Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0070(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0174/2015

Ingediende teksten :

A8-0174/2015

Debatten :

PV 08/06/2015 - 11
CRE 08/06/2015 - 11

Stemmingen :

PV 09/06/2015 - 4.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0217

Aangenomen teksten
PDF 246kWORD 61k
Dinsdag 9 juni 2015 - Straatsburg
Op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2015 ***I
P8_TA(2015)0217A8-0174/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2015 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2015 (COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0141),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0083/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 1 juni 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0174/2015),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast zoals hierna is opgenomen;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Advies van 22 april 2015 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 9 juni 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingscoëfficiënt voor het kalenderjaar 2015
P8_TC1-COD(2015)0070

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2015/1146.)

Juridische mededeling - Privacybeleid