Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2206(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0161/2015

Indgivne tekster :

A8-0161/2015

Forhandlinger :

PV 08/06/2015 - 14
CRE 08/06/2015 - 14

Afstemninger :

PV 09/06/2015 - 4.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0219

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 88k
Tirsdag den 9. juni 2015 - Strasbourg
Intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande
P8_TA(2015)0219A8-0161/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 9. juni 2015 om strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande (2014/2206(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 1. juli 2014 om "Handel, vækst og intellektuel ejendom – Strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande" (COM(2014)0389),

–  der henviser til Kommissionens strategi for håndhævelse af intellektuel ejendomsret i tredjelande(1) og den uafhængige evaluering heraf fra november 2010,

–  der henviser til EU's charter om grundlæggende rettigheder og navnlig artikel 11, stk. 1, og artikel 17, stk. 2,

–  der henviser til Europa 2020-strategien (COM(2010)2020),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 21. marts 2014,

–  der henviser til rapport fra 2008 fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) med titlen "The economic impact of counterfeiting and piracy", som opdateret i 2009,

–  der henviser til rapport fra 2009 fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) med titlen "Piracy of digital content",

–  der henviser til den fælles undersøgelse fra 2013 af Den Europæiske Patentmyndighed og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (EPO/OHIM) med titlen "Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union",

–  der henviser til OECD's Trade Policy Working Paper fra 2010 med titlen "Policy Complements to the Strengthening of IPRS in Developing Countries",

–  der henviser fra undersøgelse fra 2013 af Verdenshandelsorganisationen, Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret og Verdenssundhedsorganisationen med titlen "Promoting Access to Medical Technologies and Innovation",

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 af 22. december 1994 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi(2) (forordningen om handelshindringer),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 816/2006 af 17. maj 2006 om tvangslicens til udnyttelse af patenter vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter med henblik på eksport til lande med folkesundhedsproblemer(4),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26. maj 2003 om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003(7),

–  der henviser til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen) og til Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed, som blev vedtaget af WTO’s ministerkonference den 14. november 2001,

–  der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om TRIPS-aftalen og adgang til medicin(8),

–  der henviser til sin betænkning af 18. december 2008 om betydningen af varemærkeforfalskning for den internationale handel(9),

–  der henviser til sin beslutning af 22. september 2010 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked(10),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 31. juli 2014 om "EU customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border 2013"(11),

–  der henviser til Rådets resolution om EU's toldhandlingsplan til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder for perioden 2013-2017(12),

–  der henviser til udtalelse af 10. december 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0161/2015),

A.  der henviser til, at EU's konkurrenceevne har været og i stigende grad vil være baseret på kreativitet og innovation, og at "intelligent vækst" – udvikling af en økonomi baseret på viden og innovation – er et af de tre prioriterede områder i Europa 2020-strategien;

B.  der henviser til, at intellektuelle ejendomsrettigheder bidrager til udviklingen af innovation og kreativitet, at beskyttelsen heraf er af afgørende betydning for Europas konkurrenceevne, og at EU derfor har brug for en mere ambitiøs strategi om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i forhold til sine handelspartnere;

C.  der henviser til, at det er afgørende at styrke forbindelserne mellem uddannelse, erhvervsliv, forskning og innovation og intellektuelle ejendomsrettigheder; der henviser til, at procedurerne for bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder er dyre og tidskrævende, navnlig for SMV’er, herunder individuelle rettighedshavere;

D.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater som medlemmer af Verdenshandelsorganisationen er bundet af aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) og derved forpligtet til at vedtage og gennemføre minimumsstandarder for effektive foranstaltninger til bekæmpelse af alle krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder;

E.  der henviser til, at debatten om intellektuelle ejendomsrettigheder bør baseres på og afspejle tidligere erfaringer og fremtidige teknologiske tendenser og samtidig bevare sammenhængen mellem de interne og eksterne aspekter, idet der, hvor det er relevant, sondres mellem fysiske og digitale miljøer under hensyntagen til alle interessenter, herunder SMV'er og forbrugerorganisationer, og med det formål at sikre fuld gennemsigtighed for så vidt angår interesser og tilstrækkelig legitimitet i bestræbelserne på at opnå en rimelig balance mellem alle berørte interesser;

F.  der henviser til, at forfalskninger ikke længere kun er forbeholdt luksusvarer, men også omfatter almindelige varer, som f.eks. legetøj, lægemidler, kosmetik og fødevarer, der, hvis de forfalskes, kan forårsage skader eller udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for forbrugerne;

G.  der henviser til, at toldmyndighederne i EU i 2013 tilbageholdt næsten 36 mio. varer, som mistænktes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, og at værdien af de tilbageholdte varer oversteg 760 mio. EUR;

H.  der henviser til, at 72 % af alle tilbageholdelser i 2013 vedrørte små forsendelser; der henviser til, at medicin for fjerde år i træk lå i toppen og tegnede sig for 19 % af disse tilbageholdelser og for 10 % af alle tilbageholdelser;

I.  der henviser til, at det er nødvendigt at bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder for at mindske de risici, de kan udgøre for forbrugernes sundhed og sikkerhed og for miljøet, for at beskytte værdiskabelse i EU og i tredjelande, for at undgå økonomiske og sociale konsekvenser for virksomheder og udviklere i EU samt for at beskytte den kulturelle mangfoldighed i Europa og i tredjelande; der henviser til, at kampen mod organiseret kriminalitet, der drager fordel af handelen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, kræver særlig opmærksomhed;

J.  der henviser til, at en omfattende retlig ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder bør kombineres med en effektiv håndhævelse, hvor det er relevant med henvisning til håndhævelsesforanstaltninger og sanktioner, samtidig med at det sikres, at foranstaltninger til håndhævelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder ikke i urimelig grad belaster den lovlige samhandel;

K.  der henviser til, at et af de vigtigste elementer i beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder er korrekt håndhævelse af gældende lovgivning og internationale forpligtelser, herunder bestemmelserne vedrørende sanktioner;

Generelle bemærkninger

1.  påskønner den tilgang, Kommissionen har anlagt, navnlig med hensyn til kravet om balance mellem divergerende interesser;

2.  mener, at debatten om en rimelig balance mellem rettighedshaveres og slutbrugernes interesser er mangesidet og meget kompleks med kommercielle interesser hos alle parter; mener, at Kommissionen bør undersøge, hvordan der kan skabes en informeret og gennemsigtig offentlig debat om beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om, hvad dette betyder for forbrugerne; mener, at kravet om forbedret inddragelse af interessenter i debatten om intellektuelle ejendomsrettigheder nødvendigvis skal ledsages af foranstaltninger til at sikre gennemsigtighed og legitimitet for alle deltagere; mener, at der ikke er nogen evaluering af meddelelsen, der tager hensyn til såvel strategien fra 2004 for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande som til afvisningen af handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA);

3.  understreger, at det ikke er tilstrækkeligt klart, hvordan og ved hvilken metode de resultater, der er indeholdt i meddelelsen, kan nås, navnlig med hensyn til hvilke ressourcer der skal anvendes, og hvor de skal komme fra, også i betragtning af de begrænsede ressourcer, som stilles til rådighed til støtte for EU-rettighedshavere, der eksporterer til eller etablerer sig på markeder i tredjelande;

4.  mener ikke, at der foreligger en klar indikation af koordineringen mellem interne og eksterne politikker vedrørende beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og understreger betydningen af interne forbedringer på dette område; anerkender, at sammenhæng mellem interne og eksterne politikker ikke fjerner behovet for en skræddersyet tilgang, der anerkender de specifikke forhold og omstændigheder på et tredjelands marked;

5.  understreger, at beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder skal ses som et første skridt – et nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt skridt – hen imod etableringen af adgang til et tredjelands marked, og at muligheden for effektivt at udøve de anerkendte intellektuelle ejendomsrettigheder er afhængig af reel beskyttelse, herunder en effektiv håndhævelse og retsmidler i det pågældende land;

6.  understreger, at den kommercielle karakter af mange krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder og den organiserede kriminalitets stadig større medvirken i krænkelser af sådanne rettigheder er blevet et vigtigt spørgsmål; beklager, at FN’s konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (Palermokonventionen) stadig ikke omfatter en protokol om forfalskning, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser i den retning;

7.  påskønner og støtter målet om en bedre sammenhæng mellem beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og andre politikker samt mellem Kommissionen og medlemsstaterne med hensyn til at nå dette mål; mener, at beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og en håndfast bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder kan bidrage til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse og er afgørende for udviklingen af et retfærdigt, bæredygtigt, fremtidssikret og innovationsvenligt digitalt marked;

8.  støtter Kommissionen i dens arbejde med at identificere geografiske prioriteter, idet der tages udgangspunkt i dens halvårlige rapporter om beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande;

9.  mener ikke, at strategien giver tilstrækkelig anerkendelse til sondringen mellem på den ene side den fysiske forfalskning af varemærker og patenter og på den anden side krænkelser af ophavsretten, især i det digitale miljø; bemærker, at spørgsmålet om beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i den digitale verden i takt med den stadig hurtigere udvikling af digitalisering vil få stigende betydning på verdensplan;

10.  mener, at strategien bør tilpasses bedre til det digitale miljø og indeholde et stærkt samarbejde med toldmyndighederne og markedsovervågningsmyndighederne for at sikre horisontal sammenhæng;

11.  understreger, at geografiske betegnelser og beskyttelsen heraf er lige så vigtig som andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder, idet de sikrer, at produkter kan spores frem til forbrugstidspunktet, og beskytter producenters knowhow;

12.  mener, at Kommissionen bør sikre, at geografiske betegnelser anerkendes og reelt beskyttes, når der forhandles frihandelsaftaler med tredjelande, navnlig med hensyn til det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP);

13.  mener, at TRIPS-aftalen bør implementeres på en afbalanceret og effektiv måde, og at enhver fleksibilitet i aftalens ordlyd fuldt ud bør overholde det grundlæggende princip om ligebehandling af alle teknologiområder som fastsat i artikel 27, stk. 1; mener, at der også bør tages hensyn til Doha-erklæringen, samtidig med at det understreges, at forstærket beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder ikke kun er til gavn for EU-landene, men også hjælper udviklingslandene med at opbygge og udvikle de nationale rammer, der er nødvendige for at tilskynde til og beskytte innovation og forskning, og at dette er et aspekt af voksende betydning på deres vej op i de internationale værdikæder;

Håndhævelse og bevidstgørelse af offentligheden

14.  understreger behovet for en oplyst, afbalanceret og mere åben offentlig debat om håndhævelse, der inddrager alle interesserede parter og afvejer alle private og offentlige interesser;

15.  erkender nødvendigheden af at øge bevidstheden hos forbrugerne om de materielle tab, om den negative påvirkning af innovation og kreativitet og om de til tider sundheds- og sikkerhedsmæssige farer, der følger af køb af varer, der krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder; understreger, at strengere håndhævelse alene ikke løser eksisterende og fremtidige problemer vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder og håndhævelse, og at det bør supplere en øget bevidsthed blandt forbrugerne; understreger den rolle, som erhvervslivet spiller i denne henseende;

16.  mener, at det står klart, at der skal opnås offentlig støtte til forsvar af intellektuelle ejendomsrettigheder; bemærker i denne forbindelse det arbejde, der udføres af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM), der omfatter oplysningskampagner for borgerne om konsekvenserne af erhvervsmæssige krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder;

Internettet og intellektuelle ejendomsrettigheder

17.  bifalder det aftalememorandum, der blev underskrevet den 4. maj 2011, mellem rettighedshavere og internetplatforme i en fælles indsats for at nedbringe salget af varemærkeforfalskede varer via e-handelsplatforme; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indgå i en struktureret dialog med onlineplatforme om, hvordan man bedst kortlægger og bekæmper salg af forfalskede varer;

18.  bemærker, at problemet med krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er mangedoblet i de seneste år på grund af digitaliseringen og det stigende antal platforme for digitalt salg, hvor der sælges og distribueres forfalskede produkter over hele verden uden mulighed for effektiv kontrol; opfordrer i denne forbindelse til, at der indledes dybere overvejelser med henblik på vedtagelse af mere effektive redskaber til kontrol af onlinesalg af fysiske varer;

19.  mener, at formuleringen af strategien vedrørende fremme af forsvarlig beskyttelse af geografiske betegnelser på internettet burde være mere specifik, for at der kan fremlægges konkrete mål;

20.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde med Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) og Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) med henblik på at etablere en beskyttelsesordning for geografiske betegnelser på internettet;

21.  mener, at mellemmændenes ansvar nøje bør evalueres; ville i denne forbindelse have hilst en mere sofistikeret strategi velkommen, men anerkender samtidig, at dette spørgsmål er genstand for en særskilt debat;

Udvikling og de nye vækstøkonomier

22.  opfordrer Kommissionen til at bidrage til at skabe et miljø, hvor medlemsstaternes og tredjelandes interesser konvergerer, og hvor der er en gensidig interesse i at skabe en struktur med høje beskyttelsesstandarder forbundet med effektive retsmidler til at lukke hullerne i ordningerne til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; bemærker, at det er nødvendigt nøje at skelne mellem omstændighederne i de forskellige "udviklingslande" og mellem de handelsspørgsmål, der er involveret, samtidig med at der tages højde for de særlige omstændigheder i det enkelte udviklingsland;

23.  glæder sig over Kommissionens indsats for på grundlag af en vurdering fra sag til sag at støtte udviklingslande, der ønsker at forbedre deres systemer til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, og opfordrer Kommissionen til at fortsætte og intensivere denne indsats ved at yde fortsat og hensigtsmæssig teknisk bistand i form af bevidstgørelsesprogrammer, lovgivningsmæssig bistand og uddannelse af embedsmænd under hensyntagen til de enkelte landes udviklingsniveau;

Adgang til lægemidler

24.  er enig i opfordringen til en bred respons på det komplekse og mangesidede problem vedrørende forholdet mellem intellektuelle ejendomsrettigheder og universel adgang til lægemidler til overkommelige priser, samtidig med at det understreger betydningen af en patientorienteret tilgang til intellektuelle ejendomsrettigheder i lægemiddelsektoren;

25.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at støtte en konstruktiv dialog om adgang til lægemidler med inddragelse af alle relevante aktører og til at finde måder til at lette adgangen til lægemidler for befolkningerne i de fattigste lande, der ikke er i stand til at skaffe sig adgang til de bedste behandlingsmetoder, der findes i dag;

26.  mener, at det, selvom EU's medicinalfirmaers interesser og konkurrencedygtighed skal beskyttes ved at bevare deres innovationsevne, og under hensyntagen til, at nogle EU-virksomheder giver adgang til lægemidler via bistandsprogrammer og nedsatte differentierede priser, er nødvendigt, at priserne på lægemidler er overkommelige for menneskene i det land, hvor de sælges, hvorfor det er af afgørende betydning at støtte anvendelsen af den fleksibilitet, der findes i TRIPS-aftalen og anerkendes i Doha-erklæringen, samtidig med at der tages hensyn til markedsforvridninger, som er forårsaget af videresalg af lægemidler i tredjelande; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte bestræbelserne på at sikre, at grænseforanstaltninger, der har til formål at blokere for import af forfalskede lægemidler, ikke får negative konsekvenser for transit af generiske lægemidler;

27.  understreger, at virksomheder bør tilskyndes til at samarbejde på en bedre måde inden for deres konkurrencemæssige miljø og til at arbejde sammen med de offentlige myndigheder for at sikre øget og bedre adgang til lægemidler i medlemsstaterne og i tredjelande; opfordrer Kommissionen til at overveje at støtte innovative mekanismer såsom patentpuljer med henblik på at stimulere forskning og samtidig sikre generisk produktion;

28.  mener, at Unionen er nødt til at engagere sig i den bredere debat om fremme af sundhedsydelser i hele verden, herunder strategier til styrkelse af sundhedssystemerne;

29.  opfordrer Kommissionen til at sætte skub i eksporten af EU-fremstillede generiske og biologisk tilsvarende lægemidler, så snart de ikke længere er patentbeskyttede i tredjelande;

Tilvejebringelse af bedre data

30.  finder, at nogle af de statistiske data, der anføres i meddelelsen, er udledt ved anvendelse af en kontroversiel og tidligere kritiseret metode, og at de statiske data skal forbedres for i højere grad at afspejle den aktuelle situation med hensyn til betydningen af intellektuelle ejendomsrettigheder samt beskyttelsen og håndhævelsen heraf for EU’s økonomi, ikke kun for at informere og forbedre eksisterende politikker, men for yderligere at støtte princippet om evidensbaseret politikudformning;

31.  er enig i Kommissionens begrundelse for oprettelsen af et Europæisk Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder og anmoder om, at der afsættes øremærkede midler hertil;

32.  påpeger, at observationscentret bør sammensættes bredt og bør ikke overlappe allerede eksisterende organer;

33.  opfordrer Kommissionen til at arbejde for, at observationscentret bevarer sin uafhængighed for at sikre, at dets arbejde ikke undergraves af reel eller formodet forudindtagethed;

EU-lovgivningen og samarbejde inden for EU

34.  anerkender, at bedre og hensigtsmæssigt harmoniserede interne politikker for intellektuelle ejendomsrettigheder kunne være nyttige i bestræbelserne på at forbedre standarderne for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på globalt plan;

35.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om ratifikationen af WIPO’s traktat om varemærkeret, Genèveaftalen under Haagarrangementet, Lissabonaftalen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og deres internationale registrering og andre internationale aftaler relateret til intellektuelle ejendomsrettigheder;

36.  opfordrer Kommissionen til at tage yderligere skridt i overensstemmelse med resultatet af den offentlige høring om grønbogen "Den bedste udnyttelse af Europas traditionelle knowhow" (COM(2014)0469) vedrørende en mulig udvidelse af beskyttelsen af geografiske betegnelser i Den Europæiske Union til at omfatte ikke-landbrugsprodukter;

Beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande

37.  støtter Kommissionens løfte om at prioritere fremme af bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og håndhævelsen heraf i WTO og i andre internationale fora og dermed åbne op for nye markeder for europæiske eksportører og forbedre den nuværende markedsadgang;

38.  bemærker, at indrømmelsen af status som markedsøkonomi for så vidt angår handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter bl.a. er betinget af beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i det pågældende land;

39.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at forsvare intellektuelle ejendomsrettigheder i alle relevante multilaterale organisationer (WTO, Verdenssundhedsorganisationen og Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret) og til at arbejde hen imod i WTO’s system at optage internationale aftaler med relation til intellektuelle ejendomsrettigheder, som endnu ikke er en del heraf, såsom WIPO’s traktat om varemærkeret, WIPO's traktat om fremførelser og fonogrammer, WIPO's traktat om ophavsret, Genèveaftalen under Haagarrangementet og Lissabonaftalen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og deres internationale registrering;

40.  mener, at der i forhandlinger om bilaterale frihandelsaftaler bør lægges behørig vægt på kapitler om intellektuelle ejendomsrettigheder, og at forhandlingsparterne bør anerkende, at retten til at drive virksomhed bør tage hensyn til respekten for intellektuelle ejendomsrettigheder og overensstemmelse med de eksisterende retlige rammer; glæder sig over Kommissionens hidtidige succes med at integrere kapitler om intellektuelle ejendomsrettigheder og håndhævelse i bilaterale frihandelsaftaler;

41.  mener, at ratificeringen af WIPO-traktaterne, der er nævnt tidligere, vedrørende deres optagelse i WTO-systemet, bør medtages i de bilaterale frihandelsaftaler, som Unionen indgår;

42.  støtter Kommissionens strategi om at etablere dialoger og arbejdsgrupper om intellektuelle ejendomsrettigheder med prioriterede lande, med hvilke omfattende forhandlinger ikke er i gang, med det formål at opnå og styrke specifikke forpligtelser hvad angår beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; understreger behovet for at sætte de intellektuelle ejendomsrettigheder på dagsordenen for politiske møder på et højere niveau, hvis der ikke sker fremskridt i forbindelse med dialoger om intellektuelle ejendomsrettigheder eller ved interinstitutionelle møder;

43.  understreger, at samarbejde om intellektuelle ejendomsrettigheder mellem Unionen og andre regionale blokke bør styrkes, hvor det er muligt;

44.  opfordrer Kommissionen til oftere at anvende relevante tvistbilæggelsesmekanismer, herunder WTO’s tvistbilæggelsesinstans, når EU-erhvervsdrivendes, herunder indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheders, rettigheder krænkes;

45.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde tredjelande til gensidigt at anerkende juridiske eksperter i intellektuelle ejendomsrettigheders ret til at praktisere;

46.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere toldsamarbejdet inden for Unionen og med tredjelandene, når det gælder beslaglæggelse af forfalskede varer, og til at forenkle toldprocedurerne;

47.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde tættere med tredjelande om spørgsmål om ophavsret og udstedelse af licenser;

48.  er overbevist om, at en bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og en effektiv gennemførelse af de relevante regler i tredjelande vil give investorer fra EU og andre steder et stærkt incitament til at investere, dele ny teknologisk viden og modernisere eksisterende teknologier;

Bistand i tredjelande og geografisk fokus

49.  bemærker, at nogle medlemsstater har attachéer for intellektuelle ejendomsrettigheder (IP-attachéer) i deres delegationer i vigtige lande; mener, at bedre koordinering og informationsdeling medlemsstaterne imellem kan skabe nye muligheder for at opfylde fælles mål for så vidt angår beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande;

50.  mener, at erhvervsdrivende i EU og forbrugere i tredjelande, hvor krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder er mere almindeligt, bør nyde særlig beskyttelse gennem en udvidelse af helpdesken for intellektuelle ejendomsrettigheder;

o
o   o

51.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 129 af 26.5.2005, s. 3.
(2) EFT L 349 af 31.12.1994, s. 71.
(3) EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45.
(4) EUT L 157 af 9.6.2006, s. 1.
(5) EUT L 135 af 3.6.2003, s. 5.
(6) EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.
(7) EUT L 181 af 29.6.2013, s. 15.
(8) EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 591.
(9) EUT C 45 E af 23.2.2010, s. 47.
(10) EUT C 50 E af 21.2.2012, s. 48.
(11)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2014_ipr_statistics_en.pdf.
(12) EUT C 80 af 19.3.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik