Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2700(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0532/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/06/2015 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0227

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 409kWORD 91k
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο
Κατάσταση στην Ουγγαρία
P8_TA(2015)0227RC-B8-0532/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2700(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συγκεκριμένα τη δεύτερη παράγραφο του αιτιολογικού και την τέταρτη έως την έβδομη παράγραφο του αιτιολογικού,

–  έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και τα άρθρα 6 και 7 της ΣΕΕ, καθώς και τα άρθρα της ΣΕΕ και της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Δεκεμβρίου 2000, ο οποίος θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2 και 19 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, όσον αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ), τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2012)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, μετά από την επίσκεψή του στην Ουγγαρία από 1 έως 4 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση με θέμα την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, την οποία διοργάνωσε στις 22 Ιανουαρίου 2015 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 11 Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων που διοργάνωσε στις 7 Μαΐου 2015 και εν συνεχεία της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 30ής Απριλίου 2015 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με θέμα τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν για κράτος μέλος, μεταξύ άλλων ως προς τα δικαιώματα και την ιδιότητά του ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που αυτό αποφασίσει να επαναφέρει τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Μαΐου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (άρθρο 2 ΣΕΕ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί προϋπόθεση για την προσχώρηση στην ΕΕ, ότι η ΕΕ διατηρεί αταλάντευτη θέση αρχής εναντίον της θανατικής ποινής και ότι η κατάργηση αυτής αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής της ΕΕ στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα ασύλου, τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του πρωτοκόλλου αυτής, της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ουγγρικού Συντάγματος· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία έχουν προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά την κατάσταση στη χώρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Απριλίου 2015, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουγγαρία, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Viktor Orbán, προέβη σε δήλωση σχετικά με την ανάγκη δημόσιας συζήτησης σχετικά με τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Απριλίου 2015, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz εξέδωσε ανακοινωθέν Τύπου, σύμφωνα με το οποίο ο Viktor Orbán τον διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας αφενός δεν σχεδιάζει να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για την επαναφορά της θανατικής ποινής και αφετέρου θα τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Συνθήκες και τη νομοθεσία της Ευρώπης· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο Viktor Orbán επανέλαβε παρόμοιες απόψεις την 1η Μαΐου 2015 κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην δημόσια ουγγρική ραδιοφωνία, προσθέτοντας ότι η απόφαση για την επαναφορά της θανατικής ποινής πρέπει να εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, άποψη που σηματοδοτεί παρέκκλιση από τις διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2015, η ουγγρική κυβέρνηση ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την μετανάστευση, έχοντας πραγματοποιήσει σειρά παρόμοιων διαβουλεύσεων και στο παρελθόν επί άλλων ζητημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια διαβούλευση μπορεί να αποτελεί σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να χαράσσουν πολιτικές που μπορούν να βασίζονται στην λαϊκή υποστήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερωτήσεις επικρίθηκαν για τον παραπλανητικό και ρητορικό χαρακτήρα τους και ότι επιδιώκουν να συνδέσουν, με άμεσο τρόπο, μεταναστευτικά φαινόμενα με απειλές κατά της ασφάλειας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων που πραγματοποιήθηκε στους κόλπους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν στην πλειοψηφία τους ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής και οι ερωτήσεις που ετέθησαν στην δημόσια διαβούλευση ήταν απαράδεκτες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την δήλωσή της που παρουσιάστηκε στην συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Μαΐου 2015 σχετικά την κατάσταση στην Ουγγαρία, η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε ότι το Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει την κατάσταση στην Ουγγαρία και, κατά συνέπεια, δεν έχει εγκρίνει οποιαδήποτε επίσημη θέση επί του ζητήματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες αντιμετώπισης της τρέχουσας κατάστασης στην Ουγγαρία δεν πρέπει να στοχεύσουν συγκεκριμένο κράτος μέλος ή κυβέρνηση αλλά οφείλουν αντιθέτως να υλοποιήσουν την συλλογική υποχρέωση όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και δη της Επιτροπής που είναι ο θεματοφύλακας των Συνθηκών περί εξασφάλισης της εφαρμογής και της τήρησης των Συνθηκών και του Χάρτη σε ολόκληρη την Ένωση και σε όλα τα κράτη μέλη·

1.  εμμένει στην άποψη ότι η θανατική ποινή δεν συνάδει με τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η Ένωση, καθώς και στο ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής από οποιοδήποτε κράτος μέλος θα αποτελέσει συνεπώς παραβίαση των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιβεβαιώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί ορόσημο στην διαμόρφωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη·

2.  υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση εκ μέρους κράτους μέλους των αξιών του άρθρου 2 της ΣΕΕ ενεργοποιεί τη διαδικασία του άρθρου 7·

3.  καταδικάζει τις επανειλημμένες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Viktor Orbán, με τις οποίες τέθηκε θέμα ενδεχόμενης επαναφοράς της θανατικής ποινής στην Ουγγαρία, προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό θεσμικό επίχρισμα και νέα πνοή σε μία ιδέα που συνιστά παραβίαση των αξιών επί των οποίων έχει θεμελιωθεί η Ένωση· επισημαίνει, συνεπώς, τη δήλωση του Viktor Orbán να μην επαναφέρει την θανατική ποινή στην Ουγγαρία, και υπογραμμίζει την ευθύνη που έχει ένας πρωθυπουργός ως αρχηγός κυβέρνησης να προάγει τις αξίες της ΕΕ και να ηγείται δίνοντας ο ίδιος το παράδειγμα·

4.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να δρομολογούν πανεθνικές διαβουλεύσεις· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι διαβουλεύσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ετοιμότητα των κυβερνήσεων να ασκούν υπεύθυνη διακυβέρνηση που στοχεύει στη διασφάλιση δημοκρατικών πολιτικών λύσεων και στον σεβασμό των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών·

5.  καταγγέλλει τη δημόσια διαβούλευση για τη μετανάστευση και τη σχετική πανεθνική εκστρατεία αφισοκόλλησης που εγκαινίασε η ουγγρική κυβέρνηση, και υπογραμμίζει ότι το περιεχόμενο και η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη διαβούλευση που δρομολογήθηκε στην Ουγγαρία, σχετικά με τη μετανάστευση και τη τρομοκρατία, είναι άκρως παραπλανητικά, μεροληπτικά και μη ισορροπημένα, ενώ συνδέουν, με άμεσο και μεροληπτικό τρόπο, τα μεταναστευτικά φαινόμενα με τις απειλές κατά της ασφάλειας· επισημαίνει ότι οι απαντήσεις στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο πρόκειται να συνοδεύονται από προσωπικά δεδομένα και να αποκαλύπτουν, κατά συνέπεια, τις πολιτικές πεποιθήσεις ενός ατόμου κατά παράβαση των κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων· ζητεί, ως εκ τούτου, να ακυρωθεί η διαβούλευση αυτή·

6.  εκφράζει τη λύπη του διότι κατά τη δημόσια διαβούλευση κατηγορούνται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι πολιτικές τους χωρίς να αναγνωρίζεται παράλληλα η ευθύνη των κρατών μελών στους εν λόγω τομείς· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι πλήρως ενσωματωμένα στην νομοθετική διαδικασία της ΕΕ·

7.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στην εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση, το οποίο άπτεται εξίσου εσωτερικών, εξωτερικών και αναπτυξιακών πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστούν στην ΕΕ·

8.  φρονεί ότι όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ κατά την νομοθετική και διοικητική τους πρακτική και θεωρεί ότι το σύνολο της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του πρωτογενούς δικαίου ενός κράτους μέλους ή μιας υποψήφιας χώρας, οφείλει να αντικατοπτρίζει και να συνάδει με τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

9.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία οποιασδήποτε αντίδρασης εκ μέρους του Συμβουλίου σε σχέση με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία και αποδοκιμάζει την έλλειψη αποφασιστικότητας που χαρακτηρίζει τα κράτη μέλη σε σχέση με τον σεβασμό για το κράτος δικαίου, όπως διευκρινίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2014· προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διοργανώσουν συζήτηση και να εγκρίνουν συμπεράσματα σε σχέση με την κατάσταση στην Ουγγαρία·

10.  παρατηρεί ότι αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά τις αρχές του κράτους δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, γεγονότα τα οποία, αθροιζόμενα, συνιστούν ενδεχομένως μία αναδυόμενη συστημική απειλή εναντίον του κράτους δικαίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

11.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το πρώτο στάδιο του πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την καλεί, συνεπώς, να ξεκινήσει πάραυτα εμπεριστατωμένη διαδικασία εποπτείας όσον αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, να αξιολογήσει το ενδεχόμενο σοβαρής συστημικής παραβίασης των θεμελίων αρχών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ με έμφαση στον συνδυασμένο αντίκτυπο που μπορούν να έχουν ορισμένα μέτρα με τα οποία επιδεινώνεται η κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, τέλος, να εκτιμήσει κατά πόσον επίκειται συστημική απειλή εναντίον του κράτους δικαίου σε αυτό το κράτος μέλος η οποία ενδέχεται να εξελιχθεί σε σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης κατά την έννοια του άρθρου 7 της ΣΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση επί του θέματος προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τον Σεπτέμβριο του 2015·

12.  καλεί την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για την θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο οποίος θα λειτουργήσει ως εργαλείο συμμόρφωσης και επιβολής σε σχέση με τον Χάρτη και τις Συνθήκες, όπως υπεγράφησαν από όλα τα κράτη μέλη, βάσει κοινών και αντικειμενικών δεικτών, και να διενεργεί αμερόληπτη, ετήσια αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη, αδιακρίτως και επί ίσης βάσης, μέσω του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε συνδυασμό με τους κατάλληλους δεσμευτικούς και διορθωτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά και να καταστεί δυνατή η παροχή αυτόματης και σταδιακής απάντησης σε παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο κράτους μέλους· αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να συμβάλει στην διαμόρφωση και στην εκπόνηση της εν λόγω πρότασης με τη μορφή νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας που θα έρθει προς έγκριση στα τέλη του έτους·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0315.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου