Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2953(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0455/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0455/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2015 - 7.7
CRE 21/05/2015 - 7.7
PV 10/06/2015 - 8.9
CRE 10/06/2015 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0228

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 549kWORD 170k
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία
P8_TA(2015)0228B8-0455/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την έκθεση προόδου της Επιτροπής, του 2014, για την Τουρκία (2014/2953(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2014 για την Τουρκία (SWD(2014)0307),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2014, με τίτλο «Στρατηγική για τη διεύρυνση και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2014-15» (COM(2014)0700),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως τα ψηφίσματα της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009(1), της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010(2), της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2011(3), της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2012(4), της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία(5), της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2013(6), της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου(7), και της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων(9),

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Τουρκία της 3ης Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας(10) («εταιρική σχέση για την προσχώρηση»), καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010, της 5ης Δεκεμβρίου 2011, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, της 25ης Ιουνίου 2013, της 24ης Οκτωβρίου 2014 και της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επί των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, της 28ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Αξιολόγηση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (COM(2014)0646),

–  έχοντας υπόψη το έργο της Kati Piri ως μόνιμης εισηγήτριας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία άρχισαν στις 3 Οκτωβρίου 2005 και ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτελεί την αφετηρία μιας μακρόχρονης και χωρίς προδιαγεγραμμένη λήξη διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις και στη δέσμευση για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω διεύρυνση ως βασική πολιτική για την προαγωγή της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα θα κριθεί με βάση την αξία της και ότι, σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή δεν προβλέπει κάποια νέα προσχώρηση στην ΕΕ εντός της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει δεσμευθεί ως προς την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, την υλοποίηση κατάλληλων και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας και τη σταδιακή ευθυγράμμιση με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρία για να ενισχύσει η Τουρκία τους θεσμούς της και να συνεχίσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάταξη της οργάνωσης Freedom House όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, η Τουρκία πλέον κατατάσσεται ως χώρα όπου η ελευθερία του Τύπου είναι ανύπαρκτη και όπου το Διαδίκτυο απολαύει μερικής μόνο ελευθερίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα το 2014 περιέλαβαν την Τουρκία στις χώρες στις οποίες η δημοσιογραφία δέχεται τις περισσότερες απειλές και σωματικές επιθέσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει το σημείο αναφοράς για τις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης καθώς και η ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία ένα περιβάλλον κράτους δικαίου κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, περιλαμβανομένων, ιδίως, του διαχωρισμού των εξουσιών, του αγώνα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ειρηνικής διαμαρτυρίας, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελευθερίας θρησκείας, των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε (εθνικές) μειονότητες και της εξάλειψης των διακρίσεων εις βάρος ευάλωτων ομάδων όπως των Ρομά και των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των διεμφυλικών και μεσοφυλικών προσώπων (ΛΟΑΔΜ)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2014-15», η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΕΕ όσον αφορά την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια και ότι η συνεργασία με την Τουρκία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής έχει καίρια σημασία· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, στην ίδια ανακοίνωση, η Επιτροπή εκφράζει τις ανησυχίες της όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το κράτος δικαίου, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και την ελευθερία έκφρασης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία συνεχίζει να μην εφαρμόζει, για ένατη συνεχή χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση αυτή εξακολουθεί να έχει δυσμενέστατο αντίκτυπο στη διαδικασία διαπραγμάτευσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, προκειμένου να ενισχύσει τη σταθερότητα και να προαγάγει τις σχέσεις καλής γειτονίας, πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίλυση των ανοικτών διμερών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών νομικών υποχρεώσεων και των διαφορών με τους άμεσους γείτονές της για τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα καθώς και για τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τουρκικές αρχές δεν συμφώνησαν ως προς την επαναλειτουργία της ορθόδοξης ιερατικής σχολής στη νήσο Χάλκη (Heybeliada)·

Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας: περιγραφή της κατάστασης

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2014 για την Τουρκία και συμμερίζεται το συμπέρασμα της έκθεσης ότι η Τουρκία αποτελεί καίριο στρατηγικό εταίρο της ΕΕ και ότι οι ενεργές και αξιόπιστες ενταξιακές διαπραγματεύσεις παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας· τονίζει ότι η διαδικασία μεταρρύθμισης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία προκειμένου η Τουρκία να αναπτύξει ένα ισχυρό πλουραλιστικό, δημοκρατικό σύστημα, με στέρεα θεσμικά όργανα, προς όφελος όλων των πολιτών της Τουρκίας και για τη σύσφιξη των σχέσεων με την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να επαναξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν διεξαχθεί οι διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα, εξετάζοντας πώς θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση και εντατικοποίηση των σχέσεων και της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας·

2.  υπογραμμίζει ότι μια ουσιαστική και λειτουργούσα σχέση, η οποία έχει ως βάση τον διάλογο, τη στενότερη συνεργασία, την αμοιβαία δέσμευση και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας – λαμβανομένων υπόψη της γεωγραφικής εγγύτητας, των ιστορικών δεσμών, της μεγάλης κοινότητας Τούρκων που ζουν στην ΕΕ, των στενών οικονομικών δεσμών και των κοινών στρατηγικών συμφερόντων – είναι προς όφελος και των δύο πλευρών· καλεί την Τουρκία να θέσει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στο επίκεντρο των επιλογών της εσωτερικής πολιτικής της· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή ώστε να αποτελέσει κύριο μοχλό της διαδικασίας περαιτέρω εκδημοκρατισμού της Τουρκίας, με την προώθηση των οικουμενικών αξιών και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών προτύπων ως σημείων αναφοράς της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και με τη στήριξη της Τουρκίας στην προσπάθειά της για την ανάπτυξη στέρεων δημοκρατικών θεσμών και αποτελεσματικής νομοθεσίας, που θα βασίζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και θα εκπροσωπεί και θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα όλων των τμημάτων της τουρκικής κοινωνίας·

3.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Τουρκίας να επιταχύνει τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων και την καλεί να δεσμευθεί απερίφραστα ότι θα σεβαστεί τις δημοκρατικές αξίες και αρχές, που αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υποστηρίζει τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προσπάθειές της για ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία, με βάση τα κοινά συμφέροντα και τις κοινές προκλήσεις· σημειώνει ότι τον Νοέμβριο του 2013 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 22 (περιφερειακή πολιτική)·

4.  επιδοκιμάζει την εκλογή του πλέον αντιπροσωπευτικού και χωρίς αποκλεισμούς κοινοβουλίου στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, το οποίο αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της χώρας· επαινεί την ανθεκτικότητα της τουρκικής δημοκρατίας και του δημοκρατικού πνεύματος των πολιτών της, όπως αποδείχθηκε από το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές και την εντυπωσιακή συμμετοχή εθελοντών της κοινωνίας των πολιτών κατά την ημέρα των εκλογών· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να εργαστούν για την εδραίωση μιας σταθερής και χωρίς αποκλεισμούς κυβέρνησης με σκοπό την αναζωογόνηση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της Τουρκίας και του διαλόγου με την ΕΕ σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις·

5.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες στο θέμα των επαφών μεταξύ των λαών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι προκειμένου να σφυρηλατηθούν στενότεροι δεσμοί μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, θα πρέπει να σημειωθεί απτή πρόοδος ως προς την ελευθέρωση των θεωρήσεων, με βάση την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζει ο χάρτης πορείας για την επίτευξη καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με την Τουρκία· τονίζει ότι στο μεσοδιάστημα η ΕΕ θα πρέπει να διευκολύνει την εξασφάλιση θεωρήσεων για τους επιχειρηματίες και ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν με ενεργό τρόπο τα προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών και πανεπιστημιακών και οι ευκαιρίες πρόσβασης για την κοινωνία των πολιτών· εκτιμά ότι η ενίσχυση των ευκαιριών πρόσβασης στην ΕΕ θα εξασφαλίσει περαιτέρω στήριξη στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία·

Κράτος δικαίου και δημοκρατία

6.  σημειώνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν σε προηγούμενα έτη· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τα πολιτικά κόμματα και τις προεκλογικές εκστρατείες, το οποίο επιτρέπει πλέον τη διεξαγωγή εκλογικών εκστρατειών σε άλλες γλώσσες πλην της τουρκικής, νομιμοποιεί τη συμπροεδρία στα κόμματα και χαλαρώνει τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση των πολιτικών κομμάτων σε τοπικό επίπεδο· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η μείωση του εκλογικού ορίου του 10%, η οποία θα εξασφάλιζε ευκαιρίες πολιτικής συμμετοχής σε όλες τις συνιστώσες της τουρκικής κοινωνίας·

7.  τονίζει ότι ένα νέο σύνταγμα που θα βασίζεται σε διατάξεις για την προαγωγή μιας πλουραλιστικής και ανεκτικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς θα στήριζε τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και θα εξασφάλιζε μια στέρεα βάση για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου· εξαίρει το έργο της επιτροπής συνταγματικής συνδιαλλαγής, η οποία κατέληξε σε συναίνεση σε σχέση με 60 συνταγματικές τροποποιήσεις προτού διαλυθεί· επαναλαμβάνει το αίτημά του να συνεχιστεί η διαδικασία μεταρρύθμισης του συντάγματος και υπογραμμίζει ότι ένα νέο σύνταγμα θα πρέπει να στηρίζεται στην ευρεία συναίνεση όλου του πολιτικού φάσματος και της κοινωνίας στο σύνολό της· παροτρύνει την Τουρκία να συμβουλεύεται την επιτροπή της Βενετίας στο πλαίσιο της διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης·

8.  χαιρετίζει τη νέα στρατηγική που διαμόρφωσε η τουρκική κυβέρνηση για τη διοχέτευση όλων των νέων νομοθετημάτων μέσω του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, προκειμένου να αυξηθεί ο συντονιστικός ρόλος του υπουργείου και να προαχθεί η συμμόρφωση των νομοσχεδίων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, στενή διαβούλευση, όποτε είναι δυνατό, με την επιτροπή της Βενετίας και εντατικότερο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα νομοθεσία που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατότητα με το ενωσιακό κεκτημένο·

9.  τονίζει τη σημασία που έχει η κατάλληλη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας· συνιστά, συνεπώς, την ανάπτυξη μηχανισμών δομημένης διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών ως μέρους της νομοθετικής διαδικασίας και της διαδικασίας χάραξης πολιτικής καθώς και στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής της νέας νομοθεσίας· επαινεί τη δυναμική κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται επειγόντως συνεκτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να κατοχυρωθεί η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ελευθερία έκφρασης, να επιτραπεί στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς και να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση·

10.  στηρίζει σθεναρά και ενθαρρύνει τις προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για συνολική και βιώσιμη ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας με την κουρδική κοινότητα με βάση τις διαπραγματεύσεις με το PKK, οργάνωση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, και για μια διαδικασία κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής ένταξης της κουρδικής κοινότητας· υποστηρίζει ένθερμα την εξαγγελία του HDP για έκτακτο συνέδριο του PKK προκειμένου η οργάνωση να καταθέσει τα όπλα και να προωθήσει ως μέθοδο μια δημοκρατική πολιτική· απευθύνει θερμή παρότρυνση προς την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα και να ενισχύσει τα κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά δικαιώματα και την ίση μεταχείριση των κουρδικής καταγωγής πολιτών· επικροτεί τον νόμο για να αποκτήσει ισχυρότερη νομική βάση η διαδικασία διακανονισμού, που εγκρίθηκε από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 11 Ιουνίου 2014 και ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη της τρομοκρατίας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την επανένταξη όσων εγκαταλείπουν το PKK και καταθέτουν τα όπλα, και προετοιμάζει την κοινή γνώμη για την επιστροφή πρώην μαχητών· εκτιμά ότι η επιτυχής επίλυση του κουρδικού ζητήματος έχει πρωταρχική σημασία και θα είχε ουσιαστική και θετική συμβολή στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία· ενθαρρύνει, συνεπώς, όλα τα πολιτικά κόμματα να υποστηρίξουν τη διαδικασία αυτή· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει τεχνική βοήθεια και να αφιερώσει πόρους που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA), μεταξύ άλλων και σε προγράμματα κοινωνικοοικονομικής ένταξης και εκπαίδευσης στη νοτιοανατολική Τουρκία, ως μέσο για την ενίσχυση της εγκατάστασης των Κούρδων· σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 22 (περιφερειακή πολιτική) θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Τουρκία να διαμορφώσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συνοχής για τις νοτιοανατολικές περιοχές της·

11.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της τουρκικής κρατικής υπηρεσίας υδραυλικών έργων να συνεχίσει τα έργα στο φράγμα Ilisu, τα οποία θα έχουν καταστροφικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές συνέπειες· υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη περιοχή κατοικείται κυρίως από Κούρδους και ότι το έργο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον κουρδικό πληθυσμό και πολιτισμό·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το 2014, που δημοσίευσε η Διεθνής Διαφάνεια στις 3 Δεκεμβρίου 2014, ο οποίος δείχνει ότι η αντίληψη της διαφθοράς στην Τουρκία σημείωσε έντονη άνοδο το τελευταίο έτος και κατατάσσει τώρα την Τουρκία στην 64η θέση του Δείκτη· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης και του τουρκικού κοινοβουλίου στις καταγγελίες για διαφθορά που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2013, μεταξύ άλλων κατά πρώην κυβερνητικών στελεχών, καθώς και το γεγονός ότι δεν υπήρξε συνέχεια στις έρευνες για σοβαρότατη διαφθορά· εκφράζει την ανησυχία του για την ποινική δίωξη ερευνητών δημοσιογράφων μετά από υποθέσεις διαφθοράς· ζητεί να διεξαχθεί διαφανής και ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2013· τονίζει την ανάγκη για ισχυρότερη πολιτική βούληση όσον αφορά την ανάπτυξη κατάλληλου νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία όχι μόνο διαβρώνει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και την πίστη του λαού στη δημοκρατία, αλλά μπορεί επίσης να βλάψει την οικονομική ανάπτυξη και το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα·

13.  εκφράζει την ανησυχία του με αφορμή τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον νόμο για το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων και τις πολυάριθμες μεταθέσεις και αποπομπές δικαστών, εισαγγελέων και αστυνομικών που ακολούθησαν, οι οποίες προκαλούν βάσιμες υποψίες για την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού σώματος, για τον διαχωρισμό των εξουσιών και για τον σεβασμό της αρχής του κράτους δικαίου, στοιχεία που εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα των κριτηρίων της Κοπεγχάγης· εκφράζει την ανησυχία του για τις συχνές αλλαγές σε βασικά νομοθετήματα χωρίς την ενδεδειγμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη· επιδοκιμάζει την κατάργηση του άρθρου 10 του αντιτρομοκρατικού νόμου· ανησυχεί, ωστόσο, διότι οι εξαιρετικά ευρείς ορισμοί έχουν ως αποτέλεσμα να διατηρείται το υπερβολικά εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής του νόμου και αφήνουν περιθώριο για ιδιαίτερα διασταλτικές ερμηνείες· υπενθυμίζει την ανάγκη για τροποποίηση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η δίωξη μόνον όσων είναι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων ή συνεργάζονται με αυτές· ζητεί να εγκριθεί, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, μια στρατηγική για τη δικαστική μεταρρύθμιση η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· εκφράζει ικανοποίηση για το πρώτο βήμα προς τη μείωση του ανώτατου ορίου προφυλάκισης από 10 σε 5 έτη, τονίζει όμως με έμφαση ότι είναι αναγκαία περαιτέρω μείωση προκειμένου να αποφεύγεται η μετατροπή της προφυλάκισης σε ντε φάκτο ποινή· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η δημιουργία περιφερειακών εφετείων και η έγκριση όλων των συναφών μέτρων για τη διασφάλιση ορθών διαδικασιών· παροτρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και να εξασφαλίσει δίκαιη και ουσιαστική πρόσβαση όλων των παιδιών στη δικαιοσύνη·

14.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον νόμο 6532 που τέθηκε σε ισχύ στις 26 Απριλίου 2014 και ο οποίος διευρύνει δραματικά τις εξουσίες της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT), υπονομεύοντας την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες δημόσιου ενδιαφέροντος, καθιστώντας το προσωπικό της υπηρεσίας στην ουσία απρόσβλητο έναντι δικαστικών διαδικασιών και παραβιάζοντας τους κανόνες για την ιδιωτικότητα, δεδομένου ότι εξασφαλίζει στην υπηρεσία αυτή, τη δυνατότητα να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση· εκτιμά ότι οι διατάξεις αυτές παραβιάζουν τις υποχρεώσεις της Τουρκίας σε σχέση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την ίδια την εθνική της νομοθεσία·

15.  επικροτεί ορισμένες σημαντικές αποφάσεις που έλαβε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας για την προστασία του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως της ελευθερίας έκφρασης, που αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα του συνταγματικού συστήματος· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου φανέρωσαν τον κακό χειρισμό των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών σε σχέση με τις υποθέσεις Εργκένεκον και Βαριοπούλα· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο συνεχίζει να δέχεται μεμονωμένα αιτήματα· εκφράζει την ανησυχία του για τις τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα, και ειδικότερα για τη χρήση του όρου «εύλογη υποψία», που ανοίγει τον δρόμο σε αυθαίρετες επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης· επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίθηκαν χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων·

16.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την έντονη πολιτική πόλωση στην Τουρκία· υπενθυμίζει ότι η πολυφωνία θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα κάθε δημοκρατικού καθεστώτος· ζητεί, επομένως, την προαγωγή του διαλόγου σε όλο το πολιτικό φάσμα της Τουρκίας· τονίζει ότι, όσον αφορά βασικές και μακροπρόθεσμες μεταρρυθμιστικές διαδικασίες, όπως ένα νέο Σύνταγμα και οι συζητήσεις για τη λύση του κουρδικού ζητήματος, ο διάλογος αυτός είναι απαραίτητος· καλεί το κυβερνητικό κόμμα και την αντιπολίτευση να επιδιώξουν τη συνεργασία και την επίτευξη συναίνεσης και να μεριμνήσουν για την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

17.  χαιρετίζει την έγκριση, τον Μάρτιο του 2014, του σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ως σημαντικό βήμα για την ευθυγράμμιση του νομικού πλαισίου της Τουρκίας με τη νομολογία του ΕΔΑΔ, και αναμένει από την κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω μέτρα για την υλοποίηση των συστάσεών του· τονίζει ότι το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης την υποχρεώνει να τηρεί υψηλά πολιτικά και νομικά πρότυπα και ζητεί από την Τουρκία να συνεργαστεί πλήρως με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την επιτροπή της Βενετίας για τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων· υπενθυμίζει ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

18.  σημειώνει με ανησυχία ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν οι περισσότερες έρευνες σχετικά με τα γεγονότα του Μαΐου και του Ιουνίου 2013 στο πάρκο Γκεζί και τις καταγγελίες για δυσανάλογη χρήση βίας και κακοποίηση από τις αστυνομικές δυνάμεις, και ότι ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την ταυτοποίηση των φερομένων ως δραστών· υπογραμμίζει ότι, μετά τη λήψη σειράς καταγγελιών σχετικά με τη χρήση βίας από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο πάρκο Γκεζί, ο Διαμεσολαβητής εξέδωσε έκθεση στην οποία έκρινε ότι υπήρξε δυσανάλογη χρήση βίας· καλεί τις τουρκικές αρχές να καταβάλουν αποζημιώσεις σε όλα τα θύματα που ήταν ειρηνικοί διαδηλωτές ή δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών, αλλά βρέθηκαν τυχαία στον τόπο των συμβάντων· ζητεί να ολοκληρωθεί ουσιαστική και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των υποθέσεων εικαζόμενης κακοποίησης από κρατικούς υπαλλήλους και να παραπεμφθούν οι υπαίτιοι στη δικαιοσύνη· υπογραμμίζει την ανάγκη να εγκριθούν στη συνέχεια σαφείς κανόνες για τη χρήση βίας και τον ρόλο της αστυνομίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· απευθύνει θερμή παρότρυνση να αρθούν οι περιορισμοί στην ειρηνική συνάθροιση και τονίζει ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλοι νόμοι, όπως η αντιτρομοκρατική νομοθεσία, για να τίθενται εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος των πολιτών για ειρηνική διαμαρτυρία και ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν αιτία σύλληψης· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εξασφαλίσει κατάλληλους, αντικειμενικούς και διαφανείς ελέγχους και ισορροπίες σε σχέση με τις εξουσίες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου· συνιστά στις τουρκικές αρχές να διαμορφώσουν έναν ανεξάρτητο και αποτελεσματικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών σε σχέση με την αστυνομία· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη δέσμη μέτρων για την εσωτερική ασφάλεια, τα οποία αντιβαίνουν στην αρχή της δικαστικής εποπτείας επί των δραστηριοτήτων της αστυνομίας και έχουν υπερβολικά εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής·

19.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αναθεωρηθεί ο νόμος για το εθνικό ίδρυμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Τουρκίας, ώστε ο φορέας αυτός να γίνει ανεξάρτητος, να αποκτήσει την κατάλληλη χρηματοδότηση, να λογοδοτεί στους πολίτες και να εξασφαλίζεται η συμμετοχή σε αυτόν ομάδων της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης που συνέταξε ο Διαμεσολαβητής, μεταξύ των οποίων και το αίτημα για σταδιακή και αναλογική χρήση βίας από την αστυνομία και μόνο ως έσχατο μέσο και υπό επιτήρηση· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Διαμεσολαβητή, της ικανότητάς του να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και των εγγυήσεων για εξασφάλιση κατάλληλης συνέχειας στις αποφάσεις του·

20.  συγχαίρει την Τουρκία για την αναπτυσσόμενη κοινωνία των πολιτών Ρομά· ελπίζει ότι θα δοθούν στήριξη και χρόνος στις νέες οργανώσεις των Ρομά, προκειμένου να είναι σε θέση να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στις πρωτοβουλίες συνεργασίας για την εκπόνηση και την εφαρμογή μέτρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο· συνιστά στην κυβέρνηση να συνδυάσει τα υφιστάμενα προγράμματα στέγασης με κοινωνικά και μακροπρόθεσμα θέματα, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα γενικά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, με τα οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί η πρόσβαση των Ρομά στην αγορά εργασίας·

21.  προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου ως ζήτημα προτεραιότητας και να διαμορφώσει το κατάλληλο νομοθετικό περιβάλλον που θα εγγυάται την πολυφωνία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καταδικάζει τις απόπειρες της τουρκικής κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοτόπους ή να τους κλείσει χωρίς εντολή δικαστηρίου, την περιοριστική προσέγγισή της στην ελευθερία έκφρασης και την πίεση που ασκεί στα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, η οποία συχνά καταλήγει σε εκφοβισμό, απόλυση ή σύλληψη δημοσιογράφων και εκτεταμένη λογοκρισία· επισημαίνει ότι οι παραβιάσεις της ελευθερίας έκφρασης έχουν αυξηθεί μετά το σκάνδαλο διαφθοράς του Δεκεμβρίου 2013· θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση νομικού πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία των ομίλων μέσων ενημέρωσης· επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ελευθερίας έκφρασης σε όλες τις μορφές της και καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία να συνεχίσει να παρακολουθεί τις δίκες δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22.  καταδικάζει τις πρόσφατες επιδρομές της αστυνομίας και τη σύλληψη μιας σειράς δημοσιογράφων και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις 14 Δεκεμβρίου 2014· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ελεύθερου και πολυφωνικού Τύπου αποτελεί βασική αρχή κάθε δημοκρατικού καθεστώτος, όπως και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και η δικαστική ανεξαρτησία· τονίζει, συνεπώς, ότι είναι αναγκαίο, σε όλες τις περιπτώσεις i) να δίδονται διεξοδικές και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος των συλληφθέντων, ii) να δίδονται στους συλληφθέντες πλήρης πρόσβαση στα ενοχοποιητικά στοιχεία και πλήρη δικαιώματα υπεράσπισης και iii) να εξασφαλίζεται η κατάλληλη διαχείριση των υποθέσεων ώστε να μπορεί να ελέγχεται γρήγορα και πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας η αλήθεια των κατηγοριών· καλεί τις τουρκικές αρχές να επανεξετάσουν και να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις αυτές το συντομότερο και να συμμορφωθούν προς τα διεθνή πρότυπα δίκαιης δίκης στις υποθέσεις στις οποίες εμμένουν στη συνέχιση της δίωξης·

23.  τονίζει ότι οι πρόσφατες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης εναντίον της ελευθερίας του Τύπου και της πολυφωνίας είναι ασυμβίβαστες με τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και, κατά συνέπεια, αντιτίθενται στο πνεύμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας·

24.  πιστεύει ότι, για να διατηρήσει την προσήλωσή της στο κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, η Τουρκία θα πρέπει επειγόντως να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις στα πεδία του δικαστικού συστήματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αφενός, και της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, αφετέρου· πιστεύει ακόμη ότι η διατύπωση των επίσημων κριτηρίων αξιολόγησης για το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 (δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και 24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια) αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση πραγματικά αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων και για να εξασφαλιστεί ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Τουρκία θα διαμορφωθεί στη βάση των αξιών και των προτύπων της ΕΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο να ξεκινήσει, μόλις εκπληρωθούν τα καθορισθέντα κριτήρια, τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το δικαστικό σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα καθώς και σχετικά με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια· καλεί την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει χωρίς καθυστέρηση τη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας με την Τουρκία στα πεδία που καλύπτονται από τα κεφάλαια 23 και 24, με στόχο να υπάρξει από κοινού κατανόηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

25.  επιδοκιμάζει την απόφαση να δοθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση, μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) II, για τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις εσωτερικές υποθέσεις και την κοινωνία των πολιτών, για την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι η προαγωγή του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν βασικές αρχές για την προενταξιακή ενίσχυση· επαναλαμβάνει το συμπέρασμα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2014 για βελτίωση της συνοχής μεταξύ της χρηματοδοτικής στήριξης και της συνολικής προόδου που επιτυγχάνεται κατά την εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής, περιλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών· καλεί, ακόμη, την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εκτέλεση του IPA ΙΙ σε όλες τις υποψήφιες χώρες και να αφιερώσει πόρους από το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) για την υποστήριξη της ελευθερίας έκφρασης, περιλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τον συνδικαλισμό και της ελευθερίας της σκέψης·

26.  σημειώνει το γεγονός ότι η Τουρκία συνέβαλε στο να τεθεί σε ισχύ, την 1η Αυγούστου 2014, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών παραμένει πάντα σε υψηλά επίπεδα, αλλά και για τη μη εφαρμογή της προστατευτικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών· καλεί τις τουρκικές αρχές να δημιουργήσουν επαρκή καταφύγια για την προστασία των γυναικών και των ανηλίκων που πέφτουν θύματα βίας· συνιστά στην κυβέρνηση να προαγάγει την ισότητα των φύλων στο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αστικό ή οιοδήποτε άλλο πεδίο· καλεί την τουρκική κυβέρνηση, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και συναφείς επιχειρηματικές ενώσεις, να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα των γυναικών και να περιορίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την πρόσβασή τους σε οικονομικές δραστηριότητες, και προτρέπει, εν προκειμένω, την κυβέρνηση να θέσει ένα φιλόδοξο στόχο όσον αφορά τη δράση της υπέρ της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση· επισημαίνει ότι το 2014 η Τουρκία κατατάχθηκε στην 125η θέση μεταξύ 142 χωρών στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το χάσμα όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρές τις παρατηρήσεις ορισμένων αξιωματούχων και εκπροσώπων της κυβέρνησης όσον αφορά τον ρόλο των γυναικών στην τουρκική κοινωνία και τονίζει πόσο σημαντική είναι η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων εις βάρος των γυναικών·

27.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχισθεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στον χώρο της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, με την εξασφάλιση, στις θρησκευτικές κοινότητες, της δυνατότητας να αποκτούν νομική προσωπικότητα, με την κατάργηση κάθε περιορισμού στην εκπαίδευση, τον διορισμό, τη νόμιμη διαμονή και τη διαδοχή του κλήρου, καθώς και με τη διασφάλιση της κατάλληλης εκτέλεσης όλων των συναφών αποφάσεων του ΕΔΑΔ και των συστάσεων της επιτροπής της Βενετίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να προωθηθεί ο διάλογος με την κοινότητα των Αλεβιτών και να δοθεί η κατάλληλη αναγνώριση στους οίκους Τζεμ ως χώρων λατρείας, καθώς και να επιτραπεί η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, να αρθούν όλα τα εμπόδια για την εύρυθμη λειτουργία της και να επιτραπεί η δημόσια χρήση του εκκλησιαστικού τίτλου του Οικουμενικού Πατριάρχη· καλεί τις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας να διευθετήσουν όλα τα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με την επιστροφή της γης που ανήκει στη μονή του Μορ Γκαμπριέλ και με άλλες διεκδικήσεις εκτάσεων εκ μέρους της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η ενδεδειγμένη εφαρμογή των συστάσεων της επιτροπής της Βενετίας για την Ίμβρο και την Τένεδο όσον αφορά την προστασία της περιουσίας και των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση· υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη σεβασμό, σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ, του δικαιώματος σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, τόσο μη θρησκευτικούς όσο και με βάση μια συγκεκριμένη πίστη, και για διατήρηση του διαχωρισμού κράτους και θρησκείας· τονίζει τη σημασία που έχει η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· εκφράζει τη λύπη του διότι, μετά την προ διετίας κατάργηση του προηγούμενου νόμου και λόγω του υφισταμένου νομικού κενού, είναι αδύνατον για τα μη μουσουλμανικά φιλανθρωπικά ιδρύματα να εκλέξουν τα διοικητικά τους όργανα·

28.  τονίζει την ανάγκη να αναγνωρισθεί το δικαίωμα αντίρρησης στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης·

29.  καλεί την Τουρκία να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ και εκτιμά ότι η δημιουργία ειδικού φορέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, της ρητορικής μίσους, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας θα οδηγούσε στην ενίσχυση των ατομικών δικαιωμάτων στην Τουρκία· καλεί την Τουρκία να θέσει σε ισχύ μια ολοκληρωμένη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, η οποία θα περιλαμβάνει την απαγόρευση των διακρίσεων και των ρητορικών μίσους για λόγους εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου και ταυτότητας φύλου, και να περιλάβει την απαγόρευση των διακρίσεων αυτών σε ένα ενδεχόμενο νέο Σύνταγμα· εκφράζει την ανησυχία του για τις συχνές επιθέσεις εναντίον διεμφυλικών ατόμων και για την έλλειψη προστασίας των ΛΟΑΔΜ από βιαιοπραγίες· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του διότι τα εγκλήματα μίσους εναντίον των ΛΟΑΔΜ συχνά είτε μένουν ατιμώρητα είτε οι ποινές των δραστών μειώνονται με το αιτιολογικό της αδικαιολόγητης πρόκλησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την ομοφυλοφιλία και την τρανσεξουαλικότητα ως «ψυχοσεξουαλικό» νόσημα·

30.  εκφράζει τη λύπη του για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων στα δυστυχήματα των ορυχείων στη Σόμα και το Ερμενέκ· χαιρετίζει την κύρωση, από την Τουρκία, της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την ασφάλεια και την υγεία στα ορυχεία, και ζητεί την ταχεία εφαρμογή της· τονίζει τη σημασία που έχει η αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλους τους κλάδους και καλεί τις τουρκικές αρχές να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στην παρακολούθηση θανατηφόρων ατυχημάτων στους χώρους εργασίας· φρονεί ότι ο ελεύθερος συνδικαλισμός, ο κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων έχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξη μιας ευημερούσας και πολυφωνικής κοινωνίας και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης, στη βάση της κατάλληλης και έγκαιρης εφαρμογής των συμβάσεων της ΔΟΕ· σημειώνει τις νομοθετικές αδυναμίες όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και των εργατικών σωματείων· τονίζει ότι τα δικαιώματα της οργάνωσης, της διεξαγωγής συλλογικών διαπραγματεύσεων και της απεργίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και των δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το ενωσιακό κεκτημένο και τα διεθνή πρότυπα· προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να εκπονήσει χάρτη πορείας για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την ευθυγράμμισή της με τα πρότυπα της ΔΟΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εκπληρώσει η Τουρκία τα κριτήρια ανοίγματος του κεφαλαίου σχετικά με την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στην Τουρκία κατάλληλη τεχνική βοήθεια στο πεδίο της εργασιακής μεταρρύθμισης και να προωθήσει τα ενωσιακά πρότυπα·

31.  καλεί την Τουρκία να υιοθετήσει νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων με μερική απασχόληση, για παράδειγμα, όσων σήμερα αντιμετωπίζουν ακατάλληλες συνθήκες, εργασιακή ανασφάλεια και προβλήματα όσον αφορά την ένταξή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις· σημειώνει ότι οι τομείς της εξόρυξης και των κατασκευών αποτελούν τους πλέον επικίνδυνους κλάδους στην Τουρκία και ζητεί διαφανή διερεύνηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων·

32.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να θέσει τέλος στα σχέδιά της για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στο Akkuyu· επισημαίνει ότι η επιλεγείσα τοποθεσία βρίσκεται σε έντονα σεισμογενή ζώνη, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για τη Μεσόγειο· ζητεί, στο ίδιο πνεύμα, από την τουρκική κυβέρνηση να προσχωρήσει στη Σύμβαση του Έσπο, βάσει της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να κοινοποιούν και να διαβουλεύονται μεταξύ τους για μεγάλα, υπό μελέτη, έργα, τα οποία αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε διασυνοριακή κλίμακα· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, από την τουρκική κυβέρνηση να απευθυνθεί στις κυβερνήσεις των γειτονικών της χωρών, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, και να συνεργαστεί ή τουλάχιστον να διαβουλευτεί μαζί τους στο πλαίσιο οιασδήποτε μελλοντικής εξέλιξης στο έργο Akkuyu·

Κοινά συμφέροντα και προκλήσεις

33.  υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη της Τελωνειακής Ένωσης (ΤΕ) μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας· υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη της ΤΕ, το 1996, η αξία του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών τετραπλασιάστηκε, με παράλληλη σημαντική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ στην Τουρκία και βαθύτερη ενοποίηση μεταξύ τουρκικών και ευρωπαϊκών εταιρειών, προς όφελος και των δύο πλευρών· τονίζει ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αύξηση των θετικών επιδράσεων της ΤΕ είναι στενά συνδεδεμένη με την τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών της ΤΕ και, ως εκ τούτου, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις εμπορικές συναλλαγές με την Τουρκία· σημειώνει την πρόσφατη αξιολόγηση της ΤΕ από την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν ορισμένες μεταρρυθμίσεις για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη στενή οικονομική συνεργασία και στο μέλλον· σημειώνει, ιδίως, την ανάγκη i) να επεκταθεί το πεδίο της ΤΕ και στα αγροτικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δημόσιες προμήθειες, ii) να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη συνέχιση της αύξησης των εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων για τη μετακίνηση των επιχειρηματιών και iii) να συνεχιστούν εντατικά οι διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας για τον αντίκτυπο που έχουν για την Τουρκία οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που υπογράφει η ΕΕ με τρίτες χώρες·

34.  εκτιμά ότι ο πολιτικός διάλογος μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ πρέπει να συμπληρωθεί με τακτικό, διαρθρωμένο και υψηλού επιπέδου οικονομικό διάλογο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αλληλεπίδραση μεταξύ της ορθής λειτουργίας του κράτους δικαίου και της οικονομικής ανάπτυξης· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί το οικονομικό, θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Τουρκίας στον τομέα της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, και θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην ευθυγράμμιση της Τουρκίας με το κεκτημένο· επισημαίνει ότι η οικονομική συνεργασία θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά εάν η Τουρκία συμμορφωθεί επαρκώς με τα ενωσιακά πρότυπα για τις δημόσιες προμήθειες, τον ανταγωνισμό καθώς και την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική·

35.  επιβεβαιώνει τη στήριξή του στη συμφωνία επανεισδοχής με την ΕΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2014· προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποτελεσματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν προκειμένου να εκπληρωθούν τα κριτήρια που ορίζει ο χάρτης πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι ο διάλογος για την ελευθέρωση των θεωρήσεων συνιστά αξιοκρατική διαδικασία και ότι η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των διατάξεων της συμφωνίας επανεισδοχής· επαναλαμβάνει την υποχρέωση της Τουρκίας για πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής και την ελευθέρωση των θεωρήσεων έναντι όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της άνευ διακρίσεων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης πρόσβασης στο τουρκικό έδαφος για τους πολίτες όλων των κρατών μελών· καλεί την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως και αποτελεσματικά τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης παράτυπων μεταναστών με κατεύθυνση την ΕΕ και ζητεί να υπάρξει βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας της Τουρκίας με τα όμορα κράτη μέλη της ΕΕ στο θέμα αυτό· επικροτεί την έναρξη ισχύος του νόμου για τους αλλοδαπούς και τη διεθνή προστασία, καθώς και τη συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης για τη διαχείριση της μετανάστευσης, τον Απρίλιο του 2014, ως σημαντικά βήματα για την ευθυγράμμιση προς τα πρότυπα της ΕΕ σε σχέση με τη διεθνή προστασία των νόμιμων και παράτυπων μεταναστών· σημειώνει ότι πρέπει να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών μελών της ΕΕ που έχει ως ειδικό στόχο την ενισχυμένη διαχείριση των κοινών συνόρων με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχύσει η Τουρκία περαιτέρω την ασφάλεια των συνόρων προκειμένου να πατάξει την παράτυπη μετανάστευση προς τις χώρες της ΕΕ·

36.  υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και θεωρεί την Τουρκία σημαίνοντα εταίρο στον ενεργειακό τομέα· σημειώνει τα τρία σχέδια νότιου διαδρόμου για το φυσικό αέριο που εγκρίθηκαν στα τέλη του 2013, τα οποία θα βελτιώσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού της Τουρκίας με φυσικό αέριο και την πρόσβαση στην ΕΕ, που αποτελεί την κύρια αγορά ενέργειας· πιστεύει ότι, σε ένα περιβάλλον διαρκώς ανταγωνιστικότερων αγορών ενέργειας και ανάγκης για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδών ενεργειακού εφοδιασμού, η Τουρκία, με το τεράστιο δυναμικό της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και στις φιλοδοξίες της όσον αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· εκφράζει την ανησυχία του για τη σύσφιγξη της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα και, για τον λόγο αυτό, εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τα ενεργειακά θέματα·

37.  υπενθυμίζει τη στρατηγική θέση της Τουρκίας ως εταίρου της ΕΕ και μέλους του ΝΑΤΟ και, συνεπώς, την καθοριστική γεωπολιτική σημασία της και τη σπουδαιότητά της στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής που θα επιδιώκει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στις περιοχές της ανατολικής και της νότιας γειτονίας, με ιδιαίτερη αναφορά στη Συρία και το Ιράκ· επισημαίνει το γεγονός ότι οι σοβαρότατες εξελίξεις στην περιοχή και οι επιθέσεις που έγιναν σε ευρωπαϊκό έδαφος επιτάσσουν την εντατικοποίηση του διαλόγου και της συνεργασίας με την ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας· καλεί την Τουρκία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον διεθνή συνασπισμό κατά τρομοκρατικών ομάδων όπως το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε (ΙΚΙΛ)· καλεί την Τουρκία να εντείνει τα μέτρα για την πρόληψη της διοχέτευσης μαχητών, χρημάτων και εξοπλισμού στο ΙΚΙΛ και της διέλευσης άλλων εξτρεμιστικών ομάδων από το έδαφός της· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί και να ενισχυθεί ο τακτικός διάλογος ΕΕ-Τουρκίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και να υλοποιηθούν συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές της· καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει ουσιαστικό έλεγχο στα σύνορά της και να συνεχίσει παράλληλα να παρέχει την απαιτούμενη συνδρομή μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες που εισέρχονται από την πλευρά της Συρίας, και να κατοχυρώσει την ασφάλεια των θυμάτων του εμφυλίου πολέμου στη Συρία· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει συχνότερος διάλογος υψηλού επιπέδου και διαβούλευση μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές μας αλληλοσυμπληρώνονται και ότι η Τουρκία ευθυγραμμίζει σταδιακά την εξωτερική της πολιτική προς την πολιτική της ΕΕ·

38.  εκτιμά ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας θα πρέπει να καλείται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών όποτε κρίνεται σκόπιμο· εκτιμά ότι απαιτείται ένα πλαίσιο για διαρθρωμένο διάλογο, συνεργασία και συντονισμό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας·

39.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η απειλή casus belli που διατύπωσε η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί, παρά το θετικό ιστορικό διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας·

40.  συγχαίρει την Τουρκία για τη συνεχιζόμενη βοήθειά της προς τους περίπου 1,6 εκατομμύρια πρόσφυγες από το Ιράκ και τη Συρία και για τη διατήρηση μιας πολιτικής ανοικτών συνόρων για ανθρωπιστικούς σκοπούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για την οδηγία περί προσωρινής προστασίας, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και παρέχει ασφαλές νομικό καθεστώς στους πρόσφυγες και τους επιτρέπει να λαμβάνουν έγγραφα ταυτότητας και να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τη χρηματοδοτική υποστήριξη για την ανθρωπιστική βοήθεια για τους σύρους και τους ιρακινούς πρόσφυγες στην Τουρκία· επισημαίνει ότι τα στρατόπεδα προσφύγων έχουν εξαντλήσει τα όρια χωρητικότητάς τους και ότι η ανάγκη εξασφάλισης καταλύματος ασκεί τεράστια πίεση στις ζωές των προσφύγων και στα εισοδήματά τους· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει ενεργά την κυβέρνηση της Τουρκίας στη θέσπιση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων βοήθειας προς τους πρόσφυγες και στην προώθηση της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, την υγεία και τη (νόμιμη) απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο του ΙΡΑ ΙΙ και του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ώστε να υποστηριχθεί η παροχή της κατάλληλης βοήθειας προς τις τοπικές κοινότητες που επηρεάζονται από τη μαζική εισροή προσφύγων· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διαθέσουν τόπους (προσωρινής) μετεγκατάστασης για τους πιο ευάλωτους από τους πρόσφυγες αυτούς, σε πνεύμα γνήσιου επιμερισμού των υποχρεώσεων·

41.  καλεί την Τουρκία να παράσχει, με την τεχνική και οικονομική υποστήριξη των εταίρων της, πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα ολοένα και περισσότερα παιδιά συριακής καταγωγής που διαμένουν στην επικράτειά της·

Οικοδόμηση καλών σχέσεων γειτονίας

42.  καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να θέσει τέρμα στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων, καθώς και στις πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά·

43.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία έχει υπογραφεί και κυρωθεί από την ΕΕ και τα 28 κράτη μέλη της, και υπογραμμίζει το έννομο δικαίωμα της Δημοκρατίας της Κύπρου να συνάπτει διμερείς συμφωνίες σε σχέση με την αποκλειστική οικονομική ζώνη της· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν την εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, όταν ευθυγραμμίζονται με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο· καλεί την Τουρκία να αποφύγει κάθε ενέργεια που υπονομεύει τις σχέσεις καλής γειτονίας και τη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για την ειρηνική επίλυση των διμερών διαφορών·

44.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή εξακολουθεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη διαδικασία διαπραγμάτευσης·

45.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει σθεναρά την επανένωση της Κύπρου, με βάση μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση και για τις δύο κοινότητες, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αξίες και τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με ενιαία κυριαρχία, ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα και ενιαία ιθαγένεια, με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες της· χαιρετίζει την ανακοίνωση του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Espen Barth Eide σύμφωνα με την οποία οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων πρόκειται να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ το συντομότερο δυνατό, και εκφράζει τη δυναμική υποστήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ειδικός Σύμβουλος του ΟΗΕ για την Κύπρο προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανάληψη των συνομιλιών· ευελπιστεί ότι το μήνυμα του νεοεκλεγέντος τουρκοκύπριου ηγέτη για επανένωση και συμφιλίωση θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων· καλεί την Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποστηρίξουν ενεργά τις διαπραγματεύσεις για την επανένωση και να κάνουν τα αναγκαία βήματα για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Κύπρο· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την απόφαση 550 (1984) του ΣΑΗΕ· καλεί, παράλληλα, την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα που θα οδηγήσει στην επιτυχή περάτωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την επανένωση και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται με την ΕΕ με νόμιμο και αποδεκτό από όλους τρόπο·

46.  υπενθυμίζει τις σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κύπριων πολιτών και να παύσει να τους παρεμποδίζει από το να απολαμβάνουν και να ασκούν τα δικαιώματά τους στην ιδιοκτησία, τη θρησκεία και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από τη συνταγματική τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και το κοινοτικό κεκτημένο, καθώς και από τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ΕΕ·

47.  καταδικάζει την πολιτική εποικισμού της Τουρκίας και καλεί την Τουρκία να απόσχει από την περαιτέρω εγκατάσταση τούρκων πολιτών στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, η οποία αντιβαίνει στη Σύμβαση της Γενεύης και στις αρχές του διεθνούς δικαίου· ζητεί από την Τουρκία να θέσει τέλος σε κάθε είδους ενέργεια που μεταβάλλει τη δημογραφική ισορροπία του νησιού και, ως εκ τούτου, συνιστά εμπόδιο σε μια μελλοντική λύση·

48.  καλεί την Τουρκία να επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση της Επιτροπής Αγνοουμένων σε όλα τα σχετικά αρχεία και τις στρατιωτικές ζώνες στο βόρειο τμήμα της Κύπρου με σκοπό την εκταφή, καθώς και να παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των λειψάνων που έχουν μετακινηθεί· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο έργο της Επιτροπής Αγνοουμένων·

49.  παροτρύνει την Τουρκία και την Αρμενία να προχωρήσουν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, με το άνοιγμα των συνόρων και με τη δυναμική βελτίωση των σχέσεών τους, με ιδιαίτερη αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση· επικροτεί τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας·

o
o   o

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκικής Δημοκρατίας.

(1) ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 59.
(2) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 98.
(3) ΕΕ C 257 E της 6.9.2013, σ. 38.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0184.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0277.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0235.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0052.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0014.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0094.
(10) ΕΕ L 51 της 26.2.2008, σ. 4.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου