Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0070(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0174/2015

Внесени текстове :

A8-0174/2015

Разисквания :

PV 08/06/2015 - 11
CRE 08/06/2015 - 11

Гласувания :

PV 09/06/2015 - 4.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0217

Приети текстове
PDF 469kWORD 64k
Вторник, 9 юни 2015 г. - Страсбург
Ставка на корекция на директните плащания за 2015 г. ***I
P8_TA(2015)0217A8-0174/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2015 г. (COM(2015)0141 – C8–0083/2015 – 2015/0070(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0141),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението [C8‑0083/2015],

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 1 юни 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0174/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)Становище от 22.4.2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 юни 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../2015 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2015 г.
P8_TC1-COD(2015)0070

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/1146.)

Правна информация - Политика за поверителност