Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0014(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0362/2015

Esitatud tekstid :

B8-0362/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/05/2015 - 10.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0216

Vastuvõetud tekstid
PDF 546kWORD 191k
Kolmapäev, 27. mai 2015 - Brüssel
Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta)
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

Euroopa Parlamendi 27. mai 2015. aasta otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013 ning määrust (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 73 lõiget 2 ja artiklit 74,

otsustab alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmise mandaadi alusel:

MANDAAT

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
(2)   Praeguste kavade kohaldamisel saadud kogemused koos välishindamiste järeldustega ja erinevate poliitikavalikute analüüsi tulemustega osutavad järeldusele, et põhjendused, mille alusel kehtestati mõlemad kõnealused koolikavad, on endiselt asjakohased. Praeguses olukorras, kus puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piimatoodete tarbimine väheneb, mida võimendab muu hulgas nüüdisaegne suundumus tarbida töödeldud toitu, millele on lisatud palju suhkrut, soola ja rasva, peaks liidu toetus lastele haridusasutustes teatavate valitud põllumajandustoodete jagamiseks seega alles jääma.
(2)   Praeguste kavade kohaldamisel saadud kogemused koos välishindamiste järeldustega, erinevate poliitikavalikute analüüsi tulemustega ning liikmesriikide ees seisvate sotsiaalprobleemidega osutavad järeldusele, et mõlema kõnealuse koolikava jätkumine ja tugevdamine on äärmiselt tähtis. Praeguses olukorras, kus värske puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide, ning piimatoodete tarbimine väheneb, eriti laste hulgas, ja laste ülekaal suureneb tarbimisharjumuste tõttu, mille puhul kiputakse eelistama töödeldud toitu, millele on lisatud palju suhkrut, soola, rasva ja/või lisaaineid, peaks liidu toetus lastele haridusasutustes teatavate valitud põllumajandustoodete jagamiseks aitama senisest enam edendada tervislikke toitumisharjumusi ja kohaliku toodangu tarbimist.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 6. Selles kompromissis rõhutatakse koolikavade tähtsust ja põhjuseid, miks neid tuleks jätkata ja tugevdada. Kuna komisjon otsustas ettepaneku uuesti läbi vaadata, on lisaks oluline, et parlament võtaks eriti jõulise seisukoha kavade jätkamise poolt.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)   Eri poliitikavalikute analüüs näitab, et ühtlustatud lähenemisviis ühise õigus- ja finantsraamistiku kaudu on asjakohasem ja aitab tõhusamalt saavutada konkreetseid eesmärke, mida ühine põllumajanduspoliitika koolikavade kaudu taotleb. See võimaldaks liikmesriikidel saavutada jagamise maksimaalse mõju eelarvet muutmata ja suurendada juhtimise tõhusust. Selleks aga, et võtta arvesse puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piimatoodete ja nende tarneahelate erinevusi, peaksid teatavad elemendid, nagu näiteks vastavad eelarvepaketid, jääma eraldi. Arvestades praeguste kavade kogemusi, peaks kavas osalemine jääma liikmesriikide jaoks vabatahtlikuks. Võttes arvesse liikmesriigiti erinevaid tarbimistavasid, tuleks osalevatele liikmesriikidele anda võimalus valida, kas nad soovivad jagada haridusasutustes lastele kõiki toetuskõlblikke tooteid või neist ainult ühte.
(3)   Eri poliitikavalikute analüüs näitab, et ühtlustatud lähenemisviis ühise õigus- ja finantsraamistiku kaudu on asjakohasem ja aitab tõhusamalt saavutada konkreetseid eesmärke, mida ühine põllumajanduspoliitika koolikavade kaudu taotleb. See võimaldaks liikmesriikidel saavutada jagamise maksimaalse mõju eelarvet muutmata ja suurendada juhtimise tõhusust. Selleks aga, et võtta arvesse puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piimatoodete ja nende tarneahelate erinevusi, peaksid teatavad elemendid, nagu näiteks vastavad eelarvepaketid, jääma eraldi. Arvestades praeguste kavade kogemusi, peaks kavas osalemine jääma liikmesriikide jaoks vabatahtlikuks. Võttes arvesse liikmesriigiti erinevaid tarbimistavasid, tuleks osalevatele liikmesriikidele anda võimalus valida kokkuleppel huvitatud piirkondadega, kas nad soovivad jagada haridusasutustes lastele kõiki toetuskõlblikke tooteid või neist ainult ühte. Lisaks võivad liikmesriigid kaaluda suunatud meetmeid, et peatada piimatarbimise vähenemist noorte seas.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)  On kindlaks tehtud, et eelkõige värske puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning joogipiima tarbimine on vähenemas. Seetõttu on asjakohane suunata koolikavade raames toimuv jagamine nendele toodetele. See omakorda aitaks vähendada koolide korralduslikku koormust ja suurendada jagamise mõju piiratud eelarve raames ning oleks kooskõlas praeguse tavaga, kuna neid tooteid jagatakse kõige sagedamini.
(4)  On kindlaks tehtud, et eelkõige värske puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning joogipiima tarbimine on vähenemas. Seetõttu on asjakohane suunata koolikavade raames toimuv jagamine ennekõike nendele toodetele. See omakorda aitaks vähendada koolide korralduslikku koormust ja suurendada jagamise mõju piiratud eelarve raames ning oleks kooskõlas praeguse tavaga, kuna neid tooteid jagatakse kõige sagedamini. Siiski tuleks kaltsiumi omandamist käsitlevate toitumissoovituste järgimiseks ning piimas leiduva laktoosi talumatusega kaasnevate järjest sagedasemate probleemide tõttu lubada liikmesriikidel jagada ka teisi piimatooteid, nagu jogurt ja juust, mis on laste tervisele vaieldamatult kasulikud. Samuti tuleks püüda tagada, et jagatakse kohalikke ja piirkondlikke tooteid.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 1 – 3. osa.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)   Jagamist kaasnevad haridusmeetmed on vajalikud selleks, et muuta kava selle lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisel, s.o valitud põllumajandustoodete tarbimise suurendamisel ja tervislikuma toitumise edendamisel tulemuslikuks. Arvestades nimetatud meetmete tähtsust, peaksid need täiendama nii puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, kui ka piima jagamist. Nad peaksid olema liidu toetuse kõlblikud. Kaasnevate meetmetena on need oluline vahend, mis aitab laste jaoks taastada seost põllumajanduse ja selle mitmesuguste toodetega ning võimaldab saavutada kavaga taotletavaid eesmärke, mistõttu peaks liikmesriikidel olema lubatud hõlmata oma temaatilistesse meetmetesse suuremat hulka erinevaid põllumajandustooteid. Kuid tervislike toitumisharjumuste edendamiseks peaksid riiklikud asutused selles protsessis osalema, peaksid heaks kiitma osutatud toodete nimekirja ja kaks jagatavate toodete rühma ning määrama kindlaks toodete toiteväärtuse.
(5)   Kaasnevad haridusmeetmed, mis jagamist toetavad, on vajalikud selleks, et muuta kava selle lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisel, s.o valitud põllumajandustoodete tarbimise suurendamisel ja tervislikuma toitumise edendamisel tulemuslikuks. Arvestades nimetatud meetmete tähtsust, peaksid need täiendama nii puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide, kui ka piima ja piimatoodete jagamist. Nad peaksid olema liidu toetuse kõlblikud. Kaasnevad haridusmeetmed on oluline vahend, mis aitab laste jaoks taastada seost põllumajanduse ja liidu mitmesuguste põllumajandustoodetega, eriti oma piirkonna toodanguga, näiteks toitumisekspertide ja põllumajandusettevõtjate abiga, ning võimaldab saavutada kavaga taotletavaid eesmärke, mistõttu peaks liikmesriikidel olema lubatud hõlmata oma temaatilistesse meetmetesse suuremat hulka erinevaid põllumajandustooteid, näiteks töödeldud puu- ja juurvilju, millele ei ole lisatud suhkrut, soola, rasva või magusaineid, ning muid piirkondlikke tooteid, näiteks mett, oliive, oliiviõli ja kuivatatud puuvilju. Kuid tervislike toitumisharjumuste edendamiseks peaksid toitumise ja/või tervise eest vastutavad riiklikud asutused selles protsessis osalema, peaksid heaks kiitma osutatud toodete nimekirja ja kaks jagatavate toodete rühma ning määrama kindlaks toodete toiteväärtuse.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 2 – 5. osa.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
(6)   Selleks et tagada eelarve tõhus haldamine, peaks liidu toetusele puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piima jagamiseks, kaasnevateks haridusmeetmeteks ja nendega seotud kuludeks olema ette nähtud kindel ülemmäär. Ülemmäär peaks olenema vastavast olukorrast. Arvestades saadud kogemusi ja et lihtsustada haldamist, tuleks rahastamismudelid ühtlustada ja viia need liidu rahalise toetuse osas ühtsetele alustele. Seetõttu on asjakohane määrata kindlaks liidu toetuse ülemmäär toodete hinna kaudu maksimaalse liidu toetusena portsjoni kohta nii puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, kui ka piima puhul ja kaotada kohustusliku kaasrahastamise põhimõte puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, puhul. Arvestades kõnealuste toodete hindade kõikumist, tuleks teatavate õigusaktide vastuvõtmise õigus seoses meetmetega, millega määratakse kindlaks liidu toetuse suurus toodete portsjoni hinna kohta ja portsjoni määratlus, delegeerida komisjonile.
(6)   Selleks et tagada eelarve tõhus haldamine, peaks liidu toetusele puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piima jagamiseks, kaasnevateks haridusmeetmeteks ja nendega seotud kuludeks olema ette nähtud kindel ülemmäär. Ülemmäär peaks olenema vastavast olukorrast. Arvestades saadud kogemusi ja et lihtsustada haldamist, tuleks rahastamismudelid ühtlustada ja viia need liidu rahalise toetuse osas ühtsetele alustele. Seetõttu on asjakohane määrata kindlaks liidu toetuse ülemmäär toodete hinna kaudu maksimaalse liidu toetusena lapse kohta ja jagamistoimingu kohta nii puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, kui ka piima puhul ja kaotada kohustusliku kaasrahastamise põhimõte puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, puhul. Arvestades kõnealuste toodete hindade volatiilsust, tuleks delegeerida komisjonile õigus võtta vastu teatud õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et kehtestada liidu abi ülempiir.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)   Selleks et tagada liidu rahaliste vahendite tõhus ja sihipärane kasutamine, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu teatavaid õigusakte seoses meetmetega, millega määratakse kindlaks liidu toetuse soovituslikud eraldised igale liikmesriigile ja laekunud toetusetaotluste alusel toetuse liikmesriikide vahel ümberjaotamise meetodid. Soovituslikud eraldised tuleks kehtestada eraldi puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piima puhul kooskõlas vabatahtliku lähenemisviisiga jagamisele. Jaotusmeetod puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, puhul peaks kajastama praegusi eraldisi liikmesriikide lõikes ja põhinema objektiivsetel kriteeriumidel, nagu näiteks 6–10-aastaste laste osatähtsus elanikkonnas, võttes arvesse ka asjaomaste piirkondade arengut. Et võimaldada liikmesriikidel säilitada oma praegused kavad nende tegelikus ulatuses ning julgustada teisi hakkama kasutama piima jagamist, on piima puhul vahendite eraldamisel asjakohane kasutada kahe meetodi kombinatsiooni, s.o vahendite senine kasutamine liikmesriikide poolt koolipiima kava raames ning puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, puhul objektiivsed kriteeriumid, nagu näiteks 6–10-aastaste laste osatähtsus elanikkonnas. Et leida nende kahe meetodi õige suhe, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu teatavaid õigusakte seoses täiendavate eeskirjade vastuvõtmisega, milles käsitletakse mõlema nimetatud kriteeriumi tasakaalu. Võttes lisaks arvesse korduvaid muutusi liikmesriikide piirkondade demograafilises olukorras või arengus, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu teatavaid õigusakte seoses iga kolme aasta järel toimuva hindamisega, kas liikmesriikide eraldised on kõnealuste kriteeriumide alusel endiselt ajakohased.
