Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2206(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0161/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0161/2015

Συζήτηση :

PV 08/06/2015 - 14
CRE 08/06/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2015 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0219

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 517kWORD 123k
Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο
Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες
P8_TA(2015)0219A8-0161/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με μια «Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες» (2014/2206(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, της 1ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και διανοητική ιδιοκτησία – Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες» (COM(2014)0389),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες(1) και την ανεξάρτητη αξιολόγηση που πραγματοποίησε τον Νοέμβριο 2010,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 17 παράγραφος 2 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) του 2008 με τίτλο «The economic impact of counterfeiting and piracy» («Ο οικονομικός αντίκτυπος της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας»), όπως επικαιροποιήθηκε το 2009,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) του 2009 με τίτλο «Piracy of digital content» («Πειρατεία ψηφιακού περιεχομένου»),

–  έχοντας υπόψη την κοινή μελέτη που εκπόνησαν, το 2013, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), με τίτλο «Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union» («Κλάδοι έντασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: συνεισφορά στις οικονομικές επιδόσεις και στην απασχόληση της ΕΕ»),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του ΟΟΣΑ του 2010 για την εμπορική πολιτική με τίτλο «Policy Complements to the Strengthening of IPRS in Developing Countries» («Η πολιτική ως μέσο ενίσχυσης των ΔΔΙ στις αναπτυσσόμενες χώρες»),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2013 του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο «Promoting Access to Medical Technologies and Innovation» («Προωθώντας την πρόσβαση στις ιατρικές τεχνολογίες και στην καινοτομία»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου(2) (κανονισμός για τους φραγμούς στο εμπόριο),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 816/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 953/2003 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και τη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε την 14η Νοεμβρίου 2001 στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις συνέπειες της απομίμησης/παραποίησης στο διεθνές εμπόριο(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά(10),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «EU customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border 2013» («Έκθεση σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ – Αποτελέσματα στα σύνορα της ΕΕ 2013»)(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) για την περίοδο 2013-2017(12),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0161/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ έχει στηριχθεί και στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, και ότι η «έξυπνη ανάπτυξη» –η ανάπτυξη μιας οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία– είναι μία από τις τρεις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, ότι η προστασία τους αποτελεί βασικό ζήτημα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και ότι, ως εκ τούτου, η Ένωση χρειάζεται πλέον μια περισσότερο φιλόδοξη στρατηγική όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τους εμπορικούς εταίρους της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας, και διανοητικής ιδιοκτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ΔΔΙ είναι δαπανηρές και χρονοβόρες, ιδίως για τις ΜΜΕ, περιλαμβανομένων των μεμονωμένων κατόχων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ως μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, δεσμεύονται από τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και έχουν αναλάβει ως εκ τούτου τη δέσμευση να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα για αποτελεσματικά μέτρα έναντι όλων των παραβιάσεων των ΔΔΙ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος για τα ΔΔΙ θα πρέπει να αξιοποιεί τις εμπειρίες του παρελθόντος και τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και παράλληλα να διατηρεί, κατά περίπτωση, τη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πτυχών, να κάνει διαφοροποίηση μεταξύ του φυσικού και του ψηφιακού περιβάλλοντος, να λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς όλων των ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και των οργανώσεων καταναλωτών, και να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της πλήρους διαφάνειας των συμφερόντων και της δέουσας νομιμότητας κατά την προσπάθεια επίτευξης της σωστής ισορροπίας μεταξύ όλων των συμφερόντων που διακυβεύονται·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πλέον, το φαινόμενο της παραποίησης/απομίμησης δεν περιορίζεται μόνο στα είδη πολυτελείας αλλά αφορά επίσης ευρέως χρησιμοποιούμενα αγαθά, όπως παιχνίδια, φάρμακα, καλλυντικά και τρόφιμα, τα οποία, σε περίπτωση παραποίησης/απομίμησής τους, μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ δέσμευσαν σχεδόν 36 εκατομμύρια τεμάχια, αξίας άνω των 760 εκατομμυρίων EUR, ως ύποπτα για παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, το 72% του συνόλου των τελωνειακών δεσμεύσεων αφορούσε μικρές παρτίδες· ότι η κατηγορία των φαρμάκων σημείωσε, για τέταρτο συνεχόμενο έτος, τα υψηλότερα ποσοστά δεσμεύσεων, αντιπροσωπεύοντας το 19% των εν λόγω δεσμευθέντων προϊόντων και το 10% του συνόλου των δεσμευθέντων προϊόντων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η καταπολέμηση των παραβιάσεων των ΔΔΙ προκειμένου: να μειωθούν οι κίνδυνοι που μπορούν να δημιουργήσουν για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και για το περιβάλλον, να προστατευθεί η δημιουργία αξίας στην ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες, να αποφευχθούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τους δημιουργούς της ΕΕ, και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την πολιτισμική πολυμορφία στην Ευρώπη και στις τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων που αποκομίζουν κέρδη από το εμπόριο προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τα ΔΔΙ θα πρέπει να συνδυάζεται με την αποτελεσματική επιβολή, με αναφορά, κατά περίπτωση, στα μέτρα επιβολής και στις κυρώσεις, και να διασφαλίζει παράλληλα ότι τα μέτρα επιβολής ΔΔΙ δεν είναι αδικαιολόγητα επαχθή για το νόμιμο εμπόριο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σημαντικό στοιχείο της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι η ορθή επιβολή των υφιστάμενων νόμων και των διεθνών δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κυρώσεων·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκτιμά την προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την έκκληση για ισορροπία μεταξύ αποκλινόντων συμφερόντων·

2.  θεωρεί ότι ο διάλογος για την δίκαιη ισορροπία των συμφερόντων των κατόχων δικαιωμάτων και των τελικών χρηστών είναι πολύπλευρος και ιδιαίτερα σύνθετος, δεδομένων των οικονομικών συμφερόντων όλων των πλευρών· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τρόπους για τη διενέργεια ενός τεκμηριωμένου και διαφανούς δημόσιου διαλόγου σχετικά με την προστασία και την επιβολή της ΔΙ και να αξιολογήσει τη σημασία του εν λόγω διαλόγου για τους καταναλωτές· θεωρεί ότι το αίτημα για βελτιωμένη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στο διάλογο για τα ΔΔΙ πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα που επιτρέπουν την εξασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας για όλους τους συμμετέχοντες· θεωρεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αξιολόγηση της ανακοίνωσης που να λαμβάνει υπόψη τόσο τη στρατηγική του 2004 για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες όσο και την απόρριψη της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA)·

3.  τονίζει ότι δεν είναι αρκετά σαφές με ποιον τρόπο και με ποια μέθοδο μπορούν να επιτευχθούν τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση, ιδίως όσον αφορά τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν και την προέλευσή τους, και λαμβανομένων επίσης υπόψη των περιορισμένων πόρων που διατίθενται για τη στήριξη των κατόχων δικαιωμάτων της ΕΕ που κάνουν εξαγωγές ή εγκαθίστανται σε αγορές τρίτων χωρών·

4.  θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών για την προστασία των ΔΔΙ και τονίζει εν προκειμένω ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί βελτίωση σε εσωτερικό επίπεδο· αναγνωρίζει ότι η συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών δεν αναιρεί την ανάγκη για μια ειδικά προσαρμοσμένη προσέγγιση, στην οποία θα αναγνωρίζονται οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές τρίτων χωρών·

5.  υπογραμμίζει ότι η προστασία των ΔΔΙ θα πρέπει να θεωρείται ως το πρώτο –αναγκαίο αλλά όχι επαρκές– βήμα προς την απόκτηση πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών και ότι η δυνατότητα αποτελεσματικής άσκησης των αναγνωρισμένων ΔΔΙ εξαρτάται από την ουσιαστική προστασία, που περιλαμβάνει την αποτελεσματική επιβολή και τα μέσα προσφυγής της εκάστοτε χώρας·

6.  τονίζει ότι ο εμπορικός χαρακτήρας πολλών παραβιάσεων ΔΔΙ και η αυξανόμενη εμπλοκή εγκληματικών οργανώσεων στις παραβιάσεις τους έχουν αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (Σύμβαση του Παλέρμο) εξακολουθεί να μη διαθέτει πρωτόκολλο για την παραποίηση/απομίμηση και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν σημαντικά τις σχετικές προσπάθειές τους·

7.  εκτιμά και στηρίζει τον στόχο της βελτιωμένης συνοχής μεταξύ της προστασίας και της επιβολής των ΔΔΙ και άλλων πολιτικών, καθώς και μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών προς αυτή την κατεύθυνση· θεωρεί ότι η προστασία των ΔΔΙ καθώς και η αποτελεσματική καταπολέμηση των παραβιάσεων των ΔΔΙ συμβάλλουν στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής και στην ανάπτυξη μιας δίκαιης, βιώσιμης, εγγυημένης για το μέλλον και φιλικής προς την καινοτομία ψηφιακής αγοράς·

8.  στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να προσδιορίσει γεωγραφικές προτεραιότητες, με βάση τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της σχετικά με την προστασία και την επιβολή των ΔΔΙ σε τρίτες χώρες·

9.  θεωρεί ότι η στρατηγική δεν αναγνωρίζει επαρκώς τη διάκριση μεταξύ της φυσικής παραποίησης/απομίμησης εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αφενός και των παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, αφετέρου· σημειώνει ότι, λόγω της ραγδαία αυξανόμενης εξέλιξης της ψηφιοποίησης, το ζήτημα της προστασίας και της επιβολής των ΔΔΙ στον ψηφιακό κόσμο, θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία παγκοσμίως·

10.  θεωρεί ότι η στρατηγική πρέπει να είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στο ψηφιακό περιβάλλον και να προβλέπει ισχυρή συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς προκειμένου να εξασφαλίζεται οριζόντια συνοχή·

11.  υπογραμμίζει ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι εξίσου σημαντικές με άλλες μορφές διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των καταναλωτικών προϊόντων και προστατεύουν την τεχνογνωσία των παραγωγών·

12.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει την αναγνώριση και αποτελεσματική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες, ιδίως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της διατλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ)·

13.  θεωρεί ότι η συμφωνία TRIPS πρέπει, κατά περίπτωση, να εφαρμόζεται με ισορροπημένο και αποτελεσματικό τρόπο και ότι τυχόν ευελιξία ως προς τη διατύπωσή της θα πρέπει να τηρεί πλήρως τη θεμελιώδη αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 της συμφωνίας αυτής· θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη η Δήλωση της Ντόχα και υπογραμμίζει ότι η ενισχυμένη προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν ωφελεί μόνον τις χώρες της ΕΕ, αλλά βοηθά επίσης τις αναπτυσσόμενες χώρες να διαμορφώσουν και να αναπτύξουν τα εθνικά τους πλαίσια που χρειάζονται για την προαγωγή και την προστασία της καινοτομίας και της έρευνας, ένα ζήτημα ολοένα και μεγαλύτερης σημασίας, καθώς αναβαθμίζεται η θέση τους στις διεθνείς εμπορικές αλυσίδες αξίας·

Επιβολή και ευαισθητοποίηση του κοινού

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενισχυμένης, ισόρροπης και περισσότερο διαφανούς δημόσιας συζήτησης σε θέματα επιβολής, στην οποία συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και που λαμβάνει υπόψη, κατά ισορροπημένο τρόπο, όλα τα ιδιωτικά και δημόσια συμφέροντα·

15.  αναγνωρίζει την ανάγκη αύξησης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τις οικονομικές και σχετικές με την καινοτομία ζημίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τους κινδύνους που ενέχει για την υγεία και την ασφάλεια η αγορά εμπορευμάτων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ· τονίζει ότι η αυστηρότερη επιβολή των δικαιωμάτων δεν θα επιλύσει από μόνη της τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανησυχίες όσον αφορά την προστασία και την επιβολή της ΔΙ, και θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς την αυξημένη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών· επισημαίνει, εν προκειμένω, τον ρόλο των επιχειρήσεων·

16.  θεωρεί ότι είναι σαφές ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η δημόσια στήριξη υπέρ των ΔΔΙ· επισημαίνει εν προκειμένω το έργο του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) που περιλαμβάνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις επιπτώσεις των παραβιάσεων της ΔΙ σε εμπορική κλίμακα·

Διαδίκτυο και ΔΔΙ

17.  επικροτεί το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη στις 4 Μαΐου 2011 μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων και των διαδικτυακών πλατφορμών, σε μια κοινή προσπάθεια να μειωθεί η εμπορία προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω των πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δομημένο διάλογο με τις διαδικτυακές πλατφόρμες σχετικά με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο εντοπισμού και καταπολέμησης της εμπορίας προϊόντων παραποίησης/απομίμησης·

18.  επισημαίνει ότι το πρόβλημα των παραβιάσεων των ΔΔΙ έχει οξυνθεί τα τελευταία έτη λόγω της ψηφιοποίησης και του αυξανόμενου αριθμού ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες πωλούν και διανέμουν σε όλο τον κόσμο προϊόντα παραποίησης/απομίμησης χωρίς να υπάρχει κανένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου των ενεργειών αυτών· ζητεί, εν προκειμένω, να εξεταστεί σε βάθος η θέσπιση αποτελεσματικότερων μέσων ελέγχου στον τομέα των ηλεκτρονικών πωλήσεων υλικών προϊόντων·

19.  θεωρεί ότι η διατύπωση της στρατηγικής σχετικά με την προώθηση της αποτελεσματικής προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στο διαδίκτυο πρέπει να είναι πιο σαφής, ώστε να τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι·

20.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Σώμα του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (ICANN), καθώς και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), για την καθιέρωση μηχανισμού προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στο διαδίκτυο·

21.  θεωρεί ότι οι ευθύνες των μεσαζόντων χρειάζεται να αξιολογούνται προσεκτικά· θα επιθυμούσε, εν προκειμένω, να είχε αναπτυχθεί μια πιο εμπεριστατωμένη στρατηγική, ενώ αναγνωρίζει ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να διεξαχθεί χωριστή συζήτηση·

Ανάπτυξη και αναδυόμενες οικονομίες

22.  καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο θα εξασφαλίζεται η σύγκλιση των συμφερόντων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών και στο οποίο θα υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον να αναπτυχθούν υψηλού επιπέδου πλαίσια προστασίας σε συνδυασμό με αποτελεσματικά μέσα προσφυγής, προκειμένου να καλυφθούν τα υφιστάμενα χάσματα όσον αφορά την προστασία των ΔΔΙ· επισημαίνει την ανάγκη προσεκτικής διάκρισης μεταξύ των συνθηκών που επικρατούν στις διάφορες «αναπτυσσόμενες χώρες» και των συναφών εμπορικών ζητημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε ειδική κατάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες·

23.  χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την, κατά περίπτωση, παροχή στήριξης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες που επιθυμούν να βελτιώσουν τα συστήματα ΔΔΙ που εφαρμόζουν, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τις προσπάθειες αυτές μέσω της συνεχούς παροχής κατάλληλης , τεχνικής βοήθειας υπό τη μορφή δράσεων ευαισθητοποίησης, νομοθετικής συνδρομής και κατάρτισης υπαλλήλων, λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου ανάπτυξης της κάθε χώρας·

Πρόσβαση στα φάρμακα

24.  συμφωνεί με την έκκληση για μια συνολική απάντηση στο σύνθετο και πολύπλευρο ζήτημα της σχέσης μεταξύ των ΔΔΙ και της καθολικής πρόσβασης σε οικονομικώς προσιτά φάρμακα, υπογραμμίζοντας στο πλαίσιο αυτό τη σημασία μιας προσέγγισης επικεντρωμένης στους ασθενείς όσον αφορά τα ΔΔΙ στον φαρμακευτικό τομέα·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν τη διενέργεια εποικοδομητικού διαλόγου σχετικά με την πρόσβαση στα φάρμακα με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και να προσδιορίσουν τις λύσεις που θα διευκολύνουν αυτήν την πρόσβαση για τους φτωχότερους πληθυσμούς των χωρών, που δεν έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις σήμερα διαθέσιμες βέλτιστες θεραπείες·

26.  είναι της άποψης ότι ναι μεν τα συμφέροντα και η ανταγωνιστικότητα των φαρμακευτικών εταιρειών της ΕΕ πρέπει να προστατεύονται διατηρώντας την ικανότητά τους να καινοτομούν, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες επιχειρήσεις της ΕΕ παρέχουν πρόσβαση σε φάρμακα μέσω προγραμμάτων βοήθειας και μειωμένων ή κλιμακωτών τιμών, όμως είναι απαραίτητο οι τιμές των φαρμάκων να είναι προσιτές για τα άτομα της χώρας στην οποία πωλούνται, και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η στήριξη της χρήσης των αποκαλούμενων δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στη συμφωνία TRIPS και αναγνωρίζονται στη Δήλωση της Ντόχα, ενώ πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι στρεβλώσεις που προκαλούνται στις αγορές από τη μεταπώληση φαρμάκων σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα συνοριακά μέτρα που έχουν ως στόχο να εμποδίζουν τις εισαγωγές πλαστών φαρμάκων δεν επηρεάζουν αρνητικά τη μεταφορά γενόσημων φαρμάκων·

27.  τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρύνεται η καλύτερη συνεργασία των επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται καθώς και η συνεργασία τους με τις δημόσιες αρχές με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερης και καλύτερης πρόσβασης σε φάρμακα στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο στήριξης καινοτόμων μηχανισμών, όπως οι δεξαμενές ευρεσιτεχνιών, για να τονώσει την έρευνα και να διασφαλίσει παράλληλα την παραγωγή φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας·

28.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συμμετάσχει στον ευρύτερο διάλογο για την προώθηση της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας·

29.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις έγκαιρες εξαγωγές γενόσημων και βιοπαρόμοιων φαρμάκων που παράγονται στην ΕΕ μόλις αυτά παύσουν να προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε τρίτες χώρες·

Παροχή καλύτερων δεδομένων

30.  εκτιμά ότι ορισμένα από τα στατιστικά δεδομένα που αναφέρονται στην ανακοίνωση αποκτήθηκαν με τη χρήση αμφιλεγόμενης μεθοδολογίας, η οποία ήδη έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής, και ότι τα στατιστικά δεδομένα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική κατάσταση σε σχέση με την κεντρική θέση των ΔΔΙ, την προστασία τους και την επιβολή τους, στο πλαίσιο της οικονομίας της ΕΕ, όχι μόνον με σκοπό την επικαιροποίηση και τη βελτίωση της υφιστάμενης πολιτικής, αλλά και για την περαιτέρω στήριξη της αρχής της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής·

31.  συμφωνεί με το σκεπτικό της Επιτροπής όσον αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και ζητεί τη διάθεση ειδικών πόρων για τον σκοπό αυτό·

32.  επισημαίνει ότι το εν λόγω Παρατηρητήριο θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένη σύνθεση και να μην αναπαράγει οποιοδήποτε ήδη υφιστάμενο όργανο·

33.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ανεξαρτησία του Παρατηρητηρίου, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το έργο του δεν θα υπονομεύεται από πραγματικές ή εικαζόμενες μεροληψίες·

Νομοθεσία της ΕΕ και συνεργασία εντός της ΕΕ

34.  αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη καλύτερων, κατάλληλα εναρμονισμένων εσωτερικών πολιτικών στον τομέα των ΔΔΙ μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου προστασίας και επιβολής των ΔΔΙ παγκοσμίως·

35.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με σκοπό την κύρωση της συνθήκης του ΠΟΔΙ για το δίκαιο των σημάτων, της Πράξης της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης και της συμφωνίας της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση, καθώς και άλλων διεθνών συμφωνιών στον τομέα των ΔΔΙ·

36.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της Πράσινης Βίβλου της με τίτλο «Αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο τρόπο την παραδοσιακή τεχνογνωσία της Ευρώπης» (COM(2014)0469) σχετικά με μια πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα·

Προστασία και επιβολή των ΔΔΙ σε τρίτες χώρες

37.  στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να δώσει προτεραιότητα στην προώθηση της βελτιωμένης προστασίας των ΔΔΙ και στην επιβολή της εντός του ΠΟΕ και εν γένει στη διεθνή σκηνή, κατακτώντας νέες αγορές για ευρωπαίους εξαγωγείς και βελτιώνοντας την υφιστάμενη πρόσβαση στην αγορά·

38.  επισημαίνει ότι η χορήγηση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς όσον αφορά τα μέσα εμπορικής άμυνας εξαρτάται, μεταξύ άλλων κριτηρίων, από την προστασία της ΔΙ στην εκάστοτε χώρα·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπερασπιστούν καλύτερα τα ΔΔΙ σε όλους τους πολυμερείς οργανισμούς που ασχολούνται με το θέμα (ΠΟΕ, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας) και να εργαστούν με στόχο την ένταξη, στο σύστημα του ΠΟΕ, των διεθνών συμφωνιών στον τομέα των ΔΔΙ που ακόμη δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό, όπως η συνθήκη του ΠΟΔΙ για το δίκαιο των σημάτων, η συνθήκη του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα, η συνθήκη του ΠΟΔΙ για την πνευματική ιδιοκτησία, η Πράξη της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης και η συμφωνία της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση·

40.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, θα πρέπει να αποδίδεται κατάλληλη προσοχή στα κεφάλαια που αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία και ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι στο δικαίωμα της επιχειρηματικής ελευθερίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο σεβασμός των ΔΔΙ καθώς και η συμμόρφωση με τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια· επικροτεί το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμής η Επιτροπή ως προς την επιτυχή ενσωμάτωση κεφαλαίων για την προστασία και την επιβολή των ΔΔΙ στις διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών·

41.  θεωρεί ότι η κύρωση των συνθηκών του ΠΟΔΙ που αναφέρονται ανωτέρω για την ένταξη στο σύστημα του ΠΟΕ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που συνάπτει η Ένωση·

42.  στηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής να δημιουργήσει διαλόγους και ομάδες εργασίας σε σχέση με τη ΔΙ για χώρες προτεραιότητας με τις οποίες η ΕΕ δεν βρίσκεται σε εκτενείς διαπραγματεύσεις, με στόχο την επίτευξη και την ενίσχυση συγκεκριμένων δεσμεύσεων όσον αφορά την προστασία και την επιβολή των ΔΔΙ· τονίζει ότι τα ζητήματα που αφορούν τα ΔΔΙ πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πολιτικών συνεδριάσεων υψηλότερου επιπέδου όταν δεν επιτυγχάνεται πρόοδος σε επίπεδο διαλόγων και διϋπηρεσιακών συνεδριάσεων σχετικών με τη ΔΙ·

43.  τονίζει ότι η συνεργασία σε θέματα ΔΔΙ μεταξύ της Ένωσης και άλλων περιφερειακών ομάδων θα πρέπει να ενισχύεται όπου είναι δυνατόν·

44.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί πιο τακτικά τους σχετικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, όπως το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των οικονομικών φορέων της Ένωσης, περιλαμβανομένων όλων των κατόχων δικαιωμάτων ΔΔΙ·

45.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να παρέχουν αμοιβαία αναγνώριση στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του νομικού εμπειρογνώμονα σε θέματα ΔΙ·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία όσον αφορά τη δέσμευση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στην ΕΕ και με τις τρίτες χώρες καθώς και να απλουστεύσουν τις τελωνειακές διαδικασίες·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν πιο στενά με τις τρίτες χώρες σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χορήγησης αδειών·

48.  φρονεί ότι η καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και η εφαρμογή αποτελεσματικών κανόνων στις τρίτες χώρες θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν μια σημαντική ώθηση στους επενδυτές που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες περιοχές να επενδύσουν, να μοιραστούν τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και να εκσυγχρονίσουν τις υπάρχουσες τεχνολογίες·

Παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες και γεωγραφική εστίαση

49.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν, σε ορισμένες καίριες χώρες, διπλωματικούς ακολούθους ΔΙ εντός των αντιπροσωπειών τους. θεωρεί ότι η βελτίωση του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την επίτευξη κοινών στόχων στον τομέα της προστασίας της ΔΙ σε τρίτες χώρες·

50.  θεωρεί ότι οι οικονομικοί φορείς και οι καταναλωτές της ΕΕ που βρίσκονται σε τρίτες χώρες όπου οι παραβιάσεις των ΔΔΙ είναι συνηθέστερες πρέπει να λαμβάνουν ειδική προστασία μέσω της επέκτασης του γραφείου συνδρομής σε θέματα ΔΔΙ·

o
o   o

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 129 της 26.5.2005, σ. 3.
(2) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 71.
(3) ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45.
(4) ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 135 της 3.6.2003, σ. 5.
(6) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(7) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15.
(8) ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σ. 591.
(9) ΕΕ C 45 E της 23.2.2010, σ. 47.
(10) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 48.
(11) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2014_ipr_statistics_en.pdf.
(12) ΕΕ C 80 της 19.3.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου