Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2733(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0547/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/06/2015 - 5.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0230

Antagna texter
PDF 174kWORD 304k
Torsdagen den 11 juni 2015 - Strasbourg
Paraguay: de rättsliga aspekterna av barngraviditeter
P8_TA(2015)0230RC-B8-0547/2015

Europaparlamentets resolution av den 11 juni 2015 om Paraguay: de rättsliga aspekterna av barngraviditeter (2015/2733(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det interregionala ramavtal om samarbete som EU och Mercosur ingick 1999,

–  med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1567/2003 av den 15 juli 2003 om stöd för strategier och åtgärder avseende reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna(2),

–  med beaktande av Paraguays strafflag (lag nr 1160/97) av den 26 november 1997, särskilt artikel 109.4,

–  med beaktande av det femte millennieutvecklingsmålet (förbättring av mödravården),

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, särskilt artikel 3,

–  med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen),

–  med beaktande av uttalandet av den 11 maj 2015 från FN:s arbetsgrupp om frågan om diskriminering av kvinnor i lagstiftning och praxis,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr, som trädde i kraft den 26 juni 1987,

–  med beaktande av begäran i mars 2015 från kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter om att Paraguay ska se över och ändra sin abortlagstiftning för att den ska bli förenlig med andra rättigheter, såsom rätten till hälsa och liv,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt aktuella uppgifter från FN är 19 procent av de gravida flickorna i Paraguay underåriga. Varje dag föder två flickor som inte fyllt fjorton år barn och 2,13 procent av dödsfallen bland mödrar inträffar bland flickor i åldersintervallet 10–14 år. Varje år blir omkring 600 flickor som är högst 14 år gamla gravida i Paraguay, som har 6,8 miljoner invånare. Antalet graviditeter bland barn är ända till tio gånger högre i andra länder i regionen.

B.  I Latinamerika är risken för mödradödlighet fyra gånger större bland ungdomar som inte fyllt 16 år och 65 procent av alla fistelfall inträffar i samband med ungdomars graviditeter, med allvarliga konsekvenser för de drabbades liv, bland annat i form av svåra hälsoproblem och social utestängning. Graviditet i unga år är också farligt för barnet, i och med att dödligheten är 50 procent högre än genomsnittet. Uppemot 40 procent av kvinnorna i regionen har fallit offer för sexuellt våld och 95 procent av aborterna i Latinamerika utförs under osäkra förhållanden.

C.  Den 21 april 2015 uppsökte en tioårig flicka mödravårds- och barnsjukhuset Trinidad i Asunción och befanns vara gravid i 21:a veckan. Efter att flickan undersökts tillstod sjukhusdirektören offentligen att det i hennes fall var frågan om en högriskgraviditet. Flickans styvfar som avvikit greps den 9 maj 2015 och anklagas för att ha våldtagit henne. Flickan hade sedan januari 2015 uppsökt olika sjukvårdsinrättningar och klagat över ont i magen, men det var först den 21 april som hon konstaterades vara gravid.

D.  Den 28 april 2015 bad flickans mor om att hennes dotter skulle få genomgå ett frivilligt havandeskapsavbrott eftersom hon var så ung och det rådde en stor risk för hennes hälsa och liv. Flickans mor sitter frihetsberövad för att inte ha skyddat dottern mot de sexuella övergrepp som slutade med att dottern blev gravid. Enligt de senaste rapporterna har den tioåriga flickan sänts till ett centrum för unga mödrar och skilts från sin egen mor.

E.  Redan i januari 2014 hade flickans mor ingått med klagomål om att flickan utsattes för sexuella övergrepp av sin styvfar, men från åklagarhåll vidtogs inga åtgärder och gjordes ingen utredning och inte heller erbjöds några skyddsåtgärder eftersom flickan inte ansågs befinna sig i farozonen.

F.  Det inträffade är bara ett av många liknande fall i Paraguay och andra latinamerikanska länder. Paraguay fortsätter, med åberopande av religiösa bevekelsegrunder, att inte låta flickan få en trygg och laglig abort och kränker på det sättet hennes rätt till hälsa, liv och fysisk och psykisk integritet. Om barnet föds kommer flickan att ställas inför psykiska risker och hälsorisker, eftersom hon är så ung och mot bakgrund av de omständigheter som ledde till att hon blev gravid. Den 7 maj 2015 tillsattes en tvärvetenskaplig expertpanel med tre yrkespersoner som föreslagits av lokala organisationer, tre medlemmar av hälsovårdsministeriet och tre ledamöter av landets högsta domstol, för att övervaka hennes tillstånd.

G.  Enligt artikel 109.4 i Paraguays hälsovårdslag är abort alltid förbjuden, utom om graviditeten medför livshotande komplikationer för flickan eller kvinnan. Några andra undantag finns inte, inte ens om det förekommit våldtäkt eller incest eller om fostret inte är livsdugligt. Myndigheterna har gjort gällande att det inte råder någon risk för flickans hälsa och denna tioåriga flicka, som överlevt en våldtäkt, måste därför fortsätta sin oönskade graviditet och sätta barnet till världen.

H.  Experter från FN har varnat för att Paraguays myndigheters beslut grovt kränker flickans rätt till liv, hälsa samt fysisk och psykisk integritet, liksom också hennes rätt till utbildning, och således utgör en risk för hennes möjligheter i ekonomiskt och socialt hänseende.

I.  Enligt artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, och staterna är skyldiga att tillförsäkra säker och laglig abort om en gravid kvinna befinner sig i en livshotande situation.

J.  I mars 2015 begärde kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter att Paraguay skulle se över och ändra sin abortlagstiftning för att den ska bli förenlig med andra rättigheter, såsom rätten till hälsa och liv. Fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot kvinnor är en omfattande kränkning av mänskliga rättigheter.

K.  Paraguay deltog aktivt i det 59:e sammanträdet för FN:s kvinnokommission och alla parter bör fortsätta främja FN:s handlingsplattform från Peking rörande bland annat tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård som grundläggande mänskliga rättigheter samt sexuella och reproduktiva rättigheter.

L.  FN:s konventionsorgan, bland dem kommittén för de mänskliga rättigheterna och kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor, har uppmanat olika latinamerikanska stater att införa undantag från de restriktiva abortlagarna om en graviditet innebär en risk för en kvinnas liv eller hälsa, om det föreligger allvarliga fosterskador och om graviditeten följer av våldtäkt eller incest.

M.  Den omänskliga handlingen som begicks har lett till att den ovannämnda tioåriga flickan, som vägde bara 34 kilo innan hon blev gravid, nu befinner sig i allvarlig fara. Världshälsoorganisationen (WHO) har påtalat farorna med graviditet bland unga flickor vars kropp inte ännu är fullständig utvecklad. WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast avsaknad av sjukdomar eller funktionshinder.

N.  Kommittén mot tortyr har kommit fram till att ett flertal restriktioner för möjligheten att få tjänster inom området reproduktiv hälsa, tillsammans med de övergrepp som förövas när kvinnor försöker anlita sådana tjänster, kan innebär kränkningar av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som ratificerats av både Paraguay och av alla EU-medlemsstater, eftersom detta leder till risker för kvinnornas liv och hälsa eller på annat sätt kan orsaka dem svårt fysiskt eller psykiskt lidande.

O.  Våd mot kvinnor och flickor, oavsett om det är fysiskt, sexuellt eller psykiskt, är fortfarande den vanligaste kränkningen av de mänskliga rättigheterna och drabbar alla samhällsnivåer, men är ett av de brott som mest sällan anmäls.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av alla former av övergrepp och våld mot kvinnor och flickor, särskilt användningen av sexuellt våld som ett vapen i krigföringen och våld i hemmet. Parlamentet uppmanar Paraguay att se till att kvinnor och flickor kan få säker och laglig abort, åtminstone om deras hälsa och liv är hotade, om allvarliga fosterskador föreligger samt i fall av våldtäkt och incest.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin starka oro över de många graviditeterna bland barn i Paraguay. Parlamentet uppmanar med kraft Paraguays myndigheter att fullgöra sina internationella skyldigheter och värna om de mänskliga rättigheterna genom att se till att alla flickor har tillgång till all möjlig information samt hälso- och sjukvårdstjänster för att kunna hantera högriskgraviditeter som blivit resultatet av våldtäkt.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Paraguays myndigheter att genomföra en oberoende och opartisk utredning av den ovannämnda våldtäkten och ställa gärningsmannen inför rätta. Parlamentet uppmanar Paraguays myndigheter att omedelbart försätta flickans mor på fri fot och välkomnar förslaget från Paraguays kongress att skärpa maximistraffet för våldtäkt på underårig från 10 år till 30 år.

4.  Europaparlamentet noterar tillsättandet av en tvärvetenskaplig expertpanel och förväntar sig att den ska göra en heltäckande bedömning av flickans hälsotillstånd och garantera rätten till respekt för alla hennes mänskliga rättigheter, särskilt rätten till liv, hälsa och fysisk och psykisk integritet.

5.  Europaparlamentet tycker det är beklagligt att kvinnors och flickors kroppar, särskilt när det gäller deras rätt till sexuell hälsa och deras reproduktiva rättigheter, ska fortsätta vara en ideologisk tummelplats och uppmanar Paraguay att erkänna kvinnors och flickors oförytterliga rätt till fysisk integritet och självständigt beslutsfattande, bland annat i fråga om rätten till frivillig familjeplanering och säker och laglig abort. Parlamentet anser att det är lika med tortyr att det råder ett allmänt förbud mot terapeutiska aborter och abort om graviditeten resulterat av våldtäkt och incest och likaså att våldtäktsoffer inte får någon hälsovård.

6.  Europaparlamentet erkänner att våld i samband med graviditet och förlossning är ett gränsfall mellan institutionellt våld och våld mot kvinnor, samt att det utgör en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna, såsom rätten till jämställdhet, frihet från diskriminering, rätten till information, integritet och självständigt beslutsfattande i frågor som rör hälsa och reproduktion och att konsekvensen av detta blir förnedrande och omänskliga förlossningar, komplikationer för hälsan, svårt psykiskt trångmål, trauma och rentav döden.

7.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att regeringar blundar för omänskliga fall av graviditeter bland barn och sexuella övergrepp mot kvinnor när en av tre kvinnor över hela världen kommer att utsättas för våld någon gång i livet.

8.  Europaparlamentet betonar att det inte finns någon enda tioårig flicka som är redo att bli mor och att de ifrågavarande flickorna hela tiden påminns om den kränkning de råkat ut för, vilket ger upphov till en allvarlig traumatisk belastning och innebär risk för långvariga psykiska problem.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att påskynda sitt arbete med ett förslag till parlamentet och rådet för att EU ska kunna ratificera och genomföra Istanbulkonventionen och konsekvens ska råda mellan EU:s inre och yttre åtgärder när det gäller våld mot barn, kvinnor och flickor.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet att ta med frågan om säker och laglig abort i EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att ett tillvägagångssätt som grundas på de mänskliga rättigheterna tillämpas vid det europeiska utvecklingssamarbetet, med särskild tonvikt på jämställdhet, kvinnors utbildning, bekämpning av alla typer av sexuellt våld mot kvinnor och flickor. Parlamentet understryker att allmän tillgång till hälsa, särskilt sexuell och reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande rättigheter, utgör en grundläggande mänsklig rättighet. Parlamentet framhåller även rätten till familjeplaneringstjänster, däribland vård i samband med säker och laglig abort, samt behovet av information och utbildning för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten och för att undanröja alla former av könsrelaterat våld, däribland kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, könsrelaterade mord, tvångssterilisering och våldtäkt i äktenskapet.

11.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och rådet att ta fram metoder för uppgiftsinsamling om samt indikatorer för detta fenomen och uppmuntrar Europeiska utrikestjänsten att införliva dessa frågor i utvecklingen och genomförandet av landsstrategierna för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar dessutom med kraft utrikestjänsten att fastställa god praxis för bekämpning av våldtäkt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor i tredjeländer för att ta itu med grundorsakerna till detta problem. Parlamentet uppmanar med kraft till att EU:s och medlemsstaternas humanitära bistånd inte ska omfattas av restriktioner från andra partnergivare i fråga om nödvändig medicinsk behandling, däribland tillgång till säker abort för kvinnor och flickor som fallit offer för våldtäkt eller incest.

12.  Europaparlamentet uppmuntrar stats- och regeringscheferna i EU och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater att de vid sitt andra toppmöte ska bygga ut kapitlet om könsrelaterat våld i den handlingsplan för EU och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater 2013–2015 som antogs vid deras första toppmöte i Santiago de Chile i januari 2013, för att fastställa en klar tidsplan och genomföra åtgärder för att garantera vederbörlig aktsamhet när det gäller förebyggande och utredning av och påföljder för alla våldshandlingar mot kvinnor samt att erbjuda offren adekvat ersättning.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Republiken Paraguays regering och kongress, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Parlasur, Parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0076.
(2) EUT L 224, 6.9.2003, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy