Zoznam 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0014(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0362/2015

Predkladané texty :

B8-0362/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/05/2015 - 10.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0216

Prijaté texty
PDF 593kWORD 249k
Streda, 27. mája 2015 - Brusel Finálna verzia
Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní)
P8_TA(2015)0216B8-0362/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. mája 2015 o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne rokovania o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na článok 73 ods. 2 a článok 74 rokovacieho poriadku,

sa rozhodol začať medziinštitucionálne rokovania na základe tohto mandátu:

MANDÁT

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Zo skúseností získaných pri uplatňovaní súčasných programov, spolu so závermi externých hodnotení a následnej analýzy rôznych možností politiky, vyplýva, že dôvody, ktoré viedli k zriadeniu týchto dvoch školských programov, sú ešte stále platné. V súčasnom kontexte klesajúcej konzumácie ovocia a zeleniny (vrátane banánov) a mliečnych výrobkov, ktorú sťažujú, okrem iného, aj moderné trendy konzumácie vysoko spracovaných potravín, ktoré majú často vysoký obsah pridaného cukru, soli a tuku, by preto mala pomoc Únie na financovanie dodávok vybraných poľnohospodárskych výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach existovať aj naďalej.
(2)  Zo skúseností získaných pri uplatňovaní súčasných programov, spolu so závermi externých hodnotení, následnej analýzy rôznych možností politiky a sociálnych problémov, ktorým čelia členské štáty, vyplýva, že kontinuita a posilnenie týchto dvoch školských programov sú nanajvýš dôležité. V súčasnom kontexte klesajúcej konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny (vrátane banánov) a mliečnych výrobkov, najmä medzi deťmi, a rastúcej obezity detí v dôsledku stravovacích návykov, v rámci ktorých sa uprednostňujú vysoko spracované potraviny, ktoré majú často vysoký obsah pridaného cukru, soli, tuku a/alebo prídavných látok, by preto mala pomoc Únie na financovanie dodávok vybraných poľnohospodárskych výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach vo väčšej miere prispievať k podpore zdravých stravovacích návykov a ku konzumácii miestnych produktov.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 6. Týmto kompromisným návrhom sa zdôrazňuje význam školských programov, ako aj dôvody, prečo by mali pokračovať a byť ďalej podporované. Vzhľadom na rozhodnutie Komisie prehodnotiť návrh je navyše dôležité, aby Parlament prijal dôraznú pozíciu v prospech pokračovania programov.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Analýza rôznych možností politiky poukazuje na to, že jednotný prístup v rámci spoločného právneho a finančného rámca je vhodnejší a účinnejší pri plnení konkrétnych cieľov, ktoré sa spoločná poľnohospodárska politika snaží dosiahnuť prostredníctvom školských programov. To by členským štátom umožnilo maximalizovať vplyv distribúcie v rámci stáleho rozpočtu a zvýšiť efektívnosť riadenia. Aby sa však zohľadnili rozdiely medzi ovocím a zeleninou vrátane banánov a mliečnymi výrobkami a ich dodávateľskými reťazcami, určité prvky by mali zostať oddelené, napríklad príslušné balíky finančných prostriedkov. Vzhľadom na skúsenosti so súčasnými programami by účasť na systéme mala byť pre členské štáty aj naďalej dobrovoľná. Pri zohľadnení rôznych modelov spotreby v jednotlivých členských štátoch by zúčastnené členské štáty mali mať možnosť rozhodnúť sa, či chcú distribuovať všetky alebo len jeden z výrobkov oprávnených na distribúciu deťom vo vzdelávacích zariadeniach.
(3)  Analýza rôznych možností politiky poukazuje na to, že jednotný prístup v rámci spoločného právneho a finančného rámca je vhodnejší a účinnejší pri plnení konkrétnych cieľov, ktoré sa spoločná poľnohospodárska politika snaží dosiahnuť prostredníctvom školských programov. To by členským štátom umožnilo maximalizovať vplyv distribúcie v rámci stáleho rozpočtu a zvýšiť efektívnosť riadenia. Aby sa však zohľadnili rozdiely medzi ovocím a zeleninou vrátane banánov a mliečnymi výrobkami a ich dodávateľskými reťazcami, určité prvky by mali zostať oddelené, napríklad príslušné balíky finančných prostriedkov. Vzhľadom na skúsenosti so súčasnými programami by účasť na systéme mala byť pre členské štáty aj naďalej dobrovoľná. Pri zohľadnení rôznych modelov spotreby v jednotlivých členských štátoch by zúčastnené členské štáty mali mať po dohode so zainteresovanými regiónmi možnosť rozhodnúť sa, či chcú distribuovať všetky alebo len jeden z výrobkov oprávnených na distribúciu deťom vo vzdelávacích zariadeniach. Členské štáty by tiež mohli zvážiť zavedenie cielených opatrení na riešenie problému klesajúcej konzumácie mlieka medzi dospievajúcimi.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Zistilo sa, že konzumácia najmä čerstvého ovocia a zeleniny vrátane banánov a konzumného mlieka má klesajúcu tendenciu. Preto je vhodné zamerať školské programy distribúcie na tieto výrobky. To by následne pomohlo znížiť organizačnú záťaž v školách, zvýšiť pri obmedzenom rozpočte vplyv distribúcie, ktorá by bola v súlade so súčasnou praxou, keďže tieto výrobky sú distribuované najčastejšie.
(4)  Zistilo sa, že konzumácia najmä čerstvého ovocia a zeleniny vrátane banánov a konzumného mlieka má klesajúcu tendenciu. Preto je vhodné zamerať školské programy distribúcie prednostne na tieto výrobky. To by následne pomohlo znížiť organizačnú záťaž v školách zvýšiť pri obmedzenom rozpočte vplyv distribúcie, v súlade so súčasnou praxou, keďže tieto výrobky sú distribuované najčastejšie. S cieľom riadiť sa výživovými odporúčaniami týkajúcimi sa absorpcie vápnika a vzhľadom na rastúce problémy spojené s intoleranciou laktózy v mlieku by však členské štáty mali mať možnosť distribuovať ďalšie mliečne výrobky, ako sú jogurty a syry, ktoré majú nesporne prospešný vplyv na zdravie detí. Okrem toho by sa malo vynaložiť úsilie na zabezpečenie distribúcie miestnych a regionálnych produktov.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 1 – časť 3.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Vzdelávacie opatrenia na podporu distribúcie sú potrebné na to, aby bol program účinný pri dosahovaní svojich krátkodobých a dlhodobých cieľov zvýšiť spotrebu vybraných poľnohospodárskych výrobkov a formovať zdravšie stravovacie návyky. Vzhľadom na ich význam by tieto opatrenia mali byť zamerané na podporu distribúcie ovocia a zeleniny vrátane banánov, ako aj mlieka. Mali by byť oprávnené na pomoc Únie. Ako podporné opatrenia predstavujú kľúčový nástroj na vytvorenie vzťahu detí k poľnohospodárstvu a jeho rôznym výrobkom a na splnenie cieľov, ktoré sa program snaží dosiahnuť. Členské štáty by mali mať možnosť zahrnúť širšiu škálu poľnohospodárskych výrobkov do svojich tematických opatrení. Avšak v záujme podpory zdravého stravovania by do tohto procesu mali byť zapojené vnútroštátne zdravotnícke orgány, ktoré by schvaľovali zoznam týchto výrobkov, ako aj dve skupiny výrobkov oprávnených na distribúciu, a rozhodovali o ich nutričnej stránke.
(5)  Sprievodné vzdelávacie opatrenia na podporu distribúcie sú potrebné na to, aby bol program účinný pri dosahovaní svojich krátkodobých a dlhodobých cieľov zvýšiť spotrebu vybraných poľnohospodárskych výrobkov a formovať zdravšie stravovacie návyky. Vzhľadom na ich význam by tieto opatrenia mali byť zamerané na podporu distribúcie ovocia a zeleniny vrátane banánov, ako aj mlieka a mliečnych výrobkov. Mali by byť oprávnené na pomoc Únie. Ako sprievodné vzdelávacie opatrenia predstavujú kľúčový nástroj na vytvorenie vzťahu detí k poľnohospodárstvu a rozmanitosti poľnohospodárskych výrobkov Únie, najmä výrobkov produkovaných v ich regióne, napríklad s pomocou odborníkov na výživu a poľnohospodárov, a na splnenie cieľov, ktoré sa program snaží dosiahnuť. Členské štáty by mali mať možnosť zahrnúť do svojich tematických opatrení širšiu škálu poľnohospodárskych výrobkov, napríklad spracované ovocie a zeleninu bez pridaného cukru, soli, tuku alebo sladidiel, a iné miestne, regionálne alebo národné špeciality, napríklad med, stolové olivy, olivový olej a sušené ovocie. Avšak v záujme podpory zdravého stravovania by do tohto procesu mali byť zapojené vnútroštátne orgány zodpovedné za oblasť výživy a/alebo zdravia, ktoré by schvaľovali zoznam týchto výrobkov, ako aj dve skupiny výrobkov oprávnených na distribúciu, a rozhodovali o ich nutričnej stránke.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 2 – časť 5.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  S cieľom zabezpečiť zdravé rozpočtové hospodárenie by sa mal stanoviť pevný strop pomoci Únie na financovanie distribúcie ovocia a zeleniny vrátane banánov a mlieka, podporných vzdelávacích opatrení a súvisiace náklady. Tento strop by mal odrážať súčasnú situáciu. Na základe získaných skúseností a s cieľom zjednodušiť riadenie by modely financovania mali byť upravené a založené na jednotnom prístupe, pokiaľ ide o výšku finančného príspevku Únie. Preto je vhodné obmedziť výšku pomoci Únie na cenu výrobkov stanovením maximálnej pomoci na porciu ovocia a zeleniny vrátane banánov a mlieka a zrušiť zásadu povinného spolufinancovania v prípade ovocia a zeleniny vrátane banánov. Vzhľadom na kolísanie cien dotknutých výrobkov, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o opatrenia na stanovenie výšky pomoci Únie na cenu porcie a na stanovenie definície porcie.
(6)  S cieľom zabezpečiť zdravé rozpočtové hospodárenie by sa mal stanoviť pevný strop pomoci Únie na financovanie distribúcie ovocia a zeleniny vrátane banánov a mlieka, sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady. Tento strop by mal odrážať súčasnú situáciu. Na základe získaných skúseností a s cieľom zjednodušiť riadenie by modely financovania mali byť upravené a založené na jednotnom prístupe, pokiaľ ide o výšku finančného príspevku Únie. Preto je vhodné obmedziť výšku pomoci Únie na cenu výrobkov stanovením maximálnej výšky pomoci na dieťa a na jednotlivú distribúciu ovocia a zeleniny vrátane banánov a mlieka a zrušiť zásadu povinného spolufinancovania v prípade ovocia a zeleniny vrátane banánov. Vzhľadom na kolísanie cien dotknutých výrobkov, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o opatrenia na stanovenie stropu pomoci Únie.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  S cieľom zabezpečiť efektívne a cielené využívanie fondov Únie, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o opatrenia stanovujúce orientačné pridelenie pomoci Únie pre každý členský štát a metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí o pomoc. Orientačne pridelené finančné prostriedky by sa mali stanoviť osobitne pre ovocie a zeleninu vrátane banánov a pre mlieko v súlade s dobrovoľným prístupom k distribúcii. Kľúč na prideľovanie finančných prostriedkov pre ovocie a zeleninu vrátane banánov by mal odrážať súčasné pridelené finančné prostriedky podľa členských štátov na základe objektívnych kritérií počtu detí vo vekovej skupine šesť- až desaťročných detí v pomere k celkovej populácii, pričom sa do úvahy berie aj stav rozvoja dotknutých regiónov. S cieľom umožniť členským štátom zachovať rozsah ich súčasných programov a podporiť účasť iných členských štátov na programe distribúcie mlieka pri prideľovaní prostriedkov pre mlieko je vhodné použiť kombináciu dvoch kľúčov, konkrétne doterajšie používanie finančných prostriedkov členskými štátmi v rámci školského mliečneho programu a objektívne kritériá počtu detí vo vekovej skupine šesť- až desaťročných detí v pomere k celkovej populácii použité pri distribúcii ovocia a zeleniny vrátane banánov. Na účely určenia správneho pomeru týchto dvoch kľúčov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o prijatie ďalších pravidiel týkajúcich sa rovnováhy medzi týmito dvomi kritériami. Vzhľadom na opakujúce sa zmeny demografickej situácie a situácie v oblasti rozvoja regiónov v členských štátoch, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o to, aby sa každé tri roky posúdilo, či sú finančné prostriedky pridelené členským štátom na základe týchto kritérií stále aktuálne.
(7)  S cieľom zabezpečiť efektívne a cielené využívanie fondov Únie, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o opatrenia stanovujúce orientačné pridelenie pomoci Únie pre každý členský štát a metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí o pomoc. Orientačne pridelené finančné prostriedky by sa mali stanoviť osobitne pre ovocie a zeleninu vrátane banánov a pre mlieko v súlade s dobrovoľným prístupom k distribúcii. Kľúč na prideľovanie finančných prostriedkov pre ovocie a zeleninu vrátane banánov by mal odrážať súčasné pridelené finančné prostriedky podľa členských štátov na základe objektívnych kritérií počtu detí vo vekovej skupine šesť- až desaťročných detí v pomere k celkovej populácii, pričom sa do úvahy berie aj stav rozvoja dotknutých regiónov. S cieľom umožniť členským štátom zachovať rozsah ich súčasných programov a podporiť účasť iných členských štátov na programe distribúcie mlieka pri prideľovaní prostriedkov pre mlieko je vhodné použiť kombináciu štyroch kľúčov, konkrétne doterajšie používanie finančných prostriedkov členskými štátmi v rámci školského mliečneho programu, s výnimkou Chorvátska, v prípade ktorého sa má stanoviť osobitná paušálna suma, objektívne kritériá počtu detí vo vekovej skupine šesť- až desaťročných detí v pomere k celkovej populácii použité pri distribúcii ovocia a zeleniny vrátane banánov, stupeň rozvoja regiónov v rámci členského štátu a minimálnu úroveň výdavkov Únie na dieťa a na rok. Na účely určenia správneho pomeru týchto štyroch kľúčov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o prijatie ďalších pravidiel týkajúcich sa rovnováhy medzi týmito štyrmi kritériami. Vzhľadom na opakujúce sa zmeny demografickej situácie a situácie v oblasti rozvoja regiónov v členských štátoch, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o to, aby sa každé tri roky posúdilo, či sú finančné prostriedky pridelené členským štátom na základe týchto kritérií stále aktuálne. Pri vykonávaní tohto programu v najvzdialenejších regiónoch by sa pomoc Únie mala zvýšiť o 5 %, keďže tieto regióny sa nevyznačujú dostatočnou rôznorodosťou poľnohospodárstva a mnohokrát je nemožné nájsť v danom regióne určité výrobky, čo znamená, že sa musí vynaložiť viac prostriedkov na dopravu a skladovanie.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 4 – časť 3.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  S cieľom umožniť členským štátom s nižším počtom obyvateľov realizovať nákladovo efektívny program by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie minimálnej výšky pomoci Únie, ktorú majú členské štáty právo získať na ovocie a zeleninu vrátane banánov a mlieko.
(8)  S cieľom umožniť členským štátom s nižším počtom obyvateľov realizovať nákladovo efektívny program by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o stanovenie minimálnej výšky pomoci Únie, ktorú majú členské štáty právo získať na ovocie a zeleninu vrátane banánov a na mlieko a mliečne výrobky.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V záujme zdravého administratívneho a rozpočtového hospodárenia by členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť programu distribúcie ovocia a zeleniny vrátane banánov a/alebo mlieka, mali každý rok požiadať o pomoc Únie. Na účely zjednodušenia postupov a riadenia by tak mali urobiť formou samostatných žiadostí o pomoc. Komisia by následne po predložení žiadostí členských štátov mala rozhodnúť o definitívnom pridelení finančných prostriedkov na distribúciu ovocia a zeleniny vrátane banánov a mlieka v rámci dostupných rozpočtových prostriedkov a po zohľadnení obmedzených prevodov medzi balíkmi pridelených prostriedkov, čo v rámci distribúcie motivuje k stanoveniu priorít na základe výživových potrieb. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o opatrenia stanovujúce podmienky a obmedzenia týkajúce sa týchto prevodov.
(9)  V záujme zdravého administratívneho a rozpočtového hospodárenia by členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť programu distribúcie ovocia a zeleniny vrátane banánov a/alebo mlieka a mliečnych výrobkov, mali každý rok požiadať o pomoc Únie. Na účely zjednodušenia postupov a riadenia by sa mali takéto žiadosti podať formou samostatných žiadostí o pomoc. Komisia by následne po prijatí žiadostí členských štátov mala rozhodnúť o definitívnom pridelení finančných prostriedkov na distribúciu ovocia a zeleniny vrátane banánov a/alebo mlieka a mliečnych výrobkov v rámci dostupných rozpočtových prostriedkov a po zohľadnení obmedzených prevodov medzi balíkmi pridelených prostriedkov, čo v rámci distribúcie motivuje k stanoveniu priorít na základe výživových potrieb. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o opatrenia stanovujúce podmienky a obmedzenia týkajúce sa týchto prevodov.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  S cieľom zjednodušiť administratívne a organizačné postupy pre vzdelávacie zariadenia, ktoré sú účastníkmi oboch programov, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zavedenie jednotných postupov pre podávanie žiadostí o účasť vzdelávacích zariadení a pre kontroly.
Odôvodnenie
Je dôležité znížiť administratívne obmedzenia, ktoré bránia účasti škôl, najmä tých, ktoré sa chcú zúčastniť na obidvoch programoch a sú nútené vyplniť dva rôzne druhy formulárov alebo podrobiť sa rôznym sériám kontrol.
Pozmeňujúce návrhy 10 a 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Národná stratégia by sa mala považovať za podmienku účasti členských štátov na programe a za strategický viacročný dokument, v ktorom sa stanovujú ciele, ktoré majú členské štáty dosiahnuť, a ich priority. Členské štáty by mali mať možnosť pravidelne ju aktualizovať, najmä na základe hodnotenia a opätovného posúdenia priorít a cieľov.
(10)  Národná stratégia by sa mala považovať za podmienku účasti členských štátov na programe. Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe, by mali povinne predložiť strategický dokument na šesťročné obdobie, v ktorom by kvantifikovali existujúci problém a stanovili by ciele, ktoré majú dosiahnuť, metodiky zodpovedajúce predmetnému problému jednotlivé priority. Členské štáty by mali mať možnosť pravidelne ju aktualizovať, najmä na základe hodnotenia a opätovného posúdenia priorít a cieľov a úspechu svojich programov. Od členských štátov by sa malo pri aktualizácii ich národnej stratégie vyžadovať, aby formálne konzultovali so zainteresovanými stranami v rámci ich členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  S cieľom zvýšiť informovanosť o programe u jeho príjemcov v celej Únii by sa mala vytvoriť spoločná identita a logo Únie, ktoré by sa povinne uvádzalo na plagátoch týkajúcich sa účasti vzdelávacích zariadení na týchto programoch a na informačných materiáloch rozdávaných žiakom v rámci sprievodných vzdelávacích opatrení. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom stanoviť konkrétne kritériá, pokiaľ ide o úpravu, zloženie, veľkosť a vzhľad spoločnej identity a loga Únie.
Odôvodnenie
Pozmeňujúci návrh v súlade s kompromisným pozmeňujúcim návrhom výboru AGRI č. 5.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  S cieľom zabezpečiť, že ceny výrobkov poskytovaných deťom v rámci programu v plnej miere odrážajú výšku pomoci a že subvencované výrobky sa nepoužívajú na iné než určené účely, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o zavedenie monitorovania cien v rámci programu.
(12)  S cieľom zabezpečiť, že ceny výrobkov poskytovaných deťom v rámci programu v plnej miere odrážajú výšku pomoci a že subvencované výrobky sa nepoužívajú na iné než určené účely, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zavedenie monitorovania cien v rámci programu. Uvedené akty by nemali odradiť členské štáty od využívania výrobkov z miestnych zdrojov.
Odôvodnenie
Pozmeňujúci návrh v súlade s kompromisným pozmeňujúcim návrhom výboru AGRI č. 5.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  S cieľom overiť účinnosť programov v členských štátoch by sa mali financovať iniciatívy na monitorovanie a hodnotenie dosiahnutých výsledkov, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať strednodobým zmenám konzumných návykov.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Týmto nariadením by sa nemalo zasahovať do rozdelenia regionálnych alebo miestnych právomocí v rámci členských štátov vrátane regionálnej a miestnej samosprávy.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – názov
Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka, na podporné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady
Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov, mlieka a určitých mliečnych výrobkov, sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 1 – časť 1.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 1 – písmeno a
(a)  na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka;
(a)  na dodávanie ovocia a zeleniny vrátane banánov, mlieka a mliečnych výrobkov, ako sa uvádza v odseku 2;
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 1 – časť 1. Tento kompromisný pozmeňujúci návrh podporuje návrh Komisie, aby členské štáty naďalej mali možnosť distribuovať čerstvé výrobky. Výraz „ovocie a zelenina“ zahŕňa čerstvé a chladené produkty, porcie na priamu konzumáciu (napr. očistená/nakrájaná mrkva vo vrecúškach) a takisto umožňuje školám odšťavovať produkty a pripravovať tak čerstvé šťavy. Záleží na členských štátoch, aby sa rozhodli a stanovili vo svojej stratégii, ktoré čerstvé výrobky sa majú distribuovať (a akým spôsobom).
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 1 – písmeno b
(b)  na podporné vzdelávacie opatrenia, a
(b)  na sprievodné vzdelávacie opatrenia, a
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 2 – časť 1. Nahradením výrazu „podporné“ výrazom „sprievodné“ sa ozrejmuje, že vzdelávacie opatrenia, ktoré podporuje EÚ v rámci školských programov, nie sú v zodpovednosti učiteľov, ale externých prednášajúcich, napr. výživových poradcov, poľnohospodárov atď.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 1 – písmeno c
(c)  na pokrytie určitých súvisiacich nákladov spojených s logistikou a distribúciou, vybavením, reklamou, monitorovaním a vyhodnocovaním.
(c)  na pokrytie súvisiacich nákladov spojených s logistikou a distribúciou, vybavením, komunikáciou a reklamou, monitorovaním, vyhodnocovaním a inými činnosťami, ktoré priamo súvisia s vykonávaním programu.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 2
2.  Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe pomoci stanovenom v odseku 1 („školský program“) môžu distribuovať buď ovocie a zeleninu vrátane banánov, alebo mlieko, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0401, alebo oboje.
2.  Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe pomoci stanovenom v odseku 1 („školský program“) môžu distribuovať:
a)   ovocie a zeleninu vrátane banánov, a/alebo
b)   mlieko a mliečne výrobky z týchto kategórií (ďalej len „mliečne výrobky“):
i)  mlieko a smotanu, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0401;
ii)  cmar, kyslé mlieko, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotanu, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0403, okrem výrobkov s obsahom pridaných aróm alebo nemliečnych látok, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0403 10 51 až 99 a KN 0403 90 71 až 99;
iii)  syry a tvaroh, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0406;
iv)  bezlaktózové mlieko, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 404 90 a pozostáva z mlieka, ktorého prirodzené zloženie sa zmenilo, pokiaľ ide o obsah laktózy v ňom, a ktoré neobsahuje inú nemliečnu látku.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 1 – časť 2. Účelom týchto programov je podporiť konzumáciu poľnohospodárskych výrobkov a zakoreniť zdravé stravovacie návyky. Navyše máme konkrétne argumenty na zdôvodnenie klesajúcej spotreby konzumného mlieka; vzhľadom na laktózovú intoleranciu sú syry a prírodné jogurty druhou najlepšou alternatívou.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 3
3.  Členské štáty vypracujú ako podmienku účasti na školskom programe ešte pred samotnou účasťou a následne každých šesť rokov stratégiu vykonávania programu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Členský štát môže stratégiu meniť, najmä vzhľadom na výsledky monitorovania a hodnotenia. V stratégii sa určia aspoň potreby, ktoré sa majú splniť, ich poradie z hľadiska priorít, cieľová populáciu, očakávané výsledky a kvantifikované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť vo vzťahu k východiskovej situácii, a stanovia najvhodnejšie nástroje a činnosti na dosiahnutie týchto cieľov.
3.  Členské štáty vypracujú ako podmienku účasti na školskom programe ešte pred samotnou účasťou a následne každých šesť rokov stratégiu vykonávania programu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Členský štát alebo regionálny orgán môže stratégiu meniť, najmä vzhľadom na výsledky monitorovania a hodnotenia a na dosiahnuté výsledky, a správne tak využívať finančné prostriedky Únie. V stratégii sa určia minimálne potreby, ktoré sa majú splniť, ich poradie z hľadiska priorít, cieľová populácia, očakávané výsledky a kvantifikované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť vo vzťahu k východiskovej situácii, a stanovia najvhodnejšie nástroje a činnosti na dosiahnutie týchto cieľov.
Odôvodnenie
Orgánom na nižšej vnútroštátnej úrovni sa tak v súlade s ústavným rozdelením právomocí v členských štátoch poskytuje väčší priestor na kontrolu programu. Tento pozmeňujúci návrh tiež zohľadňuje stanovisko Výboru regiónov.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 4
4.  Členské štáty stanovia podporné vzdelávacie opatrenia, ktoré môžu zahŕňať opatrenia a činnosti zamerané na vytvorenie vzťahu detí k poľnohospodárstvu a rôznym poľnohospodárskym výrobkom, na informovanie o súvisiacich otázkach, ako sú zdravé stravovacie návyky, boj proti mrhaniu jedlom, miestne potravinové reťazce alebo ekologické poľnohospodárstvo, ktoré sú potrebné na to, aby bol program účinný.
4.  Členské štáty stanovia sprievodné vzdelávacie opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby bol program účinný, a ktoré môžu zahŕňať opatrenia a činnosti zamerané na vytvorenie vzťahu detí k poľnohospodárstvu, napríklad exkurzie do poľnohospodárskych podnikov,distribúciu širšej palety poľnohospodárskych výrobkov, napríklad spracovaného ovocia a zeleniny a iných miestnych, regionálnych alebo národných špecialít, ako je med, olivy, olivový olej a sušené ovocie. Posilní sa tak informovanie o súvisiacich otázkach, ako sú zdravé stravovacie návyky, boj proti mrhaniu jedlom, miestne potravinové reťazce, ekologické poľnohospodárstvo a udržateľná výroba.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 2 – časť 2. Keďže vzdelávacie opatrenia umožňujú príležitostnú distribúciu iných výrobkov, kompromisný pozmeňujúci návrh na tomto mieste zahŕňa pozmeňujúce návrhy týkajúce sa miestnych, regionálnych alebo národných špecialít, ako je med, olivy, olivový olej a sušené ovocie.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 1– odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 5
5.  Pri koncipovaní svojich stratégií členské štáty určia zoznam poľnohospodárskych výrobkov, okrem ovocia a zeleniny, banánov a mlieka, ktoré možno príležitostne zahrnúť do podporných vzdelávacích opatrení.
5.  Pri koncipovaní svojich stratégií členské štáty určia zoznam poľnohospodárskych výrobkov, okrem ovocia a zeleniny, banánov, mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré možno príležitostne zahrnúť do distribúcie v rámci sprievodných vzdelávacích opatrení. Čo sa týka spracovaného ovocia a zeleniny, zakazujú sa výrobky s obsahom pridaného cukru, tuku, soli, sladidiel a/alebo zvýrazňovačov chuti (umelých potravinárskych aditív s kódmi E620-E650).
Odôvodnenie
Aditíva s kódmi E620 až E650 majú škodlivé účinky na zdravie spotrebiteľov, ak sú konzumované vo väčšom množstve. Vzhľadom na to, že cieľom tohto programu je podporovať zdravé potraviny, povolenie aditív s pochybnými účinkami na zdravie by s ním bolo v rozpore.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 6
6.  Pri výbere produktov, ktoré majú byť distribuované alebo zahrnuté do podporných vzdelávacích opatrení, vychádzajú členské štáty z objektívnych kritérií, medzi ktoré môžu patriť zdravotné a environmentálne motívy, sezónnosť, rôznorodosť alebo dostupnosť miestnych produktov, pričom dajú v čo najväčšej miere prednosť produktom pochádzajúcim z Únie, a predovšetkým miestnym nákupom, ekologickým produktom, krátkym dodávateľským reťazcom alebo environmentálnym výhodám.
6.  Pri výbere produktov, ktoré majú byť distribuované alebo zahrnuté do sprievodných vzdelávacích opatrení, vychádzajú členské štáty z objektívnych kritérií, medzi ktoré patria zdravotné, environmentálne a etické motívy, sezónnosť, rôznorodosť alebo dostupnosť miestnych produktov, pričom dajú prednosť produktom pochádzajúcim z Únie, a predovšetkým miestnej alebo regionálnej produkcii a nákupom, krátkym dodávateľským reťazcom, ekologickým produktom alebo environmentálnym výhodám a kvalitným výrobkom, ako je stanovené v nariadení (EÚ) č. 1151/2012. Pokiaľ ide o banány, výrobky spravodlivého obchodu pochádzajúce z tretích krajín sa môžu uprednostniť iba vtedy, ak rovnocenné výrobky dopestované v Únii nie sú dostupné.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 3.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 7
7.  Členské štáty s cieľom podporiť zdravé stravovacie návyky zabezpečia, že ich príslušné zdravotné orgány schvália zoznam všetkých výrobkov dodávaných v rámci školského programu a rozhodnú o ich nutričných aspektoch.
7.  Členské štáty s cieľom podporiť zdravé stravovacie návyky, a to aj medzi deťmi s laktózovou intoleranciou, zabezpečia, že ich príslušné orgány zodpovedné za oblasť výživy a/alebo zdravia odsúhlasia zoznam výrobkov dodávaných v rámci školského programu a rozhodnú o ich nutričných aspektoch.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 4, pomoc v rámci školského programu pridelená na distribúciu výrobkov, podporné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1 neprekročí:
1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 4 tohto článku, pomoc v rámci školského programu pridelená na distribúciu výrobkov, sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1 neprekročí:
Odôvodnenie
Pozmeňujúci návrh v súlade s kompromisným pozmeňujúcim návrhom výboru AGRI č. 2.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
(b)  v prípade mlieka: 80 miliónov EUR na školský rok.
(b)  v prípade mlieka a mliečnych výrobkov: 100 miliónov EUR na školský rok.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 4 – časť 4. Plánovaným zvýšením finančných prostriedkov pre mlieko o 20 miliónov EUR sa má všetkým členským štátom umožniť, aby zaviedli minimálne výdavky na dieťa na rok, a zabezpečiť, aby zavedenie nových kritérií žiadnemu členskému štátu neprinieslo straty.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 1 – pododsek 2
Komisia je v súlade s článkom 227 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa určuje výška pomoci Únie, ktorú možno vyplatiť za cenu porcie ovocia a zeleniny vrátane banánov a mlieka, a ktorými sa stanovuje definícia porcie. Komisia je v súlade s článkom 227 takisto splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa stanovuje minimálna a maximálna výška financovania podporných vzdelávacích opatrení z konečnej ročnej sumy finančných prostriedkov pridelených členským štátom.
vypúšťa sa
Odôvodnenie
Právomoci presunuté do článku 24 ods. 1a v záujme jednotnosti textu.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a
(a)  v prípade ovocia a zeleniny vrátane banánov: objektívne kritériá na základe:
(a)  v prípade ovocia a zeleniny vrátane banánov: objektívne kritériá na základe:
(i)  počtu šesť- až desaťročných detí v pomere k celkovej populácii,
(i)  počtu šesť- až desaťročných detí v pomere k celkovej populácii príslušného členského štátu,
(ii)  stupňa rozvoja regiónov v rámci členského štátu tak, aby sa zabezpečila vyššia pomoc menej rozvinutým regiónom v zmysle článku 3 ods. 5 tohto nariadenia, najvzdialenejším regiónom uvedeným v článku 349 zmluvy alebo menším ostrovom v Egejskom mori v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013, a
(ii)  stupňa rozvoja regiónov v rámci členského štátu tak, aby sa zabezpečilo poskytovanie vyššej pomoci menej rozvinutým regiónom v zmysle článku 3 ods. 5 tohto nariadenia, najvzdialenejším regiónom uvedeným v článku 349 ZFEÚ a/alebo menším ostrovom v Egejskom mori v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013,
(iii)  dodatočného zvýšenia pomoci Únie o 5 % v prípade najvzdialenejších regiónov a ďalšieho 5 % zvýšenia, ak tieto regióny dovážajú výrobky z iných najvzdialenejších regiónov, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti, a
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 4 – časť 1. Objektívne kritériá na základe počtu šesť- až desaťročných detí v pomere k celkovej populácii v členskom štáte by sa mali zachovať, pretože podľa všetkého predstavujú spravodlivý systém zodpovedajúci potrebám členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
(b)  v prípade mlieka: doterajšie využitie finančných prostriedkov v rámci predchádzajúcich programov na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a objektívne kritériá založené na pomere šesť- až desaťročných detí k celkovej populácii.
(b)  v prípade mlieka a mliečnych výrobkov počas šesťročného prechodného obdobia, ktoré začne plynúť rozbehnutím nového programu, kombinácia týchto kritérií:
(i)  počtu šesť- až desaťročných detí v pomere k celkovej populácii príslušného členského štátu,
(ii)   stupňa rozvoja regiónov v rámci členského štátu tak, aby sa zabezpečilo poskytovanie vyššej pomoci menej rozvinutým regiónom v zmysle článku 3 ods. 5 tohto nariadenia, najvzdialenejším regiónom uvedeným v článku 349 ZFEÚ a/alebo menším ostrovom v Egejskom mori v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013,
(iii)  doterajšie používanie finančných prostriedkov v rámci predchádzajúcich programov na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom, s výnimkou Chorvátska, v prípade ktorého sa zavedie systém paušálnej platby; v záujme zabezpečenia spravodlivého rozdelenia finančných prostriedkov medzi členské štáty sa toto kritérium vyváži zavedením minimálnej ročnej úrovne výdavkov Únie na pomoc na dieťa vo vekovej skupine uvedenej v bode (i) a vymedzí sa na základe priemerného využitia finančných prostriedkov na dieťa v jednotlivých členských štátoch,
(iv)  dodatočného zvýšenia pomoci Únie o 5 % v prípade najvzdialenejších regiónov a ďalšieho 5 % zvýšenia, ak tieto regióny dovážajú výrobky z iných najvzdialenejších regiónov, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti;
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 4 – časť 2. Vzhľadom na predložené pozmeňujúce návrhy, najmä tie, ktorými sa vypúšťa kritérium doterajšieho využitia prostriedkov na dodávanie mlieka, je cieľom tohto kompromisného pozmeňujúceho návrhu stanoviť spravodlivejší systém prideľovania prostriedkov bez toho, aby boli znevýhodnené členské štáty, ktoré doteraz efektívne využívali program dodávania mlieka do škôl a čerpali vyššiu pomoc. Tento kompromisný návrh vychádza z výpočtov, ktoré vypracovalo GR AGRI na žiadosť spravodajcu.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Po skončení prechodného obdobia uvedeného v písmene b) sa na mlieko a mliečne výrobky budú vzťahovať kritéria uvedené v písmene a) bodoch (i) a (ii).
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 4 – časť 2.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 2 – pododsek 2
Komisia aspoň každé tri roky posúdi, či sú orientačne pridelené finančné prostriedky na ovocie a zeleninu vrátane banánov a mlieko v súlade s objektívnymi kritériami uvedenými v tomto odseku.
Komisia aspoň každé tri roky posúdi, či sú orientačne pridelené finančné prostriedky na ovocie a zeleninu vrátane banánov a na mlieko a mliečne výrobky v súlade s objektívnymi kritériami uvedenými v tomto odseku.
Odôvodnenie
Pozmeňujúci návrh v súlade s kompromisným pozmeňujúcim návrhom výboru AGRI č. 1.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa minimálne 10 % a maximálne 20 % finančných prostriedkov, ktoré im budú každoročne pridelené v rámci školského programu, vyčlenilo na sprievodné vzdelávacie opatrenia.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 2 – časť 4. Vzhľadom na zásadný význam vzdelávacích opatrení v rámci nového programu a na predložené pozmeňujúce návrhy sa v tomto kompromisnom pozmeňujúcom návrhu stanovuje minimálna 10-percentná a maximálna 20-percentná hranica na financovanie vzdelávacích opatrení.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 4
4.  Bez prekročenia celkového stropu vo výške 230 miliónov EUR, ktorý vyplýva zo súm uvedených v odseku 1 písm. a) a b), môžu členské štáty presunúť najviac 15 % svojich orientačne pridelených finančných prostriedkov na ovocie a zeleninu vrátane banánov alebo na mlieko na iný sektor za podmienok, ktoré určí Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 227.
4.  Bez prekročenia celkového stropu vo výške 250 miliónov EUR, ktorý vyplýva zo súm uvedených v odseku 1 písm. a) a b), môžu členské štáty presunúť najviac 10 % svojich orientačne pridelených finančných prostriedkov na ovocie a zeleninu vrátane banánov alebo na mlieko a mliečne výrobky na iný sektor, pričom v prípade najvzdialenejších regiónov sa môže tento presun zvýšiť až na 20 %, za podmienok, ktoré určí Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 227.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 4 – časť 5. Plánovaným zvýšením finančných prostriedkov pre mlieko o 20 miliónov EUR sa má všetkým členským štátom umožniť, aby zaviedli minimálne výdavky na dieťa na rok, a zabezpečiť, aby zavedenie nových kritérií žiadnemu členskému štátu neprinieslo straty. Čo sa týka rozpočtových presunov, tento kompromisný návrh je zlatou strednou cestou medzi pozmeňujúcimi návrhmi predloženými na túto tému.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 5 a (nový)
5a.  Pomoc Únie poskytovaná v súlade s odsekom 1 sa nepoužije ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia alebo mlieka v školách, ktoré poskytujú ovocie a zeleninu, spracované ovocie a zeleninu, banány, mlieko a mliečne výrobky, ani iných programov, v rámci ktorých sa do škôl dodávajú takéto výrobky. Pomoc Únie sa poskytuje ako doplnok vnútroštátneho financovania.
Odôvodnenie
Opätovné zaradenie článku 23 ods. 6 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov: finančné prostriedky EÚ by naozaj mali dopĺňať vnútroštátne financovanie, aby sa tak predišlo účinku mŕtvej váhy.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 6 a (nový)
6a.  Členské štáty môžu v súlade so svojimi príslušnými stratégiami rozhodnúť o neudelení požadovanej pomoci v prípade, ak je výška požadovanej pomoci nižšia ako minimálna výška stanovená príslušným členským štátom.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 7
7.  Únia môže takisto podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 financovať opatrenia zamerané na informovanie, monitorovanie a hodnotenie súvisiace so školským programom vrátane opatrení na zvyšovanie informovanosti verejnosti o programe, ako aj súvisiace opatrenia na vytváranie kontaktných sietí zainteresovaných strán.
7.  Únia môže takisto podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 financovať opatrenia zamerané na informovanie, komunikáciu a reklamu, monitorovanie a hodnotenie súvisiace so školským programom vrátane opatrení na zvyšovanie informovanosti verejnosti o jeho cieľoch, so zameraním najmä na rodičov a školiteľov, ako aj súvisiace opatrenia na vytváranie kontaktných sietí zainteresovaných strán a iné činnosti priamo spojené s vykonávaním školského programu.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 8
8.  Členské štáty, ktoré sa na školskom programe zúčastňujú, zverejnia na miestach, kde sa potraviny distribuujú, informácie o tom, že sa zapájajú do tohto programu a že ho Únia finančne podporuje. Členské štáty zabezpečia pridanú hodnotu a viditeľnosť školského programu Únie v súvislosti s poskytovaním iných jedál vo vzdelávacích zariadeniach.“
8.  Členské štáty, ktoré sa na školskom programe zúčastňujú, zverejnia na miestach, kde sa potraviny distribuujú, informácie o tom, že sa zapájajú do tohto programu a že ho Únia finančne podporuje, prostredníctvom plagátov vo vstupných priestoroch vzdelávacích zariadení. Okrem toho môžu členské štáty využiť akékoľvek vhodný komunikačný prostriedok, napríklad webové stránky zamerané na túto tému, názorný informačný materiál a informačné a osvetové kampane. Vo všetkých sprievodných informačných materiáloch sa použije spoločná identita a logo Únie. Členské štáty zabezpečia pridanú hodnotu a viditeľnosť školského programu Únie v súvislosti s poskytovaním iných jedál vo vzdelávacích zariadeniach.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 5 – časť 1. Členské štáty, ktoré distribuujú pomoc EÚ, by mali vo vstupných priestoroch vzdelávacích zariadení umiestniť oznamy, aby sa tak väčšmi zviditeľnili opatrenia EÚ, ako je stanovené v existujúcich vykonávacích predpisoch pre tieto programy. Vzhľadom na európsku pridanú hodnotu tohto programu je dôležité posilniť jeho viditeľnosť a vnímanie verejnosťou, najmä v čase prehlbujúceho sa rozčarovania z Európy.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 24 – odsek 1 – písmeno c
(c)  vypracovanie národných alebo regionálnych stratégií a podporné vzdelávacie opatrenia.
(c)  vypracovanie národných alebo regionálnych stratégií a sprievodné vzdelávacie opatrenia.
Odôvodnenie
Pozmeňujúci návrh v súlade s kompromisným pozmeňujúcim návrhom výboru AGRI č. 2.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 24 – odsek 2 – úvodná časť
2.  S cieľom zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych finančných prostriedkov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:
2.  S cieľom zaistiť efektívne a cielené využívanie finančných prostriedkov Únie, zabezpečiť spravodlivé rozdelenie týchto prostriedkov medzi členské štáty a obmedziť administratívne zaťaženie vzdelávacích zariadení zúčastnených na programe a členských štátov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 24 – odsek 2 – písmeno –a (nové)
(-a)  maximálnu výšku pomoci Únie, ktorú možno poskytnúť na dieťa a na jednotlivú distribúciu ako príspevok k cene distribuovaného ovocia a zeleniny vrátane banánov a k cene distribuovaného mlieka a mliečnych výrobkov;
Odôvodnenie
Delegované právomoci presunuté z článku 23a ods. 1 v záujme jednotnosti textu. Na účely riadneho rozpočtového hospodárenia v súvislosti s programami by bolo vhodnejšie zaviesť maximálnu výšku pomoci na jednotlivú distribučnú operáciu skôr než pomoci na porciu, ktorú možno ťažko kontrolovať – pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 6.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 24 – odsek 2 – písmeno a
a)  orientačné rozdelenie pomoci na ovocie a zeleninu vrátane banánov a mlieko medzi členské štáty a v prípade potreby jej revíziu po posúdení uvedenom v článku 23a ods. 2 druhom pododseku, minimálne sumy pomoci Únie pre jednotlivé členské štáty, metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí o pomoc a ďalšie pravidlá týkajúce sa toho, ako sa majú zohľadniť kritériá uvedené v článku 23a ods. 2 prvom pododseku pri prideľovaní finančných prostriedkov,
a)  orientačné rozdelenie pomoci na ovocie a zeleninu vrátane banánov, na mlieko a mliečne výrobky medzi členské štáty, minimálnu úroveň výdavkov na pomoc Únie na dieťa a na rok, ako sa uvádza v článku 23a ods. 2 písm. b), minimálne sumy pomoci Únie pre jednotlivé členské štáty, metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí o pomoc a ďalšie pravidlá týkajúce sa toho, ako sa majú zohľadniť kritériá uvedené v článku 23a ods. 2 prvom pododseku pri prideľovaní finančných prostriedkov;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 24 – odsek 2 – písmeno b
(b)  podmienky týkajúce sa prevodov medzi pridelenými finančnými prostriedkami na ovocie a zeleninu vrátane banánov a mlieko;
(b)  podmienky týkajúce sa prevodov medzi pridelenými finančnými prostriedkami na ovocie a zeleninu vrátane banánov, na mlieko a mliečne výrobky;
Odôvodnenie
Pozmeňujúci návrh v súlade s kompromisným pozmeňujúcim návrhom výboru AGRI č. 1.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 24 – odsek 2 – písmeno c
(c)  náklady a/alebo opatrenia, ktoré sú oprávnené na pomoc Únie, a možnosti stanovenia minimálnych a maximálnych súm pre osobitné náklady;
(c)  náklady a/alebo opatrenia, ktoré sú oprávnené na pomoc Únie, a možnosti stanovenia maximálnych súm pre osobitné náklady;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 24 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
(ca)  zavedenie jednotných postupov pre podávanie žiadostí o účasť vzdelávacích zariadení a pre kontroly;
Odôvodnenie
Okrem technických kritérií vymedzených vykonávacím aktom podľa článku 25 písm. c) by bolo vhodné stanoviť prostredníctvom delegovaného aktu zásady jednotných postupov pre podávanie žiadostí o účasť vzdelávacích zariadení a pre kontroly s cieľom zmierniť administratívne zaťaženie, ktoré brzdí účasť škôl na programoch, najmä tých škôl, ktoré majú záujem zúčastniť sa na obidvoch programoch.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 24 – odsek 3 – úvodná časť
3.  S cieľom podporovať informovanosť o školskom programe je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa od členských štátov so školským programom vyžaduje, aby propagovali podpornú úlohu pomoci Únie.
3.  S cieľom podporovať a zvyšovať informovanosť o školskom programe a väčšmi zviditeľniť pomoc Únie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa od členských štátov so školským programom vyžaduje, aby jasne propagovali skutočnosť, že na vykonávanie programu čerpajú pomoc Únie, pokiaľ ide o:
(a)  osobitné kritériá v súvislosti s používaním oznamov a inej informačnej podpory;
(b)  stanovenie osobitných kritérií, čo sa týka úpravy, zloženia, veľkosti a vzhľadu spoločnej identity a loga Únie.
Odôvodnenie
Kompromisný pozmeňujúci návrh výboru AGRI č. 5 – časť 2. Delegované právomoci v súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 23a ods. 8.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 25 – písmeno a
(a)  konečného rozdelenia pomoci na ovocie a zeleninu vrátane banánov a/alebo mlieka medzi zúčastnenými členskými štátmi v rámci maximálnych hodnôt stanovených v článku 23a ods. 1, pričom zohľadní prevody uvedené v článku 23a ods. 4,
(a)  konečného rozdelenia pomoci na ovocie a zeleninu vrátane banánov a/alebo mlieka a mliečnych výrobkov medzi zúčastnenými členskými štátmi v rámci maximálnych hodnôt stanovených v článku 23a ods. 1, pričom zohľadní prevody uvedené v článku 23a ods. 4,
Odôvodnenie
Pozmeňujúci návrh v súlade s kompromisným pozmeňujúcim návrhom výboru AGRI č. 1.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 25 – písmeno f a (nové)
(fa)  metód riešenia nedostatkov, ktoré sa objavia v procese vykonávania, s cieľom zabrániť prekážkam spôsobeným nadmernou byrokratickou záťažou;
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 217 – odsek 1
Členské štáty môžu okrem pomoci Únie stanovenej v článku 23 poskytovať vnútroštátne platby na dodávanie výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach alebo na súvisiace náklady uvedené v článku 23 ods. 1 písm. c).
Členské štáty môžu okrem prijímania a využívania pomoci Únie stanovenej v článku 23 poskytovať vnútroštátne alebo regionálne platby na dodávanie výrobkov deťom a tiež na sprievodné vzdelávacie opatrenia vo vzdelávacích zariadeniach alebo na pokrytie súvisiacich nákladov uvedených v článku 23 ods. 1 písm. c).
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia