромисно изменение 2 на AGRI — част 4. Като се вземе предвид основополагащото значение на образователните мерки в рамките на новата схема и внесените изменения, компромисното изменение въвежда минимален размер от 10% и максимален размер от 20% за финансиране на образователните мерки.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 a — параграф 4
4.   Без да надхвърлят общия таван от 230 млн. евро, получен от сумите, посочени в параграф 1, букви а) и б), държавите членки могат да прехвърлят до 15 % от индикативно разпределените им средства за плодове и зеленчуци, включително банани, или за мляко, на другия сектор, при условия, които се определят от Комисията чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 227.
4.   Без да надхвърлят общия таван от 250 млн. евро, получен от сумите, посочени в параграф 1, букви а) и б), държавите членки могат да прехвърлят до 10 % от индикативно разпределените им средства за плодове и зеленчуци, включително банани, или за мляко и млечни продукти, на другия сектор, като това прехвърляне може да се увеличи до 20 % за най-отдалечените региони, при условия, които се определят от Комисията чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 227.
Обосновка
Компромисно изменение 4 на AGRI — част 5. Предвижда се увеличение от 20 милиона евро за млечния пакет се цел да позволи въвеждането на минимални разходи за всяко дете на година във всички държави членки и за да се гарантира, че нито една държава членка няма да загуби в резултат от въвеждането на новите критерии. От гледна точка на бюджетните трансфери компромисното изменение представлява междинен вариант на внесените по въпроса изменения.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 а — параграф 5 a (нов)
5a.  Помощта от Съюза, предвидена в параграф 1, не се използва за заместване на финансирането на съществуващи национални схеми за предлагане на плодове и зеленчуци или мляко, преработени плодове и зеленчуци, банани, мляко и млечни продукти или други схеми за предлагане в училищата, които включват такива продукти. Помощта от Съюза се предоставя за допълване на националното финансиране.
Обосновка
Повторно въвеждане на член 23, параграф 6 от ООП: средствата от ЕС следва да бъдат наистина допълващи за националното финансиране, за да се избегне неефективно използване на ресурсите.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 а — параграф 6 a (нов)
6а.  Държавите членки могат да решат в съответствие със своята стратегия да не предоставят заявената помощ, ако сумата на заявлението за помощ е по-ниска от минималната сума, определена от съответната държава членка.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 a — параграф 7
7.  Съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Съюзът може да финансира също така мерки за информиране, мониторинг и оценка, свързани със схемата за училищата, включително за повишаване на обществената осведоменост за нея и свързаните с това мерки за изграждане на мрежи.
7.  Съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Съюзът следва да финансира също така мерки за информиране, комуникация и публичност, мониторинг и оценка, свързани със схемата за училищата, включително за повишаване на обществената осведоменост за нейните цели, насочени по-специално към родителите и обучаващите, и свързаните с това мерки за изграждане на мрежи и други дейности, имащи пряко отношение към изпълнението на училищната схема.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 4
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 a — параграф 8
8.  Държавите членки, участващи в схемата за училищата, оповестяват публично на местата за предлагане на храна своето участие в схемата и факта, че тя се субсидира от Съюза. Държавите членки гарантират добавената стойност и видимостта на схемата на Съюза за училищата във връзка с предоставянето на други храни в учебните заведения.
8.  Държавите членки, участващи в схемата за училищата, оповестяват публично на местата за предлагане на храна своето участие в схемата и факта, че тя се субсидира от Съюза посредством разполагане на плакати на входа на училищата. В допълнение държавите членки могат да използват всяко подходящо средство за комуникация, като специални уебсайтове, информационен графичен материал и кампании за информиране и повишаване на осведомеността. В целия набор от информационен материал за бенефициерите се използват общ идентификатор и лого на Съюза. Държавите членки гарантират добавената стойност и видимостта на схемата на Съюза за училищата във връзка с предоставянето на други храни в учебните заведения.
Обосновка
Компромисно изменение 5 на AGRI — част 1. Държавите членки, които разпределят помощ на ЕС следва да използват плакати на входовете на училищата, за да осигурят по-голяма публичност на действието на ЕС, както е предвидено в съществуващите разпоредби за изпълнение на схемите. Предвид добавената стойност за ЕС на схемата е важно да се засили нейната публичност и осведомеността на обществеността, по-специално във време, когато разочарованието от Европа се увеличава.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 24 — параграф 1 — буква в
в)  изготвянето на националните или регионалните стратегии и относно подкрепящите образователни мерки.
в)  изготвянето на националните или регионалните стратегии и относно съпътстващите образователни мерки.
Обосновка
Изменение в съответствие с Компромисно изменение 2 на AGRI.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 24 — параграф 2 — уводна част
2.  За да се осигури ефикасното и целенасочено използване на средствата на Съюза, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:
2.  За да се осигури ефикасното и целенасочено използване на средствата на Съюза, за да се гарантира справедливо разпределяне на тези средства между държавите членки и за да се ограничи административната тежест за учебните заведения, които участват в програмата, и за държавите членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 24 — параграф 2 — буква –а (нова)
—а)  максималната помощ от Съюза, която може да бъде изплатена за дете и за операция по предлагане, като финансово участие към цените на предлаганите плодове и зеленчуци, включително банани, и мляко и млечни продукти;
Обосновка
Делегираните правомощия са пренесени от член 23а, параграф 1, с цел последователност на текста. За доброто финансово управление на програмите, би било по-подходящо да се определи максимална помощ за всяка операция по предлагане по-скоро, отколкото помощ за всяка порция, която трудно се контролира — вж. изменение на съображение (6).
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 24 — параграф 2 — буква а
a)  индикативното разпределение на помощта между държавите членки за плодове и зеленчуци, включително банани, и за мляко и когато е необходимо, неговото преразглеждане в резултат на оценката, посочена в член 23а, параграф 2, втора алинея, минималните размери на помощта от страна на Съюза за всяка държава членка, метода на преразпределение на средствата между държавите членки въз основа на получените заявления за помощ, както и допълнителните правила относно начините, по които критериите, посочени в член 23а, параграф 2, първа алинея, се вземат под внимание при разпределението на средствата,
a)  индикативното разпределение на помощта между държавите членки за плодове и зеленчуци, включително банани, за мляко и млечни продукти, минималните размери на помощта от страна на Съюза за дете, както е посочено в член 23а, параграф 2, втора алинея, буква б), минималните размери на помощта от страна на Съюза за всяка държава членка, метода на преразпределение на средствата между държавите членки въз основа на получените заявления за помощ, както и допълнителните правила относно начините, по които критериите, посочени в член 23а, параграф 2, първа алинея, се вземат под внимание при разпределението на средствата,
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 24 — параграф 2 — буква б
б)  условията за прехвърляне между секторите на разпределените средства за плодове и зеленчуци, включително банани, от една страна, и мляко, от друга страна;
б)  условията за прехвърляне между секторите на разпределените средства за плодове и зеленчуци, включително банани, от една страна, и мляко и млечни продукти, от друга страна;
Обосновка
Изменение в съответствие с Компромисно изменение 1 на AGRI.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 24 — параграф 2 — буква в
в)  разходите и/или мерките, които са допустими за помощ от Съюза, и възможността за определяне на минимални и максимални размери за специфични разходи.
в)  разходите и/или мерките, които са допустими за помощ от Съюза, и възможността за определяне на максимални размери за специфични разходи;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 24 — параграф 2 — буква в a (нова)
ва)  въвеждането на единни процедури за внасяне на заявления за участие от страна на учебните заведения и единни процедури за проверки;
Обосновка
Освен техническите критерии, определени в акта за изпълнение по силата на член 25, буква в), би било полезно с един делегиран акт да се определят принципите на единните процедури за внасяне на заявления за участие от страна на учебните заведения и единните процедури за проверки, с цел да се облекчи административната тежест, която е пречка пред участието на училищата в програмите, и по-специално за тези, които желаят да участват в двете програми.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 24 — параграф 3 — уводна част
3.   За да се повиши осведомеността относно схемата за училищата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, изискващи от държавите членки, които прилагат схема за училищата, да популяризират субсидиращата роля на помощта от Съюза.
3.   За да се популяризира и повиши осведомеността относно схемата за училищата и да се увеличи публичността на помощта на Съюза, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, изискващи от държавите членки, които прилагат схема за училищата, да популяризират ясно факта, че получават помощ от Съюза за прилагането на тази схема по отношение на:
а)  специфичните критерии, свързани с използването на плакати и друга информационна подкрепа;
б)  установяването на специфични критерии за представянето, съдържанието, размера и външния вид на общия идентификатор и логото на Съюза.
Обосновка
Компромисно изменение 5 на AGRI — част 2. Делегирани правомощия в съответствие с изменението член 23а, параграф 8.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 25 — буква а
a)  окончателното разпределение на средства от помощта за плодове и зеленчуци, включително банани, и/или на мляко между участващите в схемата държави членки в рамките, определени с член 23а, параграф 1, като се вземат предвид прехвърлянията, посочени в член 23а, параграф 4;
а)  окончателното разпределение на средства от помощта за плодове и зеленчуци, включително банани, и/или на мляко и млечни продукти между участващите в схемата държави членки в рамките, определени с член 23а, параграф 1, като се вземат предвид прехвърлянията, посочени в член 23а, параграф 4;
Обосновка
Изменение в съответствие с Компромисно изменение 1 на AGRI.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 25 — буква e а (нова)
eа)  методи за отстраняване на недостатъците, възникващи в процеса на прилагане, за да се избегне блокирането, дължащо се на прекалено тежка бюрокрация;
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 — точка 7
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 217 — алинея 1
В допълнение към помощта от Съюза, предвидена в член 23, държавите членки могат да извършват национални плащания за предлагането на продукти на децата в учебните заведения или за свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1, буква в).
В допълнение към получаването и прилагането на помощта от Съюза, предвидена в член 23, държавите членки могат да извършват национални или регионални плащания за целите на предлагането на продукти на децата, заедно със съпътстващи образователни мерки в учебните заведения или за посрещане на свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1, буква в).
Правна информация - Политика за поверителност