(7)   Selleks et tagada liidu rahaliste vahendite tõhus ja sihipärane kasutamine, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu teatavaid õigusakte seoses meetmetega, millega määratakse kindlaks liidu toetuse soovituslikud eraldised igale liikmesriigile ja laekunud toetusetaotluste alusel toetuse liikmesriikide vahel ümberjaotamise meetodid. Soovituslikud eraldised tuleks kehtestada eraldi puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide, ning piima puhul kooskõlas vabatahtliku lähenemisviisiga jagamisele. Jaotusmeetod puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide puhul peaks kajastama praegusi eraldisi liikmesriikide lõikes ja põhinema objektiivsetel kriteeriumidel, nagu näiteks 6–10-aastaste laste osatähtsus elanikkonnas, võttes arvesse ka asjaomaste piirkondade arengut. Et võimaldada liikmesriikidel säilitada oma praegused kavad nende tegelikus ulatuses ning julgustada teisi hakkama kasutama piima jagamist, on piima puhul vahendite eraldamisel asjakohane kasutada nelja meetodi kombinatsiooni, s.o vahendite senine kasutamine liikmesriikide poolt koolipiima kava raames, välja arvatud Horvaatia puhul, kellele tuleks käesoleva määruse alusel ette näha eraldi kindlasummaline makse; puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide jagamisel objektiivsed kriteeriumid, näiteks 6–10-aastaste laste osatähtsus elanikkonnas, piirkondade arengutase liikmesriigis ja liidu toetuse kasutamise miinimumtaseme kehtestamine lapse kohta aastas. Et leida nende nelja meetodi õige suhe, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu teatavaid õigusakte seoses täiendavate eeskirjade vastuvõtmisega, milles käsitletakse nimetatud nelja kriteeriumi tasakaalu. Võttes lisaks arvesse korduvaid muutusi liikmesriikide piirkondade demograafilises olukorras või arengus, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu teatavaid õigusakte seoses iga kolme aasta järel toimuva hindamisega, kas liikmesriikide eraldised on kõnealuste kriteeriumide alusel endiselt ajakohased. Selle skeemi rakendamiseks äärepoolseimates piirkondades tuleks liidu toetust suurendada 5 %, arvestades nende piirkondade põllumajanduse ühekülgsust ja asjaolu, et aeg-ajalt ei ole seal teatud tooteid saada, mis tähendab suuremaid transpordi- ja hoiustamiskulusid.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 4 – 3. osa.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)   Selleks et väikese rahvaarvuga liikmesriigid saaksid kulutõhusat kava rakendada tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu teatavaid õigusakte seoses miinimumsumma kindlaksmääramisega, mida liikmesriikidel on õigus puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piima puhul saada.
(8)   Selleks et väikese rahvaarvuga liikmesriigid saaksid kulutõhusat kava rakendada tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu teatavaid õigusakte seoses miinimumsumma kindlaksmääramisega, mida liikmesriikidel on õigus puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide, ning piima ja piimatoodete puhul saada.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)  Tõrgeteta asjaajamise ja eelarvehalduse huvides peaksid liikmesriigid, kes soovivad osaleda puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ja/või piima jagamisel, taotlema liidu toetust igal aastal. Menetluste ja juhtimise lihtsustamiseks tuleks esitada eraldi toetusetaotlused. Pärast liikmesriikidelt taotluste saamist peaks komisjon tegema otsuse lõplike eraldiste kohta puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piima jaoks eelarves ette nähtud assigneeringute piires ja võttes arvesse nende eraldiste vahelisi piiratud ülekandeid, mis soodustab jagamisprioriteetide seadmist vastavalt toitainevajadustele. Komisjonile tuleks anda õigus võtta vastu teatavaid õigusakte meetmete kohta, millega kehtestatakse tingimused ja piirangud kõnealuste ümberpaigutuste suhtes.
(9)  Tõrgeteta asjaajamise ja eelarvehalduse huvides peaksid liikmesriigid, kes soovivad osaleda puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ja/või piima ning piimatoodete jagamisel, taotlema liidu toetust igal aastal. Menetluste ja juhtimise lihtsustamiseks tuleks esitada eraldi toetusetaotlused. Pärast liikmesriikidelt taotluste saamist peaks komisjon tegema otsuse lõplike eraldiste kohta puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide, ning piima ja/või piimatoodete jaoks eelarves ette nähtud assigneeringute piires ja võttes arvesse nende eraldiste vahelisi piiratud ülekandeid, mis soodustab jagamisprioriteetide seadmist vastavalt toitainevajadustele. Komisjonile tuleks anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu teatavaid õigusakte meetmete kohta, millega kehtestatakse tingimused ja piirangud kõnealuste ümberpaigutuste suhtes.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)  Haldus- ja organisatsioonilise korra lihtsustamiseks mõlemas kavas osalevate haridusasutuste jaoks tuleks komisjonile delegeerida Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 alusel õigus võtta vastu õigusakte, et kehtestada ühtsed menetlused haridusasutuste osalemistaotluste esitamiseks ja järelevalve teostamiseks.
Selgitus
On vaja vähendada bürokraatiat, mis heidutab koole osalemast. Eelkõige tuleks tagada, et mõlemas programmis osaleda soovivad koolid ei peaks täitma kahte eraldi avalduste paketti ega läbima mitmesuguseid kontrolle.
Muudatusettepanekud 10 ja 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
(10)   Liikmesriigi kavas osalemise tingimuseks tuleks pidada riikliku strateegia ja mitmeaastase strateegilise dokumendi olemasolu, milles on määratud kindlaks liikmesriigi saavutatavad eesmärgid ja prioriteedid. Liikmesriikidel peaks olema lubatud neid dokumente korrapäraselt ajakohastada, võttes eelkõige arvesse hindamisi ning prioriteetide ja eesmärkide ümberhindamisi.
(10)   Liikmesriigi kavas osalemise tingimuseks tuleks pidada riikliku strateegia olemasolu. Osaleda soovivatel liikmesriikidel tuleks esitada kuueaastast perioodi hõlmav strateegiline dokument, milles on määratletud olemasolev probleem ja püstitatud eesmärgid, meetodid vastavalt probleemi olemusele ning vastavad prioriteedid. Liikmesriikidel peaks olema lubatud neid dokumente korrapäraselt ajakohastada, võttes eelkõige arvesse hindamisi ning prioriteetide ja eesmärkide ümberhindamisi, samuti programmide edukust. Riiklikku strateegiat ajakohastades peaks liikmesriik olema kohustatud ametlikult konsulteerima sidusrühmadega oma riigis.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
(11a)  Et kava oleks kogu liidus nähtav kõigile, kes selle raames toetust saavad, tuleks sellele välja töötada ühine identiteet ja liidu logo, mis tuleks kindlasti kanda plakatitele, mis teavitavad kooli osalemisest kavades, samuti õpilastele haridusmeetmete raames jagatavatele teabematerjalidele. Sel eesmärgil tuleks komisjonile delegeerida Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 alusel õigus võtta vastu õigusakte, et kehtestada konkreetsed kriteeriumid ühise identiteedi ja liidu logo esitusviisi, sisu, suuruse ja kujunduse kohta.
Selgitus
Muudatusettepanek vastab AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanekule 5.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)  Tagamaks, et lastele kava alusel jaotatavate toodete hind vastab täielikult antud toetuse suurusele ja et kava raames tarnitud tooteid tarbitakse ainult vastavalt nende kasutusotstarbele, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta vastu teatavaid õigusakte seoses hindade järelevalvega kava raames.
(12)  Tagamaks, et lastele kava alusel jaotatavate toodete hind vastab täielikult antud toetuse suurusele ja et kava raames tarnitud tooteid tarbitakse ainult vastavalt nende kasutusotstarbele, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu teatavaid õigusakte seoses hindade järelevalvega kava raames. Need õigusaktid ei tohiks mõjutada liikmesriike mitte kasutama kohalikku toodangut.
Selgitus
Muudatusettepanek vastab AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanekule 5.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
(12a)  Et kontrollida programmide tõhusust liikmesriikides, tuleks eraldada rahalisi vahendeid saavutuste jälgimise ja hindamisega seotud algatuste jaoks, pöörates erilist tähelepanu muutustele tarbimises keskpikal perioodil.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
(13a)  Käesoleva määrusega ei tohiks sekkuda pädevuste jaotusesse liikmesriikide piirkondlikul või kohalikul tasandil, sealhulgas piirkondliku ja kohaliku omavalitsuse vahel.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – pealkiri
Toetus puu- ja köögivilja, banaanide ja piima jagamiseks, kavaga kaasnevateks haridusmeetmeteks ja seonduvateks kuludeks
Toetus puu- ja köögivilja, banaanide, piima ja teatud piimatoodete jagamiseks, kavaga kaasnevateks haridusmeetmeteks ja seonduvateks kuludeks
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 1 – 1. osa.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt a
a)   puu- ja köögivilja, banaanide ja piima jagamiseks;
a)   puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide, piima ja piimatoodete jagamiseks vastavalt lõikele 2;
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 1 – 1. osa. Kompromissmuudatusettepanek toetab komisjoni ettepanekut, et liikmesriikidel oleks jätkuvalt lubatud jaotada värskeid tooteid. Määratlus "puu- ja köögiviljad" hõlmab nii värskeid kui ka jahutatud tooteid valmisportsjonitena (nt kooritud/tükeldatud porgandid väikestes kottides), samuti lubab see koolidel toodetest värsket mahla pressida. Liikmesriigid võivad ise otsustada ja oma strateegiasse kirja panna, missuguseid värskeid tooteid (ja kuidas) tuleks jagada.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt b
b)  kavaga kaasnevateks haridusmeetmeteks;
b)  kavaga kaasnevateks haridusmeetmeteks;
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 2 – 1. osa. "Toetavate" asendamine "kaasnevatega" aitab täpsustada, et haridusmeetmete eest, mida ELi koolikavade raames toetab, ei vastuta kooliõpetajad, vaid esinejad väljastpoolt, näiteks toitumisspetsialistid, põllumajandusettevõtjad jne.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt c
c)   teatavate seonduvate kulude katteks, mis on seotud logistika ning jagamise, seadmete, teavitamise, järelevalve ja hindamisega.
c)   seonduvate kulude katteks, mis on seotud logistika ning jagamise, seadmete, kommunikatsiooni ja teavitamise, järelevalve, hindamise ja muude tegevustega, mis on kava rakendamisega otseselt seotud.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 2
2.   Lõikega 1 kehtestatud toetuskavas (edaspidi „koolikava”) osaleda soovivad liikmesriigid võivad jaotada kas puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, või piima, mis kuulub CN-koodi 0401 alla, või mõlemat.
2.   Lõikega 1 kehtestatud toetuskavas (edaspidi „koolikava”) osaleda soovivad liikmesriigid võivad jaotada:
a)  puu- ja köögivilja, sealhulgas banaane, ja/või
b)  piima ning järgmiste kategooriate piimatooteid („piimatooted”):
i)  piim ja koor, mis kuuluvad CN-koodi 0401 alla;
ii)  petipiim, kalgendatud piim, jogurt, keefir ning muu CN-koodi 0403 alla kuuluv fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, v. a. CN-koodide 0403 10 51–99 ja koodide 0403 90 71–99 alla kuuluvad tooted, mis sisaldavad lõhna- ja maitseaineid või piimast mittepärinevaid lisaaineid;
iii)  juust ja kohupiim, mis kuuluvad CN-koodi 0406 alla;
iv)  CN-koodi 0404 90 alla kuuluv laktoosivaba piim, mille loomulikku koostist on laktoosisisalduse osas muudetud ja mis ei sisalda muid CN-koodi 0404 90 alla kuuluvaid piimast mittepärinevaid aineid.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 1 – 2. osa. Nende kavade eesmärk on suurendada põllumajandustoodete tarbimist ja juurutada tervislikke toitumisharjumusi. Lisaks on kindlaid tõendeid selle kohta, et joogipiima tarbimine väheneb; laktoositalumatuse puhul on juust ja naturaalne jogurt piimale parimad alternatiivid.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 3
3.   Liikmesriigid koostavad koolikavas osalemise tingimusena enne selles osalemist ning seejärel iga kuue aasta järel kava riikliku või piirkondliku rakendamisstrateegia. Liikmesriik võib strateegiat muuta, arvestades eelkõige järelevalve ja hindamise tulemusi. Strateegiaga määratakse kindlaks vähemalt täidetavad vajadused, nende prioriteedid, sihtrühmad, oodatavad tulemused ja mõõdetavad eesmärgid, mis tuleb saavutada võrreldes algse olukorraga, samuti sätestatakse kõige asjakohasemad vahendid ja meetmed kõnealuste eesmärkide saavutamiseks.
3.   Liikmesriigid koostavad koolikavas osalemise tingimusena enne selles osalemist ning seejärel iga kuue aasta järel kava riikliku või piirkondliku rakendamisstrateegia. Liikmesriik või piirkondlik omavalitsus võib strateegiat muuta, arvestades eelkõige järelevalvet ja hindamist ning saavutatud tulemusi, kasutades liidu vahendeid otstarbekalt. Strateegiaga määratakse kindlaks vähemalt täidetavad vajadused, nende prioriteedid, sihtrühmad, oodatavad tulemused ja mõõdetavad eesmärgid, mis tuleb saavutada võrreldes algse olukorraga, samuti sätestatakse kõige asjakohasemad vahendid ja meetmed kõnealuste eesmärkide saavutamiseks.
Selgitus
Et anda piirkondliku tasandi omavalitsustele suurem pädevus kavade kontrollimiseks vastavalt põhiseaduslikule pädevuste jaotusele liikmesriikides. See muudatusettepanek kajastab ka Regioonide Komitee arvamust.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 4
4.   Koolikava tõhususe tagamiseks näevad liikmesriigid ette ka kaasnevad haridusmeetmed, mis võivad hõlmata meetmeid ja tegevust, mille eesmärk on tekitada lastel seos põllumajandusega ja suurema hulga põllumajandustoodetega, harida neid seonduvates küsimustes, nagu näiteks tervislikud toitumisharjumused, toiduainete raiskamise vältimine, kohalikud toiduahelad või mahepõllundus.
4.   Koolikava tõhususe tagamiseks näevad liikmesriigid ette ka kaasnevad haridusmeetmed, mis võivad hõlmata meetmeid ja tegevust, mille eesmärk on tekitada lastel seos põllumajandusega, nt põllumajandusettevõtete külastamine, ja suurema hulga põllumajandustoodete jagamine, nt töödeldud puu- ja köögivilja ning muude kohalike, piirkondlike või riigi tüüpiliste toodete jagamine, nt mesi, oliivid ja oliiviõli ning kuivatatud puuviljad. See toetab haridust seonduvates küsimustes, nagu näiteks tervislikud toitumisharjumused, toiduainete raiskamise vältimine, kohalikud toiduahelad, mahepõllundus ja jätkusuutlik tootmine.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 2 – 2. osa. Arvestades, et haridusmeetmed võimaldavad jagada aeg-ajalt muid tooteid, sisaldab siinne kompromiss muudatusettepanekuid kohaliku, piirkondliku ja riigi tüüpilise toidu (nt mesi, oliivid, oliiviõli, kuivatatud puuviljad) jagamise kohta.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 5
5.   Liikmesriigid koostavad oma strateegiate väljatöötamisel lisaks puu- ja köögiviljale, banaanidele ja piimale nimekirja põllumajandustoodetest, mis võivad aeg-ajalt olla hõlmatud kaasnevate haridusmeetmetega.
5.   Liikmesriigid koostavad oma strateegiate väljatöötamisel lisaks puu- ja köögiviljale, banaanidele ning piimale ja piimatoodetele nimekirja põllumajandustoodetest, mida võidakse aeg-ajalt jagada kaasnevate haridusmeetmete raames. Töödeldud puu- ja köögiviljadest on keelatud tooted, mis sisaldavad suhkrulisandit, rasvalisandit, soolalisandit, magusainelisandit ning/või kunstlikke lõhna- ja maitsetugevdajaid (kunstlikud toidu lisaained koodiga E620–E650).
Selgitus
E620–E650 numbrit kandvad toidu lisaained mõjuvad suuremas koguses tarbimisel inimeste tervisele kahjulikult. Et programmi eesmärk on propageerida tervislikku toitu, oleks ebaselge tervisemõjuga lisaainete lubamine programmi eesmärkidega vastuolus.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 6
6.   Jagatavate toodete või kaasnevate haridusmeetmetega hõlmatud toodete valikul lähtuvad liikmesriigid objektiivsetest kriteeriumidest, mille hulka võivad kuuluda tervise- ja keskkonnakaalutlused, kohalike toodete hooajalisus, mitmekesisus või kättesaadavus, eelistades võimaluste piires liidu päritolu tooteid, eelkõige kohaliku toodangu ostmist, mahetooteid, lühikesi tarneahelaid või keskkonnaalast kasu.
6.   Jagatavate toodete või kaasnevate haridusmeetmetega hõlmatud toodete valikul lähtuvad liikmesriigid objektiivsetest kriteeriumidest, mille hulka võivad kuuluda tervise-, eetika- ja keskkonnakaalutlused, kohalike toodete hooajalisus, mitmekesisus või kättesaadavus, eelistades võimaluste piires liidu päritolu tooteid, eelkõige kohaliku või piirkondliku toodangu ostmist, mahetooteid, lühikesi tarneahelaid või keskkonnaalast kasu ja kvaliteetseid tooteid vastavalt määrusele (EL) nr 1151/2012. Banaanide puhul võib eelistada kolmandatest riikidest pärit õiglase kaubanduse tooteid ainult siis, kui liidu päritolu samaväärsed tooted ei ole kättesaadavad.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 3.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 7
7.   Liikmesriigid tagavad tervislike toitumisharjumuste edendamiseks, et nende pädevad tervishoiuasutused kinnitavad nimekirja kõigist koolikava alusel pakutavatest toodetest ja otsustavad nende toiteväärtuse aspektid.”
7.   Liikmesriigid tagavad tervislike toitumisharjumuste edendamiseks (kaasa arvatud laktoositalumatusega laste seas), et nende toitumise ja/või tervishoiu eest vastutavad asutused lepivad kokku nimekirjas koolikava alusel pakutavatest toodetest ja otsustavad nende toiteväärtuse aspektid.”
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
1.   Artikli 23 lõikes 1 osutatud toetus toodete jagamiseks koolikava raames, kaasnevateks haridusmeetmeteks ja seonduvate kulude katteks ei tohi ilma, et see piiraks lõike 4 sätete kohaldamist, ületada:
1.   Artikli 23 lõikes 1 osutatud toetus toodete jagamiseks koolikava raames, kaasnevateks haridusmeetmeteks ja seonduvate kulude katteks ei tohi ilma, et see piiraks käesoleva artikli lõike 4 sätete kohaldamist, ületada:
Selgitus
Muudatusettepanek vastab AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanekule 2.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
b)  piima puhul: 80 miljonit eurot õppeaasta kohta.
b)  piima ja piimatoodete puhul: 100 miljonit eurot õppeaasta kohta.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 4 – 4. osa. Piima jagamiseks on lisatud 20 miljonit eurot, et kõikides liikmesriikides saaks võtta kasutusele abi kasutamise miinimumsumma lapse kohta aastas ning tagada, et ükski liikmesriik uute kriteeriumide kasutuselevõtu tõttu ei kaotaks.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 1 – lõik 2
Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks liidu toetus, mida võib maksta jagatava puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piima portsjoni kohta, samuti portsjoni määratlus. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks minimaalne ja maksimaalne summa kaasnevate haridusmeetmete rahastamiseks liikmesriikide iga-aastasest lõplikust eraldisest.
välja jäetud
Selgitus
Teksti sidususe huvides on delegeeritavad volitused paigutatud ümber artikli 24 lõikesse 1a.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 1 – punkt a
a)   puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, puhul: objektiivsed kriteeriumid, mille aluseks on:
a)   puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, puhul: objektiivsed kriteeriumid, mille aluseks on:
i)   6–10-aastaste laste osakaal elanikkonnas,
i)   6–10-aastaste laste osakaal asjaomase liikmesriigi elanikkonnas,
ii)   liikmesriigi eri piirkondade arengutase, et rohkem saaksid toetust vähem arenenud piirkonnad käesoleva määruse artikli 3 lõike 5 tähenduses, ELi toimimise lepingu artiklis 349 nimetatud äärepoolseimad piirkonnad ja Egeuse mere väikesaared määruse (EL) nr 229/2013 artikli 1 lõike 2 tähenduses, ja
ii)   liikmesriigi eri piirkondade arengutase, et rohkem saaksid toetust vähem arenenud piirkonnad käesoleva määruse artikli 3 lõike 5 tähenduses, ELi toimimise lepingu artiklis 349 nimetatud äärepoolseimad piirkonnad ja Egeuse mere väikesaared määruse (EL) nr 229/2013 artikli 1 lõike 2 tähenduses, ja
iii)  äärepoolseimatele piirkondadele antava liidu toetuse suurendamine 5 % võrra ning veel 5 % võrra, kui need piirkonnavad impordivad tooteid teistest, lähedalasuvatest äärepoolseimatest piirkondadest; ning
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 4 – 1. osa. Objektiivsed kriteeriumid, mis põhinevad 6–10-aastaste laste osakaalul elanikkonnast ja liikmesriigi piirkondade arengutasemel, tuleks alles jätta, kuna see tundub olevat liikmesriigi vajaduste seisukohast õiglane süsteem.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 1 – punkt b
b)  piima puhul: varasem rahaliste vahendite kasutamine piima ja piimatoodete lastele jagamisel eelmiste kavade alusel ning objektiivsed kriteeriumid, mis põhinevad 6–10-aastaste laste osatähtsusel elanikkonnas.
b)  piima ja piimatoodete puhul järgmiste kriteeriumide kombinatsiooni, mida kohaldatakse kuueaastase üleminekuperioodi jooksul alates uue programmi kasutuselevõtust:
i)  6–10-aastaste laste osakaal asjaomase liikmesriigi elanikkonnas;
ii)   liikmesriigi eri piirkondade arengutase, et rohkem saaksid toetust vähem arenenud piirkonnad käesoleva määruse artikli 3 lõike 5 tähenduses, ELi toimimise lepingu artiklis 349 nimetatud äärepoolseimad piirkonnad ja Egeuse mere väikesaared määruse (EL) nr 229/2013 artikli 1 lõike 2 tähenduses;
iii)  varasem rahaliste vahendite kasutamine lastele piima ja piimatoodete jagamise eelmiste kavade kohaselt, välja arvatud Horvaatia, kelle puhul võetakse kasutusele kindlasummaliste maksete süsteem; et tagada vahendite õiglane jaotamine liikmesriikide vahel, võetakse sellele kriteeriumile vastukaaluks kasutusele liidu toetuse miinimumsumma lapse kohta aastas, arvestades punktis i osutatud vanuserühma, ning see määratakse lähtuvalt rahaliste vahendite keskmisest kasutamisest lapse kohta liikmesriigis;
iv)  äärepoolseimatele piirkondadele antava liidu toetuse suurendamine 5 % võrra ning veel 5 % võrra, kui need piirkonnavad impordivad tooteid teistest, lähedalasuvatest äärepoolseimatest piirkondadest;
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 4 – 2. osa. Võttes arvesse esitatud muudatusettepanekuid, eriti neid, millega soovitati loobuda piima jagamise varasemate andmete arvessevõtmisest, on selle kompromissmuudatusettepaneku eesmärk kehtestada õiglasem jaotussüsteem, ilma et kannataksid need liikmesriigid, kes on koolipiima kava siiani tõhusalt kasutanud ja saanud suuremaid abisummasid. See kompromiss põhineb arvutustel, mille raportöör põllumajanduse peadirektoraadilt tellis.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
Pärast punktis b osutatud üleminekuperioodi lõppu kohaldatakse piimale ja piimatoodetele punkti a alapunktides i ja ii sätestatud kriteeriumeid.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 4 – 2. osa.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 2
Komisjon hindab vähemalt iga kolme aasta järel, kas soovituslikud eraldised puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piima puhul on käesolevas lõikes osutatud objektiivsete kriteeriumidega jätkuvalt kooskõlas.
Komisjon hindab vähemalt iga kolme aasta järel, kas soovituslikud eraldised puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide, ning piima ja piimatoodete puhul on käesolevas lõikes osutatud objektiivsete kriteeriumidega jätkuvalt kooskõlas.
Selgitus
Muudatusettepanek vastab AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanekule 1.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 2 a (uus)
2a.  Liikmesriigid tagavad, et vähemalt 10 % ja mitte rohkem kui 20 % neile igal aastal koolikava jaoks eraldatud liidu toetusest kasutatakse kaasnevate haridusmeetmete jaoks.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 2 – 4. osa. Võttes arvesse haridusmeetmete ülisuurt tähtsust uues kavas ja esitatud muudatusettepanekuid, määratakse selle kompromissmuudatusettepanekuga haridusmeetmete rahastamiseks vähemalt 10 % ja mitte rohkem kui 20 % toetusest.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 4
4.  Liikmesriigid võivad kuni 15 % oma soovituslikest eraldistest puu- ja köögiviljale, sealhulgas banaanid, või piimale teise sektorisse üle kanda tingimustel, mille komisjon määrab kindlaks kooskõlas artikliga 227 vastuvõetud delegeeritud õigusaktidega, ilma et see ületaks üldist ülemmäära 230 miljonit eurot, mis tuleneb lõike 1 punktides a ja b osutatud summadest.
4.  Liikmesriigid võivad kuni 10 % oma soovituslikest eraldistest puu- ja köögiviljale, sealhulgas banaanidele, või piimale ja piimatoodetele teise sektorisse üle kanda tingimustel, mille komisjon määrab kindlaks kooskõlas artikliga 227 vastuvõetud delegeeritud õigusaktidega, ilma et see ületaks üldist ülemmäära 250 miljonit eurot, mis tuleneb lõike 1 punktides a ja b osutatud summadest. Äärepoolseimate piirkondade puhul võib üle kanda kuni 20 % eraldistest.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 4 – 5. osa. Piima jagamiseks on lisatud 20 miljonit eurot, et kõikides liikmesriikides saaks võtta kasutusele abi kasutamise miinimumsumma lapse kohta aastas ning tagada, et ükski liikmesriik uute kriteeriumide kasutuselevõtu tõttu ei kaotaks. Eelarveliste ümberpaigutuste osas kujutab see muudatusettepanek kompromissi selles küsimuses esitatud ettepanekute osas.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 5 a (uus)
5a.  Vastavalt lõikele 1 eraldatud liidu toetust ei tohi kasutada selleks, et asendada olemasolevaid riiklikke koolipuuvilja või -piima kavasid, mille kohaselt jagatakse puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja, banaane, piima ja piimatooteid, või muude koolikavade asendamiseks, mis hõlmavad selliste toodete jagamist. Liidu abi eraldatakse riikliku rahastamise täiendamiseks.
Selgitus
Lisatakse uuesti ühise turukorralduse määruse artikli 23 lõige 6: ELi vahendid peavad olema riiklikule rahastamisele ainult täienduseks, hoidmaks ära tühimõju.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 6 a (uus)
6a.  Liikmesriigid võivad otsustada kooskõlas oma vastavate strateegiatega mitte anda taotletud abi, kui taotletud summa jääb allapoole selles liikmesriigis kinnitatud miinimumi.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 7
7.   Liit võib määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 6 alusel rahastada ka koolikavaga seotud teavitamis-, järelevalve- ja hindamismeetmeid, sealhulgas neid, mille eesmärk on teavitada sellest üldsust, ning võrgustiku loomise meetmeid.
7.   Liit võib määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 6 alusel rahastada ka koolikavaga seotud teavitamis-, kommunikatsiooni ja reklaami-, järelevalve- ja hindamismeetmeid, sealhulgas neid, mille eesmärk on teavitada sellest üldsust selle eesmärkidest, pöörates erilist tähelepanu lapsevanematele ja treeneritele, ning võrgustiku loomise meetmeid ja muid tegevusi, mis on otseselt seotud koolikava rakendamisega.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23a – lõige 8
8.  Koolikavas osalevad liikmesriigid teevad koolitoidu jagamise kohtades teatavaks oma osalemise kavas ning osutavad asjaolule, et liit subsideerib seda. Liikmesriigid tagavad liidu koolikava lisandväärtuse ja nähtavuse seoses muu toidu pakkumisega haridusasutustes.
8.  Koolikavas osalevad liikmesriigid teevad koolitoidu jagamise kohtades ning kooli fuajeesse paigutatud plakatil teatavaks oma osalemise kavas ning osutavad asjaolule, et liit subsideerib seda. Lisaks võivad liikmesriigid kasutada muid sobivaid kommunikatsioonivahendeid, nt temaatilisi veebisaite, graafilist materjali, teavitamis- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Kõikidel kava raames toetuse saajatele mõeldud teabematerjalidele on trükitud ühine identiteet ja liidu logo. Liikmesriigid tagavad liidu koolikava lisandväärtuse ja nähtavuse seoses muu toidu pakkumisega haridusasutustes.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 5 – 1. osa. ELi abi jagavad liikmesriigid peaksid kasutama kooli sissekäigu juures plakateid, et ELi abimeetmed oleksid nähtavamad, nagu on ette nähtud kavade rakendamise eeskirjades. Arvestades, et EL annab kavadele lisaväärtust, tuleks seda nähtavamaks muuta ja suurendada üldsuse teadlikkust sellest, eriti ajal, mil Euroopas levivad pettumusmeeleolud.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt c
c)  riiklike või piirkondlike strateegiate koostamist ja kaasnevaid haridusmeetmeid.
c)  riiklike või piirkondlike strateegiate koostamist ja kaasnevaid haridusmeetmeid.
Selgitus
Muudatusettepanek vastab AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanekule 2.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 24 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2.   Selleks et tagada Euroopa Liidu vahendite tõhus ja sihtotstarbeline kasutamine, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse:
2.   Selleks et tagada Euroopa Liidu vahendite tõhus ja sihtotstarbeline kasutamine, vahendite õiglane jaotamine liikmesriikide vahel ning vähendada kavas osalevate haridusasutuste ja liikmesriikide halduskoormust, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse:
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt -a (uus)
—a)  liidu toetuse ülemmäära lapse ja jagamistoimingu kohta, et anda panus puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide, ning piima ja piimatoodete jagamisega seotud kulude katmisse;
Selgitus
Teksti sidususe huvides on delegeeritavad volitused artikli 23a lõikest 1 ümber paigutatud. Kavade eelarve nõuetekohase haldamise seisukohast oleks otstarbekam võtta kasutusele maksimumtoetus jagamistoimingu ja mitte portsjoni kohta, mida on raske kontrollida (vt põhjenduse 6 kohta tehtud muudatusettepanekut).
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 24 – lõik 2 – punkt a
a)  toetuse soovituslikke eraldisi liikmesriikide vahel seoses puu- ja köögiviljaga, sealhulgas banaanid, ning piimaga ja vajaduse korral selle läbivaatamist pärast artikli 23a lõike 2 teises lõigus osutatud hindamist, liidu toetuse miinimumsummasid iga liikmesriigi jaoks, toetuse liikmesriikide vahel ümberjaotamise meetodit vastavalt saadud taotlustele, ja täiendavaid eeskirju selle kohta, kuidas võtta arvesse artikli 23a lõike 2 esimeses lõigus osutatud kriteeriume vahendite eraldamiseks,
a)  toetuse soovituslikke eraldisi liikmesriikide vahel seoses puu- ja köögiviljaga, sealhulgas banaanidega, ning piima ja piimatoodetega, lapse kohta aastas kasutatud liidu toetuse miinimumsumma, nagu on osutatud artikli 23a lõike 2 punktis b, vajaduse korral selle läbivaatamist pärast artikli 23a lõike 2 teises lõigus osutatud hindamist, liidu toetuse miinimumsummasid iga liikmesriigi jaoks, toetuse liikmesriikide vahel ümberjaotamise meetodit vastavalt saadud taotlustele, ja täiendavaid eeskirju selle kohta, kuidas võtta arvesse artikli 23a lõike 2 esimeses lõigus osutatud kriteeriume vahendite eraldamiseks,
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt b
(b)  puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piima jaoks tehtud eraldiste vahelisi ülekandeid;
(b)  puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide, ning piima ja piimatoodete jaoks tehtud eraldiste vahelisi ülekandeid;
Selgitus
Muudatusettepanek vastab AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanekule 1.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c
(c)  liidu toetuse kõlblikke kulusid ja/või meetmeid ning võimalust määrata kindlaks konkreetsete kulude miinimum- ja maksimumsummad;
(c)  liidu toetuse kõlblikke kulusid ja/või meetmeid ning võimalust määrata kindlaks konkreetsete kulude maksimumsummad;
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c a (uus)
ca)  ühtsete menetluste kasutuselevõtmist haridusasutuste osalemistaotluste esitamiseks ja järelevalve teostamiseks;
Selgitus
Peale tehniliste kriteeriumide, mis määratakse kindlaks artikli 25 punkti c kohase rakendusaktiga, tuleks delegeeritud õigusaktiga määrata kindlaks ühtsed menetlused haridusasutuste osalemistaotluste esitamiseks ja järelevalve teostamiseks, et kergendada halduskoormust, mis takistab koolide osalemist kavades, eelkõige mõlemas kavas osaleda soovivate koolide jaoks.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 24 – lõige 3 – sissejuhatav osa
3.   Selleks et parandada koolikava alast teadlikkust, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte, milles nõutakse liikmesriikidelt, kellel on koolikava, osutamist asjaolule, et seda subsideerib liit.
3.   Selleks et parandada ja suurendada koolikava alast teadlikkust ning muuta liidu abi nähtavamaks, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte, milles nõutakse, et koolikavas osalevad liikmesriigid avalikustaksid selgelt asjaolu, et nad saavad kava rakendamiseks liidu toetust. Selleks:
a)  määratakse kindlaks plakatite ja muude teavitusvahendite kasutamise täpsed kriteeriumid;
b)  töötatakse välja konkreetsed kriteeriumid ühise identiteedi ja liidu logo esitusviisi, sisu, suuruse ja kujunduse kohta.
Selgitus
AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanek 5 – 2. osa. Tegu on delegeeritud volitustega vastavalt artikli 23a lõikele 8 tehtud muudatusettepanekule.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 25 – punkt a
(a)  toetuse lõplik jaotamine puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, ja/või piima puhul osalevate liikmesriikide vahel artikli 23a lõikes 1 sätestatud piirides, võttes arvesse artikli 23a lõikes 4 osutatud ülekandeid;
(a)  toetuse lõplik jaotamine puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanide, ja/või piima ning piimatoodete puhul osalevate liikmesriikide vahel artikli 23a lõikes 1 sätestatud piirides, võttes arvesse artikli 23a lõikes 4 osutatud ülekandeid;
Selgitus
Muudatusettepanek vastab AGRI-komisjoni kompromissmuudatusettepanekule 1.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 25 – punkt f a (uus)
fa)  meetodid rakendamise käigus ilmnevate puudustega tegelemiseks, et hoida ära liigselt koormava bürokraatia põhjustatud tõkkeid;
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 217 – lõik 1
Lisaks artiklis 23 sätestatud liidu toetusele võivad liikmesriigid maksta riiklikku abi, et jagada tooteid haridusasutustes käivatele lastele või et katta artikli 23 lõike 1 punktis c osutatud seonduvaid kulusid.
Lisaks artiklis 23 sätestatud liidu toetuse saamisele ja selle taotlemisele võivad liikmesriigid maksta riiklikku või piirkondlikku abi, et jagada tooteid ning kaasnevaid haridusmeetmeid haridusasutustes käivatele lastele või et katta artikli 23 lõike 1 punktis c osutatud seonduvaid kulusid.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika