Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2700(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0532/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/06/2015 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0227

Přijaté texty
PDF 338kWORD 85k
Středa, 10. června 2015 - Štrasburk
Situace v Maďarsku
P8_TA(2015)0227RC-B8-0532/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 o situaci v Maďarsku (2015/2700(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na  preambuli Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“), zejména na druhý a čtvrtý až sedmý bod odůvodnění této preambule,

–  s ohledem zejména na článek 2, čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec a články 6 a 7 SEU a rovněž na články SEU a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), které se týkají dodržování, prosazování a ochrany základních práv v EU,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009,

–  s ohledem na články 1, 2 a 19 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na protokol č. 13 úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu smrti za všech okolností,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, úmluvy, doporučení, rezoluce a zprávy Parlamentního shromáždění, Výboru ministrů, komisaře pro lidská práva a Benátské komise Rady Evropy,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012)(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012)(2),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na zprávu komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 16. prosince 2014 v návaznosti na jeho návštěvu Maďarska ve dnech 1. až 4. července 2014,

–  s ohledem na závěry ze setkání Rady Evropské unie a členských států konaného v rámci zasedání Rady dne 16. prosince 2014, které se týkají zajištění dodržování právního státu,

–  s ohledem na slyšení o situaci v oblasti lidských práv v Maďarsku pořádané dne 22. ledna 2015 Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise předložená v rámci rozpravy v plénu v Evropském parlamentu dne 11. února 2015 o rámci EU pro demokracii, právní stát a základní práva,

–  s ohledem na výměnu názorů v návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. dubna 2015 o možných dopadech, včetně dopadů na práva a postavení člena Evropské unie, jestliže se členský stát rozhodne znovu zavést trest smrti, kterou dne 7. května 2015 pořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise ohledně situace v Maďarsku učiněná v rámci rozpravy v plénu Evropského parlamentu dne 19. května 2015,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů (článek 2 SEU);

B.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci;

C.  vzhledem k tomu, že zrušení trestu smrti je výchozí podmínkou členství v EU, jelikož Unie zastává jednoznačné pevné stanovisko proti trestu smrti, jehož zrušení je hlavním cílem její politiky v oblasti lidských práv;

D.  vzhledem k tomu, že s náležitým ohledem na ustanovení Ženevské konvence ze dne 28. července 1951 a na její protokol ze dne 31. ledna 1967 týkající se postavení uprchlíků je v souladu se Smlouvou o EU a Smlouvou o fungování EU zaručeno právo na azyl;

E.  vzhledem k tomu, že do maďarské ústavy byly začleněny všechny články Listiny základních práv Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech; vzhledem k tomu, že nedávný vývoj událostí v Maďarsku však vede ke znepokojení ohledně situace v této zemi;

F.  vzhledem k tomu, že dne 28. dubna 2015 maďarský předseda vlády Viktor Orbán v návaznosti na nedávné události v Maďarsku prohlásil, že je nutné o trestu smrti veřejně diskutovat; vzhledem k tomu, že dne 30. dubna 2015 předseda Evropského parlamentu Martin Schulz vydal tiskové prohlášení uvádějící, že Viktor Orbán jej ujistil, že maďarská vláda nemá v plánu přijmout žádné opatření za účelem opětovného zavedení trestu smrti a bude dodržovat všechny evropské smlouvy a právní předpisy a řídit se jimi; vzhledem k tomu, že Viktor Orbán se podobným způsobem vyjádřil i 1. května 2015, že však v průběhu rozhovoru pro celostátní veřejnoprávní rozhlasovou stanici dodal, že rozhodnutí o znovuzavedení trestu smrti by mělo být zcela v pravomoci členských států, což je však v rozporu s ustanoveními smluv o EU;

G.  vzhledem k tomu, že v květnu 2015 maďarská vláda zahájila veřejnou konzultaci týkající se přistěhovalectví, přičemž v minulosti uspořádala několik podobných konzultací k jiným otázkám; vzhledem k tomu, že veřejná konzultace může být pro vlády důležitým a cenným nástrojem k vytváření politiky, která může počítat s podporou obyvatelstva; vzhledem k tomu, že se tyto otázky setkaly s kritikou, pokud jde o jejich směřování a rétorickou povahu, která vytváří přímou souvislost mezi fenomény spojenými s migrací a bezpečnostními hrozbami;

H.  vzhledem k tomu, že během výměny názorů ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci většina politických skupin sdílela názor, že znovuzavedení trestu smrti a otázky položené v rámci veřejné konzultace jsou nepřijatelné;

I.  vzhledem k tomu, že ve svém prohlášení představeném během rozpravy na plenárním zasedání Evropského parlamentu o situaci v Maďarsku, která se konala dne 19. května 2015, předsednictví Rady Evropské unie prohlásilo, že Rada situaci v Maďarsku neprojednala, a tudíž nepřijala v této záležitosti žádné formální stanovisko;

J.  vzhledem k tomu, že úsilí o řešení stávající situace v Maďarsku by se nemělo zaměřovat na označení jednoho konkrétního členského státu nebo vlády, ale na splnění společné povinnosti všech orgánů EU, zejména Komise jako strážkyně Smluv, zajistit uplatňování Smluv a Listiny základních práv a jejich dodržování v celé Unii a ve všech členských státech;

1.  trvá na tom, že trest smrti není slučitelný s hodnotami, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, na nichž je Unie založena, a že každý členský stát, který by opětovně zavedl trest smrti, by tedy porušil Smlouvy a Listinu základních práv Evropské unie; znovu co nejdůrazněji opakuje, že zrušení trestu smrti je předělem v rozvoji základních práv v Evropě;

2.  připomíná, že vážné porušení hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o EU ze strany členského státu by aktivovalo „postup podle článku 7“;

3.  odsuzuje opakovaná prohlášení maďarského předsedy vlády Viktora Orbána, jež podnítila rozpravu o možnosti znovuzavedení trestu smrti v Maďarsku, což by znamenalo institucionalizaci a podporu myšlenky, která je porušením hodnot, na nichž je Unie založena; bere proto na vědomí prohlášení maďarského předsedy vlády Viktora Orbána, že v Maďarsku nedojde ke znovuzavedení trestu smrti, a zdůrazňuje odpovědnost ministerského předsedy coby osoby stojící v čele vlády podporovat hodnoty EU a jít příkladem;

4.  poukazuje na to, že členské státy mají svrchované právo zahajovat celostátní konzultace; připomíná však, že konzultace by měly odrážet připravenost vlád podílet se na odpovědném vládnutí, jehož cílem je zajištění demokratických politických řešení a dodržování základních evropských hodnot;

5.  odsuzuje veřejnou konzultaci o přistěhovalectví a s ní spojenou celostátní kampaň probíhající na velkoplošných reklamních panelech, kterou zahájila maďarská vláda, a zdůrazňuje, že obsah a jazyk používané v rámci této konzultace o přistěhovalectví a terorismu, která byla zahájena v Maďarsku, jsou velmi zavádějící, neobjektivní a nevyvážené a vytvářejí předpojatou přímou spojitost mezi fenomény spojenými s přistěhovalectvím a bezpečnostními hrozbami; poukazuje na to, že k odpovědím na internetový dotazník je nutné připojit osobní údaje, čímž dojde k prozrazení politických názorů jednotlivců, a tím k porušení pravidel pro ochranu osobních údajů; vyzývá proto ke zrušení této konzultace;

6.  s politováním konstatuje, že veřejná konzultace klade vinu na orgány EU a jejich politiku, aniž by uznávala odpovědnost členských států v těchto oblastech; připomíná, že členské státy jsou plně zapojeny do legislativního procesu EU;

7.  vyzývá všechny členské státy, aby se konstruktivním způsobem podílely na současné diskuzi o evropském programu pro migraci, který stejnou měrou ovlivňuje vnitřní, vnější i rozvojovou politiku, kterou je nutné v EU uplatňovat;

8.  domnívá se, že všechny členské státy musejí ve své legislativní a správní praxi dodržovat plný soulad s právem EU a že veškeré právní předpisy, včetně primárního práva všech členských států nebo kandidátských zemí, musejí odrážet základní evropské hodnoty, totiž demokratické zásady, právní stát a základní práva, a být s nimi v souladu;

9.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada nijak nereagovala na nejnovější vývoj v Maďarsku, a odsuzuje nedostatek odhodlání ze strany členských států k zajišťování zásad právního státu v souladu se závěry Rady Evropské unie ze dne 16. prosince 2014; žádá Radu Evropské unie a Evropskou radu, aby uspořádaly diskuzi a přijaly závěry týkající se situace v Maďarsku;

10.  konstatuje, že tyto nedávné události vedou ke znepokojení, pokud jde o dodržování zásad právního státu, demokracie a lidských práv v Maďarsku za poslední rok, a společně mohou představovat vznikající systémové ohrožení právního státu v tomto členském státě;

11.  naléhavě vyzývá Komisi, aby aktivovala první fázi rámce EU pro posílení právního státu, a aby proto bezodkladně zahájila proces podrobného sledování stavu demokracie, právního státu a základních práv v Maďarsku, aby zároveň provedla posouzení potenciálně závažných případů porušování hodnot, na nichž je podle článku 2 SEU Unie založena, včetně kombinovaného dopadu řady opatření zhoršujících stav demokracie, právního státu a základních práv, a aby zhodnotila, zda v tomto členském státě nedochází k systémovému ohrožení právního státu, které by mohlo vést ke zřejmému nebezpečí závažného porušování zásad ve smyslu článku 7 SEU; žádá Komisi, aby do září 2015 předložila Parlamentu a Radě zprávu o této otázce;

12.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh na vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva, který by představoval nástroj k zajištění dodržování a prosazování Listiny základních práv a Smluv podepsaných všemi členskými státy a byl by založen na společných a objektivních ukazatelích, a aby prováděla nestranné každoroční hodnocení situace v oblasti základních práv, demokracie a právního státu ve všech členských státech bez rozdílu a na rovném základě, které by obsahovalo hodnocení prováděné Agenturou EU pro základní práva, spolu s příslušnými závaznými nápravnými mechanismy s cílem zaplnit stávající mezery a umožnit automatickou postupnou reakci na porušování zásad právního státu a základních práv na úrovni členských států; pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby se podílel na vývoji a vypracování tohoto návrhu předložením legislativní zprávy z vlastního podnětu, která by měla být přijata do konce tohoto roku;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, předsedovi, vládě a parlamentu Maďarska, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Agentuře EU pro základní práva, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0315.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2014)0173.

Právní upozornění - Ochrana soukromí