Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2699(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0539/2015

Viták :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Szavazatok :

PV 10/06/2015 - 8.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0226

Elfogadott szövegek
PDF 267kWORD 86k
2015. június 10., Szerda - Strasbourg
Az OLAF Felügyelő Bizottság 2014. évi éves jelentése
P8_TA(2015)0226RC-B8-0539/2015

Az Európai Parlament 2015. június 10-i állásfoglalása az OLAF Felügyelő Bizottság 2014. évi éves jelentéséről (2015/2699(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek) végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló 2015. április 29-i határozatára(2),

–  tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek) végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló 2014. április 3-i határozatára(3),

–  tekintettel az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2011. évi éves jelentésről szóló, 2013. július 3-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2013. évi éves jelentésről szóló, 2015. március 11-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az OLAF Felügyelő Bizottság (a továbbiakban „FB”) 2014. évi éves tevékenységi jelentésére,

–  tekintettel a FB „Az Európai Csalás Elleni Hivatal által folytatott vizsgálatok időtartamának ellenőrzése” című, 4/2014. számú véleményére,

–  tekintettel az OLAF által a FB 4/2014. számú véleményére adott válaszra,

–  tekintettel a FB „Az OLAF külső beszámolója a vizsgálatok időtartamáról” című, 5/2014. számú véleményére,

–  tekintettel az OLAF által a FB 5/2014. számú véleményére adott válaszra,

–  tekintettel a FB „Az OLAF-vizsgálatok függetlenségének megőrzése” című, 1/2014. számú jelentésére,

–  tekintettel a FB „Hogyan hajtja végre az OLAF a Felügyelő Bizottság ajánlásait?” című, 2/2014. számú jelentésére,

–  tekintettel a FB „Az OLAF által 2012-ben indított vizsgálatok” című, 3/2014. számú jelentésére,

–  tekintettel az OLAF által a FB 3/2014. számú véleményére adott válaszra,

–  tekintettel a FB feljegyzésére az OLAF 2015. évi vizsgálati politikája tervezett prioritásainak Felügyelő Bizottság általi elemzéséről,

–  tekintettel a FB 2013. évi éves tevékenységi jelentésére,

–  tekintettel a FB „Az OLAF belső panasztételi eljárásának létrehozása” című, 2/2013. számú véleményére,

–  tekintettel a FB „Az OLAF vizsgálati politikájának prioritásai” című, 1/2014. számú véleményére,

–  tekintettel a FB „Az ügyek kiválasztása az OLAF-nál ” című, 2/2014. számú véleményére,

–  tekintettel a FB az OLAF vizsgálati eljárásaira vonatkozó megállapításaira,

–  tekintettel a FB 2012. évi ajánlásaira,

–  tekintettel a FB „Az Európai Csalás Elleni Hivatal Felügyelő Bizottságának megbízatása, hatáskörei és célkitűzései – Középtávú stratégia (2014–2015)” című dokumentumára,

–  tekintettel a FB és az OLAF közötti munkamegállapodásra,

–  tekintettel a Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett, az OLAF Felügyelő Bizottság 2014. évi éves jelentésére vonatkozó kérdésekre (O-000060/2015 – B8‑0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 és O-000066/2015 – B8‑0555/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a 2014. évi éves tevékenységi jelentésében az OLAF Felügyelő Bizottság (FB) megállapította, hogy az OLAF átszervezésének időpontjában (2012. február 1.) 423 ügyet nyitottak meg ugyanazon a napon az OLAF főigazgatójának egyetlen határozatával; mivel elemzése nyomán a FB megállapította, hogy i. az OLAF a FB által elemzett ügyek egyikében sem végezte el a beérkező információk megfelelő értékelését, ii. az esetek nagy többségében egyáltalán nem volt nyoma semmiféle értékelésnek, és iii. az OLAF főigazgatója a szóban forgó eljárásokat anélkül indította el, hogy előzetesen megállapította volna az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás, korrupció vagy más jogellenes tevékenység kellően megalapozott gyanúját, ami ellentétes az OLAF-vizsgálat megnyitására vonatkozó, az adott időpontban hatályos jogszabályi előírással;

B.  mivel a FB uniós intézményeknek szóló közleményeiben rámutatott, hogy a 883/2013/EU, Euratom rendelet 17. cikke (5) bekezdésében egyértelműen rögzített kötelezettsége ellenére az OLAF főigazgatója 2014-ben nem tett jelentést a FB-nak azokról az OLAF-ajánlásokról, amelyek nem kerültek végrehajtásra;

C.  mivel a FB megbízatásának első felében 50 ajánlást tett az OLAF részére, amelyekből mindössze nyolcat hajtottak végre maradéktalanul, hatot részlegesen, egynek végrehajtása folyamatban van, húszat pedig egyáltalán nem hajtottak végre; és mivel tizenöt ajánlásra vonatkozóan a FB-nak érdemi információk hiánya miatt nem állt módjában a végrehajtást ellenőrizni;

D.  mivel a FB – az OLAF 2015. évi vizsgálati politikája tervezett prioritásairól szóló feljegyzésében – megállapította, hogy az OLAF nem vette figyelembe a FB 1/2014. számú véleményében tett három ajánlást: i. az OLAF főigazgatója nem adott ki a 883/2013/EU, Euratom rendeletből következő kiválasztási elvek (erőforrások hatékony felhasználása, arányosság/szubszidiaritás, hozzáadott érték) alkalmazására vonatkozó iránymutatásokat, és a pénzügyi mutatókat – a kiadási programok valós helyzetéhez való hozzáigazításukat szolgáló felülvizsgálat helyett – teljes egészében megszüntette; ii. a 2015. évi vizsgálati politika tervezett prioritásai látszólag figyelembe vették az érdekelt felek dokumentumait, de úgy tűnik, hogy az érdekelt felekkel nem folytattak párbeszédet a pénzügyi mutatókról és azon esetek lehetséges nyomon követéséről, amelyekben a csalás megalapozott gyanúját megállapították, de a vizsgálati politika prioritásai vagy a kiválasztási szempontok alapján kivizsgálását elutasították; iii. az OLAF főigazgatója nem küldött értékelést a FB-nak a korábbi vizsgálati politikai prioritások végrehajtásáról, sem összegzést az érdekelt felektől kapott visszajelzésekről annak ellenére, hogy korábban erre kötelezettséget vállalt;

E.  mivel a FB folyamatosan hangsúlyozta, hogy a szükséges információkhoz való hozzáférés hiánya miatt nem áll módjában felügyeletet gyakorolni az OLAF függetlensége, vizsgálati feladatai, az eljárási garanciák alkalmazása és a vizsgálatok időtartama tekintetében;

F.  mivel a FB leszögezte, hogy felügyeleti szerepének eredményességét befolyásoló fő problémát nem a munkamegállapodás hiányos végrehajtása okozza, hanem a FB és az OLAF főigazgatója közötti alapvető nézetkülönbség a FB szerepéről;

G.  mivel a Parlament az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló, 2011. és 2013. évi éves jelentésről szóló, fent említett állásfoglalásaiban kérte a FB szerepének betöltéséhez szükséges jogosultságok javítását;

H.  mivel a FB már számos alkalommal kérte az EU intézményeitől hatásköreinek megerősítését, különösen úgy, hogy teljes körű hozzáféréssel rendelkezhessen az OLAF aktáihoz, vagy más intézkedések megtételét az OLAF elszámoltathatóságának biztosítása érdekében;

I.  mivel a 2014 márciusában az OLAF főigazgatója elkötelezte magát amellett, hogy évente egyszer jelentést nyújtson be a FB-nak a beérkezett panaszok számáról, időben történő feldolgozásukról és arról, hogy indokoltnak minősültek-e vagy sem; mivel azonban a FB arról számolt be, hogy egyáltalán nem kapott erre vonatkozó információkat;

J.  mivel a 883/2013/EU, Euratom rendelet megerősítette a FB szerepét az OLAF-vizsgálatok időtartamának ellenőrzése tekintetében; mivel annak ellenére, hogy az OLAF formálisan eleget tesz kötelességének, és rendszeresen beszámol a FB-nak a 12 hónapnál hosszabb ideig tartó vizsgálatokról, a FB „Az OLAF által folytatott vizsgálatok időtartamának ellenőrzése” című, 4/2014. számú véleményében megállapította, hogy a számára átadott információ nem elégséges ahhoz, hogy megfelelően és hatékonyan ellenőrizhesse az OLAF-vizsgálatok időtartamát;

K.  mivel „Az OLAF külső beszámolója a vizsgálatok időtartamáról” című, 5/2014. számú véleményében a FB megállapította, hogy az OLAF által folytatott vizsgálatok időtartamáról szóló jelentés nem nyújtott átfogó képet a hivatal vizsgálati hatékonyságról; mivel, jóllehet az OLAF éves jelentésében az áll, hogy „a vizsgálatokat rövidebb idő alatt lefolytatják”, a FB megállapította, hogy az OLAF-vizsgálatok eredményeinek javulása csupán új számítási módszerek bevezetésének köszönhető;

L.  mivel „Az OLAF függetlenségének megőrzése” című, 1/2014. számú jelentésében a FB kérte, hogy tegyék egyértelművé az OLAF szerepét a Bizottság cigarettaágazatra vonatkozó csalás elleni politikájának végrehajtásában;

M.  mivel a FB éves tevékenységi jelentésében két egymást követő évben is aggodalmának adott hangot amiatt, hogy az OLAF-nak a Bizottság „clearing house” ülésein való részvétele nem átlátható, és az ezzel járó, az OLAF vizsgálati függetlenségét érintő kockázatok miatt;

N.  mivel a FB felhívta az uniós intézmények figyelmét arra, hogy a 883/2013/EU, Euratom rendeletben rögzített, az FB titkárságának független működésére vonatkozó előírásokat végre kell hajtani;

O.  mivel a FB négy alapvető feltételt állapított meg a titkárság független működésének biztosítása érdekében: i. a titkárságvezető felvétele, értékelése és előléptetése a FB határozatai alapján; ii. a titkárságvezetői álláshely felsővezetői álláshellyé történő átsorolása; iii. a titkárság személyzetének felvétele, értékelése és előléptetése a titkárságvezető hatásköre; iv. a titkárságvezető felhatalmazása a titkárság költségvetésének végrehajtására;

P.  mivel a Parlament megvizsgálta az OLAF válaszait, amelyeket a FB Parlamentnek átadott jelentéseire és véleményeire adott;

1.  nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az OLAF felelőssége betartani a vizsgálat indítására vonatkozó jogszabályi előírásokat; emlékeztet arra, hogy az egy napon indított 423 eljárás közül a lezártaknak csupán 8,4%-ában adtak ki ajánlásokat; felhívja a FB-ot arra, hogy a jogszabályi előírások betartását rendszeresen ellenőrizze;

2.  emlékeztet fent említett, az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló, 2015. április 29-i állásfoglalására, és sürgeti az OLAF-ot, hogy indokolatlan késedelem nélkül igazolja azokat az eseteket, amelyekben nem hajtotta végre a FB ajánlásait;

3.  sajnálatosnak tartja, hogy a FB lehetetlennek ítélte annak megállapítását, hogy a vizsgálati politika prioritásait helyesen állapították-e meg, és hogy végrehajtásuk pozitív vagy negatív hatás gyakorolt-e a csalás és a korrupció elleni küzdelemre;

4.  sajnálatosnak tartja, hogy a FB-nak nem áll módjában teljes mértékben teljesíteni megbízatását; emlékeztet fent említett, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló, 2011. és 2013. évi éves jelentésekről szóló állásfoglalásaira, és kéri a Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket a FB ellenőrzési jogosultságainak javítására az OLAF függetlensége, vizsgálati feladatai, az eljárási garanciák alkalmazása és a vizsgálatok időtartama tekintetében anélkül, hogy ezzel az OLAF függetlenségét kockáztatná;

5.  sürgeti a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az OLAF és a FB közötti tárgyalásokat oly módon, hogy 2015. december 31-ig cselekvési tervet készít a munkamegállapodás módosítása céljából olyan munkakörnyezet teremtése érdekében, amelyben a FB teljesíteni tudja megbízatását; véleménye szerint a módosított munkamegállapodásban minden érdekelt fél számára tisztázni kell a FB szerepét; megállapítja, hogy felügyelő testület titkársága a felügyelt testület (igazgatási) ellenőrzése alatt áll;

6.  kéri, hogy az OLAF főigazgatója teljesítse azon kötelezettségvállalását, miszerint évente egyszer jelentést nyújt be a FB-nak a beérkezett panaszok számáról, időben történő feldolgozásukról és arról, hogy indokoltnak minősültek-e vagy sem;

7.  sürgeti az OLAF-ot, hogy tartsa be a jogszabályi előírásokat, és tegye lehetővé a FB számára, hogy betölthesse egyik alapvető funkcióját: az OLAF-vizsgálatok időtartamának felügyeletét;

8.  örömmel veszi azonban tudomásul, hogy az OLAF és a FB közös munkába kezdett annak érdekében, hogy javítsák az OLAF által a FB-nak nyújtott tájékoztatást, és kibővítsék a 12 hónapnál tovább tartó vizsgálatokról szóló jelentések tartalmát;

9.  megállapítja, hogy 2014 végén 134 vizsgálatból 13-at (10%) utaltak a dohány- és hamisított termékekkel foglalkozó osztályhoz, 44-et (33%) a mezőgazdasági és strukturális alapokkal foglalkozó osztályhoz, ami összesen a kockáztatott pénzügyi érdekek 86%-ának (1,9 milliárd euró) felel meg; ajánlja, hogy az OLAF gondolja újra erőforrásainak elosztását;

10.  aggodalmának ad hangot az OLAF bizottsági „clearing house” üléseken való részvételének átláthatóságával kapcsolatban;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek és az OLAF Felügyelő Bizottságának.

(1) HL L 248., 2013.9.18., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0118.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0287.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0318.
(5) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0062.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat