Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0014(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0362/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0362/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/05/2015 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0216

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 654kWORD 274k
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων)
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαΐου 2015 για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και τη σχετική εντολή όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 73 παράγραφος 2 και το άρθρο 74 του Κανονισμού του,

αποφασίζει την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων βάσει της ακόλουθης εντολής:

ΕΝΤΟΛΗ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)   Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των ισχυόντων καθεστώτων σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων και την επακόλουθη ανάλυση των διαφόρων επιλογών πολιτικής, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το σκεπτικό με βάση το οποίο θεσπίστηκαν τα δύο αυτά καθεστώτα εξακολουθεί να ισχύει. Στο σημερινό πλαίσιο συνεχούς μείωσης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και γαλακτοκομικών προϊόντων, που επιδεινώνεται μεταξύ άλλων από τη σύγχρονη τάση προτίμησης τροφίμων υψηλής επεξεργασίας, τα οποία συν τοις άλλοις συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα, αλάτι και λίπη, θα πρέπει συνεπώς να συνεχιστεί η χορήγηση ενωσιακών ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση της παροχής επιλεγμένων γεωργικών προϊόντων στα παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
(2)   Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των ισχυόντων καθεστώτων σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων, την επακόλουθη ανάλυση των διαφόρων επιλογών πολιτικής καθώς και τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κράτη μέλη, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η συνέχιση και η ενίσχυση των δύο αυτών καθεστώτων είναι υψίστης σημασίας. Στο σημερινό πλαίσιο συνεχούς μείωσης της κατανάλωσης νωπών οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως από τα παιδιά, και της αυξανόμενης συχνότητας εμφάνισης παιδικής παχυσαρκίας ως αποτέλεσμα καταναλωτικών συνηθειών που προσανατολίζονται σε τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας, τα οποία συν τοις άλλοις συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα, αλάτι, λίπη και/ή πρόσθετες ουσίες, θα πρέπει η χορήγηση ενωσιακών ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση της παροχής επιλεγμένων γεωργικών προϊόντων στα παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα να συμβάλλει περισσότερο στην προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και την κατανάλωση τοπικών προϊόντων.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 6 της AGRI. Η παρούσα συμβιβαστική τροπολογία τονίζει τη σημασία των καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία, καθώς και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να συνεχισθούν και να ενισχυθούν. Επιπλέον, εν συνεχεία απόφασης της Επιτροπής για την εκ νέου αξιολόγηση της πρότασης, είναι σημαντικό να εγκρίνει το Κοινοβούλιο μια ισχυρή θέση υπέρ της συνέχισης των καθεστώτων αυτών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)   Από την ανάλυση των διαφόρων επιλογών πολιτικής προκύπτει ότι η υιοθέτηση ενιαίας προσέγγισης εντός κοινού νομικού και δημοσιονομικού πλαισίου είναι καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη σε ό,τι αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων που επιδιώκει η Κοινή Γεωργική Πολιτική μέσω των καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της διανομής διατηρώντας σταθερό τον προϋπολογισμό και αυξάνοντας την αποδοτικότητα της διαχείρισης. Ωστόσο, για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλυσίδων εφοδιασμού τους, θα πρέπει να διατηρηθεί ο διαχωρισμός ορισμένων στοιχείων, όπως τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού. Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τα ισχύοντα καθεστώτα, η συμμετοχή στο καθεστώς θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την κατανάλωση, θα πρέπει να δοθεί στα συμμετέχοντα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν εάν θα διανέμουν το σύνολο ή μόνο κάποιο από τα επιλέξιμα προϊόντα για παροχή σε παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
(3)   Από την ανάλυση των διαφόρων επιλογών πολιτικής προκύπτει ότι η υιοθέτηση ενιαίας προσέγγισης εντός κοινού νομικού και δημοσιονομικού πλαισίου είναι καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη σε ό,τι αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων που επιδιώκει η Κοινή Γεωργική Πολιτική μέσω των καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της διανομής διατηρώντας σταθερό τον προϋπολογισμό και αυξάνοντας την αποδοτικότητα της διαχείρισης. Ωστόσο, για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλυσίδων εφοδιασμού τους, θα πρέπει να διατηρηθεί ο διαχωρισμός ορισμένων στοιχείων, όπως τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού. Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τα ισχύοντα καθεστώτα, η συμμετοχή στο καθεστώς θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την κατανάλωση, θα πρέπει να δοθεί στα συμμετέχοντα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν συμφωνίας με τις ενδιαφερόμενες περιφέρειες, εάν θα διανέμουν το σύνολο ή μόνο κάποιο από τα επιλέξιμα προϊόντα για παροχή σε παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκρίνουν στοχευμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την μειούμενη κατανάλωση γάλακτος από τους έφηβους.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)   Έχει διαπιστωθεί μια τάση μείωσης της κατανάλωσης, ιδίως νωπών οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και γάλακτος προς πόσιν. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να επικεντρωθεί στα προϊόντα αυτά η διανομή στο πλαίσιο των καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης προϊόντων στα σχολεία. Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στη μείωση του οργανωτικού φόρτου των σχολείων και στην αύξηση του αντικτύπου της διανομής στο πλαίσιο περιορισμένου προϋπολογισμού και είναι σύμφωνη με την τρέχουσα πρακτική, καθώς πρόκειται για τα προϊόντα που διανέμονται συχνότερα.
(4)   Έχει διαπιστωθεί μια τάση μείωσης της κατανάλωσης, ιδίως νωπών οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και γάλακτος προς πόσιν. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα στα προϊόντα αυτά η διανομή στο πλαίσιο των καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης προϊόντων στα σχολεία. Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στη μείωση του οργανωτικού φόρτου των σχολείων και στην αύξηση του αντικτύπου της διανομής στο πλαίσιο περιορισμένου προϋπολογισμού και είναι σύμφωνη με την τρέχουσα πρακτική, καθώς πρόκειται για τα προϊόντα που διανέμονται συχνότερα. Ωστόσο, προκειμένου να τηρηθούν οι διατροφικές συστάσεις όσον αφορά την απορρόφηση του ασβεστίου, και λόγω των αυξανομένων προβλημάτων που σχετίζονται με δυσανεξία στη λακτόζη του γάλακτος, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη η διανομή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως το γιαούρτι και το τυρί, τα οποία έχουν αναμφισβήτητα ευεργετική επίδραση στην υγεία των παιδιών. Επιπλέον, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλισθεί η διανομή των τοπικών και περιφερειακών προϊόντων.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 1 της AGRI – μέρος 3.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)   Είναι απαραίτητη η θέσπιση μέτρων για την υποστήριξη της διανομής, προκειμένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του καθεστώτος όσον αφορά την αύξηση της κατανάλωσης επιλεγμένων γεωργικών προϊόντων και τη διαμόρφωση υγιεινών διαιτολογίων. Δεδομένης της σημασίας τους, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να στηρίζουν τη διανομή τόσο των οπωροκηπευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, όσο και του γάλακτος. Θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης. Καθώς τα υποστηρικτικά μέτρα αποτελούν μέσο μείζονος σημασίας για την ανανέωση της σχέσης των παιδιών με τη γεωργία και τα διάφορα προϊόντα της και την επίτευξη των στόχων που επιδιώκει το καθεστώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων στα θεματικά μέτρα τους. Ωστόσο, για την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, οι εθνικές υγειονομικές αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, να εγκρίνουν τον κατάλογο των εν λόγω προϊόντων, καθώς και τις δύο κατηγορίες προϊόντων που είναι επιλέξιμα για διανομή, και να αποφαίνονται σχετικά με τη διατροφική αξία τους.
(5)   Είναι απαραίτητη η θέσπιση συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων για την υποστήριξη της διανομής, προκειμένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του καθεστώτος όσον αφορά την αύξηση της κατανάλωσης επιλεγμένων γεωργικών προϊόντων και τη διαμόρφωση υγιεινών διαιτολογίων. Δεδομένης της σημασίας τους, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να στηρίζουν τη διανομή τόσο των οπωροκηπευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, όσο και του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης. Ως συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα, αποτελούν μέσο μείζονος σημασίας για την ανανέωση της σχέσης των παιδιών με τη γεωργία και τα διάφορα γεωργικά προϊόντα της Ένωσης, ιδίως εκείνα που παράγονται στην περιοχή τους, με την συνδρομή, π.χ., ειδικών επί της διατροφής και αγροτών, και την επίτευξη των στόχων που επιδιώκει το καθεστώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στα θεματικά μέτρα τους μεγαλύτερη ποικιλία αγροτικών προϊόντων, όπως μεταποιημένα οπωροκηπευτικά χωρίς την προσθήκη ζάχαρης, αλατιού, λιπαρών ή γλυκαντικών ουσιών, και άλλων τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών ιδιότυπων προϊόντων, όπως μέλι, επιτραπέζιες ελιές, ελαιόλαδο και αποξηραμένα φρούτα. Ωστόσο, για την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, οι εθνικές αρμόδιες για τη διατροφή ή/και την υγεία αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, να εγκρίνουν τον κατάλογο των εν λόγω προϊόντων, καθώς και τις δύο κατηγορίες προϊόντων που είναι επιλέξιμα για διανομή, και να αποφαίνονται σχετικά με τη διατροφική αξία τους.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 2 της AGRI – μέρος 5.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)   Για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να προβλεφθεί ανώτατο όριο ενωσιακής ενίσχυσης για τη διανομή οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και γάλακτος, τα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέτρα και τα συναφή έξοδα. Το ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση. Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί και για την απλούστευση της διαχείρισης, θα πρέπει να επιτευχθεί προσέγγιση των μοντέλων χρηματοδότησης, τα οποία θα βασίζονται σε ενιαία προσέγγιση όσον αφορά το επίπεδο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να περιοριστεί το ύψος της ενωσιακής ενίσχυσης για την τιμή των προϊόντων καθορίζοντας μέγιστο ποσό ενωσιακής ενίσχυσης ανά μερίδα, τόσο για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, όσο και για το γάλα, και να καταργηθεί η αρχή της υποχρεωτικής συγχρηματοδότησης για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών. Δεδομένης της μεταβλητότητας των τιμών των εν λόγω προϊόντων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό των επιπέδων της ενωσιακής ενίσχυσης για την τιμή των προϊόντων ανά μερίδα και τον ορισμό της έννοιας «μερίδα».
(6)   Για τη διασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να προβλεφθεί ανώτατο όριο ενωσιακής ενίσχυσης για τη διανομή οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών και γάλακτος, τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα και τα συναφή έξοδα. Το ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση. Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί και για την απλούστευση της διαχείρισης, θα πρέπει να επιτευχθεί προσέγγιση των μοντέλων χρηματοδότησης, τα οποία θα βασίζονται σε ενιαία προσέγγιση όσον αφορά το επίπεδο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να περιοριστεί το ύψος της ενωσιακής ενίσχυσης για την τιμή των προϊόντων καθορίζοντας μέγιστο ποσό ενωσιακής ενίσχυσης ανά παιδί και ανά επιχείρηση διανομής, τόσο για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, όσο και για το γάλα, και να καταργηθεί η αρχή της υποχρεωτικής συγχρηματοδότησης για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών. Δεδομένης της μεταβλητότητας των τιμών των εν λόγω προϊόντων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου της ενωσιακής ενίσχυσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)   Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση των πόρων της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό της ενδεικτικής κατανομής των ενωσιακών ενισχύσεων σε κάθε κράτος μέλος και των μεθόδων ανακατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών βάσει των υποβαλλόμενων αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης. Τα ενδεικτικά κονδύλια θα πρέπει να καθοριστούν ξεχωριστά για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και για το γάλα σύμφωνα με την προαιρετική προσέγγιση όσον αφορά τη διανομή. Η κλείδα κατανομής για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατανομή ανά κράτος μέλος, με βάση το αντικειμενικό κριτήριο του αριθμού των παιδιών ηλικίας έξι έως δέκα ετών ως ποσοστό του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη και την αναπτυξιακή κατάσταση των συγκεκριμένων περιοχών. Για να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να διατηρήσουν την κλίμακα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων τους και για να ενθαρρυνθούν και άλλα κράτη να ξεκινήσουν τη διανομή γάλακτος, είναι σκόπιμο να συνδυαστούν οι δύο κλείδες κατανομής των κονδυλίων για το γάλα, ήτοι η μέχρι τώρα χρήση των κεφαλαίων από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του καθεστώτος για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία, και το αντικειμενικό κριτήριο του αριθμού των παιδιών ηλικίας έξι έως δέκα ετών ως ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο χρησιμοποιείται για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών. Για να βρεθεί η σωστή αναλογία ανάμεσα σε αυτές τις δύο κλείδες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση πρόσθετων κανόνων σχετικά με την ισορροπία μεταξύ των δύο κριτηρίων. Επιπλέον, δεδομένων των συνεχών αλλαγών στη δημογραφική και αναπτυξιακή κατάσταση των περιφερειών των κρατών μελών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για την αξιολόγηση ανά τριετία του επίκαιρου χαρακτήρα της κατανομής των κονδυλίων των κρατών μελών με βάση αυτά τα κριτήρια.
(7)   Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση των πόρων της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό της ενδεικτικής κατανομής των ενωσιακών ενισχύσεων σε κάθε κράτος μέλος και των μεθόδων ανακατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών βάσει των υποβαλλόμενων αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης. Τα ενδεικτικά κονδύλια θα πρέπει να καθοριστούν ξεχωριστά για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και για το γάλα σύμφωνα με την προαιρετική προσέγγιση όσον αφορά τη διανομή. Η κλείδα κατανομής για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατανομή ανά κράτος μέλος, με βάση το αντικειμενικό κριτήριο του αριθμού των παιδιών ηλικίας έξι έως δέκα ετών ως ποσοστό του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη και την αναπτυξιακή κατάσταση των συγκεκριμένων περιοχών. Για να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να διατηρήσουν την κλίμακα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων τους και για να ενθαρρυνθούν και άλλα κράτη να ξεκινήσουν τη διανομή γάλακτος, είναι σκόπιμο να συνδυαστούν οι τέσσερεις κλείδες κατανομής των κονδυλίων για το γάλα, ήτοι η μέχρι τώρα χρήση των κεφαλαίων από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του καθεστώτος για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία, πλην της Κροατίας για την οποία θα πρέπει να καθορισθεί ένα ειδικό κατ’ αποκοπή ποσό με βάση τον παρόντα κανονισμό, το αντικειμενικό κριτήριο του αριθμού των παιδιών ηλικίας έξι έως δέκα ετών ως ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο χρησιμοποιείται για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, ο βαθμός ανάπτυξης των περιφερειών εντός κράτους μέλους και ο καθορισμός ενός ελάχιστου επιπέδου δαπάνης της ενωσιακής ενίσχυσης ανά παιδί και ανά έτος. Για να βρεθεί η σωστή αναλογία ανάμεσα σε αυτές τις τέσσερεις κλείδες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση πρόσθετων κανόνων σχετικά με την ισορροπία μεταξύ των τεσσάρων κριτηρίων. Επιπλέον, δεδομένων των συνεχών αλλαγών στη δημογραφική και αναπτυξιακή κατάσταση των περιφερειών των κρατών μελών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για την αξιολόγηση ανά τριετία του επίκαιρου χαρακτήρα της κατανομής των κονδυλίων των κρατών μελών με βάση αυτά τα κριτήρια. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, θα πρέπει να επιβληθεί αύξηση 5% στην ενωσιακή ενίσχυση λόγω της περιορισμένης διαφοροποίησής τους στον τομέα της γεωργίας και της συχνής αδυναμίας εξεύρεσης ορισμένων προϊόντων στην οικεία περιοχή, γεγονός που συνεπάγεται υψηλότερο κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 4 της AGRI – μέρος 3.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)   Για να δοθεί στα κράτη μέλη με περιορισμένο δημογραφικό μέγεθος η δυνατότητα να εφαρμόσουν καθεστώς αποδοτικό ως προς το κόστος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τον καθορισμό του ελάχιστου ποσού ενωσιακής ενίσχυσης που δικαιούνται να λάβουν τα κράτη μέλη για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και το γάλα.
(8)   Για να δοθεί στα κράτη μέλη με περιορισμένο δημογραφικό μέγεθος η δυνατότητα να εφαρμόσουν καθεστώς αποδοτικό ως προς το κόστος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τον καθορισμό του ελάχιστου ποσού ενωσιακής ενίσχυσης που δικαιούνται να λάβουν τα κράτη μέλη για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)   Για τη διασφάλιση της ορθής διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διανομή οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και/ή γάλακτος θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτηση χορήγησης ενωσιακής ενίσχυσης. Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και της διαχείρισης, θα πρέπει να υποβάλλεται χωριστή αίτηση ενίσχυσης για κάθε καθεστώς. Μετά την υποβολή των αιτήσεων των κρατών μελών, η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίζει σχετικά με την οριστική κατανομή των κονδυλίων για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και για το γάλα στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού και αφού λάβει υπόψη τις περιορισμένες μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων τους, οι οποίες ενθαρρύνουν τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τη διανομή με βάση τις διατροφικές ανάγκες. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των περιορισμών όσον αφορά τις μεταφορές αυτές.
(9)   Για τη διασφάλιση της ορθής διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διανομή οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και/ή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να υποβάλλουν ανά εξαετία αίτηση χορήγησης ενωσιακής ενίσχυσης. Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και της διαχείρισης, θα πρέπει να υποβάλλονται χωριστές αιτήσεις ενίσχυσης για κάθε καθεστώς. Μετά την παραλαβή των αιτήσεων των κρατών μελών, η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίζει σχετικά με την οριστική κατανομή των κονδυλίων για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού και αφού λάβει υπόψη τις περιορισμένες μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων τους, οι οποίες ενθαρρύνουν τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τη διανομή με βάση τις διατροφικές ανάγκες. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των περιορισμών όσον αφορά τις μεταφορές αυτές.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Προκειμένου να απλοποιηθούν οι διοικητικές και οργανωτικές διαδικασίες για τα σχολικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα δύο προγράμματα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εγκρίνει ορισμένες πράξεις εις ό,τι αφορά την θέσπιση ενιαίων διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των σχολικών ιδρυμάτων και τους ελέγχους.
Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό να περιορισθεί η γραφειοκρατία η οποία αποτρέπει τα σχολεία από το να συμμετάσχουν, ειδικά κατά τρόπον ώστε τα σχολεία που επιδιώκουν να συμμετάσχουν σε αμφότερα τα προγράμματα να μην υποχρεούνται να συμπληρώνουν δύο ξεχωριστά έντυπα ή να υποβάλλονται σε διάφορες διαδικασίες παρακολούθησης.
Τροπολογίες 10 και 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)   Η εθνική στρατηγική θα πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για τη συμμετοχή του κράτους μέλους στο καθεστώς και στρατηγικό πολυετές έγγραφο στο οποίο καθορίζονται οι στόχοι που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη, καθώς και οι προτεραιότητές τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τη στρατηγική τους τακτικά, ιδίως με βάση τις αξιολογήσεις και την εκ νέου αξιολόγηση των προτεραιοτήτων ή των στόχων.
(10)   Η εθνική στρατηγική θα πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για τη συμμετοχή κράτους μέλους στο καθεστώς. Από τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν απαιτείται η υποβολή στρατηγικού εγγράφου που θα καλύπτει περίοδο έξι ετών, στο οποίο θα προσδιορίζεται το υπάρχον πρόβλημα και θα καθορίζονται οι στόχοι που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη, οι μεθοδολογίες ανάλογα με το πρόβλημα που παρουσιάζεται, καθώς και οι αντίστοιχες προτεραιότητες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τη στρατηγική τους τακτικά, ιδίως με βάση τις αξιολογήσεις και την εκ νέου αξιολόγηση των προτεραιοτήτων ή των στόχων, καθώς και της επιτυχίας του προγράμματος. Όταν τα κράτη μέλη επικαιροποιούν την εθνική τους στρατηγική, θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε επίσημες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους εντός του κράτους μέλους.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορατότητα του προγράμματος για τους δικαιούχους στο σύνολο της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπισθεί μια κοινή ταυτότητα και ένα υποχρεωτικό λογότυπο της Ένωσης, το οποίο θα επικολλάται στις αφίσες σχετικά με την συμμετοχή των σχολείων στα προγράμματα και στο ενημερωτικό υλικό που τίθεται στην διάθεση των μαθητών στο πλαίσιο των συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων. Προς τούτο, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την θέσπιση των ειδικών κριτηρίων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, τις διαστάσεις και την μορφή της κοινής ταυτότητας και του λογοτύπου της Ένωσης.
Αιτιολόγηση
Τροπολογία σύμφωνα με τη συμβιβαστική τροπολογία 5 της AGRI.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)   Για να διασφαλιστεί ότι η τιμή των παρεχόμενων στα παιδιά προϊόντων στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιστοιχεί στο ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης και ότι τα επιδοτούμενα προϊόντα δεν αποκλίνουν από την επιδιωκόμενη χρήση τους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με την παρακολούθηση των τιμών στο πλαίσιο του καθεστώτος.
(12)   Για να διασφαλιστεί ότι η τιμή των παρεχόμενων στα παιδιά προϊόντων στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιστοιχεί στο ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης και ότι τα επιδοτούμενα προϊόντα δεν αποκλίνουν από την επιδιωκόμενη χρήση τους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με την παρακολούθηση των τιμών στο πλαίσιο του καθεστώτος. Οι πράξεις αυτές δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τα κράτη μέλη από το να εφοδιάζονται με τοπικά προϊόντα.
Αιτιολόγηση
Τροπολογία σύμφωνα με τη συμβιβαστική τροπολογία 5 της AGRI.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Για να επαληθεύεται η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στα κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να χρηματοδοτούνται δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσοπρόθεσμη αλλαγή της κατανάλωσης.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει την κατανομή περιφερειακών ή τοπικών αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – τίτλος
Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών, μπανανών και γάλακτος, υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέτρα και συναφή έξοδα
Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών, μπανανών, γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα και συναφή έξοδα
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 1 της AGRI – μέρος 1.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  για την παροχή οπωροκηπευτικών, μπανανών και γάλακτος,
α)  για την παροχή οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων μπανανών, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2,
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 1 της AGRI – μέρος 1. Αυτή η συμβιβαστική τροπολογία στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να μπορούν να διανέμουν νωπά προϊόντα. Η διατύπωση «οπωροκηπευτικά» καλύπτει τα νωπά και τα διατηρημένα με απλή ψύξη προϊόντα, μερίδες έτοιμες προς βρώσιν (όπως αποφλοιωμένα/τεμαχισμένα καρότα σε σακούλες μικρού μεγέθους) και επίσης επιτρέπει στα σχολεία να στύβουν τα προϊόντα αυτά ώστε να φτιάχνουν φρέσκους χυμούς. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν και να εφαρμόσουν στην στρατηγική τους ποια (και με ποιο τρόπο) νωπά προϊόντα πρέπει να διανέμονται.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  για υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέτρα και
β)  για συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα και
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 2 της AGRI – μέρος 1. Η αντικατάσταση της λέξης «υποστηρικτικά» με την λέξη «συνοδευτικά» αποσκοπεί να διευκρινίσει ότι τα εκπαιδευτικά μέτρα που στηρίζει η ΕΕ στα πλαίσια των καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία δεν αποτελούν ευθύνη των διδασκάλων αλλά εξωσχολικών ειδημόνων όπως διατροφολόγων, αγροτών κ.λπ.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)   για την κάλυψη ορισμένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής και διανομής, εξοπλισμού, προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης.
γ)   για την κάλυψη συναφών εξόδων εφοδιαστικής και διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας και προβολής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή του καθεστώτος.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
2.   Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς ενισχύσεων που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 («καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία») δύνανται να διανέμουν οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, ή γάλα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0401, ή και τα δύο.
2.   Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς ενισχύσεων που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 («καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία») δύνανται να διανέμουν:
α)  οπωροκηπευτικά συμπεριλαμβανομένων των μπανανών και/ή
β)  γάλα, και γαλακτοκομικά προϊόντα των ακόλουθων κατηγοριών («γαλακτοκομικά προϊόντα»):
(i)  γάλα και κρέμα γάλακτος που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0401·
(ii)  βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα είδη ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ0403, εκτός από εκείνα που περιέχουν μη γαλακτικά αρώματα ή ύλες που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0403 10 51 έως 99 και ΣΟ 0403 90 71 έως 99·
(iii)  τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406·
(iv)  γάλα χωρίς λακτόζη που συνίσταται σε γάλα η φυσική σύσταση του οποίου έχει αλλοιωθεί όσον αφορά την περιεκτικότητά του σε λακτόζη και το οποίο δεν περιέχει άλλη μη γαλακτική ύλη υπαγόμενη στον κώδικα ΣΟ 0404 90.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 1 της AGRI – μέρος 2. Ο σκοπός αυτών των καθεστώτων είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων και η καθιέρωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρήματα για να δικαιολογηθεί η μείωση της κατανάλωσης γάλακτος: το τυρί και τα φυσικά γιαούρτια είναι η εναλλακτική δεύτερη επιλογή λόγω της δυσανεξίας στην λακτόζη.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
3.   Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία, τα κράτη μέλη καταρτίζουν, πριν από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω καθεστώς, και στη συνέχεια κάθε 6χρόνια, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στρατηγική για την εφαρμογή του καθεστώτος. Η στρατηγική μπορεί να τροποποιηθεί από το κράτος μέλος, ιδίως με βάση την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Στη στρατηγική αυτή προσδιορίζονται τουλάχιστον οι ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν, η ιεράρχηση των αναγκών ανάλογα με τις προτεραιότητες, ο πληθυσμός-στόχος, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και οι ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε σχέση με την αρχική κατάσταση και καθορίζονται τα πιο ενδεδειγμένα μέσα και οι δράσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.
3.   Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία, τα κράτη μέλη καταρτίζουν, πριν από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω καθεστώς, και στη συνέχεια κάθε έξιχρόνια, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στρατηγική για την εφαρμογή του καθεστώτος. Η στρατηγική μπορεί να τροποποιηθεί από το κράτος μέλος ή από περιφερειακή αρχή, ιδίως με βάση την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, καθώς και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, με γνώμονα τη σωστή αξιοποίηση των ενωσιακών κονδυλίων. Στη στρατηγική αυτή προσδιορίζονται, κατʼ ελάχιστο, οι ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν, η ιεράρχηση των αναγκών ανάλογα με τις προτεραιότητες, ο πληθυσμός-στόχος, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και οι ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε σχέση με την αρχική κατάσταση και καθορίζονται τα πιο ενδεδειγμένα μέσα και οι δράσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.
Αιτιολόγηση
Πρόβλεψη ευρύτερου πεδίου εφαρμογής για τις υποεθνικές αρχές ώστε να ελέγχουν το καθεστώς, σύμφωνα με τη συνταγματική κατανομή εξουσιών των κρατών μελών. Η παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζει επίσης τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 4
4.   Για να καταστήσουν αποδοτικό το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν μέτρα και δραστηριότητες σκοπός των οποίων είναι να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τη γεωργία και με ευρύτερη ποικιλία γεωργικών προϊόντων και να τα ενημερώσουν σχετικά με συναφή θέματα, όπως οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες, η καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, οι τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού ή η βιολογική γεωργία.
4.   Για να καταστήσουν αποδοτικό το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν μέτρα και δραστηριότητες, όπως οι επισκέψεις σε αγροκτήματα, σκοπός των οποίων είναι να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τη γεωργία, και τη διανομή ευρύτερης ποικιλίας γεωργικών προϊόντων, όπως π.χ. μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και άλλων τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών ιδιότυπων προϊόντων, όπως το μέλι, οι ελιές και το ελαιόλαδο και τα αποξηραμένα φρούτα. Αυτό θα συμβάλει στην ενημέρωσή τους σχετικά με συναφή θέματα, όπως οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες, η καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, οι τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, η βιολογική γεωργία και η βιώσιμη παραγωγή.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 2 της AGRI – μέρος 2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά μέτρα καθιστούν δυνατή την περιστασιακή διανομή άλλων προϊόντων, η συμβιβαστική τροπολογία περιλαμβάνει εδώ τροπολογίες που σχετίζονται με τοπικά, περιφερειακά και εθνικά ιδιότυπα προϊόντα, όπως το μέλι, οι ελιές, το ελαιόλαδο και τα αποξηραμένα φρούτα.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 5
5.  . Κατά την χάραξη των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των γεωργικών προϊόντων, πέραν των οπωροκηπευτικών, των μπανανών και του γάλακτος, τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν περιστασιακά στα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέτρα.
5.  Κατά την χάραξη των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των γεωργικών προϊόντων, πέραν των οπωροκηπευτικών, των μπανανών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία μπορούνπεριστασιακά να συμπεριληφθούν για διανομή στο πλαίσιο των συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων. Όσον αφορά τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, δεν επιτρέπονται τα προϊόντα που περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, πρόσθετες λιπαρές ουσίες, πρόσθετο αλάτι, πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες και/ή τεχνητούς ενισχυτές γεύσεως (τεχνητά πρόσθετα τροφίμων των κωδικών E620-E650).
Αιτιολόγηση
Όσον αφορά τα πρόσθετα τροφίμων με κωδικούς E620 - E650, έχουν επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία των καταναλωτών εάν καταναλώνονται σε πιο μεγάλες ποσότητες. Αφού το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση των υγιεινών τροφίμων, το να επιτρέπονται πρόσθετα με αμφίβολες επιπτώσεις στην υγεία είναι αντίθετο προς τους στόχους του.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 6
6.   Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα που πρόκειται να συμπεριλάβουν στη διανομή ή στα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέτρα με βάση αντικειμενικά κριτήρια που μπορούν να περιλαμβάνουν θέματα υγείας και περιβάλλοντος, την εποχιακή διαθεσιμότητα, την ποικιλία ή τη διαθεσιμότητα στην τοπική παραγωγή, δίνοντας προτεραιότητα, στο μέτρο του εφικτού, στα προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση και ιδιαίτερα από τις τοπικές αγορές, στα βιολογικά προϊόντα, στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού ή στα περιβαλλοντικά οφέλη.
6.   Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα που πρόκειται να συμπεριλάβουν στη διανομή ή στα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα με βάση αντικειμενικά κριτήρια που περιλαμβάνουν θέματα υγείας, περιβάλλοντος και δεοντολογίας, την εποχιακή διαθεσιμότητα, την ποικιλία ή τη διαθεσιμότητα στην τοπική παραγωγή, δίνοντας προτεραιότητα στα προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση και ιδιαίτερα από την τοπική ή περιφερειακή παραγωγή και τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές, στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, στα βιολογικά προϊόντα ή στα περιβαλλοντικά οφέλη και στα προϊόντα ποιότητας που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Στην περίπτωση των μπανανών, τα προϊόντα δίκαιου εμπορίου από τρίτες χώρες μπορεί να έχουν προτεραιότητα μόνον όταν δεν είναι διαθέσιμα ισοδύναμα προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 3 της AGRI.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 7
7.   Για να προωθήσουν τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές εγκρίνουν τον κατάλογο όλων των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία και αποφαίνονται σχετικά με τα ζητήματα της διατροφικής αξίας τους.
7.   Για να προωθήσουν τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, μεταξύ άλλων και για τα παιδιά με δυσανεξία στη λακτόζη, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες για τη διατροφή ή/και την υγεία αρχές εγκρίνουν τον κατάλογο των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία και αποφαίνονται σχετικά με τα ζητήματα της διατροφικής αξίας τους.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία, οι οποίες χορηγούνται για τη διανομή προϊόντων, τα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέτρα και τα συναφή έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, δεν υπερβαίνουν:
1.   Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία, οι οποίες χορηγούνται για τη διανομή προϊόντων, τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα και τα συναφή έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνουν:
Αιτιολόγηση
Τροπολογία σύμφωνα με τη συμβιβαστική τροπολογία 2 της AGRI.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  για το γάλα: τα 80 εκατομμύρια ευρώ ανά σχολικό έτος.
β)  για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα: τα 100 εκατομμύρια EUR ανά σχολικό έτος.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 4 της AGRI – μέρος 4. Προβλέπεται αύξηση του κονδυλίου για το γάλα κατά 20 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή μιας ελάχιστης δαπάνης ανά παιδί και ανά έτος για όλα τα κράτη μέλη και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα κράτος μέλος δεν χάνει εξαιτίας της εισαγωγής των νέων κριτηρίων.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 για τον καθορισμό του ύψους της ενωσιακής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά μερίδα οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και γάλακτος και για τον ορισμό της έννοιας «μερίδα». Επίσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 για τον καθορισμό του ελάχιστου και του μέγιστου ποσού χρηματοδότησης των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών μέτρων από την οριστική ετήσια κατανομή των κονδυλίων των κρατών μελών.
διαγράφεται
Αιτιολόγηση
Εξουσίες που μετατέθηκαν στο άρθρο 24 παράγραφος 1α χάριν συνοχής του κειμένου.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  για τα οπωροκηπευτικά συμπεριλαμβανομένων των μπανανών: τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση:
α)  για τα οπωροκηπευτικά συμπεριλαμβανομένων των μπανανών: αντικειμενικά κριτήρια με βάση:
(i)   τον αριθμό των παιδιών έξι έως δέκα ετών ως ποσοστό του πληθυσμού,
(i)   τον αριθμό των παιδιών έξι έως δέκα ετών ως ποσοστό του πληθυσμού του οικείου κράτους μέλους,
(ii)   τον βαθμό ανάπτυξης των περιφερειών ενός κράτους μέλους, για να εξασφαλιστεί η παροχή μεγαλύτερης ενίσχυσης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που παρατίθενται στο άρθρο 349 της Συνθήκης ή/και τα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και
(ii)   τον βαθμό ανάπτυξης των περιφερειών ενός κράτους μέλους, για να εξασφαλιστεί η παροχή μεγαλύτερης ενίσχυσης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που παρατίθενται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ ή/και στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013,
(iii)  μια επιπλέον αύξηση κατά 5% της ενωσιακής ενίσχυσης, που θα ισχύσει για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και επιπλέον αύξηση 5% σε περίπτωση που οι εν λόγω περιοχές εισάγουν προϊόντα από άλλες εξόχως απόκεντρες περιοχές με τις οποίες γειτνιάζουν· και
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 4 της AGRI – μέρος 1. Θα πρέπει να διατηρηθούν τα αντικειμενικά κριτήρια που βασίζονται στον αριθμό των παιδιών έξι έως δέκα ετών ως ποσοστό του πληθυσμού και στον βαθμό ανάπτυξης των περιφερειών ενός κράτους μέλους, καθώς φαίνεται ότι είναι ένα δίκαιο σύστημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)   για το γάλα: τη μέχρι τώρα χρήση των κονδυλίων στο πλαίσιο των προηγούμενων καθεστώτων διανομής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε παιδιά και τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση το ποσοστό των παιδιών ηλικίας έξι έως δέκα ετών.
β)   για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, έναν συνδυασμό των ακόλουθων κριτηρίων, προς εφαρμογή για μεταβατική περίοδο έξι ετών με αφετηρία τη λειτουργία του νέου προγράμματος:
(i)  τον αριθμό των παιδιών έξι έως δέκα ετών ως ποσοστό του πληθυσμού του οικείου κράτους μέλους·
(ii)  τον βαθμό ανάπτυξης των περιφερειών ενός κράτους μέλους, για να εξασφαλιστεί η παροχή μεγαλύτερης ενίσχυσης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που παρατίθενται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ ή/και στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013·
(iii)  την ιστορική χρήση κονδυλίων στο πλαίσιο προηγούμενων καθεστώτων προώθησης για την παροχή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε παιδιά, με εξαίρεση την Κροατία, για την οποία θεσπίζεται σύστημα κατʼ αποκοπή ποσού· προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών, αυτό το κριτήριο αντισταθμίζεται με τη θέσπιση ενός ελάχιστου ετήσιου ποσού ενωσιακής ενίσχυσης ανά παιδί στην ηλικιακή ομάδα που αναφέρεται στο σημείο (i) και καθορίζεται βάσει της μέσης χρήσης κονδυλίων ανά παιδί και ανά κράτος μέλος·
(iv)  μια επιπλέον αύξηση κατά 5% της ενωσιακής ενίσχυσης, που θα ισχύσει για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και επιπλέον αύξηση 5% σε περίπτωση που οι εν λόγω περιοχές εισάγουν προϊόντα από άλλες εξόχως απόκεντρες περιοχές με τις οποίες γειτνιάζουν·
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 4 της AGRI – μέρος 2. Λαμβάνοντας υπόψη τις κατατεθείσες τροπολογίες, ιδίως εκείνες που διαγράφουν τα ιστορικά κριτήρια για το γάλα, ο στόχος αυτής της συμβιβαστικής τροπολογίας είναι να θεσπιστεί ένα πιο δίκαιο σύστημα διανομής χωρίς να τιμωρούνται τα κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν αποτελεσματικά το καθεστώς για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία έως τώρα και έλαβαν μεγαλύτερα ποσά ενίσχυσης. Η συμβιβαστική τροπολογία βασίζεται σε υπολογισμούς που πραγματοποίησε η ΓΔ AGRI κατόπιν αιτήματος του εισηγητή.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο στοιχείο β), το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα υπόκεινται στα κριτήρια που καθορίζονται στα σημεία (i) και (ii) του στοιχείου α).
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 4 της AGRI – μέρος 2.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή αξιολογεί τουλάχιστον ανά τριετία κατά πόσον τα ενδεικτικά κονδύλια για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών και το γάλα εξακολουθούν να συνάδουν με τα αντικειμενικά κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
Η Επιτροπή αξιολογεί τουλάχιστον ανά τριετία κατά πόσον τα ενδεικτικά κονδύλια για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα εξακολουθούν να συνάδουν με τα αντικειμενικά κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
Αιτιολόγηση
Τροπολογία σύμφωνα με τη συμβιβαστική τροπολογία 1 της AGRI.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23α – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 10% κατʼ ελάχιστο και το 20% κατʼ ανώτατο όριο της χρηματοδότησης που λαμβάνουν ετησίως στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης στα σχολεία προορίζεται για τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 2 της AGRI – μέρος 4. Λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη σημασία των εκπαιδευτικών μέτρων στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος και τις κατατεθείσες τροπολογίες, η συμβιβαστική τροπολογία θεσπίζει ελάχιστο όριο 10% και ανώτατο όριο 20% για τη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών μέτρων.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23α – παράγραφος 4
4.   Χωρίς να υπερβούν το συνολικό ανώτατο όριο των 230 εκατομμυρίων ευρώ που προκύπτει από τα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται να μεταφέρουν έως και το 15% των ενδεικτικών κονδυλίων τους για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, ή για το γάλα σε άλλο τομέα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 227.
4.   Χωρίς να υπερβούν το συνολικό ανώτατο όριο των 250 εκατομμυρίων ευρώ που προκύπτει από τα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται να μεταφέρουν έως και το 10% των ενδεικτικών κονδυλίων τους για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, ή για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε άλλο τομέα, και η εν λόγω μεταφορά μπορεί να αυξηθεί έως το 20% εάν πρόκειται για εξόχως απόκεντρες περιοχές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 227.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 4 της AGRI – μέρος 5. Προβλέπεται αύξηση του κονδυλίου για το γάλα κατά 20 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή μιας ελάχιστης δαπάνης ανά παιδί και ανά έτος για όλα τα κράτη μέλη και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα κράτος μέλος δεν χάνει εξαιτίας της εισαγωγής των νέων κριτηρίων. Σε μεταφορές πιστώσεων, η συμβιβαστική τροπολογία αποτελεί μια μέση οδό μεταξύ τροπολογιών που κατατέθηκαν σχετικά με το θέμα αυτό.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23α – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιείται προς αντικατάσταση της χρηματοδότησης υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων ή γάλακτος στα σχολεία, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται οπωροκηπευτικά, μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, μπανάνες, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, ή άλλων καθεστώτων διανομής τέτοιου είδους προϊόντων στα σχολεία. Η ενωσιακή ενίσχυση παρέχεται ως συμπλήρωμα στην εθνική χρηματοδότηση.
Αιτιολόγηση
Εισάγεται εκ νέου το άρθρο 23 παράγραφος 6 από τον κανονισμό ΚΟΑ: τα ενωσιακά κονδύλια θα πρέπει πράγματι να συμπληρώνουν την εθνική χρηματοδότηση ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της μη αποδοτικής δαπάνης.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23α – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες στρατηγικές τους, να μην χορηγηθεί η ζητούμενη ενίσχυση, εάν το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης είναι κατώτερο από το ελάχιστο ποσό που καθορίζει το οικείο κράτος μέλος.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23α – παράγραφος 7
7.   Η Ένωση μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης που αφορούν το καθεστώς προώθησης στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με αυτό, καθώς και συναφή μέτρα δικτύωσης.
7.   Η Ένωση μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, μέτρα ενημέρωσης, επικοινωνίας και προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης που αφορούν το καθεστώς προώθησης στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδίως των γονέων και των εκπαιδευτικών, σχετικά με τους στόχους του καθεστώτος, καθώς και συναφή μέτρα δικτύωσης και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή του καθεστώτος.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23α – παράγραφος 8
8.   Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία δημοσιοποιούν, στον χώρο διανομής των τροφίμων, τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία και την προβολή του ενωσιακού καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία σε σχέση με την παροχή άλλων γευμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
8.   Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία δημοσιοποιούν, στον χώρο διανομής των τροφίμων, τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση, μέσω αφισών στις εισόδους των σχολείων. Τα κράτη μέλη μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο επικοινωνίας, όπως ειδικούς δικτυακούς τόπους, ενημερωτικό γραφικό υλικό, καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Μια κοινή ταυτότητα και ένα λογότυπο της Ένωσης χρησιμοποιούνται στο σύνολο του συνοδευτικού ενημερωτικού υλικού. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία και την προβολή του ενωσιακού καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία σε σχέση με την παροχή άλλων γευμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 5 της AGRI – μέρος 1. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν την ενωσιακή ενίσχυση θα πρέπει να χρησιμοποιούν αφίσες στις εισόδους των σχολείων, ούτως ώστε να εξασφαλίζουν καλύτερη προβολή της ενωσιακής δράσης, όπως προβλέπεται στους υφιστάμενους εκτελεστικούς κανονισμούς για τα καθεστώτα. Λαμβάνοντας υπόψη την ενωσιακή προστιθέμενη αξία του καθεστώτος, είναι σημαντικό να ενισχύεται η προβολή του και η ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως σε μια χρονική στιγμή που η απογοήτευση σχετικά με την Ευρώπη μεγαλώνει.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)   την κατάρτιση εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών και τα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέτρα.
γ)   την κατάρτιση εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα.
Αιτιολόγηση
Τροπολογία σύμφωνα με τη συμβιβαστική τροπολογία 2 της AGRI.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.   Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και στοχοθετημένη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 σχετικά με:
2.   Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και στοχοθετημένη χρήση των ενωσιακών πόρων, να διασφαλιστείη δίκαιη κατανομή των εν λόγω πόρων στα κράτη μέλη και να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος για τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και για τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 σχετικά με:
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)
—α)  το ανώτατο όριο της ενωσιακής ενίσχυσης που μπορεί να καταβληθεί ανά παιδί και ανά επιχείρηση διανομής ως συνεισφορά στο κόστος των οπωροκηπευτικών που διανέμονται, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων·
Αιτιολόγηση
Κατ' εξουσιοδότηση εξουσίες που μετατέθηκαν από το άρθρο 23 α (1) χάριν συνοχής του κειμένου. Για την ορθή δημοσιονομική διαχείριση των καθεστώτων, θα ήταν καλύτερο να θεσπιστεί ένα ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση διανομής, αντί μιας ενίσχυσης ανά μερίδα που θα ήταν πιο δύσκολο να ελεγχθεί - βλέπε τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 6.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)   την ενδεικτική κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και το γάλα και, όπου θεωρείται σκόπιμο, την αναθεώρησή της μετά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 23α παράγραφος 2, το ελάχιστο ύψος της ενωσιακής ενίσχυσης για κάθε κράτος μέλος, τη μέθοδο ανακατανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών βάσει των υποβαλλόμενων αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, καθώς και τους επιπλέον κανόνες σχετικά με τον τρόπο συνεκτίμησης των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 23α παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο για την κατανομή των πόρων·
α)   την ενδεικτική κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το ελάχιστο ποσό ετήσιας ενωσιακής ενίσχυσης που δαπανάται ανά παιδί, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) του άρθρου 23α παράγραφος 2, το ελάχιστο ύψος της ενωσιακής ενίσχυσης για κάθε κράτος μέλος, τη μέθοδο ανακατανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών βάσει των υποβαλλόμενων αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, καθώς και τους επιπλέον κανόνες σχετικά με τον τρόπο συνεκτίμησης των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 23α παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο για την κατανομή των πόρων·
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)   τις προϋποθέσεις για τις μεταφορές μεταξύ κονδυλίων για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και το γάλα·
β)   τις προϋποθέσεις για τις μεταφορές μεταξύ κονδυλίων για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα·
Αιτιολόγηση
Τροπολογία σύμφωνα με τη συμβιβαστική τροπολογία 1 της AGRI.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  τα έξοδα ή/και τα μέτρα που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή ενίσχυση και τη δυνατότητα καθορισμού ελάχιστων και μέγιστων ποσών για ορισμένα έξοδα·
γ)  τα έξοδα ή/και τα μέτρα που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή ενίσχυση και τη δυνατότητα καθορισμού μέγιστων ποσών για ορισμένα έξοδα·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  τη θέσπιση ενιαίων διαδικασιών για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των σχολικών ιδρυμάτων και για τους ελέγχους·
Αιτιολόγηση
Εκτός από τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται στην εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο γ), θα ήταν χρήσιμο να καθοριστούν για κάθε κατ' εξουσιοδότηση πράξη ενιαίες διαδικασίες αίτησης συμμετοχής των σχολείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν, καθώς και ενιαίες διαδικασίες ελέγχου, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου που αποτελεί επί του παρόντος εμπόδιο για μελλοντικές συμμετοχές, ιδιαίτερα για σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν και στα δύο προγράμματα.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.   Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227, με τις οποίες υποχρεούνται τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία να προβάλλουν τον ρόλο επιδότησης της ενωσιακής ενίσχυσης.
3.   Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία, και για την μεγαλύτερη προβολή της ενωσιακής ενίσχυσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227, με τις οποίες υποχρεούνται τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία να προβάλλουν σαφώς το γεγονός ότι λαμβάνουν ενωσιακή ενίσχυση για την υλοποίηση του προγράμματος, όσον αφορά:
α)  τα συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν τη χρήση αφισών και άλλες μορφές πληροφοριακής υποστήριξης·
β)  τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων όσον αφορά την παρουσίαση, τη σύνθεση, τις διαστάσεις και το σχέδιο της κοινής ταυτότητας και του λογοτύπου της Ένωσης.
Αιτιολόγηση
Συμβιβαστική τροπολογία 5 της AGRI – μέρος 2. Κατʼ εξουσιοδότηση εξουσίες σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 23α παράγραφος 8.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 25 – στοιχείο α
α)  την οριστική κατανομή της ενίσχυσης για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, ή/και το γάλα μεταξύ των κρατών μελών εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 23α παράγραφος 1 και λαμβανομένων υπόψη των μεταφορών που αναφέρονται στο άρθρο 23α παράγραφος 4,
α)  την οριστική κατανομή της ενίσχυσης για τα οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, ή/και το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα μεταξύ των κρατών μελών εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 23α παράγραφος 1 και λαμβανομένων υπόψη των μεταφορών που αναφέρονται στο άρθρο 23α παράγραφος 4,
Αιτιολόγηση
Τροπολογία σύμφωνα με τη συμβιβαστική τροπολογία 1 της AGRI.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 25 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  τις μεθόδους αντιμετώπισης ανεπαρκειών που διαπιστώνονται κατά τη διαδικασία της εφαρμογής, με στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων λόγω υπερβολικής γραφειοκρατίας·
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 217 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν, επιπλέον της ενωσιακής ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 23, εθνικές ενισχύσεις για την παροχή των προϊόντων στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή για τα συναφή έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
Τα κράτη μέλη μπορούν, εκτός από το να λαμβάνουν και να αξιοποιούν την ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 23, να χορηγούν εθνικές ή περιφερειακές ενισχύσεις για την παροχή των προϊόντων στα παιδιά, σε συνδυασμό με συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή για την κάλυψη των συναφών εξόδων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του άρθρου 23 παράγραφος 1.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου