Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2152(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0163/2015

Внесени текстове :

A8-0163/2015

Разисквания :

PV 08/06/2015 - 12
CRE 08/06/2015 - 12

Гласувания :

PV 09/06/2015 - 4.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0218

Приети текстове
PDF 717kWORD 215k
Вторник, 9 юни 2015 г. - Страсбург
Стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.
P8_TA(2015)0218A8-0163/2015

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г. (2014/2152(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция от 1949 г.,

—  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на ООН „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.) и „Пекин + 15“ (2010 г.), и документа за резултатите от конференцията за преразглеждане „Пекин + 20“,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1567/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно помощите за политиките и дейностите за репродуктивно и сексуално здраве и права в развиващите се страни(2),

—  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета(3),

—  като взе предвид Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита(4),

—  като взе предвид Директива 2011/36/EС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета(5),

—  като взе предвид Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета(6),

—  като взе предвид Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО(7),

—  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)(8),

—  като взе предвид Директива 92/85/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)(9),

—  като взе предвид Директива 2004/113/EО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(10) и съответното Решение на Съда на Европейския съюз от 1 март 2011 г. по делото Test-Achats (C-236/09)(11),

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул),

—  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011 – 2020 г.), приет от Европейския съвет през март 2011 г.(12),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По-висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г.“ (COM(2010)0491),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „В подкрепа на растежа и създаването на работни места – програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа“ (COM(2011)0567),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 16 септември 2013 г., озаглавен „Средносрочен преглед на напредъка на стратегията за равенство между жените и мъжете (2010 – 2015 г.)“ (SWD(2013)0339),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 8 март 2010 г., озаглавен „План за действие на ЕС относно равенството между половете и предоставянето на правомощия на жените в областта на развитието (2010 – 2015 г.)“ (SWD(2010)0265),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси от 19 и 20 юни 2014 г.,

—  като взе предвид проучването на Тематичен отдел В на Европейския парламент, озаглавено „Проучване относно оценката на стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г. като принос за постигането на целите на Пекинската платформа за действие“, публикувано през 2014 г.,

—  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), озаглавен „Насилието над жени: проучване в рамките на ЕС. Основни резултати“, публикуван през март 2014 г.,

—  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), озаглавен „Дискриминация и условия на живот на ромските жени в 11 държави — членки на ЕС“, публикуван през октомври 2014 г.,

—  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), озаглавен „Транссексуалните лица в ЕС — сравнителен анализ на данните от проучването относно ЛГБТ лица в ЕС“, публикуван през декември 2014 г.,

—  като взе предвид своите резолюции от 15 юни 1995 г. относно Четвъртата световна конференция за жените в Пекин, озаглавена „Равенство, развитие и мир“(13), от 10 март 2005 г. относно действията, предприети след Четвъртата световна конференция за жените — Програма за действие, Пекин + 10,(14) и от 25 февруари 2010 г. относно Пекин + 15 — Програма за действие на ООН за равенство между половете(15),

—  като взе предвид своите резолюции от 10 февруари 2010 г. относно равенство между жените и мъжете в Европейския съюз — 2009 г.(16), от 8 март 2011 г. относно равенство между жените и мъжете в ЕС — 2010 г.(17), от 13 март 2012 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз — 2011 г.(18), както и от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(19),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност(20),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС(21),

—  като взе предвид своите резолюции от 17 юни 2010 г. относно аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза(22) и от 12 март 2013 г. относно последиците от икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените(23),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2013 г. относно 57-мата сесия на Комисията по статута на жените към ООН (КСЖ): изкореняване и предотвратяване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета(24),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност(25),

—  като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки(26),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2014 г., съдържаща препоръки към Комисията относно борбата с насилието над жени(27),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2014 г. относно Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2014 г.(28),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете, както и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8‑0163/2015),

А.  като има предвид, че правото на равно третиране е определящо основно право, признато в Договорите на Европейския съюз, което е дълбоко вкоренено в европейското общество и е от съществено значение за по-нататъшното развитие на това общество и следва да се прилага в законодателството, на практика, в съдебната практика и в реалния живот;

Б.  като има предвид, че ЕС направи някои важни стъпки в историческо отношение за укрепване на правата на жените и равенството между половете, но имаше забавяне на политическите действия и реформи за равенство между половете през последното десетилетие на равнище ЕС; като има предвид, че предишната стратегия на Комисията беше твърде слаба и не доведе до предприемане на достатъчно действия за установяване на равенство между половете; като има предвид, че една нова стратегия ще трябва да даде нов тласък и да породи конкретни действия за укрепване на правата на жените и насърчаване на равенството между половете;

В.  като има предвид, че съгласно предишната стратегия на Комисията бяха постигнати някои от поставените цели, но не беше постигнато пълно равенство между половете, докато често липсваха доказателства за взаимодействието между различните форми на дискриминация, точни цели и ефективни мерки за оценка, а интегрирането на принципа на равенство между половете продължи да се прилага само в ограничена степен;

Г.  като има предвид, че равенството между половете представлява основна ценност на ЕС, призната в Договорите и в Хартата на основните права, и че ЕС е поел специфичната задача да го интегрира във всички свои действия; като има предвид, че равенството между половете има съществено значение като стратегическа цел за постигането на общите цели на ЕС, като например целта за равнище на заетост в рамките на стратегията „Европа 2020“, и като ключов икономически актив за насърчаването на справедлив и приобщаващ икономически растеж; като има предвид, че намаляването на неравенството в професионален план не представлява просто цел по отношение на равното третиране, но и по отношение на ефикасността и гъвкавостта на пазара на труда;

Д.  като има предвид, че различията в образованието, заетостта и здравеопазването, както и дискриминацията между ромите и основната част от обществото остават съществени и че положението на жените от ромски произход в ЕС е още по-лошо поради множествена дискриминация, основана както на етническа принадлежност, така и на пол;

Е.  като има предвид, че икономическото и политическото положение в Европа може да се подобри и последиците от демографските промени да бъдат спрени само ако се използват талантите и потенциалът на всички жени и мъже;

Ж.  като има предвид, че не можем да останем обвързани с излишни и екологично неустойчиви икономически модели, основани на остаряло разпределение на работата между мъжете и жените, което е заменено от интеграцията на жените на пазара на труда; като има предвид, че имаме нужда от нов, социално устойчив модел, основан на знанието и иновациите, който да внедри цялата съвкупност от таланти на жените в производствената структура – включително като подложи под въпрос някои норми в промишлеността и факторите, които разпределят мъжете и жените към различни професии, да възстанови баланса на отговорностите между мъжете и жените в публичния и частния сектор и да хармонизира личния и професионалния живот на работниците от двата пола;

З.  като има предвид, че осигуряването на достъп до финансово приемливи и висококачествени грижи за деца и помощни услуги за възрастни хора и други зависими лица е от съществено значение за гарантиране на равното участие на мъжете и жените на пазара на труда, в образованието и обучението;

И.  като има предвид, че Пекинската платформа за действие отбелязва 20-ата си годишнина през тази година, като нейните цели и пълно прилагане са по-актуални от всякога;

Й.  като има предвид, че насилието над жени, независимо дали е физическо, сексуално или психологическо, представлява основна пречка пред равенството между жените и мъжете и продължава да бъде най-широкоразпространеното нарушение на правата на човека, засягащо всички равнища на обществото, но едно от най-рядко сигнализираните престъпления; като има предвид, че въпреки предприетите мерки за борба с него, според проучване на Агенцията на Европейския съюз за основните права, проведено през март 2014 г., 55% от жените са били подложени на една или повече форми на сексуален тормоз в своя живот и 33% от жените са били подложени на физическо и/или сексуално насилие от 15-годишна възраст; като има предвид, че животът без насилие е предпоставка за пълно участие в обществото и че трябва да бъдат въведени засилени мерки за борба с насилието над жени;

К.  като има предвид, че принудителната проституция е насилие, което особено засяга най-уязвимите, то е свързано главно с мрежите на организираната престъпност и трафика на хора и е пречка за равенството между жените и мъжете;

Л.  като има предвид, че поради традиционни структури и възпиращи фактори от данъчно естество жените са принудени да приемат статута на втори работещ член на домакинството, под формата на вертикална и хоризонтална сегрегация на пазара на труда, периоди на прекъсване в професионалната биография и неравнопоставеност на заплащането между половете, както и като има предвид, че освен това неплатеният труд, грижите за децата, за възрастни хора и други зависими лица и домакинската работа се осъществяват много по-често от жени, поради което на тях им остава по-малко време за полагане на платен труд, което на свой ред води до много по-малки пенсии, поради което съвместимостта на професионалния и семейния живот, в частност за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, следва да продължава да бъде подкрепяна чрез практически мерки – процес, в който мъжете по-специално трябва да станат ангажирани в по-голяма степен;

М.  като има предвид, че равнището на заетост сред жените е 63% или 53,5%, ако заетостта се измерва в еквиваленти на пълно работно време(29); като има предвид, че средно разликата в заплащането между половете е 16,4%, а разликата в пенсиите – 39%; като има предвид, че участието на жените на пазара на труда невинаги се изразява във влияние, тъй като свързаните с власт и вземане на решения длъжности са предимно заемани от мъже, което ограничава възможността на жените за повече влияние и представлява демократичен дефицит при вземането на решения, като се има предвид, че жените съставляват половината от населението; като има предвид, че насърчаването на равенството между половете излиза извън рамките на забраната за дискриминация, основана на пола, и положителните действия в подкрепа на жените са доказали същественото си значение за пълноценното им интегриране на пазара на труда, за процеса на вземане на политически и икономически решения и за обществото като цяло; като има предвид, че изключването на жените от свързани с власт длъжности и от органи за вземане на решения има отрицателно въздействие върху способността им да оказват влияние както върху собственото си развитие и еманципация, така и върху развитието на обществото;

Н.  като има предвид, че квотите по пол и списъците с редуващи се по полов признак кандидати в процеса на вземане на политически решения се доказаха като най-ефективните инструменти за преодоляването на дискриминацията и на дисбаланса на половете във властта, както и за подобряването на демократичното представителство в органите за вземане на политически решения;

О.  като има предвид, че липсата на насърчаване на политики за равновесие между професионалния и личния живот, недостатъчното насърчаване на гъвкавото работно време, особено сред мъжете, и ниската степен на ползване на родителски отпуск и отпуск по бащинство представляват важни пречки за икономическата независимост на жените и за равното поделяне на семейните и домашните отговорности;

П.  като има предвид, че несъразмерно голяма част от бедните хора в Европа са жени, като това включва по-специално самотни майки, жени с увреждания, млади жени, възрастни жени, жени мигранти и жени от етническите малцинства, като те всички са засегнати от бедността и социалното изключване – положение, което е утежнено от икономическата криза и специфичните мерки за финансови ограничения, които не следва да оправдават намаляването на действията за постигане на равенство, както и от несигурността на работните места, заетостта на непълно работно време, ниските възнаграждения и пенсии, затруднения достъп до основни социални и здравни услуги, както и от факта, че преди всичко се съкращават работни места в публичния сектор и се премахват услуги в сектора на полагането на грижи, което придава още по-голяма важност на измерението на равенството между половете;

Р.  като има предвид, че жените в селските райони са засегнати в по-голяма степен от множествена дискриминация и от стереотипите, свързани с пола, отколкото жените в градските райони, и че равнището на заетост на жените в селските райони е много по-ниско от това на жените в градовете; като има предвид, че селските райони са засегнати от липсата на възможности за заетост с високо качество; като има предвид освен това, че много жени никога не участват в официалния пазар на труда и следователно не са регистрирани като безработни, нито са включени в статистическите данни за безработицата, което води до специфични финансови и правни проблеми във връзка с правото на отпуск по майчинство и отпуск по болест, придобиването на пенсионни права и достъпа до социална сигурност, както и до възникването на проблеми в случай на развод;

С.  като има предвид, че традиционните роли на половете и стереотипите все още оказват голямо влияние върху разделението на труда в домакинството, в образованието, в професионалното развитие, на работното място и в обществото като цяло;

Т.  като има предвид, че стереотипите, свързани с пола, и традиционните структури оказват отрицателно въздействие върху здравето и всеобщия достъп до сексуално и репродуктивно здравеопазване и свързаните с него права, които са основни права на човека и поради това никога не следва да бъдат ограничавани; като има предвид, че правото на контрол върху собственото тяло и на самоопределение е основна предпоставка за всеобщо равенство;

У.  като има предвид, че всяка шеста двойка в света изпитва някаква форма на репродуктивен проблем; като има предвид, че Комисията следва да представи нов сравнителен анализ на асистираната репродукция в ЕС, тъй като проучването от 2008 г. (SANCO/2008/C6/051), което тогава показа значителна неравенство в достъпа до лечение на безплодието, е загубило своята актуалност;

Ф.  като има предвид, че все още са налице образователни институции, които прилагат полова сегрегация, и учебните материали често съдържат стереотипи, които помагат да се затвърдят традиционните отделни роли, приписвани на момичетата и момчетата, което оказва отрицателно влияние върху техните избори; като има предвид, че тези ролеви модели допълнително се засилват особено чрез представянето и образа на жените, предавани от медиите, материалите, налични в интернет, и рекламите;

Х.  като има предвид, че днес транссексуалните лица често биват подлагани на дискриминация, тормоз и насилие в целия ЕС поради тяхната полова идентичност или тяхното изразяване на половата принадлежност;

Ц.  като има предвид, че ЕС носи отговорност и играе роля на образец за равенството между половете и правата на жените, които следва да се превърнат в основен въпрос в неговите външни действия; като има предвид, че равенството между половете, борбата с насилието, основано на пола, и предоставянето на правомощия на жените са от съществено значение за постигането на международните цели за развитие и за успеха на външната политика, политиката на сътрудничество за развитие и международната търговска политика на ЕС; като има предвид, че жените са не само по-уязвими спрямо последиците на енергетиката, околната среда и изменението на климата, но са и ефективни действащи лица по отношение на стратегиите за смекчаване и адаптиране, както и движеща сила за справедлив и устойчив модел на растеж;

Ч.  като има предвид, че институционалните механизми изграждат необходимата основа за постигането на равенството между половете; като има предвид, че равенството между половете трябва също така да се разглежда като важен хоризонтален аспект на всички области на политиките в ЕС и неговите държави членки, заедно с понятията за интегриране на принципа на равенство между половете, бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и оценка на въздействието от гледна точка на равенството между половете;

Ш.  като има предвид, че разбивката на данните по пол е жизненоважен инструмент за постигане на истински напредък и ефикасно оценяване на резултатите;

Щ.  като има предвид, че през последните години движенията против равенството между половете се утвърдиха сред обществеността в редица държави членки, като се опитват да засилят традиционните роли на половете и оспорват съществуващи постижения в областта на равенството между половете;

АА.  като има предвид, че съществуващите предизвикателства и придобитият опит показват, че липсата на съгласувана политика между различните области е затруднявала постигането на равенство между половете в миналото и че е необходимо подходящо подпомагане от фондове и по-добра координация, по-добро разпространение и по-добро популяризиране на правата на жените, като се взема предвид разнородността на ситуациите;

Общи препоръки

1.  Призовава Комисията да изготви и приеме нова отделна стратегия за правата на жените и равенството между половете в Европа, насочена към създаването на равни възможности и основана върху приоритетните области на предишната стратегия с цел да се сложи край на всички форми на дискриминация, от които страдат жените на пазара на труда, по отношение на възнагражденията, пенсиите, вземането на решения, достъпа до стоки и услуги, съчетаването на семейния и професионалния живот, и на всички форми на насилие над жени и с цел да се премахнат дискриминационните структури и практики във връзка с пола; подчертава, че новата стратегия за правата на жените и равенството между половете трябва изцяло да вземе предвид многостранните и междусекторните форми на дискриминация, както е посочено в член 21 от Хартата на основните права, които имат общи основополагащи фактори, но засягат жените по различен начин, и да разработи специфични действия за укрепване на правата на различните групи жени, включително жените с увреждания, жените мигранти и жените от етнически малцинства, жените с ромски произход, по-възрастните жени, самотните майки и ЛГБТИ;

2.  Призовава Комисията също така да разработи мерки, насочени към премахване на дискриминацията срещу всички жени в тяхното многообразие в рамките на по-широка стратегия за борба с дискриминацията и отличителна и отделна пътна карта за ЛГБТИ; за тази цел настоятелно призовава Съвета във възможно най-кратки срокове да постигне обща позиция относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждания, възраст, пол или сексуална ориентация, която беше блокирана след приемането ѝ от Парламента през април 2009 г.;

3.  Изразява съжаление, че Стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г. не разглежда специално уврежданията, независимо от факта, че жените с увреждания често са в по-неблагоприятно положение в сравнение с мъжете с увреждания и са в по-голяма степен изложени на риск от бедност и социално изключване; следователно призовава Комисията да обърне внимание на потребностите на жените с увреждания с цел да се гарантира тяхното по-голямо участие на пазара на труда; в този смисъл също така изразява съжаление, че Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. също не включва интегрирана перспектива за пола или отделна глава, посветена на политиките по въпросите на уврежданията, със специален акцент върху пола;

4.  Призовава Комисията да приобщи гражданското общество и социалните партньори по структуриран начин в развитието и постоянното оценяване на стратегията;

5.  Призовава държавите членки да укрепят и засилят пълноценното използване на колективното договаряне в частния и в публичния сектор като незаменим инструмент за регулиране на трудовите правоотношения, борба с дискриминацията по отношение на заплащането и насърчаване на равенството;

6.  Призовава Комисията, при оценяването на прилагането на Директива 2004/113/ЕО относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги, да вземе предвид случаите на дискриминация;

7.  Призовава Комисията да разясни ролята, която тя желае ЕС да играе в света и в работата с държавите членки, включително техните компетентни органи, във връзка с насърчаването на равенството между половете, във и извън границите на Съюза, и да следва тези цели както чрез концепцията за интегрирането на принципа на равенство между половете във всички области, така и чрез отделни целенасочени и конкретни действия; подчертава необходимостта да се интегрира принципът за равенство между половете и борбата с насилието, основано на пола, във външната политика, политиката на сътрудничество за развитие и международната търговска политика на ЕС и да се обезпечат необходимите финансови инструменти и човешки ресурси;

8.  Изразява още веднъж съжаление относно факта, че стратегията „Европа 2020“ не е включила в задоволителна степен принципа за равенство между половете, и следователно призовава Комисията и Съвета да гарантират, че равенството между половете е включено във всички програми, действия и инициативи, предприети в рамките на тази стратегия, и да въведат специфичен стълб за равенството между жените и мъжете в рамките на стратегията, да разгледат целите на бъдещата стратегия като аспект от Европейския семестър, както и да включат принципа за равенство между половете в специфичните за всяка държава препоръки и в годишния обзор на растежа;

9.  Призовава Комисията и държавите членки да събират, анализират и публикуват надеждни статистически данни, разбити по пол, и показатели за равенството между половете във всички области на политиките и на всички равнища на управление, въз основа на работата на Европейския институт за равенство между половете и Агенцията на Европейския съюз за основните права, така че да направят възможен анализа на проектирането и прилагането на стратегиите за равенство между половете в ЕС и държавите членки, да актуализират тези стратегии и да оценяват прилагането на включването на въпросите, свързани с равенството между половете, във всички съответни области на националните политики и политиките на Съюза, както и, когато е възможно, да правят допълнителна разбивка на тези данни въз основа на раса или етнически произход, религия или убеждения и увреждания с цел да се даде възможност за мултидисциплинарен анализ за всички области на политиките, като по този начин се документира множествената дискриминация, която търпят определени групи жени; насърчава Комисията и държавите членки да въведат извършването на оценки на въздействието, свързани с пола, на политиките на държавите членки, особено когато се представят предложения за трудови и пенсионни реформи;

10.  Призовава Комисията да изготви проект на стратегията под формата на практически план за действие с ясно определяне на отговорните заинтересовани страни, като гарантира, че той отчита в частност изложените по-долу конкретни предложения, обхващащи областите на насилието над жени, труда и времето, жените във властта и вземането на решения, финансовите ресурси, здравето, знанията, образованието и медиите, по-глобалната перспектива и институционалните механизми, както и интегрирането на принципа на равенството между половете; подчертава необходимостта да се въведат, когато е приложимо и при пълно зачитане на правомощията на ЕС, законодателни предложения с цел укрепване на правната рамка за равенството между половете;

Насилие срещу жени и насилие, основано на пола

11.  Призовава Комисията, както вече направи в своята резолюция от 25 февруари 2014 г. с препоръки за борба с насилието срещу жени, да представи правен акт, който гарантира съгласувана система за събиране на статистически данни, както и засилен подход на държавите членки към превенцията и преследването на всички форми на насилие срещу жени и момичета и насилие, основано на пола, и който улеснява достъпа до правосъдие;

12.  Призовава Комисията да включи в бъдещата стратегия определение за насилие, основано на пола, в съответствие с разпоредбите на Директива 2012/29/ЕС и да представи възможно най-скоро цялостна стратегия относно насилието срещу жени и момичета и насилието, основано на пола, която да съдържа обвързващ законодателен акт; призовава Съвета да задейства клаузата за преход, като приеме единодушно решение за добавяне на насилието, основано на пола, към областите на престъпност, посочени в член 83, параграф 1 от ДФЕС;

13.  Призовава Комисията да оцени възможността ЕС да се присъедини към Конвенцията от Истанбул и да започне тази процедура възможно най-скоро, както и да насърчава ратификацията на Конвенцията от Истанбул от държавите членки чрез новата стратегия и да работи активно за борба с насилието срещу жени и момичета; призовава държавите членки да подпишат и ратифицират Конвенцията от Истанбул възможно най-скоро;

14.  Отново призовава Комисията да обяви 2016 година за Европейска година за борба с насилието срещу жени и момичета, през която следва да се отдаде приоритет на насърчаването на задълбочени и ефективни стратегии за значително намаляване на насилието срещу жени и момичета;

15.  Призовава ЕС да подкрепи държавите членки в разработването на кампании и стратегии срещу ежедневния тормоз на жени на публични места и в процеса да предаде най-добрите практики на държавите членки;

16.  Счита за извънредно необходимо допълнителното наблюдение на транспонирането и прилагането на Директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, на Регламента за взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела и на Директивата относно европейската заповед за защита до 2015 г. и след това;

17.  Призовава Комисията да включи кампании за „нулева толерантност“ в стратегията и да подкрепи държавите членки в повишаването на осведомеността на обществото относно проблема с насилието срещу жени и в насърчаването на ежегодни осведомителни кампании относно произхода на насилието и малтретирането и превенцията, достъпа до правосъдие и подкрепата за жертвите; подчертава значението на включването на цялото общество, и по-специално на мъжете и момчетата в борбата с насилието срещу жени; също така призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка с инициативите си в борбата срещу гениталното осакатяване на жени;

18.  Подчертава, че с цел провеждане на ефективна борба с насилието срещу жени и безнаказаността е необходима промяна в отношението към жените и момичетата в обществото, където жените твърде често се представят в подчинени роли, а насилието срещу тях твърде често се толерира или подценява; призовава Комисията да подкрепи държавите членки в действията им за превенция и борба с насилието в многото му форми и първопричини и за защита на малтретираните жени и да приеме специфични мерки за различните аспекти, в т.ч. по-голяма подкрепа за приютите за жени и за организациите, работещи в подкрепа на жените, жертви на насилие, основано на пола, и превантивни мерки, като например борба със свързаните с пола стереотипи и дискриминационните социално-културни нагласи още от най-ранна възраст, както и наказване на нападателите;

19.  Отбелязва, че феминизацията на бедността би могла да доведе до нарастване на трафика на жени, сексуалната експлоатация и принудителната проституция, както и до засилване на финансовата зависимост на жените; призовава Комисията и държавите членки да проучат причините, поради които жените се отдават на проституция, и начините за възпиране на търсенето; подчертава значението на програмите за изоставяне на проституцията;

20.  Изтъква значимостта на системното обучение на квалифициран персонал, полагащ грижи за жени, жертви на физическо, сексуално или психологическо насилие; счита, че това обучение е от съществено значение за предоставящите първична и вторична помощ, включително социалните служби за спешна намеса и медицинските органи, органите за гражданска защита и полицията;

21.  Призовава държавите членки да приложат изцяло Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и Комисията да оцени и наблюдава прилагането и да определи най-добрите практики, които държавите членки да споделят с оглед на приемането на нова стратегия за борба с трафика на хора след изтичането на срока на действие на текущата стратегия през 2016 г., която следва да включва принципа на равенството между половете и да отдава приоритет на правата на жертвите на трафик, със специален стълб относно трафика с цел сексуална експлоатация и със специален акцент върху новите методи за трафик, които се развиват, докато други по-утвърдени методи замират, както и да гарантира, че всички политики, бюджети и резултати на държавите членки в рамките на разработването на стратегията са прозрачни и достъпни;

22.  Призовава Комисията да подпомага държавите членки, като гарантира, че жертвите на преследване могат да се възползват от защитата, предоставяна от съществуващите мерки, като например Европейската заповед за защита, Регламента относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, както и Директивата на ЕС за жертвите при преместване от една държава – членка на ЕС, в друга, и да обмисли по-нататъшни мерки за подобряване на защитата на жертвите на преследване, като се имат предвид цифрите, които показват, че 18% от жените в ЕС са били подложени на преследване след 15-годишната си възраст, а всяка пета жертва на преследване заявява, че неправомерното поведение е продължило две години или повече(30);

23.  Призовава Комисията да подпомага компетентните органи на държавите членки в изготвянето на техните програми за действие по отношение на равенството между половете и да отделя особено внимание на новите форми на насилие срещу жени и момичета, като например тормоза и преследването(31) в кибернетичното пространство, както и да прави текущи оценки; също така подчертава в тази връзка значението на тясното сътрудничество с гражданското общество с цел да се определят проблемните области на по-ранен етап и борбата срещу тях да е по-ефективна;

24.  Призовава Комисията да гарантира, че държавите членки позволяват пълното юридическо признаване на предпочитания от даден човек пол, включително промяната на собственото име, социалноосигурителния номер и други полови показатели в документите за самоличност;

25.  Призовава още веднъж Комисията възможно най-скоро да учреди Европейска обсерватория за насилието срещу жените, която да се помещава в Европейския институт за равенство между половете и да се ръководи от координатор на ЕС в сферата на насилието срещу жени и момичета;

Труд и време

26.  Призовава Комисията да обърне особено внимание в рамките на новата стратегия на различните начини за съвместяване на семейния и професионалния живот; в тази връзка изразява съжаление относно застоя на преговорите относно приемането на Директивата за отпуска по майчинство и потвърждава отново пълната готовност на Парламента за сътрудничество; в същото време призовава държавите членки да защитят свързаните с майчинството права, да предприемат мерки за предотвратяване на неправомерното уволнение на служителки по време на бременност и да защитят жените и мъжете, полагащи грижи за членове на семейството, от неправомерно уволнение;

27.  Обръща внимание на факта, че независимо от наличното финансиране от ЕС някои държави членки са наложили бюджетни съкращения, които засягат наличността, качеството и разходите за услуги, свързани с грижите за деца, като това на свой ред оказва отрицателно въздействие върху съвместяването на семейния и професионалния живот, което засяга предимно жените; призовава Комисията да следи осъществяването на целите от Барселона и да продължава да подкрепя държавите членки при създаването на висококачествени и финансово приемливи грижи за деца с разумно работно време и последователно да разработва нови цели в областта на структурите за грижи за деца; подчертава в тази връзка значението на увеличаването на наличността, качеството и достъпността на финансово приемливите услуги, свързани с грижите за деца, възрастни хора и хора, нуждаещи се от специални грижи, в т.ч. грижите за зависими лица и като се гарантира, че наличността на тези услуги е съвместима с пълното работно време за мъже и жени; отбелязва, че подобряването на възможностите за детски градини и центрове за дневни грижи зависи не само от публичните политики за създаване на инфраструктура, но също така и от предоставянето на стимули за работодателите да предлагат такива решения;

28.  Подчертава значението на гъвкавите форми на труд за съвместяването на професионалния и семейния живот за жените и за мъжете, при условие че работникът разполага с правото на избор, и възлага на Комисията да координира и да насърчава обмена на най-добри практики; в тази връзка подчертава необходимостта от кампании за повишаване на осведомеността относно равното разпределение на домакинската работа и работата по полагане на грижи, по-добри инвестиции в инфраструктура за грижи и насърчаване на участието на мъжете и въвеждането на отпуск по бащинство от поне 10 дни, както и на родителски отпуск, който да е на разположение на двамата родители, но при осигуряване на силни стимули за бащите, като родителски отпуск, който не подлежи на прехвърляне; подчертава, че равноправието по отношение на родителския отпуск е от полза за всички членове на семейството и може да действа като стимул за намаляване на дискриминацията, свързана с родителския отпуск;

29.  Призовава да се приемат необходимите мерки за насърчаване на по-високи равнища на заетост сред жените, като например финансово приемливи грижи и грижи за децата, подходящи схеми за отпуск по майчинство, бащинство и родителски отпуск и гъвкавост на работното време и място; подчертава значението на добрите и сигурни условия на труд, позволяващи както на жените, така и на мъжете да съвместяват професионалния и личния си живот, и призовава Комисията да координира и насърчава укрепването на трудовите права с цел по-голямо равенство между половете; подчертава, че подобряването на баланса между семейния, личния и професионалния живот е важен елемент за икономическото възстановяване, устойчивата демография и личното и социалното благосъстояние, и отбелязва, че равното участие на мъжете и жените на пазара на труда би могло значително да повиши икономическия потенциал на ЕС, като същевременно потвърждава неговия справедлив и приобщаващ характер; припомня, че според прогнози на ОИСР пълното сближаване на равнището на участие би довело до увеличаване на БВП на глава от населението с 12,4% до 2030 г.; подчертава, че макар работата на непълен работен ден, която в по-голямата си част се извършва от жени, да може да улесни съвместяването на семейния и професионалния живот, също толкова вярно е, че тя дава и по-малко възможности за професионална реализация, осигурява по-ниско възнаграждение и пенсии, не използва пълноценно човешките ресурси и следователно осигурява по-нисък икономически растеж и просперитет;

30.  Подчертава колко е важно да се призове Европейският институт за равенство между половете да събира подробни и разбити по полов признак данни относно разпределението на времето за домакинска работа и работа по полагане на грижи, както и относно свободното време с цел осъществяване на редовни оценки;

31.  Препоръчва, тъй като структурата и определението за семейство се променят с течение на времето, да се разшири обхватът на семейното и трудовото законодателство по отношение на семействата с един родител и семействата с родители, които са ЛГБТ;

32.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават гласа на жените в социалния диалог, както и тяхното представителство в профсъюзите във всички сектори;

33.  Призовава Комисията в контекста на стратегията да насърчава ратифицирането на Конвенция № 189 на Международната организация на труда от държавите членки, за да се засилят правата на лицата в Европа, заети в домакинството и с полагане на грижи;

34.  Призовава Комисията да подпомага компетентните органи на държавите членки в създаването на стимули за това работодателите да превръщат неофициалния труд в официална заетост; подчертава високото равнище на недекларирания труд, което може да се наблюдава най-вече в доминираните от жени сектори, като например работата в частните домакинства; призовава държавите членки да се борят с несигурните работни места и недекларираната заетост на жените, които допринасят за пълното дерегулиране на схемите за заплащане на жените, водейки до по-голяма бедност сред тях, особено на по-късен етап от живота, и се отразяват отрицателно както върху социалната сигурност на жените, така и върху равнищата на БВП на ЕС, както и да гарантират подходяща социална закрила за всички работници; призовава за бързото създаване на европейската платформа за по-добро предотвратяване и възпрепятстване на недекларирания труд;

35.  Подчертава, че феминизирането на бедността е резултат от редица фактори, включващи прекъсването на професионалното развитие на жените, разликата в заплащането на жените и мъжете (16,4%), разликата в пенсиите (39%), неравенството между половете по отношение на кариерното развитие, фактът, че жените често биват наемани на работа чрез нетипични договори (принудително непълно работно време, временна работа, договор „нула часа“), липсата на статут за съпругите и съпрузите, които помагат на самостоятелно заети лица, и бедността в домакинства, чиято глава на семейство са самотни майки; подчертава, че намаляването на бедността с 20 милиона души до 2020 г. може да бъде постигнато чрез политики за борба с бедността и дискриминацията, основани на интегрирането на принципа на равенство между половете, чрез програми за действие, които отделят особено внимание на жените в неравностойно положение и са подкрепени с действия, насочени към бедността сред жените, и чрез подобряването на условията на труд в секторите с ниски доходи, в които са заети предимно жени; подчертава, че многостранната дискриминация, с която жените се сблъскват въз основа на увреждане, расов и етнически произход, социално-икономически статус, полова идентичност и други фактори, допринася за феминизирането на бедността; подчертава значението на наблюдаването на свързаните с пола последици от данъчно облагане и работно време за жените и семействата;

36.  Очаква от Комисията да предприеме всички мерки, с които разполага, за да осигури изпълнението на всички аспекти на директивите на ЕС относно равното третиране на мъжете и жените, включително от страна на социалните партньори, договарящи колективните трудови договори, и да насърчава диалога със социалните партньори за обсъждане на такива теми като прозрачността на заплащането, условията на договорите на непълно работно време и срочните договори за жени, като също така насърчава участието на жените в „зелени“ и новаторски сектори; подчертава, че пенсиите са важен фактор за икономическата независимост на хората, които ги получават, и че разликите в пенсиите отразяват натрупаните загуби в резултат от професионално развитие на пазар на труда, на който действат свързани с пола предубеждения; призовава Комисията и държавите членки да предприемат подходящи мерки за намаляване на разликата в пенсиите на жените и мъжете, която е пряко следствие от разликата в заплащането между половете, и да оценят въздействието на пенсионните системи върху жените, като обърнат специално внимание на договорите на непълно работно време и на нестандартните договори;

37.  Подчертава значението на повишаването на осведомеността за понятието за съвместна собственост на равнище ЕС, за да се гарантира пълното признаване на правата на жените в селскостопанския сектор; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да дадат своя принос за насърчаването на стратегия, която ще доведе до създаване на работни места за жените в селските райони и, по подразбиране, до осигуряване на достойна пенсия за пенсионираните жени в ЕС, които живеят в несигурни условия, и изисква подкрепа за политическите усилия по засилване на ролята на жените в селското стопанство и за подходящото им представителство във всички политически, икономически и социални форуми на селскостопанския сектор;

38.  Призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид социално-икономическите пречки, с които се сблъскват жените, намиращи се при специфични обстоятелства, например в селските райони, в доминираните от мъже сектори и когато са в напреднала възраст, както и жените с увреждания; подчертава, че жените продължават да изпитват по-голяма несигурност по отношение на заетостта от мъжете и че несигурността на работното място е нараснала в резултат от кризата, и изразява загриженост относно броя и процента на жените, които са засегнати от явлението „работещи бедни“; счита, че осигуряването на подкрепа за завръщането на жените на пазара на труда изисква многостранни политически решения, включващи учене през целия живот и действия за борба с несигурната заетост и насърчаване на заетостта посредством права и диференцирани практики за организация на труда; призовава Комисията и държавите членки да засилят принципа за равенството между половете във всички програми за създаване на работни места, създавайки висококачествени работни места в съответствие с Програмата за достоен труд на МОТ;

39.  Подчертава, че икономическият растеж и конкурентоспособността в ЕС зависят от преодоляването на несъответствието между постиженията на жените в областта на образованието (60% от завършилите висше образование в Европа са жени) и тяхното участие и позиции на пазара на труда; подчертава необходимостта от борба с всички форми на вертикална и хоризонтална сегрегация, тъй като посочената сегрегация ограничава заетостта на жените в рамките на някои сектори и ги изключва от най-високите нива на корпоративната йерархия; подчертава, че действащото законодателство, което съдържа положителни действия, по-специално в публичните сектори на някои държави членки, е повишило степента на равенство между половете при навлизането на пазара, но че то трябва да обхваща всички равнища на кариерно развитие;

Участие във вземането на решения и предприемачество сред жените

40.  Отбелязва, че до момента най-голямото увеличение на дела на жените в управителните съвети е отчетено в държавите, които вече са приели законодателство за задължителните квоти, и че в държавите членки, където не са приложени задължителни мерки, дружествата са все още далеч от постигането на приемлив баланс между половете; подчертава необходимостта да се подкрепят прозрачни процедури за назначаването на жени за членове без изпълнителни функции в управителните съвети на дружествата, регистрирани за борсова търговия; насърчава частния и публичния сектор да предвидят доброволни схеми за стимулиране на жените на ръководни позиции; призовава Комисията да включи в стратегията конкретни мерки за насърчаване на равното представителство на жените и мъжете на отговорни позиции и да подкрепи Съвета по време на преговорите за приемане на директивата за балансирано представителство на мъжете и жените в управителните съвети без изпълнителни функции; призова Съвета възможно най-скоро да излезе с единна позиция относно проекта на директива;

41.  Призовава Комисията да създаде стимули за държавите членки за постигане на по-балансирано представителство на жените и мъжете в общинските съвети, регионалните и националните парламенти и в Европейския парламент и в тази връзка подчертава значението на балансираните по пол избирателни списъци, които се оглавяват последователно от мъж и жена; подчертава значението на квотите за увеличаване на участието на жените във вземането на политически решения; призовава всички институции на ЕС да предприемат вътрешни мерки за увеличаване на равенството между половете в рамките на собствените си органи за вземане на решения, като предлагат едновременно по един кандидат от женски и мъжки пол за високите позиции в ЕС; счита, че равенството между половете следва да бъде поставено като изискване пред Комисията и че назначаването на нейните членове въз основа на равенството е важен показател за бъдещата дейност по въпросите на равенството между половете;

42.  Обръща внимание на липсата на баланс в участието на мъжете и жените във вземането на решения в областта на политиката, държавното управление и икономиката, както и на факта, че препятствията пред участието на жените могат да се обяснят с комбинация от дискриминация, основана на пола, и стереотипните поведения, които все още съществуват в сферата на икономическата дейност, политиката и обществото; изтъква, че жените представляват 60% от новите висшисти, но са недостатъчно представени в някои сектори, като например науката и научните изследвания; призовава Комисията и държавите членки да повишат осведомеността на жените относно възможностите за обучение в тази област и да гарантират на жените равни възможности с тези на мъжете да навлязат в професията и да направят професионална кариера; отбелязва, че като цяло професионалното развитие на жените е бавно; призовава държавите членки да предлагат насърчение и подкрепа на жените по отношение на успешното им професионално развитие, включително чрез положителни действия като изграждане на мрежи за професионални контакти и програми за наставничество на работното място, както и чрез създаване на подходящи условия и гарантиране на възможности наравно с мъжете на всяка възраст по отношение на обучението, професионалното развитие, придобиването на нови умения и преквалификацията; подчертава колко е важно политиките, насочени към равенство между жените и мъжете в сферата на заетостта, да признават потенциалната уязвимост на жените в най-добрите професии; подчертава по-специално, че Комисията следва да насърчава политиките за борба с тормоза на работното място(32);

43.  Подчертава факта, че жените представляват 52% от общото население в Европа, но едва една трета от самостоятелно заетите лица или от общия брой на начинаещите предприемачи в ЕС; подчертава значението на програмите за подпомагане на жените предприемачи и на жените, работещи в научните и академичните среди, и настоятелно призовава ЕС да им оказва по-конкретна подкрепа; призовава Комисията да анализира и да изготви предложения за начините, по които жените могат да бъдат убедени в предимствата от учредяването на предприятия; подчертава, че жените – потенциални предприемачи и работещи в научните и академичните среди, следва да бъдат запознати с програмите за подпомагане и възможностите за финансиране; насърчава държавите членки да поощряват мерки и действия за подпомагане и консултиране на жените, които решават да станат предприемачи, да насърчават предприемачеството сред жените, да улесняват и опростяват достъпа до финансиране и друга подкрепа и да премахнат административната тежест и други препятствия пред нововъзникващите предприятия, създадени от жени;

Финансови ресурси

44.  Отново обръща внимание на факта, че все още съществува разлика в заплащането на жените и мъжете, която не е намаляла през последните години; подчертава, че разликата в заплащането на жените и мъжете произтича от недостатъчното участие на жените на пазара на труда, от вертикалната и хоризонталната сегрегация и от факта, че секторите, в които работят предимно жени, често предлагат по-ниски заплати; призовава Комисията да наблюдава прилагането на Директива 2006/54/ЕО и да представи конкретни законодателни и незаконодателни мерки, които вземат предвид структурните различия в заплатите, с цел насърчаване на прозрачността по отношение на заплатите и прилагане на санкции, премахвайки по този начин разликата в заплащането на жените и мъжете, както и да представя годишни доклади за напредъка по този въпрос; насърчава държавите членки да признаят потенциала на най-новата директива за възлагане на обществени поръчки като инструмент за насърчаване и укрепване на политиката за отчитане на измерението на пола, като обмислят установяването, по целесъобразност, на изисквания въз основа на действащото законодателство на държавите членки относно равното третиране и равенството между половете като предварителни изисквания за договорите за обществени поръчки; призовава Комисията и държавите членки да проучат дали социалните клаузи в обществените поръчки биха могли да се използват като потенциален инструмент за укрепване на политиките за социално приобщаване; признава, че тази идея може да се развива само в контекста на зачитане на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията;

45.  Призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид демографските тенденции и промените в размера и състава на домакинствата при изготвянето на своите политики в областта на данъчното облагане, социалната сигурност и обществените услуги;

46.  Призовава Комисията да подкрепя държавите членки в борбата с бедността, която засяга преди всичко самотните майки и която беше допълнително изострена от кризата, като все по-често води до социално изключване;

47.  Призовава Комисията да подпомага държавите членки в използването във все по-голяма степен на Структурните фондове за инвестиции в обществени грижи за деца и възрастни хора като основна стратегия за увеличаване на участието на жените на пазара на труда;

48.  Отново изтъква, че в настоящия си вид Директива 2006/54/ЕО не е достатъчно ефективна за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете и за постигане на равенство между половете в областта на заетостта и професиите; настоятелно призовава Комисията да преразгледа тази директива незабавно;

49.  Счита, че политиките и инструментите за борба с младежката безработица, като например програмата „Гаранция за младежта“ и инициативата за младежка заетост, следва да отговарят на специфичните нужди на младите мъже и жени с цел да им се даде възможност за навлизане на пазара на труда; посочва, че процентът на младите жени, никъде неработещи, неучещи и необучаващи се (NEET), е по-висок от този на младите мъже; призовава също така за събирането на разбити по полов признак данни в областта на младежката безработица, така че да могат да се разработят целенасочени, основаващи се на данни политики;

50.  Призовава Комисията да ориентира по-ясно сключения през 2014 г. инвестиционен пакет и гаранцията за младежта спрямо специфичната ситуация и специфичните потребности на момичетата и жените;

51.  Подчертава важността на обмена на най-добри практики и инициативи с цел противодействие на тенденцията на загуба на умения сред жените, развитие на техните умения или осигуряване на обучение, което ще им помогне да се върнат отново на пазара на труда след период, посветен изключително на грижата за деца или други зависими лица; също така подчертава важността на подобряването и улесняването на признаването на дипломи и квалификации, за да се предотврати недостатъчното използване на жените с добра квалификация, какъвто често е случаят с жените мигранти;

Здравеопазване

52.  Призовава Комисията да подкрепя държавите членки при осигуряването на висококачествени, целесъобразни от географска гледна точка и лесно достъпни услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права, на безопасния и законен аборт и на контрацептивите, както и на общото здравеопазване;

53.  Настоятелно призовава Комисията да включи сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) в своята следваща стратегия на ЕС в областта на здравеопазването с цел да се гарантира равенството между жените и мъжете и да се допълнят националните политики за СРЗП;

54.  Призовава държавите членки да се съсредоточат върху профилактиката на болестите, предавани по полов път, и на методите за профилактика, както и върху профилактиката и научните изследвания с цел да се подобри ранното откриване на заболявания като формите на рак, характерни за жените (рак на гърдата, на шийката на матката и на яйчниците) чрез редовни гинекологични проверки и прегледи;

55.  Отново призовава Комисията и Световната здравна организация да премахнат разстройствата на половата идентичност от списъка на психическите и поведенческите разстройства и да следят те да бъдат класифицирани като непатологични при преговорите по единадесетата ревизия на Международната класификация на болестите (МКБ-11), както и да гарантират, че сексуалното различие в детството не се класифицира като патология;

56.  Като признава значението на сексуалните и репродуктивните права, призовава Комисията да създаде модели на най-добрите практики на образование по въпросите на секса и взаимоотношенията за младите хора в Европа;

57.  Изтъква, че Комисията трябва да извърши одит по отношение на пола, за да се гарантира, че здравните политики на ЕС и финансираните от ЕС научни изследвания се насочват във все по-голяма степен към здравния статус и диагностика на жените;

58.  Изтъква значението на кампаниите за повишаване на информираността относно свързани с пола симптоми на болести и относно традиционни роли и свързани с половете стереотипи, които оказват въздействие върху здравето, и призовава Комисията да оказва финансова подкрепа на научноизследователските програми в областта на пола;

59.  Призовава Комисията да насърчава държавите членки да повишават (медицинската) подкрепа за личната плодовитост и да се сложи край на дискриминацията по отношение на достъпа до лечение на безплодието и асистираната репродукция; в този контекст също така отбелязва значението на подкрепата за осиновяването;

60.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия за осъществяване на програми за сексуално образование в училищата и за осигуряване на консултации и достъп до противозачатъчни средства за младите хора;

Знания, образование и медии

61.  Призовава Комисията да създаде стимули за компетентно обучение по отношение на критичния подход към медиите в държавите членки, за да се насърчи поставянето под въпрос на стереотипи и структури, както и да се споделят примери за най-добри практики, така че да се направи преглед на начина, по който ролите са представени по стереотипен начин в учебните материали, използвани до този момент; призовава Комисията в тази връзка да оказва подкрепа за програми за повишаване на осведомеността относно стереотипите, сексизма и традиционните роли на половете в образованието и медиите, както и да провежда кампании за положителни женски и мъжки ролеви модели; подчертава в тази връзка, че борбата с тормоза и предразсъдъците спрямо ЛГБТИ лица в училищата, било то на ученици, родители или учители, следва да бъде част от усилията на ЕС за борба с половите стереотипи; в този контекст подчертава значението на педагогика за учителите, която отразява принципа на равенството между половете, така че учителите да могат да разяснят ползите от това равенство, както и от многообразието в обществото;

62.  Призовава държавите членки и по-специално органите за регулиране на медиите да разгледат мястото, което се предоставя — както в количествено, така и в качествено изражение — на жените, и да насърчават балансираното, нестереотипно изобразяване на жените по начин, който зачита достойнството на жените, техните разнообразни роли и тяхната идентичност, и да гарантират, че търговските аудиовизуални медии не съдържат дискриминация, основана на пола, или унизителни описания на жени, по-конкретно интернет медиите, които често са насочени към жените и момичетата; изтъква, че държавите членки следва също така да подобрят достъпа на жените до възможности за работа в медиите и, в частност, до позиции, свързани с вземане на решения; призовава Комисията да повиши осведомеността на държавите членки във връзка с необходимостта от това обществените медии да бъдат пример за подражание при представянето на многообразието; призовава Комисията и държавите членки да поемат по-твърд ангажимент за премахване на сексистките стереотипни представи, които медиите разпространяват, и насочва вниманието към важните мерки, включени в доклада на Парламента за премахване на стереотипните представи за пола, който беше приет през 2013 г.;

63.  Посочва решаващата роля, която образованието и предоставянето на правомощия играят в борбата с половите стереотипи и прекратяването на дискриминацията, основана на пола, и посочва положителното влияние за жените, както и за обществото и икономиката като цяло; подчертава, че е много важно тези ценности да се възприемат още в ранна възраст, както и да се провеждат кампании за повишаване на осведомеността на работните места и в медиите, които да подчертават ролята на мъжете за насърчаване на равенството, равномерното разпределение на семейните отговорности и постигането на баланс между професионалния и личния живот;

64.  Изтъква, че зачитането на принципа на равенство между половете следва да бъде критерий за всички културни, образователни и изследователски програми, финансирани от ЕС, и изисква Комисията да включи конкретна област за изследвания на пола в рамките на програмата „Хоризонт 2020“;

65.  Възлага на Комисията да извърши проучване относно въздействието в ежедневието на представянето на половете в широката общественост, медиите и образователните институции, като отдели специално внимание на тормоза в училище, подбуждането към омраза и насилието, основано на пола;

66.  Призовава Комисията да подкрепя кампании и инициативи за насърчаване на активното участие на гражданите в обществото, особено за жени и жени мигранти;

Глобалната перспектива

67.  Изисква от Комисията да гарантира, че европейското сътрудничество за развитие следва подход, основаващ се на правата на човека, по-специално на равенството между половете, обучението на жени, борбата с всякакви форми на насилие срещу жени и премахването на детския труд; подчертава, че всеобщият достъп до здравеопазване, в частност до сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с това права, е основно право на човека и подчертава правото на доброволен достъп до услугите за семейно планиране, в това число грижи във връзка с безопасни и законни аборти, и информация и образование с цел намаляване на майчината и детската смъртност и премахване на всички форми на насилие, основано на пола, включително гениталното осакатяване на жени, детските, ранните и принудителните бракове, убийствата въз основа на пола, насилствената стерилизация и изнасилването в брака;

68.  Подчертава, че е абсолютно необходимо да се интегрират аспектите на пола във всички елементи на програмирането на безопасността на храните, тъй като жените извършват 80% от селскостопанските дейности в Африка;

69.  Призовава Комисията да се застъпи в политиката си за съседство и разширяване и в областта на сътрудничеството за развитие, в търговските и дипломатическите отношения, за въвеждането на стандарт, който дефинира правата на жените като право на човека и прави задължително тяхното зачитане, а също и да ги превърне в част от структурираните диалози при всички партньорства и двустранни преговори на ЕС; подчертава значението на сътрудничеството с широко участие на всички заинтересовани страни, по-специално на организациите за защита на правата на жените, организациите на гражданското общество и сдруженията на местните и регионалните правителства, в рамките на сътрудничеството за развитие; настоятелно призовава Комисията да признае, че поставянето на момичетата в челните редици на световното развитие осигурява рамка за гарантиране, че техните права на човека се зачитат, насърчават и изпълняват, и призовава за включване на „Декларацията на момичетата“ и нейните цели в центъра на стратегията за равенство между половете за периода след 2015 г.; изтъква значението на провеждането на информационни и осведомителни кампании в общностите, където се извършват нарушения на правата на човека въз основа на пола;

70.  Призовава Комисията да насърчи изработването от страна на държавите членки на план за действие въз основа на резолюции № 1325 и № 1820 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността; припомня на международната общност за необходимите гаранции за жените и момичетата, по-специално защитата срещу изнасилване, използвано като военно оръжие, и насилствена проституция; категорично осъжда продължаващото използване на сексуално насилие срещу жени като военно оръжие; подчертава, че е необходимо да се направи повече, за да се гарантира зачитането на международното право, защитата на жертвите и достъпа до медицинска и психологическа подкрепа за жени и момичета, станали жертви на посегателства по време на конфликти;

71.  Настоятелно призовава предоставянето на хуманитарна помощ от ЕС и от държавите членки да не бъде предмет на ограничения, наложени от други донори партньори по отношение на необходимото медицинско лечение, включително достъпа до безопасен аборт за жени и момичета, които са жертви на изнасилване по време на въоръжени конфликти;

72.  Подчертава значението на отчитащата въпросите на пола политика в областта на убежището и миграцията, на признаването на заплахата от генитално осакатяване като причина за търсене на убежище и на разработването на подходящи насоки, както и на координацията на примери за най-добри практики; подчертава в тази връзка необходимостта от индивидуално право на пребиваване, тъй като в противен случай се създава дисбаланс на силите, най-вече за жени мигранти, подлагани на домашно насилие; призовава Комисията да оцени и определи конкретни действия, които могат да гарантират, че правата на жените, търсещи убежище, са засилени и напълно зачитани в хода на процедурата за предоставяне на убежище;

73.  Призовава Комисията да събира свързани с пола данни с оглед на извършване на оценка на въздействието върху жените в областта на климата, околната среда и енергийната политика;

74.  Отбелязва, че макар да съществуват консултанти по въпросите на пола във военните и гражданските мисии за управление на кризи с участието на ЕС, броят на жените в операции и мисии на всички равнища на вземане на решения и в преговорите за мир и възстановяване трябва още да се увеличи; настоява, че за всяка мисия следва да има специална стратегия за правата на момичетата и жените и равенството между половете; счита освен това, че в следващия План за действие относно правата на човека на ЕСВД трябва да бъде включена специална глава за равенството между половете; в този контекст изтъква значението на непрекъснатото интензивно сътрудничество между комисията по правата на жените и равенството между половете и ЕСВД;

Институционални механизми и интегриране на принципа на равенство между половете

75.  Призовава Комисията да насърчава прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете, бюджетирането, съобразено с равенството между половете, и оценките на въздействието върху равенството между половете във всички области и за всяко законодателно предложение на всички равнища на управление, като по този начин гарантира постигането на конкретни цели в областта на равенството между половете; изисква от Сметната палата също да включи аспектите на пола при оценяването на изпълнението на бюджета на Съюза; изисква от държавите членки аналогично да въведат аспектите на пола в своите бюджети, за да се извърши анализ на правителствените програми и политики, на въздействието им върху разпределението на ресурсите и на приноса им за равенството между жените и мъжете;

76.  Наред с това призовава Комисията да насърчава сътрудничеството между държавите членки, организациите за защита на правата на жените и социалните партньори;

77.  Изтъква значението на адекватното финансиране на националните служби за равенство между половете и борба с дискриминацията; призовава Комисията да следи отблизо ефективността на националните органи и процедури за разглеждане на жалби в контекста на изпълнението на директивите в областта на равенството между половете; в тази връзка призовава също така Комисията да подкрепя чрез адекватна и предвидима финансова подкрепа изпълнението на Европейската харта за равнопоставеност на мъжете и жените в живота на местно ниво, както и приемствеността на НПО, в частност на организациите за защита на правата на жените и други организации, работещи по въпросите на равенството между половете; призовава в тази връзка също така за продължаване на финансовата подкрепа за програмата „Дафне“, както и да не се ограничава нейната видимост, за да могат по-специално организациите за защита на правата на жените по места в държавите членки да продължат да се борят с насилието срещу жени;

78.  Подчертава значението на партньорството между Комисията и Парламента и затова предлага членът на Комисията, отговарящ за правосъдието, правата на потребителите и равенството между половете, да представя пред комисията по правата на жените и равенството между половете в устна и писмена форма годишен доклад за напредъка по отношение на целите, определени в стратегията, от гледна точка както на Комисията, така и на държавите членки и при възприемане на специфичен подход на докладване за отделните държави, с конкретна информация относно всяка държава членка;

79.  Призовава Комисията да си сътрудничи с Парламента и Съвета и да свика годишна среща на високо равнище на ЕС за равенството между половете и правата на жените, за да се определи постигнатият напредък и да се поемат подновени ангажименти;

o
o   o

80.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 4.
(2) ОВ L 224, 6.9.2003 г., стр. 1.
(3) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(4) ОВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 2.
(5) ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.
(6) ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1.
(7) ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 13.
(8) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(9) ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1.
(10) ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37
(11) ОВ C 130, 30.4.2011 г., стр. 4.
(12) Приложение към заключенията на Съвета от 7 март 2011 г.
(13) ОВ C 166, 3.7.1995 г., стр. 92.
(14) ОВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 247.
(15) ОВ C 348 E, 21.12.2010 г., стр. 11.
(16) ОВ C 341E, 16.12.2010 г., стр. 35.
(17) OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 65.
(18) OВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 1.
(19) Приети текстове, P8_TA(2015)0050.
(20) Приети текстове, P7_TA(2013)0375.
(21) Приети текстове, P7_TA(2013)0074.
(22) ОВ C 236 E, 12.8.2011 г., стр. 79.
(23) Приети текстове, P7_TA(2013)0073.
(24) Приети текстове, P7_TA(2013)0045.
(25) OВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 75.
(26) Приети текстове, P7_TA(2013)0488.
(27) Приети текстове, P7_TA(2014)0126.
(28) Приети текстове, P7_TA(2014)0128.
(29)Доклад на Комисията относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете през 2012 г. (SWD(2013)0171), стр. 8.
(30) Насилието срещу жени: проучване в рамките на ЕС. Основни резултати – доклад на Агенцията за основните права, стр. 83—84 и 92—93.
(31) Насилието срещу жени: проучване в рамките на ЕС. Основни резултати – доклад на Агенцията за основните права, стр. 87.
(32) Насилието срещу жени: проучване в рамките на ЕС. Основни резултати – доклад на Агенцията за основните права, стр. 96.

Правна информация - Политика за поверителност