Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2953(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0455/2015

Indgivne tekster :

B8-0455/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/05/2015 - 7.7
CRE 21/05/2015 - 7.7
PV 10/06/2015 - 8.9
CRE 10/06/2015 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0228

Vedtagne tekster
PDF 217kWORD 109k
Onsdag den 10. juni 2015 - Strasbourg
Statusrapport 2014 om Tyrkiet
P8_TA(2015)0228B8-0455/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 om Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet (2014/2953(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet (SWD(2014)0307),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. oktober 2014 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2014-15" (COM(2014)0700),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig af 10. februar 2010 om statusrapport 2009 for Tyrkiet(1), af 9. marts 2011 om statusrapport 2010 for Tyrkiet(2), af 29. marts 2012 om statusrapport 2011 for Tyrkiet(3), af 18. april 2013 om statusrapport 2012 for Tyrkiet(4), af 13. juni 2013 om situationen i Tyrkiet(5), af 12. marts 2014 om statusrapport 2013 for Tyrkiet(6), af 13. november 2014 om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns eksklusive økonomiske zone(7), samt af 15. januar 2015 om ytringsfrihed i Tyrkiet(8),

–  der henviser til sin beslutning af 15. april 2015 om hundredåret for det armenske folkedrab(9),

–  der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om de principper, prioriteringer og betingelser, der indgår i tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet(10) ("tiltrædelsespartnerskabet") samt til de tidligere rådsafgørelser om tiltrædelsespartnerskabet fra 2001, 2003 og 2006,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 14. december 2010, 5. december 2011, 11. december 2012, 25. juni 2013, 24. oktober 2014 og 16. december 2014,

–  der henviser til artikel 46 i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), hvoraf det fremgår, at de kontraherende parter forpligter sig til at rette sig efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols endelige dom i enhver sag, som de er part i,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Verdensbankens rapport af 28. marts 2014 "Evaluation of the EU-Turkey Customs Union",

–  der henviser til Kommissionens rapport om Tyrkiets fremskridt med at opfylde kravene i dets køreplan for visumliberalisering (COM(2014)0646),

–  der henviser til det arbejde, som Kati Piri har udført som Udenrigsudvalgets faste ordfører for Tyrkiet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der indledtes tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 3. oktober 2005, og at indledningen af sådanne forhandlinger er udgangspunktet for en langvarig og tidsubegrænset proces baseret på retfærdig og streng konditionalitet og reformvilje;

B.  der henviser til, at EU fortsat går ind for yderligere udvidelser som en central politik med henblik på at fremme fred, demokrati, sikkerhed og velstand i Europa; der henviser til, at hvert kandidatland vil blive bedømt på grundlag af dets egne resultater, og at Kommissionen på grundlag heraf ikke forudser nogen ny tiltrædelse af EU i denne valgperiode;

C.  der henviser til, at Tyrkiet har forpligtet sig til opfyldelse af Københavnskriterierne, tilstrækkelige og effektive reformer, gode naboskabsforbindelser og en gradvis tilpasning til EU; der henviser til, at disse bestræbelser bør betragtes som en mulighed for, at Tyrkiet kan styrke sine institutioner og fortsætte sin demokratiserings- og moderniseringsproces;

D.  der henviser til, at Tyrkiet i Freedom House's rangering af presse- og mediefrihed nu figurerer som et land uden en fri presse og med kun delvis internetfrihed;

E.  der henviser til, at Journalister Uden Grænser i 2014 kategoriserede Tyrkiet som et af de lande, hvor journalister blev udsat for flest trusler og fysiske angreb;

F.  der henviser til, at EU fortsat bør være referencepunktet for reformer i Tyrkiet;

G.  der henviser til, at fuldstændig overholdelse af Københavnskriterierne såvel som EU's integrationskapacitet fortsat er udgangspunktet for tiltrædelse af EU i henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i december 2006;

H.  der henviser til, at retsstatsprincippet i forhandlingsprocessen – herunder især magtens tredeling, bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet, forsamlingsfrihed og frihed til fredelig protest, ytrings- og mediefrihed, kvinders rettigheder, religionsfrihed, rettigheder for personer, der tilhører (nationale) mindretal, og imødegåelse af diskrimination mod udsatte grupper, såsom romaer og lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI-personer) - er af central betydning;

I.  der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2014-2015" konkluderede, at Tyrkiet er en strategisk partner for EU i økonomisk og energisikkerhedsmæssig henseende, og at samarbejde med Tyrkiet om udenrigspolitiske anliggender er afgørende; der henviser til, at Kommissionen i samme meddelelse gav udtryk for bekymring vedrørende beskyttelsen af grundlæggende rettigheder, domstolenes uafhængighed, retsstatsprincippet samt forsamlings- og ytringsfriheden;

J.  der henviser til, at Tyrkiet for niende år i træk fortsat ikke har gennemført bestemmelserne i henhold til associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet og den tilhørende tillægsprotokol; der henviser til, at afvisningen heraf stadig har en gennemgribende negativ indvirkning på forhandlingsprocessen;

K.  der henviser til, at Tyrkiet for at øge stabiliteten og fremme gode naboskabsforbindelser er nødt til at optrappe sin indsats for at finde en løsning på udestående bilaterale spørgsmål, herunder retlige forpligtelser og stridigheder med landets nærmeste naboer om landegrænser, maritime grænser og luftrum i overensstemmelse med bestemmelserne i FN-pagten og folkeretten;

L.  der henviser til, at de tyrkiske myndigheder ikke gik med til genåbningen af de ortodokse seminar på øen Heybeliada;

Status for forbindelserne mellem EU og Tyrkiet

1.  glæder sig over Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet og er enig i dens konklusion om, at Tyrkiet er en central strategisk partner for EU, og at aktive og troværdige tiltrædelsesforhandlinger vil tilvejebringe en hensigtsmæssig ramme for udnyttelsen af det fulde potentiale i forbindelserne mellem EU og Tyrkiet; understreger, at reformprocessen i forbindelse med forhandlingerne med EU kunne udgøre en vigtig mulighed for Tyrkiet for at udvikle et stærkt pluralistisk demokratisk system med solide institutioner til gavn for alle Tyrkiets borgere samt for tættere forbindelser med EU; anmoder Kommissionen om at foretage en ny vurdering af måden, hvorpå forhandlingerne hidtil er blevet gennemført, og af, hvordan forbindelserne og samarbejdet mellem EU og Tyrkiet kan forbedres og intensiveres;

2.  understreger, at effektive og velfungerende forbindelser baseret på dialog, tættere samarbejde, engagement på begge sider samt forhandlinger mellem EU og Tyrkiet er i begge parters interesse i betragtning af deres geografiske nærhed, deres historiske forbindelser, den store tyrkiske befolkningsgruppe, der bor i EU, de tætte økonomiske bånd og de fælles strategiske interesser; opfordrer Tyrkiet til at sætte reformprocessen i centrum for de valg, der træffes indenrigspolitisk; er af den opfattelse, at EU bør gribe denne chance for at blive det vigtigste anker i processen med yderligere demokratisering i Tyrkiet ved at fremme universelle værdier og europæiske lovgivningsstandarder som benchmarks for reformprocessen samt ved at støtte Tyrkiet i udviklingen af solide demokratiske institutioner og effektiv lovgivning baseret på respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettighederne og retsstatsprincippet og repræsentere og forsvare interesserne for alle dele af det tyrkiske samfund;

3.  tilskynder Tyrkiets regering til at optrappe forhandlingstempoet og opfordrer den indtrængende til at forpligte sig utvetydigt til at respektere de demokratiske værdier og principper, som står i centrum for EU; støtter den nye Kommission i dens bestræbelser på at optrappe engagementet med Tyrkiet på grundlag af fælles interesser og udfordringer; bemærker, at der i november 2013 blev indledt forhandlinger om kapitel 22 (regionalpolitik);

4.  udtrykker tilfredshed med valget af det mest inkluderende og repræsentative parlament i Tyrkiets nyere historie, som afspejler landets mangfoldighed; roser det tyrkiske demokratis robusthed og dets borgeres demokratiske ånd, som demonstreres af den meget høje valgdeltagelse og det imponerende antal frivillige fra civilsamfundet på valgdagen; opfordrer samtlige politiske partier til at arbejde for etablering af en stabil og inkluderende regering med henblik på at puste nyt liv i Tyrkiets demokratiseringsproces og reformdialogen med EU;

5.  fremhæver betydningen af at investere flere kræfter i mellemfolkelige kontakter for at skabe et gunstigt samarbejdsklima mellem Tyrkiet og EU; understreger derfor, at der med henblik på tættere forbindelser mellem EU og Tyrkiet bør gøres konkrete fremskridt med hensyn til visumlempelse på grundlag af opfyldelsen af de krav, der er fastsat i køreplanen frem mod en visumfri ordning med Tyrkiet; understreger, at EU i den mellemliggende periode bør gøre det lettere for forretningsfolk at få visum, og at udvekslingsprogrammer for studerende og akademikere og adgangsmuligheder for civilsamfundet bør fremmes aktivt; mener, at forbedrede adgangsmuligheder til EU ville skabe yderligere støtte til reformprocessen i Tyrkiet;

Retsstatsforhold og demokrati

6.  bemærker, at Tyrkiet er fortsat med at gennemføre reformerne fra tidligere år; glæder sig i denne henseende over ændringerne i de retlige rammer for politiske partier og valgkampagner, som nu tillader politiske kampagner på andre sprog end tyrkisk, lovliggør delt formandskab for politiske partier og letter reglerne for politiske partiers lokale organisering; gentager, at det er vigtigt at nedsætte spærregrænsen på 10 %, hvilket ville give alle dele af det tyrkiske samfund mulighed for at deltage i politik;

7.  fremhæver, at en ny forfatning baseret på bestemmelser, der fremmer et pluralistisk, inkluderende og tolerant samfund, ville understøtte reformprocessen og tilvejebringe et solidt grundlag for grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsforhold; roser det arbejde, som forfatningsforligsudvalget har udført, idet det nåede til enighed om 60 forfatningsændringer, inden det blev opløst; gentager sin opfordring til, at forfatningsreformprocessen fortsættes, og understreger, at en ny forfatning er nødt til at være baseret på bred konsensus på tværs af det politiske spektrum og i samfundet som helhed; tilskynder Tyrkiet til at konsultere Venedigkommissionen i forbindelse med forfatningsreformprocessen;

8.  ser med tilfredshed på den nye strategi, som den tyrkiske regering har udarbejdet med henblik på at kanalisere al ny lovgivning gennem ministeriet for EU-anliggender, og som har til formål at øge ministeriets koordinerende rolle og forbedre lovforslagenes overensstemmelse med EU's standarder; henstiller i denne henseende, hvor det er muligt, til tæt samråd med Venedigkommissionen og en mere intensiv dialog med Europa-Kommissionen om ny lovgivning, som er under udarbejdelse, og om gennemførelsen af de gældende love for at sikre overensstemmelse med gældende EU-ret;

9.  understreger betydningen af tilstrækkelig høring af civilsamfundet i forbindelse med lovgivningsprocessen; anbefaler derfor, at der udvikles strukturerede civilsamfundsmekanismer som en del af lovgivnings- og politikudformningsprocesserne og i forbindelse med gennemførelsen af ny lovgivning; roser det aktive civilsamfund i Tyrkiet; understreger, at der er presserende behov for konsekvente reformer for at sikre forenings- og ytringsfriheden, give civilsamfundsorganisationer mulighed for at operere frit uden begrænsninger og sikre dem bedre adgang til finansiering;

10.  støtter kraftigt og tilskynder den tyrkiske regerings og alle andre aktørers indsats for at få sat et samlet og holdbart punktum for fredsprocessen med den kurdiske befolkning på grundlag af forhandlingerne med PKK, som er på EU's liste over terrororganisationer, og nå frem til en proces med socioøkonomisk og politisk integration af den kurdiske befolkning; støtter kraftigt HDP's (demokratisk folkepartis) meddelelse om en ekstraordinær kongres i PKK med henblik på at nedlægge våbnene og fremme demokratisk politik som metode; opfordrer kraftigt regeringen til fortsat at prioritere og forbedre de sociale, kulturelle og politiske rettigheder for og ligebehandling af borgere af kurdisk oprindelse; bifalder den lov, der blev vedtaget af Tyrkiets Store Nationalforsamling den 11. juni 2014 med henblik på at "skabe et mere solidt retsgrundlag for processen med at nå frem til en løsning", som omfatter foranstaltninger til at bekæmpe terrorisme, styrke den sociale inklusion, reintegrere dem, der forlader PKK og nedlægger våbnene, og forberede offentligheden på forhenværende krigeres tilbagevenden; er af den opfattelse, at en vellykket løsning af det kurdiske spørgsmål er af yderste vigtighed og ville yde et væsentligt positivt bidrag til demokrati, fred, stabilitet og beskyttelse af menneskerettighederne i Tyrkiet; opfordrer derfor alle politiske partier til at støtte denne proces; opfordrer Kommissionen til at yde teknisk bistand og afsætte disponible ressourcer bl.a. inden for rammerne af førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) til programmer for socioøkonomisk integration og uddannelse i den sydøstlige del af landet som et middel til at styrke processen med at finde en løsning på det kurdiske spørgsmål; bemærker, at forhandlingerne om kapitel 22 (regionalpolitik) kan hjælpe Tyrkiet med at fastlægge et effektivt samhørighedsprogram for den sydøstlige del af landet;

11.  beklager, at den statslige tyrkiske myndighed for vandbygningsarbejder (State Hydraulic Works) har besluttet at fortsætte arbejdet med Ilisu-dæmningen, hvilket vil få ødelæggende sociale, miljømæssige og politiske konsekvenser; minder om, at netop denne region hovedsagelig er beboet af kurdere, og at opførelsen vil få alvorlig indvirkning på den kurdiske befolkning og kultur;

12.  giver udtryk for bekymring over Transparency Internationals korruptionsindeks for 2014, som blev offentliggjort den 3. december 2014 og peger på en tilsyneladende stærk stigning i korruptionen i Tyrkiet i løbet af det seneste år, og som nu har Tyrkiet på 64. pladsen; beklager dybt den måde, hvorpå den tyrkiske regering og det tyrkiske parlament reagerede på de korruptionsbeskyldninger, der blev fremsat i december 2013, bl.a. mod tidligere medlemmer af regeringen, samt den omstændighed, at der ikke var nogen opfølgning på de meget alvorlige korruptionsundersøgelser; udtrykker bekymring over retsforfølgningen af undersøgende journalister, der fulgte korruptionssagerne; opfordrer til, at der foretages en uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af de beskyldninger, der blev fremsat i december 2013; understreger, at der er behov for større politisk vilje til at udvikle en passende retlig ramme for bekæmpelsen af korruption, som ikke blot undergraver institutionernes demokratiske funktionsevne og folks tillid til demokratiet, men også kan være til skade for den økonomiske udvikling og et gunstigt erhvervsklima;

13.  giver udtryk for bekymring over de nylige ændringer af loven om Det Høje Råd af Dommere og Anklagere og de efterfølgende talrige omplaceringer og afskedigelser af dommere og anklagere samt anholdelser, omplaceringer og afskedigelser af politibetjente, som har givet anledning til alvorlig og berettiget bekymring for retsvæsenets uafhængighed, upartiskhed og effektivitet, magtens tredeling og respekten for retsstatsprincippet, som stadig udgør kernen i de politiske Københavnskriterier; er bekymret over de hyppige ændringer af væsentlig lovgivning uden behørig høring af relevante interessenter; glæder sig over ophævelsen af artikel 10 i antiterrorloven; er imidlertid bekymret over, at de meget brede definitioner stadig gør anvendelsesområdet for antiterrorloven alt for stort og giver mulighed for usædvanligt brede fortolkninger; minder om, at det er nødvendigt at reformere straffelovens artikel 314, således at kun de, der er medlemmer af eller bidrager til en terrorbevægelses eller væbnet gruppes aktiviteter, kan retsforfølges; opfordrer til, at der i overensstemmelse med EU's standarder vedtages en reformstrategi for retsvæsenet i samarbejde med alle relevante aktører; bifalder det første skridt, der er truffet i retning af en nedsættelse af den maksimale varighed af varetægtsfængsling fra 10 til 5 år, men henstiller kraftigt, at der er behov for en yderligere nedsættelse for at undgå, at varetægtsfængsling bliver en de facto straf; understreger betydningen af, at der oprettes regionale appeldomstole og vedtages alle relevante foranstaltninger for at sikre en retfærdig rettergang; tilskynder Tyrkiet til at fremme reformen af retsvæsenet og sikre, at alle børn har fair og reel adgang til retsprøvelse;

14.  udtrykker alvorlig bekymring over lov nr. 6532, som trådte i kraft den 26. april 2014, og som øger den nationale efterretningsmyndigheds (MİT's) beføjelser drastisk, undergraver mediefriheden, ytringsfriheden og retten til adgang til oplysninger af almen interesse, hvilket gør det stort set umuligt at føre retssager mod myndighedens ansatte og krænker bestemmelserne om privatlivets fred ved at gøre det muligt for myndigheden at skaffe sig adgang til personoplysninger uden en dommerkendelse; mener, at disse bestemmelser tilsidesætter Tyrkiets forpligtelser i henhold til den humanitære folkeret og landets egne nationale love;

15.  glæder sig over en række vigtige afgørelser, som Tyrkiets forfatningsdomstol har truffet, og som beskytter retsstaten og de grundlæggende frihedsrettigheder, såsom ytringsfriheden, hvilket har vist, at landets forfatningsmæssige system er robust; bemærker desuden, at forfatningsdomstolens afgørelser har fremhævet fejlhåndteringen af efterforskningen og de efterfølgende retssager i henholdsvis Energekon- og Slegehammer-sagen; glæder sig over, at forfatningsdomstolen fortsat tager imod henvendelser fra enkeltpersoner; udtrykker bekymring over ændringerne af straffeloven, og navnlig brugen af udtrykket "rimelig mistanke", som åbner døren for vilkårlige angreb på oppositionen; påpeger, at disse ændringer blev vedtaget, uden at Kommissionen blev hørt, hvilket er i modstrid med, hvad der var aftalt under forhandlingerne;

16.  udtrykker alvorlig bekymring over den høje grad af politisk polarisering i Tyrkiet; minder om, at pluralisme bør udgøre hjørnestenen i ethvert demokratisk styre; opfordrer derfor indtrængende til, at man fremmer dialogen med hele det politiske spektrum i Tyrkiet; understreger, at en sådan dialog er uomgængelig, når det drejer sig om centrale, langsigtede reformprocesser, en ny forfatning og drøftelserne om løsning af det kurdiske spørgsmål; opfordrer regeringspartiet og oppositionen til at stræbe efter at samarbejde og nå frem til konsensus og til at inddrage civilsamfundet aktivt i beslutningsprocesserne;

Respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder

17.  glæder sig over vedtagelsen i marts 2014 af handlingsplanen til forebyggelse af overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention som et vigtigt skridt hen imod en tilpasning af Tyrkiets retlige rammer til den europæiske menneskerettighedskonvention og forventer, at regeringen tager yderligere skridt for at gennemføre henstillingerne deri; understreger, at Tyrkiets medlemskab af Europarådet forpligter det til at forfølge høje politiske og retlige standarder, og anmoder Tyrkiet om fuldt ud at gå i dialog med Europarådet og Venedigkommissionen vedrørende landets reformproces; minder om, at udviklingen i forhandlingerne afhænger af overholdelsen af retsstatsprincipperne og de grundlæggende rettigheder;

18.  bemærker med bekymring, at de fleste undersøgelser af begivenhederne i Gezi Park i maj og juni 2013 og beskyldningerne om overdreven brug af magt og overgreb fra politiets side stadig ikke er afsluttet, og at der er gjort ringe fremskridt med at identificere de påståede gerningsmænd; fremhæver, at ombudsmandsinstitutionen efter at have modtaget en række klager vedrørende politibetjentes magtanvendelse under Gezi-protesterne udgav en rapport, hvori den konkluderer, at magtanvendelsen var ude af proportion; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at yde erstatning til alle de ofre, som var fredelige demonstranter, eller som slet ikke var demonstranter, men blot tilfældigt befandt sig, hvor begivenhederne fandt sted; opfordrer til, at der færdiggøres reelle og upartiske undersøgelser af alle tilfælde af påstået mishandling fra statslige embedsmænds side, og til, at de ansvarlige bringes for retten; understreger, at det er nødvendigt efterfølgende at vedtage klare regler for magtanvendelse og politiets rolle i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer indtrængende til, at man ophæver restriktionerne på fredelige forsamlinger, og understreger, at andre love, såsom antiterrorloven, ikke bør anvendes til at forhindre folk i at gøre brug af deres ret til fredelig protest, og at fredelige demonstrationer ikke bør være grund til anholdelser; opfordrer den tyrkiske regering til at tilvejebringe passende, objektive og gennemsigtige metoder til at kontrollere og føre tilsyn med retshåndhævende myndigheder; henstiller, at de tyrkiske myndigheder indfører en uafhængig og effektiv politiklageordning; udtrykker dyb bekymring over pakken vedrørende den indre sikkerhed, som er i modstrid med princippet om retsligt tilsyn med politiets aktiviteter og desuden alt for omfattende;

19.  understreger, at det er nødvendigt at revidere loven om Tyrkiets nationale menneskerettighedsinstitution for at gøre denne til et uafhængigt organ med tilstrækkelige ressourcer, som er ansvarligt over for offentligheden, og hvori der deltager civilsamfundsgrupper; noterer sig henstillingerne i rapporten fra Ombudsmanden, herunder kravet om politiets kun gradvist tiltagende og forholdsmæssige magtanvendelse, og dette kun som en sidste udvej og under tilsyn; understreger, at det er vigtigt at styrke Ombudsmandens initiativret, dennes kapacitet til at gennemføre kontrol på stedet og garantier for passende opfølgning på Ombudsmandens afgørelser;

20.  roser Tyrkiet for dets voksende romacivilsamfund; håber, at de nye romaorganisationer vil få støtte og tid, således at de på meningsfuld vis kan deltage i samarbejdsinitiativer med henblik på at udforme og gennemføre tiltag på lokalt og nationalt plan; anbefaler, at regeringen kombinerer de eksisterende indkvarteringsprojekter med sociale og langsigtede aspekter som sundhed og uddannelse; bifalder de overordnede handlingsplaner for bekæmpelse af diskrimination, som kan give romaer bedre adgang til arbejdsmarkedet;

21.  opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til snarest muligt at sikre mediefriheden og skabe nogle egnede retlige rammer, der garanterer pluralisme i overensstemmelse med internationale standarder, fordømmer den tyrkiske regerings bestræbelser på at forbyde adgang til sociale medier og websteder eller at lukke sidstnævnte uden en retskendelse, dens restriktive tilgang til ytringsfrihed og det pres, der lægges på medieforetagender og journalister, som ofte resulterer i trusler mod, afskedigelse eller anholdelse af journalister og udbredt selvcensur; påpeger, at krænkelserne af ytringsfriheden tog til efter korruptionsskandalen i december 2013; finder det nødvendigt, at der etableres en retlig ramme, som muliggør fuld gennemsigtighed med hensyn til ejerskab af mediegrupper; gentager, at EU går 100 % ind for ytringsfrihed i alle dens former, og opfordrer EU-delegationen i Tyrkiet til fortsat at overvåge retssager mod journalister og menneskerettighedsforkæmpere;

22.  fordømmer den seneste tids politirazziaer og anholdelsen af en række journalister og medierepræsentanter den 14. december 2014; minder om, at en fri og pluralistisk presse er det centrale princip i ethvert demokrati ligesom en retfærdig rettergang og domstolenes uafhængighed; understreger derfor, at det i alle sager er nødvendigt i) at give tilstrækkelige og gennemsigtige oplysninger om beskyldningerne mod de sigtede, ii) at give de sigtede fuld adgang til de belastende beviser og fulde forsvarsrettigheder og iii) at sikre en korrekt håndtering af sagerne med henblik på at fastslå rigtigheden af sigtelserne hurtigt og uden rimelig tvivl; opfordrer Tyrkiets myndigheder til at gennemgå og behandle disse sager hurtigst muligt og til at overholde de internationale standarder for en retfærdig rettergang i tilfælde, hvor de fastholder, at de vil gå videre med retssagen;

23.  gør gældende, at den tyrkiske regerings nylige aktioner mod pressefrihed og holdningspluralisme er uforenelige med EU's grundlæggende rettigheder og dermed strider imod ånden i forhandlingerne;

24.  er af den opfattelse, at der i tråd med EU's engagement i retsstatsprincippet og grundlæggende værdier er presserende behov for reformer i Tyrkiet inden for hhv. retsvæsenet og de grundlæggende rettigheder samt retfærdighed, frihed og sikkerhed; mener endvidere, at opfyldelsen af de officielle indledende benchmarks for kapitel 23 (retsvæsen og grundlæggende rettigheder) og 24 (retfærdighed, frihed og sikkerhed) er et vigtigt skridt til fremme af virkeligt effektive reformer og sikre, at reformprocessen i Tyrkiet udformes med udgangspunkt i EU's værdier og standarder; gentager sin opfordring til Rådet om, så snart de opstillede kriterier er opfyldt, at indlede forhandlinger om retsvæsenet og de grundlæggende rettigheder samt om retfærdighed, frihed og sikkerhed; opfordrer Tyrkiet til at samarbejde mest muligt i dette øjemed; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremme yderligere dialog og samarbejde med Tyrkiet inden for de områder, der er omfattet af kapitel 23 og 24, for at fremme en fælles forståelse af de nødvendige reformer;

25.  glæder sig over beslutningen om, at reformer vedrørende retsstatsforhold og grundlæggende rettigheder, indre anliggender og civilsamfundet vil modtage øget finansiering under førtiltrædelsesinstrumentet for perioden 2014-2020 (IPA II); påpeger, at fremme af retsstatsforhold, demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder er centrale principper, der styrer førtiltrædelsesbistanden; gentager Rådets konklusioner fra december 2014 om, at der indføres en øget sammenhæng mellem økonomisk støtte og de overordnede fremskridt i gennemførelsen af førtiltrædelsesstrategien, herunder fuld respekt for retsstatsprincippet og de grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer endvidere Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen af IPA II i alle kandidatlande og øremærke disponible midler under det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) til støtte for ytringsfrihed, herunder mediefrihed, mediepluralisme, forenings- og forsamlingsfrihed, fagforeningsrelaterede rettigheder og tankefrihed;

26.  noterer sig, at Tyrkiet bidrog til ikrafttrædelsen den 1. august 2014 af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen); udtrykker imidlertid bekymring over det konstant høje niveau af vold mod kvinder og den manglende gennemførelse af beskyttelsesmekanismer i den nationale lovgivning til at forhindre vold mod kvinder; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at stille et tilstrækkeligt antal krisecentre til rådighed til beskyttelse af kvinder og mindreårige, der er ofre for vold; henstiller, at regeringen fremmer ligestilling mellem kønnene på det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og civile område og på alle andre områder; opfordrer Tyrkiets regering til i samarbejde med civilsamfundet og relevante erhvervsorganisationer at fremme kvindeligt iværksætteri og mindske barriererne for kvinders adgang til økonomiske aktiviteter, og opfordrer i denne henseende indtrængende Tyrkiets regering til at sætte sig et ambitiøst mål for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet; påpeger, at Tyrkiet i 2014 rangerede som nr. 125 ud af 142 lande i Global Gender Gap-rapporten fra World Economic Forum; beklager dybt de bemærkninger, der er blevet fremsat af visse embedsmænd og regeringsrepræsentanter vedrørende kvinders rolle i det tyrkiske samfund, og understreger vigtigheden af at bekæmpe stereotyper og fordomme i samfundet over for kvinder;

27.  fremhæver betydningen af at fortsætte reformprocessen på området for tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed ved at gøre det muligt for religiøse samfund at få status som juridisk person, ved at fjerne alle begrænsninger på uddannelse, udnævnelse, lovligt ophold og arv for gejstlige, og ved at sikre en korrekt efterlevelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols relevante domme og Venedigkommissionens henstillinger; understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at fremme dialogen med alawisamfundet, reelt at anerkende Cem-huse som bedesteder, tillade genåbningen af det græsk-ortodokse Halki-præsteseminar og fjerne alle hindringer for, at det reelt kan fungere, samt tillade officiel brug af den kirkelige titel "økumenisk patriark"; anmoder Tyrkiets relevante myndigheder om at tage sig af alle udestående problemer i forbindelse med tilbagegivelsen af jord, der tilhører Mor Gabriel-klostret, og andre krav om jordrettigheder fra den syriske kirke; minder om vigtigheden af, at Venedigkommissionens henstillinger om Imvros og Tenedos gennemføres i tilstrækkelig grad for så vidt angår beskyttelsen af ejendoms- og uddannelsesrettigheder; understreger behovet for i overensstemmelse med EU's værdier fuldt ud at respektere retten til forskellige livsstilsformer, såvel sekulære som trosbaserede, og at bevare adskillelsen af stat og religion; understreger betydningen af at beskytte mindretals rettigheder; udtrykker beklagelse over den omstændighed, at det efter ophævelsen af den tidligere lov for to år siden og på grund af det eksisterende retlige tomrum ikke er muligt for ikke-muslimske velgørende organisationer at vælge deres ledelsesorganer;

28.  understreger, at det er nødvendigt at anerkende retten til militærnægtelse af samvittighedsgrunde i forbindelse med obligatorisk militærtjeneste;

29.  opfordrer Tyrkiet til at iværksætte en seriøs indsats for at beskytte LGBTI-samfundets rettigheder og er af den opfattelse, at oprettelsen af et særligt organ til at bekæmpe diskrimination, hadefuld tale, racisme, fremmedhad, antisemitisme og intolerance ville styrke individets rettigheder i Tyrkiet; kræver, at Tyrkiet vedtager omfattende lovgivning om forbud mod forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling og hadefuld tale på grund af etnicitet, religion, seksuel orientering og køn eller kønsidentitet, samt at forbuddet mod denne type forskelsbehandling medtages i en ny forfatning; udtrykker bekymring over de hyppige angreb på transpersoner og den manglende beskyttelse af LGBTI-personer mod voldshandlinger; beklager i høj grad, at hadforbrydelser mod LGBTI-personer ofte forbliver ustraffede, eller at gerningsmændenes straf nedsættes med den begrundelse, at der var tale om "urimelig provokation" fra offerets side; gentager sin opfordring til den tyrkiske regering om at pålægge de tyrkiske væbnede styrker at ophøre med at klassificere homoseksualitet og transseksualitet som en "psykoseksuel sygdom";

30.  udtrykker beklagelse over de mange menneskeliv, der er gået tabt som følge af mineulykkerne i Soma og Ermenek; glæder sig over, at Tyrkiet har ratificeret Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention om sikkerhed og sundhed i miner, og opfordrer til, at den gennemføres hurtigt; understreger vigtigheden af, at der tages hånd om spørgsmål vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i alle sektorer og opfordrer de tyrkiske myndigheder til at sørge for en mere genemsigtig kontrol af arbejdsulykker med dødelig udgang; er af den opfattelse, at social dialog og inddragelse af arbejdsmarkedets parter er afgørende for udviklingen af et velstående og pluralistisk samfund, og understreger vigtigheden af yderligere fremskridt inden for socialpolitik og beskæftigelse på grundlag af en hensigtsmæssig og rettidig gennemførelse af ILO's konventioner; noterer sig de lovgivningsmæssige mangler for så vidt angår arbejds- og fagforeningsrettigheder; understreger, at retten til at organisere sig, indgå i kollektive forhandlinger og retten til at strejke for privatansatte og tjenestemænd skal tilpasses gældende EU-ret og internationale standarder; opfordrer indtrængende Tyrkiets regering til at udarbejde en køreplan for forbedring af lovgivningen og for at få den bragt i overensstemmelse med ILO's standarder; fremhæver betydningen af, at Tyrkiet opfylder de indledende benchmarks for socialpolitik og beskæftigelse; opfordrer Kommissionen til at yde passende teknisk bistand til Tyrkiet inden for arbejdsmarkedsreformer, og hvorpå europæiske standarder kan fremmes;

31.  opfordrer Tyrkiet til at lovgive om arbejdsvilkårene for f.eks. deltidsarbejdere, der i øjeblikket er underlagt uværdige betingelser, manglende jobsikkerhed og problemer med at blive medlem af fagforeninger; konstaterer, at minedrift og byggeri er de farligste sektorer i Tyrkiet og opfordrer til, at der foretages gennemsigtige undersøgelser af arbejdsulykker med dødelig udgang;

32.  opfordrer den tyrkiske regering til at indstille sine planer om opførelse af kernekraftværket i Akkuyu; påpeger, at det planlagte kraftværk ligger i et område, som kan rammes af kraftige jordskælv, hvilket udgør en betydelig trussel ikke blot for Tyrkiet, men også for Middelhavsregionen; anmoder derfor den tyrkiske regering om at tilslutte sig Espoo-konventionen, som forpligter parterne til at underrette og høre hinanden om større påtænkte projekter, der kan antages at have en mærkbar skadevirkning på miljøet på tværs af landegrænserne; anmoder i dette øjemed den tyrkiske regering om at inddrage eller i det mindste høre regeringerne i nabolande som Grækenland og Cypern i forbindelse med eventuelle fremtidige udviklinger i Akkuyu-projektet;

Fælles interesser og fælles udfordringer

33.  understreger de betydelige fordele ved toldunionen mellem EU og Tyrkiet; henviser til, at værdien af ​​den bilaterale handel mellem Tyrkiet og EU er mere end firedoblet siden toldunionens begyndelse i 1996, og at der samtidig har været en betydelig stigning i de direkte udenlandske investeringer fra EU til Tyrkiet og en dybere integration mellem tyrkiske og europæiske virksomheder til fælles bedste; fremhæver imidlertid i denne forbindelse, at enhver forøgelse af toldunionens positive virkning er tæt forbundet med overholdelsen af dens regler og krav, og er derfor meget bekymret over, at de europæiske selskaber, der handler med Tyrkiet, møder stadig større problemer; henleder opmærksomheden på Verdensbankens nylige evaluering af toldunionen, hvori det understreges, at det er nødvendigt at indføre en række reformer for at fastholde et klima, der er gunstigt for tæt økonomisk samarbejde, også i fremtiden; peger navnlig på behovet for i) at udvide toldunionens anvendelsesområde til også at omfatte landbrugsprodukter, tjenesteydelser og offentlige indkøb, ii) at skabe gunstige betingelser for fortsat vækst i handel, herunder visumlettelse for forretningsrejsende og iii) at gennemføre intensive høringer mellem EU og Tyrkiet om virkningerne for Tyrkiet af de frihandelsaftaler, som EU indgår med tredjelande;

34.  er af den opfattelse, at den politiske dialog mellem Tyrkiet og EU bør suppleres af regelmæssige, strukturerede økonomiske dialoger på højt plan om spørgsmål af fælles interesse, herunder handelsforbindelser med tredjelande; understreger i denne forbindelse samspillet mellem en velfungerende retsstat og økonomisk udvikling; mener, at det er vigtigt at udvikle og styrke Tyrkiets økonomiske, institutionelle og retlige rammer på området for økonomisk og monetær politik, særlig for så vidt angår centralbankens uafhængighed, og mener, at dette ville fremme Tyrkiets tilpasning til gældende EU-ret; påpeger, at det økonomiske samarbejde ville blive forbedret væsentligt, hvis Tyrkiet i tilstrækkeligt omfang overholder EU-standarderne om offentlige udbud, konkurrence og beskæftigelse og socialpolitik;

35.  bekræfter på ny sin støtte til tilbagetagelsesaftalen med EU, som trådte i kraft den 1. oktober 2014; tilskynder Kommissionen til fortsat at overvåge Tyrkiets fremskridt med hensyn til at opfylde kravene i dets køreplan for visumlempelse; hilser med tilfredshed den effektive indsats for at opfylde kriterierne i køreplanen for visumlempelse; minder om, at dialogen om visumlempelse er en proces, der er resultatbaseret, og at Tyrkiet bør opfylde alle kravene i køreplanen, herunder navnlig en fuld og effektiv gennemførelse af alle bestemmelserne i tilbagetagelsesaftalen; gentager, at Tyrkiet er forpligtet til fuldt ud og effektivt at gennemføre tilbagetagelsesaftalen og visumlempelsen over for alle medlemsstaterne, herunder i form af ikke-diskriminerende visumfri adgang til tyrkisk område for borgere fra samtlige EU-medlemsstater; opfordrer Tyrkiet til at gennemføre den eksisterende bilaterale tilbagetagelsesaftale fuldstændigt og effektivt; minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste transitlande for ulovlig indvandring til EU og opfordrer til forbedring af Tyrkiets grænseoverskridende samarbejde med tilgrænsende EU-medlemsstater i denne forbindelse; ser med tilfredshed på ikrafttrædelsen af loven vedrørende udlændinge og international beskyttelse og oprettelsen af Generaldirektoratet for Migrationsforvaltning i april 2014, som er væsentlige skridt i retning af en tilpasning til EU's standarder for international beskyttelse af lovlige og ulovlige migranter; bemærker, at det er nødvendigt at øge samarbejdet mellem Tyrkiet og samtlige EU-medlemsstater, navnlig med henblik på at forbedre forvaltningen af de fælles grænser med alle EU-medlemsstaterne; understreger behovet for, at Tyrkiet styrker grænsesikkerheden yderligere for at bekæmpe den ulovlige migration til EU-landene;

36.  minder om Tyrkiets strategiske betydning for EU's energisikkerhed og betragter Tyrkiet som en vigtig partner i energisektoren; henviser til de tre projekter om den sydlige gaskorridor, der blev godkendt ved udgangen af 2013, som vil forøge gasforsyningssikkerheden for Tyrkiet og adgangen til EU som det vigtigste energimarked; mener, at Tyrkiet – i en kontekst, hvor der er stadig større konkurrence mellem energimarkederne og behov for at diversificere energikilder og forsyningsruter – med sit enorme potentiale inden for vedvarende energi kunne yde et betydeligt bidrag til EU's energisikkerhed og ambitioner om diversificering af energikilder under overholdelse af folkeretten; er bekymret for et tættere energisamarbejde mellem Tyrkiet og Rusland og mener derfor, at EU bør fremskynde energiforhandlingerne;

37.  minder om Tyrkiets strategiske position som EU's partner og medlem af NATO og dermed dets store geopolitiske betydning og relevans for en sammenhængende strategi, der tilstræber at skabe sikkerhed og stabilitet i dets østlige og sydlige naboskabsområde, med særlig henvisning til Syrien og Irak; påpeger, at den meget alvorlige udvikling i regionen og de angreb, der har fundet sted på europæisk jord, gør det afgørende, at dialogen og samarbejdet med EU om udenrigspolitiske spørgsmål øges inden for rammerne af den politiske dialog mellem EU og Tyrkiet; opfordrer Tyrkiet til at spille en aktiv rolle i den internationale koalition mod terrorgrupper som ISIL og til at udnytte samtlige disponible ressourcer til dette formål; opfordrer Tyrkiet til at optrappe foranstaltningerne for at forhindre, at udenlandske krigere, penge eller udstyr når frem til ISIL og andre ekstremistiske grupper via dets område; understreger, at det er nødvendigt at fortsætte og styrke den regelmæssige dialog mellem EU og Tyrkiet om bekæmpelse af terrorisme som en del af vores fælles bestræbelser på at bekæmpe terrorisme i alle dens afskygninger; opfordrer Tyrkiet til at sørge for en effektiv grænsekontrol og samtidig yde den nødvendige assistance gennem humanitære hjælpemidler til flygtninge fra Syrien og garantere sikkerhed for den syriske borgerkrigs ofre; understreger betydningen af en hyppigere dialog på højt plan og samråd mellem EU og Tyrkiet om udenrigs- og sikkerhedspolitiske anliggender for at sikre, at vores politikker komplementerer hinanden, og at Tyrkiet gradvist tilpasser sin udenrigspolitik efter EU's;

38.  mener, at den tyrkiske udenrigsminister bør indbydes til at overvære møderne i Rådet for Udenrigsanliggender, når det er relevant; er af den opfattelse, at der er behov for en ramme for struktureret dialog og samarbejde om og samordning af udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål;

39.  finder det beklageligt, at casus belli-truslen, som Tyrkiets Store Nationalforsamling har fremsat mod Grækenland, endnu ikke er trukket tilbage til trods for de gode resultater af dialogen og samarbejdet mellem Grækenland og Tyrkiet;

40.  roser Tyrkiet for dets fortsatte bistand til de anslåede 1,6 millioner flygtninge fra Irak og Syrien og for at fastholde en politik om åbne grænser for humanitære forehavender; ser med tilfredshed på vedtagelsen af direktivet om midlertidig beskyttelse i oktober 2014, som giver flygtninge en sikker retlig status og gør det muligt for dem at få identitetskort og adgang til arbejdsmarkedet; opfordrer EU til at fortsætte sin økonomiske støtte til humanitær bistand til syriske og irakiske flygtninge i Tyrkiet; henleder opmærksomheden på, at flygtningelejrene har nået deres maksimale kapacitet, og på den voldsomme belastning, som det udgør på flygtningenes liv og ressourcer, at de selv skal finde en bolig; mener, at EU bør yde aktiv støtte til Tyrkiets regering med fastlæggelse af langsigtede hjælpeprogrammer for flygtninge og fremme af adgangen til uddannelse, sundhedsydelser og (lovlig) beskæftigelse; opfordrer Kommissionen til at forøge de ressourcer, der er til rådighed under IPA II og det instrument, der bidrager til stabilitet og fred, for at hjælpe med at yde tilstrækkelig bistand til lokalsamfund, der er berørt af en stor tilstrømning af flygtninge; opfordrer desuden medlemsstaterne til i en ånd af reel ansvarsdeling at stille (midlertidige) genbosættelsessteder til rådighed for de mest udsatte flygtninge;

41.  opfordrer Tyrkiet til, med teknisk og økonomisk støtte fra sine partnere, at give det voksende antal syriske børn i Tyrkiet adgang til uddannelse;

Opbygning af gode naboskabsforbindelser

42.  opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at indstille de gentagne krænkelser af det græske luftrum og territorialfarvand og tyrkiske militærflys overflyvninger af græske øer;

43.  opfordrer den tyrkiske regering til ufortøvet at undertegne og ratificere De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS), som er blevet undertegnet og ratificeret af EU og dets 28 medlemsstater, og understreger Republikken Cyperns lovlige ret til at indgå bilaterale aftaler vedrørende dens eksklusive økonomiske zone; opfordrer på ny Tyrkiet til at respektere alle medlemsstaternes suveræne rettigheder, herunder dem, der vedrører efterforskning efter og udnyttelse af naturressourcer, når disse er i overensstemmelse med gældende EU-ret og folkeretten; opfordrer Tyrkiet til at afholde sig fra enhver handling, der kan skade gode naboskabsforbindelser og en fredelig bilæggelse af tvister;

44.  beklager Tyrkiets afvisning af at opfylde sin forpligtelse over for alle medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig og ikke-diskriminerende gennemførelse af tillægsprotokollen til associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet; minder om, at denne afvisning stadig har gennemgribende indvirkning på forhandlingsprocessen;

45.  gentager sin stærke støtte til genforeningen af Cypern på grundlag af en retfærdig, omfattende og holdbar løsning for begge befolkningsgrupper under ledelse af FN's generalsekretær og i overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd og EU's grundlæggende principper og værdier, for at skabe en føderation af to samfund og to zoner med én suverænitet, én international juridisk personlighed og ét statsborgerskab, og med politisk ligestilling af de to befolkningsgrupper og lige muligheder for alle borgere; glæder sig over meddelelsen fra FN's særlige udsending, Espen Barth Eide, om, at de to befolkningsgruppers ledere snarest muligt vil genoptage forhandlingerne under ledelse af FN's generalsekretær, og giver udtryk for sin stærke støtte til den indsats, der gøres af FN's særlige rådgiver om Cypern for at skabe de nødvendige betingelser for en genoptagelse af drøftelserne; håber, at den nyvalgte tyrkisk-cypriotiske leders budskab om genforening og forsoning vil bane vej for nye muligheder i forhandlingsprocessen; opfordrer Tyrkiet og alle de berørte parter til aktivt at støtte genforeningsforhandlingerne og tage de nødvendige skridt i retning af en normalisering af forbindelserne med Cypern; opfordrer Tyrkiet til at påbegynde tilbagetrækningen af sine styrker fra Cypern og overdrage det afspærrede område Famagusta til FN i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 550(1984); opfordrer parallelt hermed Republikken Cypern til at åbne havnen i Famagusta under EU's toldtilsyn for at fremme et godt forhandlingsklima, der kan føre til et positivt udfald af de igangværende forhandlinger om genforening og give tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle med EU på lovlig vis med alles accept;

46.  gentager relevante afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og opfordrer den tyrkiske regering til omgående at standse krænkelserne af cypriotiske borgeres menneskerettigheder og ophøre med at fratage dem muligheden for at nyde og udøve deres ejendomsret, religiøse rettigheder og andre menneskerettigheder i medfør af Republikken Cyperns forfatningsmæssige orden og gældende fællesskabsret samt EU's grundlæggende principper og værdier;

47.  tager skarpt afstand fra Tyrkiets bosættelsespolitik og opfordrer Tyrkiet til at undlade at bosætte flere tyrkiske borgere i Cyperns besatte områder, idet dette er i modstrid med Genèvekonventionen og folkerettens principper; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at standse alle handlinger, der ændrer øens demografiske balance og dermed er til hinder for en fremtidig løsning;

48.  opfordrer Tyrkiet til at give Komitéen for Forsvundne Personer fuld adgang til alle relevante arkiver og militære områder i det nordlige Cypern med henblik på opgravning og til at udlevere alle relevante oplysninger, som kan føre til lokalisering af jordiske rester, der er blevet flyttet; opfordrer til, at der i særlig grad tages hensyn til arbejdet i Komitéen for Forsvundne Personer;

49.  opfordrer indtrængende Tyrkiet og Armenien til at normalisere deres indbyrdes forbindelser ved betingelsesløst at ratificere protokollerne om oprettelse af diplomatiske forbindelser, ved at åbne grænserne og ved aktivt at forbedre deres forbindelser, med særlig henvisning til samarbejde på tværs af grænsen og økonomisk integration; glæder sig over den igangværende dialog mellem Tyrkiet og Armenien;

o
o   o

50.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Europarådets generalsekretær, præsidenten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Tyrkiske Republiks regering og parlament.

(1) EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 59.
(2) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 98.
(3) EUT C 257 E af 6.9.2013, s. 38.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0184.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0277.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0235.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0052.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0014.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0094.
(10) EUT L 51 af 26.2.2008, s. 4.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik